Buitenland. Afkondiging i Nog zij er aan \\erinnerd, dat men toch vooral «iet te diep pote, een fout waaraan men zich veelvuldig schuldig maakt. Als regel kan men aannemen, dal de booin niet dieper gezet mag wor den dan ze in de kweekerij stond. l)e wortels moeten zou na mogelijk bij de oppervlakte van de aarde zijn, opdat ze met de lucht in aanmerking kunnen komen en den weldadige» invloed van deze ondervinden. Meent men den boom gestadig wat vocht te moeten geven, dan kan men een aarden walletje om den stam opwerpen eu daarbinnen van tijd tot lijd wat water gieten. Ook zou men gevoegelijk door wat ruigen mest kunnen spreiden èu om den groudvoor uitdrogen te beschut ten én om den boom eeltige voedende substanties toe te voegen. Is het even wicht tusschen wortels en kioou verbro ken door het inkorten der eerste, dan herstelle men dat door die takken weg te snijden, welke te dicht staan en den regelmatige» vorm vei breken. Ingekort worden sterke takken tusschen welke een te groote opening is, om ze te dwin gen een groot aantal takjes voort te brengen, die de opening zullen aanvul len. Frankrijk Voor eenigen tijd werd een Fransch hout hakker, Clement van Bleuville, op de grens door een Duitsch grenswachter, die hem aan zag voor een smokkelaar, door sabelhouwen ••...li gewond. Toen hij zijn vergissing be- u.L-1 v .c. droeg hij den gewonde zeil naar diens wo..:ng eu zond een Duitsch geneesheer om liL'in haip te verkenen. De vrouw van den li i'iiakker weigerde alle hulp van de Duit- ci-s, zoodat de geneesheer onverrichter t.L moest vertrekken. Na een onderzoek der k bood de Duitsclic Regeering deu gewonde minder dan 2500 fr. schadevergoeding atu die som was een heel kapitaal voor de arme menschen maar de vrouw van den hout hakker wilde niets weten van een schadever goeding der Duitscliers. Het geld van de vijanden was bloedgeld, het bleef een open rekening, die haar tonen, als de vader hst lal£L""" «'.pmnnlil oral «nniUn vui »ft.'é«n Elk aanbod tot schadevergoeding werd afge wezen. Sarcey schrijft nu in het -Petit Journal" een artikel vol lof over deze Lotbaringsche, een eenvoudige vrouw, evenals haar onsierfe- ijke heldhaftige landgenoot* Jeanne d'Arc. Zulk sen daad treft te meer in een lijd, waar in tal van hooggeplaatste» hun stemman en geweten verkochten voor geld. Sareey noemt het een staaltje van grootheid vuil ziel en vaderlandsliefde, dat verdiende voor te komen in alls verhalen, welke den kindereu in han den worden gegeven Hoevul erkai.nend dat 't moeïlyk is voor de Regeermg. zulk een daad openlijk te hul digen, omdat daaruit diplomatieke bezwaren konden voortkomen, noopt hij dat een Frausch luillion&ir 2500 fr. aan de houtliakkersfamilie zal geven, welke zij uit Fransclie handen wol niet zal weigeren. Duitschland Mgr. dr. Haflher bisschop van Mainz, wandelde Vrijdag mol zyn secretaris langs de Rijnkaden, toea twee kerels op hen aanvielen onder het geroep«Snydt dien pastoors den nek af!" De aanvallers trachtten de beide geestelijken op den groud te werpen, maar eenige haastig toesnellende voorbijgangers dreven hen op de vlucht. De aanslag heeft grooto verontwaardiging ouder de bevolking gewekt. By de universiteit te Berlijn heeft eene merkwaardige promotie plaats gehad, waar omtrent de -Vossische Z«Mtung" het volgende mededeelt: Do doctorandus Max Meyer was in 1805 te Berlijn blind geboren, had onderwijs van een blinden-onderwijzer ontvangen en was daarna op het Sophia-reaalgymnaxium gekomen. Hij was steeds als de beste leerling van de eene klasse naar de andere overgegaan en bad met glans het eindexamen doorstaan, waarbij hy natuurlijk van schriftelijk werk was vrijge steld. Daarna heeft hy oij de universiteit in de wis- en natuurkunde gestudeerd. Doorzijn volhardende vlijt en zeldzame geestkracht bracht hij het zoover, dat hij na volbrachte studio eeno dissertatie over differentiaal-ver gcüjkingen samenstelde, waarvan een der opponenten, dr. Schlesiiiger, getuigde dat de wiskundige wetenschap er door werd verrijkt met gegevens, waarvoor de samensteller dank verdiende. De deken maakte den doc torandus inzonderheid ook een compliment wegens zijne verdediging van do stellingen en wenschle liera ten slotte van harte geluk met de doctorale waardigheid, die hij met over winning van zulke buitengewone bezwaren had verkregen. Engeland Een merkwaardige statistiek. In Engeland en Wales zijn in 1884 niet minder dan 9451 vrouwen wegens dionken- schap gearresteerd tegen r G73 ui 1878. lu het ofgeloopen jaar bedroeg het cijfer voor Londen alleen 8000. In Schotland werden toen 10500 viouwen wegens dronkenschap opgebracht. Er waren er onder die voor de zesde en sommigen, die voor «le 3-lo maal reeds, wegens openbare dronkenschap waren veroordeeld. In Ierland heeft men een vrouw van 48 jaar die reeds 700 maal is aangehouden en tc Dublin worden jnarlyks gemiddeld 10.000 vrouwen wegens openbare dronkenschap aan- geboudcu. Italië De viering van 's Pausen gouden bis- schopsfeest werd Zondag te Rome, bij het aanbreken van den dag geopend met het in drukwekkend klokkengelui van alle kerken; terwijl een bataljon infanterie en een bataljon beisaglieri h.t St. PieHrsp ein kwamen af zetten ora een luimen doortocht open te hou den voor het geregeld verkeer. Reeds van 6 uur af stroomden duizenden Romeinen en pelgrims van heinde en verre de St. Pieler binnen, waar de pauselijke soldaten voor de handhaving der ineest volkomen orde zorg droegen. Alleags was de ontzaglijke basiliek geheel gevuld en moest aan nog vele duizen den de toegang ontzegd blyven. Zij verdron gen elkander op de trappen der basiliek, maar de bersaglieri dwongen hen, die te ver laten ten einde na afloop dor plechtigheden den geregclden uittocht niet ta belemmeren. Het aantal personen in de St. Pieter toege laten, schat inen op 50 a 00 000. Toon de H. Vader, op de -sedia gestnloria" gezeten, ver scheen. barstte in onweerstaanbare geestdrift een algemeen gejuich uit, dat echter terstond verstomde, toen 'L. H. omgeven door 30 kar dinalen en 150 bisschoppen, liet H. Misoffer begon op te dragen. Onvergetelyk vooral was het oogeublik, toen Leo XIII met nog krach tige stem, aan de dankbaar opgetogen schare den zegen gaf en d&artia onder een nieuwe uitbarsting van gejubel en onder het wuiven van hoeden, zakdoeken en vlaggen, tegen half 12 naar zijn-vertrekken werd terugge voerd. Langzaam en in de beste orde ver spreidde zich de menigte en tegen den middag verlieten ook de militairen het Pietersplein. De 11. Vader, die na de plechtigheden eeu korte rust nam, welke hem weder geheel verfrischte verklaarde zich ze-er voldaan over tl' «liihlvnilA rieol.-wuttincr hij iiia To. legramtnen uit allo oorden der wereld kwa men bij zoo groote menigte iu, dat Z. H. ze onmogelijk allen op dien eigen dag kon lezen. Onder die telegrafische huldigingen was er ook een van den keizer aller Russen. Den geheclon dag en ook des avonds hcerschte te Rome een feestelijke stemming, welke slechts éénmaal gedurende enkele oogenblikken verbroken werd door een hon derdtal -Italianissimi", die meenden, zich te moeten ergeren aan de illuminatie der Bel gische Club, waar het portret van Leo XIII was omgeven van het randschrift-Leve de Paus-Koning Bij wijze van protest hieven zij een -leve koning HumbertI" aan, doch werden spoedig door de politie uiteengedreven. Des arouds hadden er bij gelegenheid der illuminatie, oog op drie verschillende plaatsen wanordelijkheden plaats, namelijk voor het Engelsche Collegie en voor de kerken San Quirino en Santa Maddalena. Voor Santé Maddalena werd een priester door onverlaten geslagen. Kardinaal Rampolla heeft een diner van 24 couvert» gegeven aan de gewone gezanten bij den H. Stoel en aan de buitengewone ge zanten, die naar Rome afgevaardigd zyn om den Pau6 geluk te wenschcn met den vijftigs ten verjaardag van zijne bisschopswijding. Te Messina heeft men nog bij tijds de brandende lont kunnen afsnijden van een bom, die men op de trap van het gebouw der pre fectuur neergelegd had. Te Rome heeft Maandagavond een ontplof fing plaats gehad, waardoor echter niemand gewond is. De politie heeft een persoon, die een bom droeg, en nog vijf verdachten gearresteerd. Zondagavond waren te Rome allo kerken kloosters en Katholieke inrichtingen, alsmede vele huizen van particulieren, geiilutmneoid, ook de St. Pieterskerk, voor de eerste maal sedert 1870. Daar het weer prachtig was, is het feest in alle opzichten geslaagd. De koning en de koningin maakten Zondag als gewoonlijk hun rijtoer eu werden door de menigte oveial eerbiedig gegroet. Volen be zochten in het Pantheon het graf van Victor Emmanuel als demonstratie tegen dejubileum- feesten. Een der beschuldigden in zake de Ro- meinsctie Bank, de Zerbi, is na eon langen doodstrijd, overleden. In zjjn opgewondenheid riep hij uit, dat hij in zijn huis en niet ir. do gevangenis wiloo sterven. Zijn laatste woorden, zegt men, zijn geweest: »]k ben onschuldig, zc hebben mij vermoord." C'risni kon, by liet zien van den gestorvene, zijn tranen niet weerhouden. Het gerucht, «lat hy (zich zou vergiftigd hebben, is door zyn ndvoraat Riccio tegengesproken. De instructie van liet proces was voor hem in alle opzichten gniistig, zoodat het zeker was, dat hij buiten verlolging zou gesteld worden. Een ander der beschuldigden, Tanlongo, de directeur derj Romeinscho Bank, bracht den rechter van instructie door zijn antwoor den op hot denkbeeld, dat hij in gemeenschap stond met zijn Vrienden. Een nauwkeurig toezicht beeft tot'de ontdekking geleid, dat in de korst van lift brood, dat Tanlongo van zijn zoon mocht) omvangen, de brieven ver borgen waren. Toen zijn kleederen onderzocht weiden, vond men,de gansclic briefwisseling. Oostenrijk Het Oostenrykseho leger telt ISO regimen- tou lmietroepen.jagers en landweer met 211,000 officieren en manschappen en ter gezamenlijke sterkte van 085,000 man op voet van oorlog. De cavalerie is in 58 regi menten ingedeeld met eer>e sterkte van 49,780 man in vredestijd en 81,110 op voet van oorlog. De artillerie tell 00 batterijen in 14 regimenten, ter sterkte van 27,120 ma» op voet van vrede en 81,110 op voet van oorlog. De technische aldeelingen tellen 17,350 manschappen in vredestijd en 53.000 iu oorlogstijd. Bij den trein, de intendance en den hospitauldmnst zyn 13,850 man op voet van vrede en S8,420 op voet van oorlog. In vredestijd telt het leger 57,700 paarden tegen 233,570 in oorlogstijd. Het Oosten- rijkscbe leger is op vredesvoet sterk 326,000 officieren en manschappen en op voet van oorlog 1,315,370. Do thans loopende begroo ting van oorlog is tot een bedrag van 110 miilioen fi. vastgesteld. Nederland. VEN RAY, 25 Februari 1893. Woensdag 22 dezer heeft de Heer Franssen, rustend Hoofdondei wijzer, het tijdige met het eeuwige verwisseld. Vetiray betreurd liet, dat de thans ontsla pene reeds zoo vroeg zijn werkkring moest verlaten wegens zijne geknakte gezondheid. Menig ouder zou hem gaarne nog velo jaren gezien hebben aau bet hoofd der school, zoo als wij hem gekend hebben in zijne betere dagen, bezield roet vuur en ijver en toewij ding voor de belangen van Venray's jeugd. Men beseft en waardeert zijne daden en geniet van kounis en kundigheden door liera verspreid. Men-heeft hem begrepen inden gfcest, die he 1 al zijne lessen bezielde; hij was een voorstander van recht en billijk heid, hij prees het goede en wist het aan te wakkeren, hij bestreed het kwade en wist het te beteugelen. Wij betreuren het dan ook innig, dat de Heer Franssen zoo'» korte rust heeft mogen genieten na zijn moeitevollen arbeid. Gaarne hadden wij hera een lange rust in gezondheid gegund, doch do Heer heeft anders beschikt en wij hopen dat hij een beter leven is in gegaan en dat hij ruste in vrede. liet gouJen bisscliopsfecst van Z. H. Paus Leo XIII werd hier verleden Zondag op zeer plechtige wijze gevierd. Van tdle huizen wap perde de nationale vlag of de pauselijke kleu ren. 's Morgens had in de kerk een plechtige heilige dienst plaats, door do gansche gemeen te bijgewoond. Plechtig en statig klonken de tonen van liet «Te Deum" langs de kerkge welven, den dunk verkondigend die de bors- sten der geloovigen vervulde voor het bijzon der h;il door den fleer aan den gr«;oten Kerk vorst geschenken. Na do Hoogmis gaf onze Fanfare een mu ziek uitvoering op de Groote Markt ter eere van Z. H. Geve God onzen H. Vader, wien's Ileercn oppergezag hier op aarde, zooals men alom getuigt, zoo waardig is toevertrouwd, nog eene reoks van jaren te doorleven, en dat Hij éénmaal iu vollen triomf uit zijne kluisters ontslagen worde! Dat bidden en weuscheu wy. Door liet onderwijzend personeel aan do openbare scholen in deze gemeente is bij den Raad een verzoekschrift, iugediend. waarin wordt aangedrongen om de tractemcnten in evenredigheid te brengen mot bet aantal dienstjaren, zoodanig, dat met vier dricjaar- lijksohe verhoogingen de jaarwedden tot een bepaald maximum worden opgevoerd. Bij de Zaterdag te Horst gehouden aan besteding voor 120 Am. Schoolbanken is door de volgende liecren ingeschreven Brandt, Boxmeer, f 1375,— Willem», Si'tard, - 1060,— J. Schreven, Broekhuizen, 990,— Beuijssen, Boxmeer, - 930,75 A. Hiiegens, Hor.-'t, - 912,— A. Baetsen, Horst, - 911, L. Haegens, Horst, 910,— Moors, Roermond, - 880,— P. W. Mulders, Mnasbree, 879,39 M. Litjens. Horst, - 865.— P. v. d. Sterren, florst. - 845.— li. Sincets Verhaag, Roermond 795.— Zandkoel, Blerick, - 780.— Ger. Cuppers, Horst, 727,20 ;n -'ci: i:;-xhföver is bet werk gegund Zondag namiddag omstreeks 4 uur over leed te Melick op de pastorie na voorzien te zijn van de H H. Sacramenten der stervenden in den ouderdom van 57 jaren de heer P. A. Ttelen, in leven Hoofd der school te Meterik, gem. Horst. liet lijk Ï6 Dinsdag naar Hotst vervoerd en Woensdag morgen met veel plechtigheid en deelneming alJaar begraven. Moge do dierbare overledene, die ruim 37 jaren zijn beste krachten als onderwijzer aan de opvoeding en alzijdige ontwikkeling der aan hem toevertrouwde jeugd gevrijd heeft, reeds bet loon in don Hemel verworven heb ben. In don lantstcn tijd worden le Tienraai vele jonge varkens geslacht, met bestemming voor Engeland. Dit slachten geschiedde in den regel Maandags, waarbij het soms wel eens ruw toegaat en do dieren soms noodoloos wor den gekweld. Zulks rond in den voormiddag van den 20e dezer ook plaats, toen de slachter L. K. uit Broekliuize» een pas gestoken var kentje, d«t nog met don«l was, halverwege in een ketel kokend wnter stak. waardoor het dier van pijn ineenkromp, waarop hij bet op den grond neerlegde, zonder het verder af te maken. Deze marteling was echter opgemerkt door den Bi igadier der Rijks-veld wacht Van Puijeiibroek van Venraai, die K. proces-ver baal declareerde. Volgens mededeeling van den districts veearts te Roermond is te Herstal en Liers eeno trichinose-epidemie uitgebroken, waarvan de oorzaak moet gezocht worden iu het gebruik van verscho worst afkomstig van een te Her stal bij Luik geslacht varken, welks het komst niet bekend is geworden. Reeds zijn elf personen, die door die ziekte werden aangetast, bezweken. Mot het oog op het vorenstaande acht de Coramissnris der Koningin verscherping van het toezicht rp den frauduleuzen invoer van varkens in het belang der volksgezondheid noodzakelijk, en noodigt de Burgemeesters der gemeenten in Limburg uit, de iuwoners hunner gemeente op dit gevaar opmerkzaam te maken, en krachtig mede te werken tot verhindering van bedoelden frauduleuzen in voer. Vrijdagmorgen om 11 uur hield voor de fabriek der maatschappij «Klectra" aan den Haarlemmerweg te Amsterdam een verzegelde transportwagen stil. Yier hceren vergezelden het voertuig en onder hun toezicht werden 6 zware, eveneens verzegelde ki8ten, uit den wagen gelost en in de fabriek gebracht. Die kisten bevatten een geznmelijk bedrag van f8.000.000 aan bankbiljetten, die de Neder- iiinuscne o.'iuk ami ueu ouiioup wiltie omirek- ken, omdat zij beschadigd of wel vuil en ver sleten waren. Onder het toezicht vun eenige beambten der bank werd de kostbare inhoud der kisten aan de vlammen prijsgeven. Men kan zich de verbazing der werklieden voorstellen, toon zij het eene pak voor, het andere na, zagen vernietigen, In een uur tijds was alles afgeloopon. Als een bewys hoe bet ongeluk een menseh vervolgen kan, diene het volgende: Toen voor twee jaren de influenza in ons land zoo lievig woedde, werd ««en oppassend man te Koewacht (Zeeland er ook door aange tast. De iufluënza week, maar do man was zoo zenuwachtig geworden, dat by de minste beweging al zijn ledematen schudden. Zoolang zijne middelen bet toelieten, zocht hij hulp bij de geneeskune doch tot nog toe te vergeefs. Integendeel zijn toestand werd erger. Den zesden Februari van het vorig janr stierf zyn vrouw en eenige dagen later zijn pasgeboren kind. Kort daarna stierven nog twee andere kinderen. Een paar maanden later moest hy zijn tweede dochter van 19 jaar naar het graf zien dragen. Weer een paar maanden en de dood eischte nogmaals een offer, namelijk een zijner andere dochters, een meisje van 16 jaar en nu is verleden Zaterdag weer een veertien jarig meisje overleden. Wie kan den toestand van dezen ongeluk kige» vador beschryven, die zoo vreeselijk door bel noodlot getroffen wordt. Op zyn Nieuwjaarsrokening van den tim merman stonden niet minder dan zes dood kisten! Langs telegraphischen weg is Woensdag namiddag, namens de regcering uit den Haag, bij de politie aldaar de aanhouding verzocht van den door liet Panama schandaal bekend geworden Arton. Men ineent met zekerheid te weten, dat hij uit deze gemeente met een der stoomschepen, langs welken weg ook, zal trachten te ontkomen, Ken chef van het de partement van justitie begaf zich, tot liet geven van nadere inlichtiogon, naar deze gemeente. Bij do invoering van het klein-kaliber- geweer zullen by de infanterie de sabels enook liet bajonet als zijdgoweer worden vervangen door dolkbajonetten, bestaande uit kling met govest, en welke op gelijk# wijze als de sabels worden gedragen. Professor «Wat zoudt u doen als u bij 't begin van een lyk-opening bespeurde, dat de persoon nog teekenen van leven gaf?" Student: -Dan zou ik hera vragen of hy er ook iets tegen bad dat ik er mee voortgingl" Onder de versieringen, welke in den -Duvelshoek" te Amsterdam ware» aange bracht, kon men dit versje lezen: Hier in dit need'rig huis, Woond Roomsch, Jood, Gereformeerd Die als één man incluis, Den Heil'ge Vader eerd. Veel malen zy Hem dank Voor 't beleid in 't scheidsgerecht: Wat vorsten niet vermoei)ton, Dat kon do Paus beslecht'. O, Koning van Gods Kerk Blijft lang nog ons regecren, Blyf lang nog ons een zerk. Een voorspraak bij deu Hcere. En na dit heilig stroven Zy Leo dei ticn's loon, Eeuwig met Jesus leven, Voor Godes Zaalgen troon. Marktberichten Venray, 23 Febr. Aangeroerd 1225 halve kilo's Boter. Prys per halve kilo 57 a 69 ot. Horst, 23 Febr. Boter per halve kilo 50 a 58 ets. Aangevoerd 920 halve kilo's. Venloo18 Feb. Boter per i/j kg. 55 60 ets. Biggen aangevoerd 108 per stuk 13 A 14 Mk. Sambeek. 20 Fob. Prijs der Boter per halve kilo 30 a 69 cent. Aangevoerd 4606 halve kilo's. Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 18 tot den 25 Febr. 1893. Geboorten. Jacob Wi6mans Jokan Francois Albert Aernout Wilhelmus Janssen Johanna Maria Gertruda Cornelia Ewals Johannes Antonius Theodorus Arts. Huwelijken. Geone. Sterfgevallen. Hendrik Ewals oud 71 jaren weduwenaar in 't le huwelijk va» Maria Catharina van den Berg uit 't tweed* van Hendrinu Heijnemans laatst echtgenoot van Anna Catharina de Beat. Jan Peter Franssen oud 55 jaren echtgenoot van Johanna Maria Meuws Johannes Anto nius Theodorus Arts oud 1 dag. ADVERTENTIEN. 4" -J- Het heeft den Almachtige behaagd, na con langdurig en 4" smartelijk lijden, tijdig voor zien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk tot zich te nemen, mijn inniggeliefden Echtgenoot DEN HEEH JAN PETER FRANSSEN, RUSTEND-flooFDOKDERwuzER, in den ouderdom van ruim 55 jaren. Ik beveel zijne ziel in uwe vrome gebeden. WED. J. P. FRANSSEN. geb. J. Melws. Venray, 22 Februari 1803. betreflende de in 1893 te houden KEURING VAN SPRINGSTIEREN IN LIMBURG. De Burgemeester der Gemeente Venray. Gelet op het bepaalde by art. 2, twee«le lid van het provinciaal rogloment op het houden van Springstieren in Limburg, Doet te weten: dat, voor wat de bovengememelde gemeente betreft, de keuring van Springstieren in 1893 zal plaats hebben te MEEItLO, op een perceel weiland aan bet einde van do kom, tegenover het huis van J. Lichteveld langs den weg naar Wanssum, op "Vrijdag 3 Maart, des voormiddags ten 11 ure. Aldus afgekondigd den 6 Februari 1892. De Burgemeester voornoemd, PI». ESSER. W aarschuwing. De personen die hunne stieren aan de boven bedoelde keuring wenschen te onderwerpen, zijn verplicht minstens aeht dagen vóór de keuring door tusschenkomst van den Burge meester hunner woonplaats aan Gedeputeerde Staten in te zenden een certificaat als bedoeld bij art. 12 van het provinciaal reglement op het houden van springstieren. Exemplaren van gemeld certificaat zijn ter gemeente secretarie verkrijgbaar. Bij niet- of niet tydige inzending van dat certificaat worden de stieren niet ter keuring toegelaten,

Peel en Maas | 1893 | | pagina 2