RIJKSNORMAALLESSEN De Notaris Linssen Manden en Korven, Bij H. BECKERS, Goud- en Zilverwerk. Visitekaartjes 8 SCHAPEN. 10 15 Eikeboomen, EIK De Notaris HAFFMANS Schilders-Leerling. De Notaris van den Bergli De Notaris Van den Bergh Een HUIS, De Notaris Van den Bergh De Notaris Tanden Bergh VARKEN S. De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh ÖÖLI-JK EN VROOLIJL Kaas en Vischhandel. Burgemeester en Wethouders van Ycnray, brengen bij deze ter algemeene kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van THEODOR SLITS alhier tot het plaatsen van een stoomwerktuig van 6 paardenkracht dienende tot het in werking brengen van een Zuivelfabriek op het perceel gelegen alhier aan de Kmissen Lekend op het ka daster onder Sectie C nos. 3623 en JG_'4, dat bovenstaand verzoek met de daatiue betrekkelijke bijlagen van heden af ter Se cretarie de/er gemeente voor belanghebben den ter visie liggen en dat op den 7 Waart m. des voormiddags ten II ure aldaar de gelegenheid wordt aangeboden ora be zwaren tegen het oprichten dier inrichting in te brengen. Vbnray, den 17 Februari 1893. Burgemeester on Wethouders voornoemd, PH. ESSER, J. STOOT, burgemeester. Secretaris. t E ven ray. Met I® April e. k. kunnen kweekclingen aan de RIJKSNORM A ALLE SS b' N te VENRAY geplaatst worden die op dien dag den ouderdom van 14 jaren bereikt Lebben. Zij moeten overléggen: 1" Hunne geboorte acte. 2® Een of meer getuigschriften van goed gedrag. 3® Eene vet klaring van ouders of voog den, dat zij hen voor het onderwijs bestemmen. Een en ander in te zenden by den onder- getcokende vóór 15 Maart e. k. Van tijd en plaats van toelatingsexamen zal aan de aspiranten nader kennis gegeven worden De Directeur, .T. BEVERS. te Venray, zal PUBLIEK VERKOOPENi V Op Zaterdag- IS Feliruarij, E s namiddags 1 uur te Castenray, aan den grintweg, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Frans Esser, geb. A. van den Booganrt, 30 nos. Hopstaken en Celinthout, 20 slagen Strooisel en Brandhout po De O nd erge te eken de AVV maakt het geachto publiek van VENRAY en Omstreken bekend, dal bij hem te bekomen zijn allerhande soorten beste zoonls GROOTE en KLEINE Waschmanden. Aardappelmanden, kolenzeeften, biggenkorven, wissen en alles wat tut hot vak behoort. AU«s aan lage dscö vaste ?BIJZEH. REPARATION, spoedig, netjes en billijk. Jacobus Pouwels, (grintweg naar Maashees.) VENRAY, Kleex-makoi', Paterstraat, zijn te bekomen alle soorten STOFFEN als: Burling*Kam garen Cheriotshalfwollen en ka toenen StoffenBevertings, Pilote.i, Katoen en alle soorten l'oerings, en:, enz. Alles aan zeer lage prijzèn. tTT=^* Hu STOFFEN bij mij niet ge- kocht winden nog oven als vroeger aangenomen. Ondergeteekemle bericht bij deze aan de ingezetenen van VENRAY en Omstreken, dat hij zich den Februari te Yenrav zal vestigen als goud- en zilversmid, (naby hel raadhuis), mij in een ieders gunst bevelende, is bij mij steeds voorradig alle voorkomondo goud- en zilverwerken. Reparation, worden door mij goedkoop en netjes afgewerkt. De 17 jaar die ik in Boxmkhh aan mijn vak besteedde zullen U tot waarborg strekken. My beleefdelijk in een ieders gunst aan bevelende, heb ik de eer te zijn. Uw dienaar, P. KLAASSENS. in alle soorten. Tc bekomen bij W. v. d. Munckhof-Sassen Dcnzclftlcn «lag, 's namiddags 2i'i uur ler plaatse Hoogriebrock, ten veizoeke van de Familie van de Voort. RiO nos. afgekapt dennenhout, zijnde rekhout, enkele en dubbele latten, spui-nestaken en brandhout. 30 Op llaan lug 20 Febroa- rij, 's namiddags 2i;t uur, in het Gemeeutebosch te Geijstereo, ten verzoeke van het Edel Achtbaar Gemeente- Bestuur van Wanssum. 100 nos. gekapt dennenhout, rekhout en latten. 50 slagen slrooisel. 4() Op Dingsdag 21 Februarij. 's namiddags 2 uur, ten verzoeke van het Edel Achtbaar Gemeente Bestuur van Venray, in het Gemeeutebosch in het Vlakwater. 100 nos. schoon dennenhout, dienstig voor slieten, enkele en dubbele latten, opleggers, boonenstaken, enz. 50 Op Donderdag 23 Febru arij, 's namiddags 1 uur, ten ver- zoeke en ten huizo van Jan Kleua- kens-Mommen te Oostrum-Venray, Stoelen, tafels, kisten, kasten, spiegels, schilderijen, koper, tin. glas, pmcelein, aardewerk, klok, kagchels. emmers, kuipen, vaten tobben, ketels, lampen, schuppen, rieken, zeisen, zigten, egge, wel, wanmolen 3 schoone eiken balken, none party hooi, stroo, mest, spurrie en boonstaken, aard appelen, kruiwagen en meer andere voor werpen. Een dragende en melkgevende koe, be nevens 20 kippen. 6() Oiimiddelijl* daarna ten ver- verzoeke als voren. 4 perceelen rogge staande te wassen in het Boscbhuizerveld, naast eigendommen van I'oels, Vullings en van Handel. Vooraf lo bezichtigen. 7,» Dciizrlfdcn dag,'s namiddags 5 ure, ter herberge van Martinus Verheyen te Oostrum, ton verzoeke van Antoon van Haudel. Een HUIS met stal, erf en Tuin, gelegen t< Oostrum, Gemeente Ven ray, groot 3 aren 60 centiaren Sectie E nos 1599 en 1603, rijgenooten Gerard Ver meuten en Johannes Tacken. 0 Op Vrijdag 21 Frbruarij 's middags ten 12 uur, nabij liet Hótel de -Gouden Leeuw" te Ven ray, (en verzoeke van J. van der Beoten. jtïTr&ït 25 di-agendo 4(4^ 15 guste üs 9,» Op [IEaandag27 Februarij, 's namiddags 2i 'z uur, ter plaatse, ten verzoeke van liet Burgerlijk Armbestuur van Venray. 20 stuks schoone F.ikeboomen, staand® te wassen te Merselo. naby i Boerdery bewoond doord A. Van Veghol. Oniiii<l«l«-lijk daarna, ten verzoeke van Thcodoor Pubben. 8 zware Canadassen, staande te wassen in den Ossenkamp te Merselo. Op Dingsdag 2S Febru arij, 's morgens ten 10 ure. ten eke en ten huize van Hendrik het Ovcrbroek te Venray. eene kar, ossentuig, snykist, hekselkist, bijenkorven, vlegels, zigten, 2 groote kotels en meer andere voorwerpen. 1 Oiuniildrlijk daarna B verzoeke van bet Burgerlyk Arm bestuur van Venray. 150 bijzonder zware en gave eikeboomen, dienstig voor molen- scheep*- rad- timmer en kuipwerk, staande te wassen in Loonen- weide en nabij de woning van Swmhels aan dc Scbcijde te Venray. 4 dito Canadassen aldaar. Vergadering bij Swinkols. Daarna Ion verzoeke van de Wed. Gerard Bom, geb. Josiuit S winkels. 1 buitengewoon zwaren staande te wassen aan de Scbcijde. Daarna ten vei/ur-ko en nabij de fJfa woning v. n Manning en Peter Jo hannes G<'intS aan de Scheijde iVem-iiy. de navolgende ntdani op stam slaande schoone boomen, als: 13 riken, II canadassen, I kers. j P Op Woensdag I .Haard, I Q 's namiddags 1 uur aan de üeijs- torsche gicfts, dan den weg naar Sint Willihrordus en Maashees, ten verzoeke van den lieer Coenrad en Ileuri Esser Joszn. 175 slagen Dennenhout, waaronder 500U zeer schoone boonstaken en erige dienstig voor enkele en dubbelo latten, rekhout, spurriestaken en brandhout. c "p onderling 2 Haard, d a I U namiddags ten 4 ure, ter herberge van Martinus Baltussen. aan den grintweg te Leunen, ten. verzoeke van de Erfgen. Johannes Willeros, Gemeente Venray. Eene vruchtbare boer derij. gelegen aan de Scheijde, te zomen groot Hectaren 29 aren 40 centiaren, kadastraal bekend als volgt: Sectie D no. 627 huis, stal, schuur 6 a. 20 c. - 626 tuin 2 - 40 - 2428 dito 1 - 20 - - 630 boomgaard 28 - 90 - 2016 weiland 44 50 - n - 622 bouwland 1 II. 70 - 60 - 655 weiland 57 50 - 656 poel als he de 3 - 611 weiland 89 - 90 - - 2387 heide 22 - 90 - - H ll' 14 dito 1 H 02 - 30 - Te veilen in Uo navolgend" 3 koopen eu in Massa, uls: Eerste Koop. Huis me', stallen, schuur, tuin, boomgaard, bouwland en weiland, in één Blok gelegen, groot '.e zamen 3 heet. 14 aren 30 cent. Sectie D 627 626, 2428, 630, 2016. 625, 655 on 616. Tweede Koop. Weiland groot 1 heet. 12 aren 80 cent. Sectie D nos. 611 en 2387, naast de Erfg®0. Arnold Feijen en den weg. Derde Koop. Heidei, groot 1 hectare 2 aren 30 cent. Sectie ll ji\£ 1014 naast Jo hannes Schaeffers. De Massa groot 5 heet. 29 aren 40 cent. TEN KANTORE vaa cha te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITALEN- OP le Hypotheek verkrijgbaar zal op Vrijdag den 24 uur namiddag, to Oostrum op verzoek van den heer C publiek vei 75 slagen Eiken en Be sonde tc Oost'uin bij hot Vergadering bij no. 1 jbruari 1893, om 1 gemeente Venray, mps, koopen ten Slaghout, was- f tation. De Qndergeteckende berient Jiot geachte publiek van Yi^kay en Omstreken dat hij zich beloofd aanbèveclt tot het van alles wat in dit vaki voorkomt. Tevens is bij hem |te verkrijgen eigen gemaakt Linnen enz P. J. Beerkens, Groote Straat, Venray. GEVRAAGD: Eon net Zoo spoedig inngclnk bij J. JOCHIJMS. Huisschilder, VENRAY. zal op Maandag den 20 Februari 1893, des namiddags 2 lire te Horst, op verzoek vau den lieer Hendrik Hermkes, publiek verkoopen 50 slagen boonstaken, efbindsel en brand hout. liggende in zijn boscli aan den nieuwen poeldijk tegenover hot Hof. Vergadering Ann N1. zal op Maandag den 20 Februari 1893, des namiddags -1 ure te Hotst, ten huize van M. Vet voort, op Boomshof, ton verzoeke Van het Armbestuur van Horst, publiek verkoopen 30 slagen boonstaken, geliotsiaken en brand hout en 20 slagen strooisel liggende in het Armen- bosch nabij Boomshof. Vooraf te bezichtigen. Zegt hot voort. Uit de hand tc Koop of te Pachten: met aanhoorigbeden en ruim 3 morgen best bouwland, gelegen lo VENRAY aan de Lullsche Kuilen. Te bevragen bij JA.C. ARTS. zal op Dinsdag den 21 Februari 1893. op ver zoek van den heer H. L. Syriër, publiek verkoopen: A. Des namiddags 2 ure te Castenraai, ter herberge van G. de Ponti. 30 slagen zwaar dennen tophout, gelegen te Horst aan de Lollebcek, aan den weg van don Nieuwenberg naar Klein Oh-lo, in 't bosch van den heer Bcuyssen, B. Daarna voor de weduwe .Tan Thijssen. 25 slagen 20jang strooisel liggende in haar bosch tegenover den ticheloven van Rambaclis te Custcurani. C. Daarna ten 4 ure te Horst aan den Me- teiik ten huizo van J, M. Geuits, op verzoek van den lieer Syriër voornoemd. 30 slagen zwaar dennen tophout liggende aan de schadijk op het Ziisucn. m liet bosch afkomstig van Francis Verheijen. Alles vooraf te bezichtigen. Zegt het voort. De Notaris van den Bergh zal op Woensdag den 22 Februari 1893, te Horst, op verzoek van het EdelAchtbaar Ge meente Bestuur van Horst, PUBLIEK VERKOOPEN: Des namiddags 2 ure. 100 slagen boonstaken. Int en brandhout, liggende in bet Gemeeutebosch achter hot Molengnt. Vergadering aan No. 1. Daarna te half 4 uur. 75 slagen strooisel gelegen in het Gemeente bosch aan de St. Martensberg. Vergadering nan No. 1. Zegt 't voort. zal op Woensdag den 24 Februari 1893, des voormiddngs 10 uur, te Venraai, teil huizo van Jac. van den Munckhof, in den Engel, op verzoek van Lnmbertus Janssen, publiek verkoopen 20 dragende Zegt 't voort. De Notaris van den Bergh zal op Vrijdag den 24 Februari 1892, des na middags 2 ure tc Venraai, ter plaatse Mersolo op verzoek van den beer F. Rijke, publiek verkoopen CO slagen schoone boonstaken, enkele en dubbele latten, spurnestuken, tuinsel en brandhout. 12 slagen zwaar eiken tophout. Vergadering aan No. 1 bij Martens aan het Daland. zal op Maandag don 27 Februari 1893. des namiddags 2 ure, lo Lotiuni. ten huize van Reniet liuben, nabij liet station, op verzoek van den lieer Jos. Steegh, publiek verkoopen: GO slagen tophout en schalen, in de bosschcn afkomstig van de Med. Linders, gelogen aan don grintweg van Houtlui zen naar hel station Lottum. Vooraf te bezichtigen. zal op Dinsdag den 28 Februari 1S93, des na middags 2 ure te Horst, ter herberge van J. Haegens, aan Providebit, op verzoek vau den heer J. Billeken*, publiek verkoopen 20 slagen schoone boonenstaken, spurriesta- ken en hrauill:i>u', liggende in zijn bosch aan den grintweg HorstVenloo. 10 slngen u. u •nslaken, spurriestaken, ge- liuip K-u tii biundhont, liggende onder de heuvels, aan den Hegelsum. Alles vooraf te bezichtigen. zal op Maardag den 27 Februari 1893, om 4 uur namiddag, le Velden, ten huize van P. J. van Le'ypzig, namens Corn, de Rijdt, gehuwd met Catharina Janssen, publiek verkoopen: Een huis met tuin, gelegen te Velden aan den grintweg-, kadastraal bekend sectie C no. 6715, groot 8 aren. Dadelijk te aanvaarden. zal op Woensdag den 1 Maart 1893, des voor- middags 10 ure, tc Horst aan den Hegdsom op lieiissënhof, op verzoek van Martinus lloeijmakers en kindereu, publiek verkoopen Alle Huismeubels, als: Kasten, kisten, stoo- len, kachel, spiegels, schilderijen, mantelketel tobbe, kern, koper, tin, porcelcin, glas ea aardewerk, tonnen met moes, kuipen, vaten, enz; Altkcrgereedschap, wanmolen, kruiwagen, snijbak. zichten zeise i, schuppen. rieken, vle- ;els, gaffels en meer andere voorwerpen. Daarna eene groote partij hooi, aardappelen en mangelwortelen. zal op Woensdag 1 Maart 1893, 's namiddags 4 ure, te Horst, ter herberge vun M. Vervoort aan de Boomshof, op verzoek van den heer Willem van de Kamp, publiek verkoopen: 50 slngeu tophout S id schalen en 25 id spurriestaken, «fbind- sel en lathont, liggende te Grubbenvorst. aan het Henneke. Alles vooraf te bezichtigen. zal op Woensdag den 1 Maart 1893. de» na middags 5 ure te Horst, ter herderge van M. Yorvoort, aan Boomshof, op verzoek vun Ger. Renkcns, publiek verkoopen 25 slagen te wassen staande deunenbrand- hout te Lottum in de Heide aan den weg van Horst naar Houthuizen, naby de Hostergreus. De Notaris van den Bergh zal op Vrydug 10 Maart 1893, om 3 uur .na middag to Venraai op den Hanssenherg, ten huize van H. Hermans, op verzoek van Arnold Symons, publiek verkoopen Een huis met stal, tu schuurcn bouw, weiland! en hakhout, gelegen te 3 O verloon in het dorp, kndastraal bekend sectie A nos. 23, 535 en 537 samen groot 68 area 54 centiaren, bewoond door Adr. Criellaers. Zegt t voort. Nieuw Voordraehtenboek, bevattende 24 komieke Scènes, Coupletten, Vroolijke Voordrachten, Liederen, enz. met cn zonder zang, benevens aanwijzing hoe men de stukken moet voordragen, door D. JUNIOR. Groot succes voor Rederijkers en pretmakers. Franco toezending, na ontvangst a f 0.50 of van 10 blauwe postzegels, door J. D. Dijk, boekhandelaar, G t 'ach ttsra at. GR ON ING EN. Bij don Ondergeteekenda is gedurende den VASTENTIJD, alle dagen te bekomen aan zeer billijke prijzen, ve rscbe zee en rivier-viscb, verscbe zoete volle Bokking, puik, puik, volle Haring, eerste soort blanke Stokvisch, gedroogde Schelviscb, prima vette Hollardsche Kaas, Leidsche sleutel-Kaas, komijne Kaas. eerste kwaliteit Edammer Kaas, echte Bergen-op-Zoomsclje Ansjovisch, zoete Valencia Chlnas-appelen. Citroenen, Vijgen, enz. enz. Onder hooge aanbeveling heb ik de eer mij le noemen, L. van Boven, Paterstraat, VENRAY.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3