m OPRUIMING, 1 éP RUIMING Jïamrtt tsVëurai. m HARDDRAVERIJ ij H. BECKEB De Notaris Linssen Goud- esi Zilverwerk. Aanbesteding. Hengst (SCesar". Haenen, Grubbenvorst. Marmeren Schilders-Leerling. 0 Vanaf 8 tot ÏT Fetoriiarij EEIEH PARTIJ RESTEN fij Jjn.rli'ns, Kleedjesstoffen en nog poor/tanden>& zijnde WINTUIIAMTIKELEX. aan S P O T P li LI Z E N. De Notaris H^FFMANS De Notaris Van den Bergh De Notaris Vaiden Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh Ooischapen. De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den BergU De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris van denBergh PAARDEN, HOOBNYEE, Vastenavond-Dinsdag by Th UL VASSKVS, aan «J«- bnriére. om 3 flinke prijzen, Trens, StysbcttiCi'lH en S't'jznfep. Aanvang "s namiddags 3 uur. te Vknray, zal PUBLIEK VERKOOPEN: O Op IHngs'lug 1 Fcbrimrij, VEN RA I', Kleermaker, Paterstraat, zijn te bekomen: alle soorten STOFFEN als: Buxkings, Ka mg aren Cheviotshalfwollen en ka toenen Stoffen, Bcvertings, PilousKatoen en alle soorten Voerings, enz. enz. Alias aan zeer lage prijzen. inr5S» Da STOFFEN bij mij niet ge- kocht worden nog even als vroeger aangenomen. Ondergetcekende bericht by deze aan de ingezetanon van VEN RA Y en Omstreken, dat by zich den Februari te Ytnray tal vestigen als goud- en zilversmid, (naby bet raadhuis), mij in een ieders gunst bevelende, is by mij steeds voorradig olie vourkomoude goud- en zilverwerken. Keparauën, wordeu door my goedkoop en netjes afgewerkt. De 17 jaar die ik in Boxmkbh aan iuijn vak besteedde zullen L' tot waarborg strekken. My beleefdelijk in een ieders gunst aan bevelende, heb ik de eer te zijn. Uw dienaar, P. KLAASSENS. lid Cemecnlebcstuui' van HORST, zal op /alrrdpl den Februari IM'.tJ dos namiddags 3 me ten Raadlmizo publiek AANBESTEDEN: Kei leveren en plaatsen van 120 Schoolbanken, volgens model en voorwaarden ter Gemeente-Secretarie te ver krijgen. flor-.sT. 38 Januari 1893. De Burr/critcesttr, De Secretaris, J. J. Th Houba. Is. Houbaa. berge van den Hoer II. Poels Camps, in de Groote Straat to Yonrny, ton verzoeke tan de- Kinderen van wijlen de htelieden Arnold Ftyen on Johanna Jacobs, Gemeente V ld N li A "Y Eene vruchtbare BOERDERIJ gelegen nnu de Sclieyde, te zamen ot 7 hectaren 17 aren 30 een te veilen in de navolgende perceclcu en m massa, als |o. HUIS met schuur, stallen, tuin. Op, boomgaard en verdere aanhoorigiieden groot 2 Hectaren 43 aren GO centiaren. Sectio D hos. 600, 601, 003. 2379, 2380. to. Bouwland achter het voorgaande Eil', groot 35 aren 30 centiaren, S'-ctie D no 623. naast den weg en Johannes Willems. 3o. Dito aldaar, naast voorgaand per ceel, groot 54 aren 20 centiaren. Sectie I) no. 624, naast Johannes Willems. •lo. Dito aldaar genaamd »de Kamp" groot 3 hectaren 18 aren Sectie D no. 610, naast den weg, Johannes Willems en het volgende perceel. (Te veilen in Perceelen en in Massa. 5o. Dito aldaar, groot 59 aren, 60 cent. Sectie D nos. 2080, en 2386, naast het voorgaand perceel en den weg. 6->. Hooiland aldaar groot 69 aren 60 centiaren, Sectie D nos. 706 en 2860. naast den weg, de Beek, den heer H. Esser- Trynes en nabij de Staenen brug. lo. Bouwland in het Leunsche veld, groot 67 aren Sectie I) no. 868, naast den voetpad, de Kinderen Geurts en den Heer H. Essor-Trynes. 2q Omniddolijk daarna ter zolf- de plaats, ten verzoeke van de Erfg. A. J. de Uaen. GEMEENTE VENRAY. Een perceel uitmuntend bouwland gelegen in liet Venraysch veld aan de Kolk, groot 20 ai en 20 centiaren Sectie Cno. 1629 rijgenoo ien do weg, do R. C. kerk van Venray, de lieer Burgemeester Esser en de kiuderen iiendr. Roelofs. 30 Op Baaderdag 16 Febru- arij, 'a uaraiddags ten 2 uur, hij 15endiik.ua Cus'.ers aan het Kiislort to Venray, ten verzoeke van de Wed. Hendrikus Maas, gelr. M. C. van Rons. 100 nos. Dennenhout, dienstig voor Boouenstakcn. onkele en dub bele latten, rekhout, brandhout, opleggers en tabakspilleii. ^^0 Ontulddielijk danrna, ter gr—«r- Bekroond met de fjtiaSU Tiij Icspremie ran 0ÖO galden, op de laatste Rijkskeuring te SITTARD, staat ter DEKKING bij HEKGELD f7.50. Ilollandsch Geld. levert L. Luudy, Venlo. Adres Toor VENRAY, JOS. GEOMINI. GEVRAAGD: Een net Zoo spoedig mogelijk by J. JOCHIJMS, Huisschilder. VENRAY. Goumans. zelfde plaatse, ten ver/.ocke de Wed. Arnold Arts geb. M. G. 40 Slagen Dito, dienstig als voren cu gelegen in haar boscli aan de Heide te Venray. 50 Op Znlerdrtg IS Fehi-unrij, 's namiddags 1 uur te Castenruy, aan den grintweg, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Frans Esser, gcb. A. van den Boogaart, 30 nos. Hopstaken en Gelinthout, 20 slagen Strooisel en Brandhout 6^-. llenzelfdosï clap, 's namiddags ur tor plaatse Hoogriebrock ten verzoeke van de Familie van de Voort, 150 nos. afgekapt (Icinidihoul, zijnde rekhout, enkole en dubbele latten, spurnestaken un brandhout. 70 Maandag 29 Februarij, 's morgens ten 10 ure, ten ver zoeke ca ten huize van J:ui Kleun kens-Mommen te Oostrum-Venray, Stoelen, tafels, kisten, kasten, spiegels, schilderijen, koper, tin, glas, porceleiu, aardewerk, klok, kagchels, emmers, kuipen, vaten tobben, ketels, lampcu, schuppen, rieken, zeisen, zigten, egge, wel, wanmoleu 3 schoone eiken balken, «ene party hooi. stroo, mest, spurrie en booustaken, aard appelen, kruiwagen en moer audere voor werpen. Een dragende en melkgevende koe, be nevens 20 kippen. 80 Onmiddelijli daarna ten ver verzoeke als voren. 4 perceelen rogge staande te wassen in het Boschbuizerveld, naast eigendommen van I'oels, Vullings en van Handel. Vooraf te bezichtigen. 90 Op Dingdag 21 Fz'bruarij. 's namiddags 2 uur, ton vcr/.oeko van het EdolAchtbaar Gemeente Bestuur van Venray, in het Üemceiitoüosch in liet Vlakwater. 100 nos. schoon dennenhout, dienstig voor shoton, enkele en dubbele latten, opleggers, booneustaken. enz. Zegt het voort. TEN KANTORE yin 4»n □OTaöFi $1513333 te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITALEN op le Hypotheek verkrijgbaar De Notaris H E R M S E N te Viorlingsbeck, zal op Dinsdag den 7 Febr uari 1893, dos na middags 1 ure, op verzoek en ten woonhuize Tan Johannes van der Becteu, op den zooge naamde» Prettor te Overlonil, publiek verkoopen 25 dragende schapen, l guste schapen, 1 dragend varkan, 1 dito geit. een goed gedres seerde schaapshond, 3 scha.pshnkken en dito ruiven, 10 duizend halve kilo's rogge en haver stroo, eene korte kar en eene partij spurrie, lupinen en «ikentakkehoscchen, enz. zal op Vrijdag den 24 Februari 1893, om l uur namiddag, te Oostrum, gemeente Venray, op verzoek van den lieer Camps, publiek verkoopen 75 slagen Eiken en Berken Slaghout, was sende tu Oost' um hij het S'ation. Vergadering bij no. 1. De massa groot 31 aren 45 centiaren. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1893. zal op Maandag den 6 Februari 1893, des na middags 2 ure te Horst, dp verzoek van den HoogEerw. heer P. Russel^ publiek verkoopen: 4000 boonstaken, 25 pgen strooisel on brandhout, gelegen in zijn boscli aan den Oos tenrijk naby J. Peeters. Onmiddelijk daarna voot den heer L. Tim mermans. 15 slagen zwaar dunnen tiphout en schalen, liggende aan het Grootenprcek, in het bosch af komstig van den heor J.f'os. Vergadering aan No. 1. in het bosch van den HoogEerw. heor Hussel. zal op Maandag den 6 Febfuari 1893. des na middags 4 ure, te Meerloo. ten huize van Jo hannes Lichieveld, op verzoek van Peter Zielemans, -1 publiek verkoopen Een huis met stal. tuin' schuur en bouw. weiland' en heide, gelegen te Meerloo, aan de Heide, kafcistraal bekend sectie D nns. 1902 en 190 uren 80 centiaren. Thans bewoond door Mat berg. Aanvaarding op de dezes jaar#. samen groot 93 ijs van den Hom- wone tijdstippen zal op Vrijdag den 10 Februari 1893, des na middags 4 uur, to Venraai.1 ten huize van J Peters op den Hoobert, op verzook van do weduwe Gerard Arts, publiek verkoopen: lo. Een huis, stal ei: tuin, gelogen in de Lang straat. Sectie C nos. 8671 en 3529. groot 4 aren 25 centiaren. 2o. Ken perceel bouwland, in do Kemp, Sectie C no. 325. groot 27 aren 20 centiaren grenzende G. Noijcn, Wijnhoven, Schreurs cn anderen. zal op Maandag den 13 Februari 1893, des voormiddag 11 ure, na afloop der Jaarmarkt to Venraai, aan het hotel de Gouden Leeuw, op verzoek van"de wed. Andries Rongen, publiek verkoopen: 15 beste dragende zal op Maandag den 13 Februari 1893, vuor- middags half 12 uur, te Venraai aan hoVIhotel de Gouden Leeuw, op verzoek van donWer Karei Thomeer, publiek verkoopen: Kone groot» pu-tij vereielde fruitboornen. zal op Woensdag den 15 Februari 189". de.; voornuddags 10 uur. te Venraai, tui huizo van Jac. van don Munc' 'n in der Enge!, -p verzoek van Ltuubertus Janssen, publiek verkooyen 15 dragMde VARKENS. 50 slagen boonstaken, afbmdsel en brand hout, liggende in zijn bosch aan den nieuwen poeldijk tegenover het Hof. Vergadering aan No. 1. zal op Maandag den 20 Februari 1893. des namiddags 4 ure te Horst, ten huize *an Al. Vervoort, op Boomshof, teu verzoeke van het Armbestuur van Horst, publiek verkoopen 30 slagen boonstaken, golintsiaken cn brand hout en 20 slagen strooisel liggende in het Armeij- bosch nabij Boomsltof. Vooraf te bezichtigen. zal op Dinsdag den 21 Februari 1893. op ver- soek van den heer H. L. Syriër, publiek verkoopen: rva i. A.iiiuiftigs z. ui c .e vjiistcurnai» ter nerberge vati <5. de Porili. 30 slagen zwaar dennen fiy liouf, gelegen te Horst aan de L-'hebeek aan den weg i den Niotiwcnberg naar Klem L'irlo, in 't bosch vail den liser B ni ssen. B. Daarna voor de v/ednwe Jan TSiijssen. 25 yh.jr.-a 20jartg strooisel'iggende :n R'.aar bosch --gen ver den tic.ielovun van Rambachs te Castein aai. C. Daarna ten 4 are t« Horst aan don Me- tenk ten huize van J. M. Geurts, op \etzoek van den heer Syriër voornoemd. 30 slagen zwaar dennen lophout liggende aan de Fciiadijk op het Zilsum. in het bosch afkomstig van Francis Verheyen. Alles vooraf ic bezichtigen. .ai op zn-iSFn.nl.ri i»93. a» Do Notaris van den Bergh namiddags b ure te Venraai, op verzoek en ten woonlyiize van de wed. Gerard Arts, in de Lang.traat, publiek verkoopen: jr/st, kist. tafels, stoelen, spiegels, schilde- rren. koperen ketel, koffiepotten, tin, porce- .Vlu, glas en aardewerk, potten on pannen, kuipen, vaatwerk, onz. Verder kleinakkergereedschop, 2 dragende geiten on eene partij stroo, wortelen en aard appelen. zal op Woensdag den 15 Februari 1S93, des namiddags half 4 uie te Venraai, op verzoek van Geradus Janssen aan de Heide, publiek verkoopen 75 slagen schoone opleggers, enkele er. dubbele ialten, rek en brandhout, liggende iu zyn bosch aan de heido nabij H. Boom. Vergadering ter herberge van H. Booin. zal op Vrijdag den 17 FeUruari 1893, des na middags 2 ure te Venraai, op verzoek van den hoer Frans van den Boogaart, publiek verkoopen 5000 schoone booneustaken, verdeeld in 50 slagen, gelogeu in zijn bosch, aan het Over- broek, bij H. Lenssen. Vergadering aan no. 1. zal op Maandag den 20 Febi-uari 1893. des namiddags 2 ure te Horst, op vorzoek vau den heer Hendrik Hermkes. publiek verkoopen zal op Woeu3d:-g den 22 Febru .ri 1.3 te Horst, up verzoek van hel EdelAcntbaar Ge meente Bestuur--van Horst, PUBLIEK VERKOOPEN: De* namiddags 2 ure. 100 slaton boonstaken, lat en biMidhoul, liggende in het Gi-meeiitel'osch achter het Moleiignt. Vergadering aan No. I. Daarna tc half 1 uur. 75 slagen strooisel gelogen in het Gemeento bnsch turn de St. Mirtensbei g. Vergadering nail No. 1. De Notaris van den Bergh zal op Viydag den 24 Februari 1892. des na middags 2 ure te Wuraai. ter plaatse Meraelo op verzoek van den heer F. Ryhe, publiok verkoopon 00 slagen schoono boonstaken, onkele en dubbele latten, spurriesUken. tuinzol ea brandhout. 12 slagen zwaar eiken tophout. Vergadering aan No. 1 by Mariens aan bet Daland. VOOR EN YA11KENS, op Maandag 13 Februari 1893-

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3