|0 KtONIALE WAREN, ra IMicftf-Sassra, o I?: AUGUST BOERpNS ReWatiën, Groote keuze lijnmeel m geïllustreerd zondagsblad. Likeuren, Te Vekomen bij LAMPEN, ns Kerkklokje, KUNSTTANDEN Geheels Gebitten, Rudolf Kurfürsij CARL BEWEZ. Voedersom-ten. P. CAMPS-DELHODGNL 2°. De Notaris Linssen 3°. v" KNEIPP-MOUTKOFFIE Groéti Vroolijke Eeestgrappen, DE VREUGLTONTEIN Straatj Venray. I.ANTA UNS. De Notaris VJidenBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Erwten en |oonen W. v. d. Munckhi-Sassen De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Al degenen, Visitekaartjes De Burgemeester en Wethouders van Yenray, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de mannelijke ingezetenen, in liet jan 1874 geboren, verplicht zijn zich tussebe den 1 en 3B •Juaiuuri 1893. ter Se cretarie der gemeente aan te geven, on voor de Nationale Militie te worden inge schreven. Vcnray, 22 December 1S92. Burgemeester en Wethouders voornoemd- Do Burgemeester, PH. ESSER. De Secretaris, J. STOOT. WEEKBLAD VOOR Katholieke Huisgezinnen. Badsr HedacUe vja Hen Eerw.Beeren e;sUü;ises uit de verschiHenje Bistanmes. Verschyut wekeïijUs van af 1 Jan Prijs voor den geheelen jaargang slechts f 1;04. Men abonneert zich bij alle boek handelaren, bij wie No. 1 GRATIS te verkrijgen is, en bij den Uitgever M. WA TER RE CS le Roermond. en worden tegen GARANTIE geleverd ei. geplaatst door DENUSTE, l Lobberichby Venlo. pestellingen wovirt nangenome» '6Ü J7*rel IHvWKZ.ftoiloi.'err.-Vf-i- Vcnray. grel- w <r *- croote KEjSTIMAT. VENLOO, Steeds oorradig beneden C®URRENTIEI'RIJS alle (fikelen in Goud, Ziler en Alfenide. Op aanvraag&orden spoedig franco op zicht at verlangde, artikelen toegezonden in mooie ÉTUIS V'RPA KKING. zeer spoedig en billijk. in alle soorten Bri.'len en Pence-nez, Rallienower glazen, door II.BI. Doctoren aanbevolen. Goud en Zilverwerken, als: BroscMen, OorbellenKeilingen, Kruizenenz. Reparatiën spoedig en goedkoop. verdere PFAFP □aadüaaaiaaiaaa zijn de bosje. VERKRIJGBAAR bij Ypnloft, Th, BEEL, Veiiloo, te Vknray, zal PUBLIEK VERKOOPEN i IQ Op Diingsdiig 2-1 .lanuarij 1893, 's mórgens ten 1U ure. in het Gemeentebosch aan het O ver broek te Venrny, ten verzoeke ran liet EdelAclitbaar Gemeentebestuur van Vcnray, 150 slagen Boonenstaken, 50 - Brandhout, 100 enkele en dubbele Batten, 30 - Strooisel. Op Donderdag 26 «Banuiu- rsj, 's namiddags ten 4 ure, ter herberge van P. M. Sanders te Oostrum, ten verzoeke van Jan Kleuskens Mommen. Glemeonte venray. lo. Ken HUIS met schuur. stallen, tuin, boomgaard ou bouw- ffijp land gelegen te Oostrura, groot 6S aren 10 centiaren, Soctie E nos. 2012, 257 en 260. 2o. Bouwland in Boschhuizerveld, groot 21 aren 70 centiaren Sectie E no. 341, naast den weg, de Kapel van Oostrum en Willem van den Berg. 3o. Dito aldaar, groot 20 aren Sectie E no. 319, naast den weg, de Kapel van Oostrum en de Wed. Gerard Jenneskens. 4o. Dito aldaar groot 28 aren 30 cent. Sectie E no. 353, naast den Ruitersweg en Atuoou van Handel. 5o. Dito aldaar, groot 34 aren 30 cen tiaren, Sectie E no. 1212, langs don waf van 2 kanten en Gerard Verheijen. Oo. Dito aldaar, groot 37 aren factie E no. 1642, langs den weg van '-mien. Michiel Vullings on de Kinderen 9o. Heide in de Ooitrujp 'e Heide, groot 51 aron 40 een tin tap Sectie E no. 1952. naast don Weg, Ger"^ Verheyen en de Wed. Peters. Do Massa groot 2 \\p"- aren 80 cent. Onuiidd»-«k ter zelf- plaatse e»-e" ve™oeke als vore... 7 schoof eikebouinen op voorschre ven gocderente 'f nsseJ «baande. Vooraf if^o'-igtigoi. "P i1l««iMl»g 39 Jannarij, »'s namiddags 3 uur, ter herberge van Gerard Baltsen te Mersclo, ten ver zoeke van wijlen de Echtelieden Hendrik van Asteu en Johanna Jmdcrs. Een huis met stallen, t uin, boomgaard en bouw land gelegen, te Merselo gemeente Ven*, groot 98 aren 10 centiaren Sectie B nos. 2Ö2&2034 en 2094. Zegt het voort. TEN l'ANTORE m des te Venn,, ,4Jn steeJs 5RoOTE en KLEINE :K-A-I:>XTA.XJE3Sr op le Hypoto.ek verkrijgbaar Zegt 't voort X c. O v P p. p a? P O) I—l p P P p "O SU 1 S3 t -7 r 1 CO i CD 3 f SU 3C 3 O m Q_ O f O" -ï 1 O S l: c F CD CD O O 3. cr 2D -j CD s 3 B CfQ 33 g CD O 3 GO o flv SD "C3 g; CD IT Verschijnt elke week in 8 pagina's. Prijs per 5 maanden \au 13 .\os. 30 ccnl, franco per posl 37'ccnl. De Ondergeteekende verlangt bij zijne Courant geregelde toezending van boven genoemd ZOND A GSBLA D. NAAM WOONPLAATS CD De echte Kathreiner's is verpakt in verzegelde pakken van i/t kilo. Prijs per pak 97l{* cent. Alle andere is nnraaaksel, in depót bij V. FOINCK, xuiew Komxeir Vbc*drachtenboek, bevattende 12 splintiriiieuwe komieke SCÈNES, vroolijke fOORDRAGHTKN, berijmde ANECDOTEN.enz., met en zonder zang. Prijs 3D veil. Nieuw vroolijk V oofclraehtenboek, bevattende 13 splinternieuwe grappige VOORDR.CHTSTUKKEN. COU PLETTEN, lacbwe:ken.:è SCÈNES, enz., met on zonder zang. Prijs 30 cent. Beide boekjes zij i onluisbanr voor RE DERIJKERS, PICTAJAKERS, ZANG- LL'STIGEN, enz., Vor de aanstaande ver gaderingen en lange vonden. Tranco toezending.ïia ontvangst van liet bedrag por postwissepf in postzegels, door J. D. Dijk, Bekhandelaar, Grachlstraal, Q HONINGE^, ALLE SORTEN Marmeren Schocsteenmanlels aan zeer voordelige prijzen. Teekenagen gratis op franco garbage. L. Laudy VENLO. en alle toebëiooren. U itgebreide teuze. grooten vooraad, NIEUWSTE MORELLEN, e.aqe paihsh. Hoogachtend. v. FONCK Ontvallen de prijscourant vanj'oslzc- gets voor verzandaars. W. Van den Munckhof-a'en- Vernaai. zal op Maandag den-» ■Ja"»»" 1803' dcs »*- middnga 2 ure, le enraï,i' «P ,or'oek Yan dc wed. Hend. Poeh pUljiek verkoopen: 25 eiken, 6 essch-1' 5 canJas en 3 jj.keboomen, staand' te wassen °P ,iare bouwhoeve, aan La&riebioek. Vergadering bij Thomas Beurskens' Zegt t voort. zal op Maandag den 16 Januari 1893, des na middags 3 ure, te Venraai, op verzoek van zijn Principaal publiek verkoopen: 75 slagen schoQne boonenstaken, latten on bramlhóilt. Gelegen ter plaatse het Schoor, aan" dffn grintweg in liet bosch van den Notaris. Vergadering aan No. 1. Zegt 't voort. zal op Maandag den 3U .Januari ISYI3, dés na middags 2 ure te Horst, op verzoek van het Ed.Achtb. Gemeente Bestuur van Horst, publiek verkoopen: 100 slagen boonstaken, rekken, latten en brandhout en 100 slagen strooisel liggende te Horst, in bet Goineentebosch, aan den Grintweg, naby Tienraai. Vergadering aan no. 1. PUIK KOKENDE Verkrijgbaa» b ij Groote Straati Venray zal op Diusdag den 17 Januari 1893, des namiddags 2 ure te Lottuai, ten huize van R. Huben nabij het Station, publi8k verkoopeu A. Voor Jacobus Coemlors, 40 slagen spurriestaken. rek- en brand, hout, liggende in zijn bdscli aan Schans- gatcrweg nabij de Spoorlyn. B. Voor Hendrik .-Renokens. 15 slagen- spurriestaken en brandhout, in zijn bosch aan don Horsterdijk en Meer- loosclie baan. C. Voor het R. C. Kerkbestuur van Blitterswijck. 32 slagen zware dennen en berken schan sen en eenige slagen zwaar dennen tophout, gelegen te Lottum in de Steek, aan het Broek. Alles vooraf te bezichtigen. Zegt liet voort. zol op Maandag den 6 Februari 1893, des na middags 4 ure, te Meerloo, ten huize van Jo hannes Licbteveld, op verzoek van Peter Zielemans, publiek verkoopen Een huis met stal. tuii: schuur en bouw.- weiland en beide, gelegen t Meerloo, aan de Heide, kadastraal bekend in sectie D nos. 1902 en 1903, samen groot 93 aren 80 centiaren. Thans bewoond door Mathijs van den Hom berg. Aanvaarding op de gewone tydslippcn dezes jaars. die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zijn aan Gr. L. V.DIJCK, vroeger molenaar te LOTTUM, worden verzocht daarvan opgave óf betaling te doen voor 15 Jnuuari 1893, ten Kantore van den Notaris van den Bergh te Horst. Ten KANTORE van den UDÏ&aiS van den 3333U, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITA LE N ep le f Hypotheek besrlilLbaar. in alle soorten. To hèkomen bij W. v. d. Munckbof-Sassen.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3