No« 4o« ZATERDAG 7 NOVEMBER 1891. TWAALFDE JAARGANG Uitgever: W. VAN DEN MUi\C: .'lOF-Sasscn. Deze Courant verschijnt icderen Zaterdag. Feuilleton. Verbetering van kleigrond. SüimB «Ier liaan. N.M. 2e Vrijdag E.K. 9e Vrijdag V.M. 16 Vrijdag L.K. 23 Vrijdag Abonnementsprijs per kwartaal. voor V.ENRAY 50 c. franoo per post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der A-dvertentiën: Tan 15 regels 30 c. elko regel meer 6 c. groote letters en Tignetten naar plaatsruimte. Advertenties, 3maal geplaatst, worden 2maa! berekend. Advertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. Vervolg van het vorige artikel uit de Tijcl van 23 Oct. Hoeveel mannen staan op dit oogen- blik nog op het tooneel, dié allen de hoofdrol op zich willen nemon, die allen beweren, in het bezit te zijn var. het universeele middel, dat de maat schappij tot den oorspronkolijken, door God geschapen en gewilden toestand zal terugbrengen. Of neenvan God is immers geen sprake meer! De geschiedenis van het Paradijs, van de slang en den zond vloed is naar de sprookjes verwezen, goed genoeg om de kinderen te ver- I maken of te doen inslapen. Wat er I zal komen, is veel boter dan het Pa- 1 radijs of de Hemel, verzekeren u Be- L hel en Liebknecht, Singer en Grillen berger, Auer en Von Vollmar, Wer- f her en Wildberger; - alleen omtrent het juiste tijdstip kunnen ze het êhder- i ling- niet vinden. I De heer Von Vollmar, de aristo craat en voormalige luitenant, staat nog met één voet in het oude kamp der kedendaagsche maatschappijhij 1 wil elke verbetering aannemen, van welken kant zij ook moge komen; de socialistische Staat, de algemoene ge lijkheid zweven ook hem als ideaal voor den geest, maar hij is geen dweper of droomer zooals de overigen; hij ziet, dat do maatschappij als vau- zelf naar socialisme overhelt; hij wil haar geleidelijk op deze gladde baan laten voortglijden zonder siooten of rukken, waardoor het tegendeel zou bereikt worden van hetgeen men zoo vurig wenscht en beoogt, een alg-e- door jan van riethoven. 13. Toch scheen het,' dat de Fransche dapper heid voor do geweldige overmacht, zou moeten onderdoen, want de grond was bezaaid niet de lijken hunner gesneuvelde kameraden, en met ioderen aanval der Algerijnen werd liet, getal der kloeke verdedigers op een onrust barende wijze gedund. Hassan's scherpe blik zag onmiddelijk het gevaarlijke van den toe stand der Franschen in; hot bloed bruiste hem feller door de aderen: hij gevoelde zich weer Fransehman. «Volgt mij!" riep hij den zijnen toe, en stortte zich.onder den kreet,: «Frankrijk'! Frankrijk!" op de Algerijnen neder. Do aan val was even onverwacht als onweerstaanbaar; met onstuimig geweld viel de kleine bende op den dichten drom der vijanden. Hassan was overal de eerste; zijn vrceselijk zwaard daalde met de snelheid van den bliksem op de hoofden dor verraste Muselmannen neder; waar hij verscheen vloeide bloed, en waar bloed stroomde, kwam de dood. Onverbidde lijk als de engel des doods, maaide hij een blocdigen oogst van lijken. Ook zijne volge lingen streden met dezelfde doodsverachting; honderden Algerijnen bedekten den grond piet hunne lijken. meene catastrophe, waarvan alleen zij die de sterkste longen en vuisten heb ben, zouden profiteeren. De heer Von Vollmar is do man van het koel be rekenend verstand, die wil roeien met de riemen die men heeft, die alleen naar het mogelijke en vlak voor de hand liggende uitziet en niet op een wereldoorlog of algemeene revolutie vlast, om in troebel water te visschen. Deze meer verstandige en bedaarde hopman onder de sociaal democratische aanvoerders is echter niet de meest gewilde. Bebel, Liebknecht, Singer, enz. zijn heeter gebakerd en weten bovendien dat zij door het prediken van geduld gematigdheid en afwachten niet veel proselieten zullen maken. Zij zijn in den grond van hun hart revolutie mannen, Bobol en Liebknechi. door opvoeding en natuurlijken aanleg, Singer uit sluwe berekening. De laat ste heerscht over de menigte met I zijn mi Ui oenen, Waarvan hij ook het pces ld ontse'rip* te danken, hoeft; dü eerste twee hoerschen door de macht van huil woord en hun geestdrijverij. Al deze mannen desondanks aan de bestaande orde vasthouden en zich in het keurslijf van de parlementaire vor men laten persen, dan doen zij dit uit een tweevoudige nóodzakelijdheid: omdat de macht boven hen nog te groot is, om haar door algemeen ver zet of verrassing onder den voet te kunnen halen, en wijl de parlemen taire vormen een uitstekend middel zijn, om de onhandelbare macht be noden hen eenigzins in bedwang te houden. Maar, zooals bot met elke bewe ging gaat, die ten afgrond leidt, Be- bel en de zijnen, die van het gema tigd opportunisme van Vollmar niets willen weten, worden hunnerzijds door Door het onverwachte van den aanval en de onstuimige dapperheid der kleine bende ontzet, begonnen de Mooren te wijken, en toen ook bet qu&rré der Frantche soldaten zich ontbond, en met gelijke woede op de vijanden inviel, kozen deze laatsten bun heil in eene wilde en ordclooze vlucht. Weldra was do laatste Algerijn in de schaduw der bossche» verdwenen. Toen had er een roerend tooneel plaats; de Fransche krijgslieden violen hunne met bloed bospalte redders om den hals; een eindelooze jubelkreet steeg uit de borst der brave solda ten omhoog, on: «FrankrijkFrankrijk!" klonk het, uit aller mond, en de echo's der bergen herhaalden: «Frankrijk! Frankrijk!" Eindelijk ontwarde zich de juichende hoop dor dappere strijders; daar trad do aanvoerder der soldaten naar voren en op Hassan toe, drukte dezen de hand en sprak: «Braafste der braven, ik ken u niet, maar op dezen stond heb iit u loeren hoog schatten. Ik bewonder de door u betoonde onverschrokkenheid. Gewis, gij vordïendet, dat uwe borst met het eerekruis prijkte! O, bezat ons leger honderd zuike m innen als gij zijt dit verwenschle land zou spoedig van den vijand gezuiverd zijn. Ik wonsch u hartelijk geluk, dappere kameraad, iner, den heldenmoed door u op dezen stond betoond!" Hassan sloeg beschaamd de oogen neder en antwoordde «Kolonel, ik verdien uwe loftuitingen niet, minder nog dan de geringste mijner vol gelingen!" "Valschc nederigheid, dappere strijder gij zij t een held; ik ben ij u u! Maar wat M een andere groep in den ban gedaan, door een groep van «jongeren", die op het parlementaire gehaspel en ge knutsel der «ouden", met verachting neerzien. De «jongeren'' hobben het veorhands te Erfurt nog afgelegd; Werner en Wildberger, van Berlijn. Auerbach, Schulze en Baetge. van Maagdenburg, hebben het einde van den partijdag niet afgewacht, zij zijn heengegaan, om te voorkomen dat men hen buiten de deur zette of, om met Liebknecht te spreken, dat raen hen eruit deed vliegen. Daarmede is echter niet gezegd dat de «ouden", dia onderling verdeeld zijn, het pleit hebben gewonnen. Be- bel moge er nog zoozeer op aandrin gen, dat men zich aan da door hem geformuleerde en vastgestelde tactiok blijve houden, Liebknecht moge de buitensporigheden van 'een Domela Nieuwenhuis in zijn «V. - wafts" met spot en minachting torr v-ijzen, een partij,' dia-Óp do wan i* der 'toe komst rekent, mag van het heden geen orde verwachten; de grootste schreeuwers zullen bij de sociaal-de mocraten ten slotte de grootste ge lijkhebbers blijven. Kleigrond noemt men gewoonlijk eon zwaren grond, niet doelende op zijn soortelijk gewicht, maar op de moei lijkheid, waarmede hij zich laat be werken. Hij is specifiek lichter dan zandgrond, dat wil Zeggen, dat een dM;s. klei minder weegt dan een even gruoto hoeveelheid zand, maar de benaming zwaar(bij klei) en licht (bij zand) zijn alleen ontleend aan de na tuurlijkc gesteldheid dier grondsoorten. Klei is taai en zeer waterhoudend, eigenschappen, die haar niet gemak- zie ik, is daar ginds onze beminde zuster An gelina niet, die ons voor drie maanden ver liet? Wij dachten, dat zij reeds lang door die vermaledijde ongeloovigen vermoord was. Zeg mij, vriend, waar en hoe hebt gij haar aangetroffen «Ik ben haar broeder!" »Gij!" riep de kolonel, en deinsde on willekeurig eene schrede terug, «zijt gij de gevreesde Hassan?" «Ja, ik ben Hassan de renegaat, de ver rader zijns vaderlands De Fransche kolonel stond een oogenblik besluiteloos; eindelijk stak hij den ongeluk kige dc hand toe en zeide: «Het zij zoo het wil, mijnheer; dit uur wiseht al uwe vorige misslagen uit!" «Heb dank, kolonel; nu gevoel ik mij weer mensoh en Fransehman - Wilt gij mij naar Algiers volgen?" "Algiers is het doel mijner reis; ik neem dus volgaarne uw aanhod aan." Na hunne dooden begraven en de gekwets ten zoo goed mogelijk op in der haast vervaar digde draagstoelen geplaatst to hebben, namen de Fransche soldaten, door de manschappen van Hassan versterkt., den terugweg naar Al giers aan, waar zij zonder verdere ontmoe tingen aankwamen. Hassan stelde zich ter beschikking van den opperbevelhebber, die hem in staat van be schuldiging stelde, en eeae kamer in zijne eigen woning ter voorloopige gevangenis aan wees. Zuster Angelinc en de kolonel, die zijne redding aan dc tijdige hulp van den ge vangene te danken had, deden al het mogelijke om vuil generaal, thans maarschalk, Bour- kelijk doen bewerken en den land bouwer vaak in moeilijkheid brengen, als de tijd van ploegen daar is. Re gent het dan aanhoudend, dan is het hem schier onmogelijk, den kleigrond, op zijn andere zij te leggen; is het lang droog, dan laat genoemde grond zich ook niet gemakkelijk regeeren. In het eerste geval komt hij in striemen, lange onafgebroken reepen te liggen, die later hard zullen opdrogSn; in het laatste ontstaan er klonters of kluiten, die grooten weerstand aau de eg bieden en schier elke bewerking trot- sceren, althans een vluggen arbeid duchtig in den weg staan. Wat te doen om dien ruwen grond te verbeteren, handelbaarder, minder wreed te maken? Dikwijls ziet men ia dezen het te gendeel doen van hetgeen geschieden moest: men bemest n. 1. kleigrond veel al, evenals grasland, met verrotten mest. Dat is een fout, wel te verstaan om don kleigrond physisch beter, zach ter te maken. Daartoe neme men stroorijken mest. Deze is natuurlijk groot van omvang, wijl zijn vaste stoffen het stroo nog onverteerd zijn en dus in den grond veel ruimte noodig hebben. Ze houden de aarddeel!jes van elkaar verwijderd en beletten deze dus zich aan een te sluiten. De grond blijft open en juist deze omstandigheid is van het hoogste belang. Immers, in een poreuzen grond kun nen de lucht, de wind, de vorst bin nendringen om hun werking te ver richten en daardoor op de eene of andere wijze de vruchtbaarheid van den giond te verhooge^. En wat is het niet van veel belang, dat een zware grond in den winter geopend is- Wie weet, dat bevriezend water zich uitzet en een groote drukking uitoefent op inonfc zijne invrijheidstelling te verkrijgen. Wellicht zouden hunne pogingen gelukt zijn, indien Hassan er niet op gestaan had, dat zijn proces doorging, wijl hij zijne vrijheid aan geeiie gunst wilde te danken hebben. Terwijl de militaire rechtbank, die hem vonnissen moest, hare zittingen hield, zwoer Hassan, ten aanhoore eener talrijke schaar militairen en burgers, de dwalingen v*ui don BI am af, en werd weer in den schoot der Katholieke Kerk opgenomen. Acht dagen later volgde de invrijheidstel ling van den gevangene, voornamelijk op grond van don gowicutigen dienst aan het leger bewezen, door do heldhaftige redding van het Fransche bataljon. H:j word ook voor do toekomst van allo rechtsvervolging out- slagen, »5S. Maanden waren reeds verstreken, sedert de stad Algiers in de handen der Fiunseiieu ge vallen was, en nog altij 1 bleef hot hinnoiilau d in de macht der Muselmurnen. E ikele pogin gen, door afdelingen van liet leger aange wend, om do landstreek ten zuiden van Al giers te veroveren en er voor goed vasten voet te krijgen, bleven zon Ier vrucht. De herhaalde woedende aanvallen dor Arabische ruiterscharen, die, talrijk als do pitman hun ner wouden, uit het gebergte te voorschijn kwamen, noodzaakten do Fr.ir.schon telkens met gevoe'ige verliezen naar de hoofstnd terug te wijken. Moer d-ui o iit peinsde maar schalk Bourmont op middelen, om aan dien onhoudbaren toestand een einde te maken. In de eerste dagen van het jaar 1831 werden vap do wanden van bet vat. waarin het opgesloten is, die begrijpt natuurlijk de groote beteekents van een goed ge- openden grond in den winter. Ploegen vóór den winter, zegt men vaak, staat gelijk met een halve be mesting, en daar is veel van aan. Bouwgrond, dien men in den herfst niet heeft bezaaid, moet desniettegen staande geploegd worden en op zijn ruwen kant den goheelen winter blij ven liggen, 't Spreekt, vanzelf, dat we hier uitsluitend zware gronden bedoelen. De aarddceltjes, die vol water zitten, zullen door do vorst geheel uileenvriezen eu tengevolge daarvan in het voorjaar zich veel boter laten bewerken. Ze vor men dan minder één geheel en kunnen gemakkelijker be- en verwerkt worden. Mesten, met langen mest en ploegen vóór den winter zijn dus twee belangrij ke zaken om een kleigrond te verbete ren. Vaak past men het zoogenaamde diep- ploegen toe op kleigronden, waarbij men telkens een laagje ondergrond aan de oppervlakte brengt. Die bovenge brachte, die ongerepte grond is onna tuurlijk, omdat hij nog nooit met lucht en licht en warmte in aanraking kwam. Bouwgrond is hij eigenlijk nog niet, maar hij kan dit worden le als men hem slechts bij beetjes te gelijk boven brengt en 2e als men dat voor den winter doet. Do vorst verandert hem geheel en maakt hem klaar als vruchtbaar deel van do bouwvoor. Zijn onnatuurlijkheid, zijn kilheid verliest hij door zijn verkruime len. Bracht men hem in het voorjaar boven, dan zou het blijken, dat hij de vruchtbaarheid van den grond niet ver hoogde, maar haar zelfs verminderde. Ook een gepast gebruik maken van kalk kan zeer veel bijbrengen tot de verbetering der zware gronden. Kalk neutraliseert de zuren uit het land ca dc zijde dor Franschen geduchte toebereidselen gemaakt, tot eene expeditie op groote schaal naar hot binnenland. Eindelijk, was een leger korps van 15,000 man, met artillerie en paarden, marschvaardig. Het hoofddoel van de ondernoming gold de verovering van eene kleine, maar sterke rotsvesting, welke een der gewichtigste bergpassen van de Atlasketen bestreek. Slechts door de inneming dier ge duchte sterkte mocht mot» do gegronde hoop koesteren, voor goed vasten voet in het bin nenland te krijgen, en met hoop op goeden uitslag de telkens herhaalde aanvallen der Algerijnen te keer te gaan. Charles Guéret want zoo mogen wij hem, na zijn terugkeer tot den schoot der Moederkerk weer noemen, verzocht als eene gunst, dc voorgenomen expeditie mee te mo gen maken: hij wilde, door eene verdubbelde toewijding aan de belangen van zijn vaderland, zooveel mogelijk zijne vorige ontrouw ver goeden. Met blijdschap nam do Fransche maarschalk dit aanbod aau, on toon het leger korps zich in beweging stelde, trok Charles Guéret aan het hoofd zijner gewezen slaven welke lii.j lot eene kompngnie vercemgd had met een hart vol moed en vertrouwen mede. Ook zuster Angeline vergezelde (lö expeditie. IForcty vervolg

Peel en Maas | 1891 | | pagina 1