Buitenland. België Frankrijk Rusland Zwitserland Nederland Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. bouvdiercn samen, maken den mest tot wat hij wezen moet. l)e eerste bevatten stoften, die niet of minder in de laatste voorkomen en omgekeerd: ze vullen dus elkaar aan en moeten bij elkaar blijven, althans niet waardeloos verloren gaan. En dat gebeurt hier en daar nog al, dat de boeren een gootje om de mestvaal maken, waardoor het uitsijpende sap wegloopt, verloren gaat, dus, onttrok ken wordt aan de bouwerij of de boerde- rij' Wat de natuur veröenigt m (leze, schei de de mensch niet! De mest mag door grondwater niet kunnen uitloopen cn door wind en zonnestralen niet uit drogen* Voor het eerst kan men zorgen; ook voor het laatste? Ja, want allicht kan men den mesthoop aan de schaduw zijde van do schuur zetten ofanders hom met boomen omringen. Droogte maakt don mest van boven dood, onvruchtbaar water spoelt hem uit. Met het oog op het laatste, moet dus nooit dakwater in de vaalt kunnen komen. In den mest hoop hebben scheikundige werkingen plaats, waardoor gassen ontstaan, welke van het hoogste belang zijn voor de voe ding der planten, voor de vruchtbaarheid der aarde, van den bouwgrond dus. Waar men een mesthoop kan ruiken, daar zijn het die gassen, die onze reuk zenuwen aandoen. Dat er in een mest hoop veel gebeurt, zegt u alleen do om standigheid. dat hij na verloop van een jaar stil liggens heel wat kleiner is ge worden dan hij vóór dien tijd was. Zooveel mogelijk moeten we de kracht in den mest houden. Sommigon dekken elke nieuwe laag of halve laag mest met aarde en dat is wezenlijk goed, omdat aarde de uit den hoop opstijgende gassen vasthoudt, bindt. Maar aarde moet aangevoerd worden, wat verbazend veel tijd kost, eene omstandigheid, die niet licht moet geschat worden. Daarom strooit men ook wel eens iets anders over de vaalt, met name gips, omdat die goedkoop is en., aan het doel beantwoordt het bindt koolzuren ammo niak. Gips is zwavelzure kalk dus tevens ecne messtof. Er ziin ook noc andere middelen, waarmede men den mest con- serverveert of voor verliezen vrijwaart. De beste bewaarplaats van den mest is de akker of de weide. R. N. Het Brusselselie faro en lambiek, vroeger zoo gewild, heeft te Antwerpen, Mechelcn enz. zijn goeden naam verloren. l>e reden, ■welke daarvan gegeven wordt, is curieus ge noeg. Sedert lang, schijnt het, waren de Brusselsche herbergiers en koffiebuishouders gewoon, de door hunne gasten overgelaten restjes bier in vaten te verzamclon en voor 5 centimes den liter te verkoopen aan de ?>rou- wers, die dit zoogenaamd «stort" of morsbier, na eenigon tijd gestaan te hebben overbrouw- den en voorts het minder kieskeurig geacht verhemelte der Antwerpenaars en Mechelnren daarop on*haalden. Nu hun bedrijf bekend is, hebben zij verklaard het mengsel der heeren koffiehuishouders niet meer to willen koopen. Doch de mannen van de Schelde zijn achter dochtig geworden en zullen zich zoo spoedig niet van die bekeering laten overtuigen. Koning Milan heeft uit Parijs aan het re- gontschap geschreven, dat zijn geld op was: hij wenschte weer 1 millioen ter leen. Na tuurlijk werd het den verspilzieken vorst, ge weigerd. Daarop heeft Milan getracht, zijne eigendommen bij de Servische Bank te hy pothekeeren, doch deze weigerde, daar Wee- ner en Berlijner huizen er reeds eerste hy potheek op hebben. I)e St.-Petersburg.-clie Bank beeft koning Milan nu twee millioen voorgeschoten. Na'uurlijk heeft Rusland nu koning Milan in zijpo macht en kan hot daarmee aan de tegenspartolingen van het Servisch regent schap tegen heL panslavisme eer einde maken. Mademoiselle Louise Do Beaulieu heeft van de Pai ijsche autoriteiten vergunning ver kregen om lucifers op straat to verknopen, omdat zy in 1870 bij een slag een arm ver loor en de medaille voor heldenmoed ontving. De Qaily Nen:s co\ respondent te Parijs meldt, djtt deze thans gebiekkige vrouw redert. jaren een armoedig stuk brood verdiende als port- tiersler. Toch was zij in 1870 een jongmeisje van deftigen huize en gefortuneerd. Zij woonde I acht veldslagen bij en stelde zieli dikwijls in I gevaar om gewonden te redden. Dooi- een vergissing werd zij als spion opgepakt en door den krijgsraad ter dood veroordeold, maar door een officier, die haar bewonderde, gcrud. Op het slagveld van Chompigny kreeg zij een kogel in den arm, terwijl zij een gewonde droeg. Ondanks haar hevig lijden bleef Let jonge meisje onvermoeid in haar zorgen voor de gewonden. Bij het beleg van Parijs gaf zij ook f 10 000 uit, om het lijden der gewonden te verzachten. Bij de beraadslaging over de begrooting van buitenlandsche zaken in de Kamer, bracht Delafosse in hst midden dat Frankrijk bij het onthullen van het standbeeld van Garibaldi te Nice alleen vertegenwoordigd was. Eene mededeel^ig van Frankrijk te dier zake aan Italië is onbeantwoord gebleven. [Rumoer). Delafosse herinnerde vervolgens aan hetgeen te Rome op 2 dezer is voorgevallen. Er is geroepen: «Weg met Frankrijk?" en de Franscke vlag is verscheurd. Onze regecring heeft evenwel niets gedaan. (Atkeuiing van de banken van hei centrum). De Franschen kan men in het buitenland beleedigen, zonder dat de regeering iets daartegen doet. De spreker sprak verder zijne diepe afkeu ring uit over de door do regeering ingestelde vervolging tegen den aartsbisschop van Aix, en hij verweet den minister van Justitie en Eeredienst, dat hij de bekende circulaire aan de bisschoppen gezonden had. De minister Ribot antwoordde in de eerste plaats betreffende de bedevaarten naar Rome. De Italiaansche regeering heeft aan de Fran sclie haar leedwezen over het voorgevalleue doen betuigen. Tengevolge van overstroomingen in het departement Aude zijn een aantal woningen ingestort, waai bij 20 personen gedood wer den; er woiden nog negen lieden vermist. Verscheidene bruggen zijn weggespoeld; de oogst wordt als verloren beschouwd. Ook de omstreken van Narbonne zijn door hoog water, een gevolg van aanhoudenden regen, geteisterd; de communicatie per spoor ia verbroken. In geheel Zuidelijk Frankrijk heerscht watersnood. De aangerichte schade is alsnog onberekenbaar. Een deputatie uit de rijkste kooplieden te Moskou is te Petersburg gekomen om de re- geenng te verzoeken eene vereeniging te mo gen vormen, welke zooveel mogelijk aan de rampen van den hongersnood zou wiilen tege moetkomen. De vereeniging zou gesteund V. orden nnm- aan ks.pr*«r*l, on c-c.„ rmn'al vrijwilligers zouden helpen om daar bijstand te verleenen, waar zulks noodig is. I)e mi nister van binnenlandecho heeft, naar de cor respondent van de Daily News meldt, go- weigerd die toestemming te verleenen en heeft verklaard, dat ieder, die de geteis'orde stre ken bezocht met het doel van do voorgestelde vereeniging, geariesteerd zal worden. Ook is aan leden van de Emigratie-vereeniging ver boden steun te verleenen op verschillende punten van aankomst en vertrek van emi granten. Een groote' brand, door den Alpenwind aan gewakkerd, heeft Zondag het dorp Meiringen, tellende 2853 ingezetenen, en gelegen in bet Berner Bovenland, voor liet grootste gedeelte in asch gelegd1500 personen zijn zonder dak. Nog slechts eenige buizen staan onbo- schadigd. Des morgens om 8 uur brak de brand uit; weldra stonden het station, het post- on tetegraafkantoor in vlam. Den 10 Febr. 1879 werd ook do helft des dorps in asch gelegd en toon weder met bree der straten opgebouwd. VENRAY, 24 Oct. 1891. LIJST van brieven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de 2e helft der maand Oct. 1891, en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van het Postkantoor te Veuray kunnen worden gere clameerd. Briefkaart. Mcj. A. JaDsen, Amsterdam. Met genoegen vernemen wij, dat de oud- pauselijke Zouaven Josef Hftsenaökers, zouaaf sergeant.. Jean Vol Ion borg, stafmuzikant, Jusef van de Pasch, éérste klas, allo geboortig en wonende te Venrayde bron zen Medaille, met Brevette, ontvangen heb ben, bun geschonken, door Z. II, Leo XIII: prijkende aan de écne zijde met het borstbeeld van den regeerenden Paus, van de andere zij de, met de woorden: «Bene Merenti. Moge nog (ai van jaren, dit Ecre Metaal hunne edele boislen sieren 1 Dat er ook hier wreedaardige moeders worden gevonden, heeft zich Maandag bewe zen. Zekere vrouw G. J., die voorgaf, dat haar kind levenloos geboren zou zijn. werd door den ijverigen rijksveldwachter P. en den gem< ente- veldwacfiter M. die het verdacht voorkwamen dat zij liet kind had verborgen, tot de bekente nis gebracht dat zij don moord had gepleegd. De Justitie, die Dondci dag hier tor plaatse een onderzGek instelde, ontdekie dat de moeder haar kindje had geworgd, ho;geeu zij heeft bekend waar te zijn. In den voormiddag van den 23 dezer, ontstond te Horst-America brand ten huize der wed. W. Kellenaers. Dank zij de spoedig aangebrachte hulp der buren, werd de brand terstond gebluscht, zoodat de woning, welke niet geassureerd was, voor geheele vernieling gespaard bleef. Slechts een gedeelte van het dak werd door het vuur beschadigd, zoodat de schade, p. m. f 3ü, dan ook gering mag ge noemd wordeD. Oorzaak hiervan onbekend. Uitslag der examens in de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek te Roermond. 2S Oct. Opgekomen 12. Geslaagd de hee ren P. Yoncken, Iloensbroek; M. v. d. Ven, Horst; P. Verboeket, HornF. Vermeereu, Oïrschot; P. Vermecren, Zes Gehuchten; W. Veugelers, VenloT. Vaessen, Schinveld; F. Verheggen, Herlen; II. v. d. Weegh, Borkel en Schaft; J. vl d. Wildenberg, Gilzeri; J. v. d. Wall, Nieuwenhagen. 29 Oct. Opgekomen 11. Geslaagd de hee ren: P. Weijers, YenloJ. Hermans. Ja- beek; W. Willems, Beek; J. de Wit, Riet hoven; L. Wolts, Reuver; J. Wijnen, Heer len; J. v. Wyngaardo, Kessel; W. Cals en F. Moubis. Roermond. Dat de Micliaëls Almanak van het Mis siehuis te Steijl zich immer verder verspreidt, blijkt uit de volgende cijfersnaar Duitsch- land werden per spoor aldaar verleden week verzonden 1GO.OOO exemplaren en naar Ne derland 20,000 exemplaren. Zaterdag jl. liad de lieer O. H. van Helden het geluk op eene jacht te Belleld een reebok te dooden. Voorwaar, zulke beestjes zijn er niet eiken dag te schieten Bij resolutie der arrondissements-recht bank te Roermond is rechtsingang verleend met last van instructie en bevel tot gevangen houding tegen P. J. Dobbelstein, oud 54 jaar, gemeente ontvanger te Simpelveld, verdacht van verduistering van gelden in zijne vermel de hoedanigheid, ten nadeele van de gemeente Simpelveld. De zoogunstig bekende Valkenburger Leeuwenbrouwerij zal met 15 Dec. ook to Venlo een van hare etablissementen oprichten, Zij heeft daartcê reeds met den heer Th. Beel te Venlo gecontracteerd en een fraai, uitste- Lo»<i gelog^or^ ais De Limburgers te Antwerpen, hebben eene bijeenkomst gehad en besloten een lief- dndigheids-cóncert met bal 4e geven in de zaal Elbardo te Antwerpen, ten voordeele der slachtoffers van den hagelslag in Limburg. De ware Limburger vergeet dus ook in den vreemde zijn getroffen broeder niet. De politie te Maastricht heeft aldaar Dinsdagnacht eene goede vangst gedaan. In eeno kassemat, buiten de brusselselie poort, heeft zij eene dievenbende sterk 7 man, gear resteerd, die om een vuur lagen te slapen, en het zich aldaar huiselijk ingericht hadden. Zij werden in het bezit gevonden van fijne sigaren jenever, aardappelen, eene kip, enz., het alles van diefstal afkomstig. Bij de bende bevinden zich bekenden der justitie. Do dieven verschil len in ouderdom van 12 tot 28 jaren. Do Raadkamer der arrondissements rechtbank te Maastricht heeft rechtsingang verleend, met last tot intructie en bevel van gevangenhouding, tegen Marie Theresia Theeuwissen, cud 60 jaren, laatstelijk woon achtig te Billenhuizen Gulpen, thans gedeti neerd, beschuldigd van moord, gepleegd op haren echtgenoot W. Koerhousen. De zoogenaamde wonderdokter te ITeor- lerheide, de landbouwer H. J. P., die in het bezit heet te zijn van oen geneesmiddel togen kanker en als zoodanig ook beken'd is in het noorden van Nederland, zal zicli voor het kan tongerecht te Roermond hebben te verantwoor den wegens onbevoegde uitoefening der genees kunst. Reeds vóór een twintigtal jaren werd hij door de toenmalige rechtbank to Leiden wegens gelijke overtreding tot een hooge geld boete vcroorJceld. Valkeuburg heeft het vooruitzicht, mis schien reeds het volgend jaar de talrijke be zoekers van het Geuldal met electrisch licht te kunnen ontvangen. Door den gemeente raad is nl. in beginsel besloten, in onderhan deling te treden met een firma uit Aken, voor de levering van electrisch licht Genoemde firma wil eene inrichting voor elect.rische ver lichting maken, wanneer men haar waarborgt 200 lampen, die tegen 6 cent per lamp en per dag geleverd worden. Het volgende voorval had op de vee markt van Maandag to Sittard plaats. I)e joodsche veekoopman G. uit Maastricht kwam bij eene koe, die door 2 meisjes van Berg ge houden werd. Deze koe wilde hij koopen, na loven en dmgen wildon de meisjes hem de koe voor 59 vijffrankstukken geven, dit aan bod nam hij niet aan. Tegelijkertijd nadert een ander koopman de koe en begaf zich aan het onderhandelen, deze bood den prijs, dien men G. gesteld had; bij het zien hiervan kwam G. toegeschoten met de woordenweg van de koe, ik neb ze gekocht, leid de koe naar het spoor, ik doe er mede wat ik wil, zij is mijn en tegelijkertijd haalde hij een mes uit zijn zak en sneed liet arme dier een stuk van het rechter oor. Dat «mijn' en die «mis handeling" kwamen hem met recht duur te staan. Toen hij tegen den wil der meisjes de koe naar het spoor wilde vervoeren, kwam de inspecteur van politie, de lieer Janssen, en de brigadier der marechaussées, die een einde aan de zaak maakten. l)e eerste koop werd voor nietig verklaard en nu moest G. in plaats van 59 vijffrankstukken er 65 betalen, bo vendien bekwam hij nog een procesverbaal wegens dierenmishandeling. Een reizend koopman G. N. genaamd, had trouwlustige plannen in het hoofd cn stapte nftar het stadshuis te Helmond om de noodige papieren voor zijn aanstaaud huwe- ijk in orde te laten makeu. Maar o, wee I onderweg wordt hij door een inspecteur van politie herkend, die zich herinnert dat onze vriend nog drie dagen gevangenisstraf te goed heeft. In plaats van dus zijn weg naar het stadshuis te vervolgen, werd hij aan den commandant der Maréchaus- sées overgeleverd, die nu er wel voor zal zor gen, dat alvorens in het huwelijksbootje te stappen, zijn schuld te Roermond kan veref fenen. Men schrijft ons uit 's-Hertogenbosch dd. 28 October: Geen avond gaat er voorbij, of we hebben hier volksoploopen; Woensdag en Donderdag herhaalden zich die weer uit de eerste hand en menigeen maakto kennis met den politiestok. Onze agenten hebben werkelijk een zware taak en telkens wordt hunne positie onaange namer. «Hard gaat ie!" roepen de jongens, zoodra ze slechts een agent van politie in de gaten krijgen en zien zij hun kans schoon, dan worden hem do noodige steenen niet ge spaard. Met verlangen, velen zelfs met ongeduld, ziet men hot einde van het nog steeds hangen de onderzoek en de dan volgende beslissing in deze zoo geruchtmakende quaestic tegemoet. Moge dat verlangen spoedig bevredigd wor den 1 Een troep ganzen, zeker wel 800 stuks, komende van het Noorden en vliegende naar het Zuiden, trok dezer dagen over een deel van Noord-Brabant. «Wat kan de onderwijzer voor het be houd ran du oogen zijner leerlingen doen?" Doze vraag kwam in dejongste vergadering van het onderwijzersgenootschap in bet arron dissement Maastricht ter sprake. De lieer Wolf» de vraag inleidende, begon met te wijzen op het groote verschil van het gezichtsvermogen bij de verschillende kinderen en te waarschuwen tegen het inspannen der oogen door lezen of schrijven vóór bet 6e jaar, op gezag van erkende deskundigen. Uit eigen ervaring deelde bij mede, dat gedurende de schooljaren het gezichtsvermogen der kinde ren aanmerkelijk verzwakt, en beval hij ten zeerste aan heelkundige hulp in te roepen, zoodra mocht blijken, dat een kind op 30 a35 cM. afstands niet zien kan. Eenige middelen om gezichtsverzwakking te keer te gaan wer den door hem opgesomd en ten slotte werd door de vergadering geconstateerd, dat aan onze leermiddelen met betrekking tot het ge zichtsorgaan nog veel valt te verbeteren. Daar is het eerst goed Voor paardenartsen schijnt Breda een ge lukkig land te zijn het was verleden jaar, dat de arts Van Donsens 's morgens in de brieven bus een bankbiljet van f 60 vond, zonder ver- melding van het doel. Na vergeefsche oproe ping schonk hij de som aan het burgerlijk armbestuur. Eenige maanden geleden vond de arts Qundekker eveneens f60 in de brieven bus, waarvan tot heden geen redon of her komst is opgegeven. De heer Quadekker heeft eveneens de som aan het burgelijk armbestuur gegeven. Dezer dagen viel op don straatweg van Coevorden naar Schoonebcek eene geschie- doms voor, die de lachspieren van velen in beweging bracht, maar door den betrokken persoon zeker minder pleizierlg is gevonden. Zekere E. te Coevorden, dio wekelijks met een hondenkar naar Schooncbeek gaat om koopmanschap te bedrijven, ging voor de variatie gewoonlijk ligt hij er in zijn volle lengte boven op eens in de kar, die de vorm heeft van een kist. Pas was hij echter van de beenen of het deksel viol in het slot. Onze jonge man, die bang voor wat tocht scheen te zijn, kreeg het nu toch wat al te warm en begon uit alle macht om hulp te roepen. Hoe harder hij echter schreeuwde, hoe sneller de honden liepen. Eerst toen hij te Coevorden 'aankwam, werd hij uit zijne netelige positie verlost, en het geval, dat vrij wat liilanteit verwekte, liep dus nogal goed af. Zaterdag avond, ongeveer 9 uren, werd et' te Mcliskerke nabij Middelburg, aan do boeranbehuizinge bewoond door de 70-jarigé weduwe Moens, en hare 32-jarige dienstbode Maria Johanna de Witte, herhaalde malen aan het venster geklopt en gevraagd om open te doen. De meid ging naar de achterdeur en opende die. Vermoedelijk is zij onmiddclijk daarop aan gevallen en schijnt er een worsteling tusschen den klopper en haar te hebben plaats gehad, waarbij eene sneè in haron hals, haar hoofd half van den romp gescheiden werd. Zij werd daarop eenige meters ver, in den boomgaard gesleept. De weduwo M., die een gil hoorde, liep onmiddelijk naar de hoeve van haren schoonzoon K., deze ging terstond met haar mee. Toen de weduwe de voordeur uitliep, hoorde zij de klink van de achterdeur oplich ten, zoodat men vermoedelijk een diefstal op het oog had, daar de weduwe M. rijk is, en men dus vermoeden kon daar wel wat te zul len vinden. De dienstbode heeft nog een half uur geleefd en stierf onder de hevigste pijnen. De justitie uit Middelburg, vergezeld van twee geneeskundigen zijn naar de plaats van den moord geweest tot het instellen van een onderzoek. Na eerst in de gemeentekamer nog enkele getuigen gehoord te hebben, bega ven de ambtenaren van den gerecht, zich naar de plaats waar de misdaad is gepleegd. Het onderzoek van een en ander ingesteld moet aan het licht gebracht hébben, dat aan het wambuis van dea dienstknecht den 19 jarige A, Kempe, een knoop, van dezelfde soort als er een met bloed bevlekt op de plaats der misdaad gevonden is, ontbrak, ter wijl ook sijn schoenen pasten in de sporen, daar gezien. De verdachte was, toen hy in verhoor genomen werd, buitengewoon kalm en bleef alle schuld ontkennen te voet en geboeid werd hy door gerechtdienaars naar Middelborg overgebracht. Vruchtboomen, die te veel in 't hout groeien 1 De verbetering van vruchtboomen, die veel hout maken, maar geen vruchten voortbren gen, kan op de volgende wijze geschieden In den herfst maakt men op 80 centimeter afstands van den stam en rondom dezen, eene groeve. De wortels, die men ontdekt, worden met een mes doorgesneden, ook die, welke naar onderen gaan. Iemand, die dit in toepassing gebracht had, ontdekte, dat de aldus behandelde boomen in het volgende jaar veel minder hout gemaakt hadden en vol vruchtknoppen waren. HOOFDPIJN. Deze algemeen verspreide kwaal der meer beschaafde menschheid, wordt door de meeste der lijders en lijderessen op verkeerde wijze bestreden. Het afkoelen van het hoofd, moge eon tijdelijke stilling der pijn geven, wegge nomen wordt deze daarmede niet. Bij velen gaat hoofdpijn gepaard met gebrek aan eet lust, waaruit men het bewijs kan pulten, dat de oorzaak der kwaal niet zit in het hoofd, doch in do maag. De ziekten van dit orgaan te bestrijden, is een der moeielijke vraagstuk ken in de geneeskunde. Boerhave's raad: houdt hoofd en voeten warm, goed eten in den darm en houdt do open, geldt ook in deze als eerste gebod, doch velen vergeten wel .eens het lichaam zelf ook warm te houden, of bezorgen door verkoelende dran ken, de maag eene verkoudheid, waarvan do onaangename gevolgen niet uitblijven. Een eenvoudig middel tegen die kwaal is, dat men 's avonds bij 't naar bed gaan een doek goed vochtig gemaakt met lauw warm water, op de maagstreek legt en daarover heen brengt een dikke wollen of flanellen lap, zoo dat de warmte blijft geconcentreerd. Men zal gedurende den nacht natuurlijk daar plaatse lijk duchtig gaan transpireeren en juist daar mede wordt de kwaal bestreden, en zal men weldra van de hoofdpijn, die in een chronisch lijden dreigde te ontaarden, geheel verlost zijn. Het laat zich hooren, dat men niet na do eerste proefneming met zulk een gezondheids- ceintuur dadelijk beterschap gevoelt, maar eenige nachten voortgezet, zal de weldadige uitwerking zich nipt laten wachten. VENBAY Van den 24 tot den October 30 1891. Geboorten. Gerardus Jacobus Wismans, Johanna Hendrika Poels. Anna Gertruda Beerkens. Jacoba Huberta Ilendrix. Ilendrina Jo- coba Custers. Hendrikus Wilhelmus Wil lems. Huwelijken. Petor Johannes Antoüius Wolters, land bouwer, oud 26 jaren en Johanna Petronella Lamers, oud 22 jaren. Hermanus Pirlo, daglooner, oud 60 jaren weduwnaar van Maria Theresia Wijnen en Jacomina Evers, oud 56 jaren, weduwe van Wilhelm Schraven. Sterfgevallen. Anna Verstralen, oud 71 jaien weduwe van Anselmus Van Dijck en echtgenoote van Jo hannes Arts...

Peel en Maas | 1891 | | pagina 2