In het Kleedermagazijn bij P. J, SCHFLLEN-VERHEIJEN Best Amerikaansch S'pek en I et, Van Houtens Cacao C. J. van HOUTEN Zoon. «Het Gouden Slot," Goud en Zilverwerken. Horlogemakerij SNIJBOONEN. AUG. BOMANS CARL DEVFEZ. Mooi, Solied, Goedkoop! blauwe en roode dakpannen P. M. Sanders, Beste Hollandsche asch Tarief der Venloosche Sloomwasscherij, If ZOMER ARTIKELEN M. VAN AARSEN. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Huishoudelijke Artikelen. Victor FONCK, Venraai. Bij den Ondergeteekende VRIEIWdebZIEKEN Rheumatiek G.IJSSELSTEIN. TUIN MEUBELEN. H O n S T is te bekomen van af 20 cent liet pond. Groolc voorraad in porcelein, beelden, kruizen en glaswerk. Alles aan den uitersten lagen prijs. I3e DETAILPRIJZEN van f 1.80 f 0.95 f 0.521/2 f 0.271/. LOGEMENT G. H. De Haen. Opnieuw Ontvangen Snijmachine en messen te KOOP en te UUR. ÏÏEF8 komt, ziet en oiidi ?\iudt. Venraai. Magazijn Th. JANSSEN. oor- en Blocmroggc, Rogge- grut en Gruttemeel, Ammkaaiisch SPEK cn VET. Margarine-Boter II. Janssen, Veltum. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken STEENKOLEN MAGERE STlMOLEiN en KALK. Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudv, VENLO. Rogge cn Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. PAIN-EXPELLER Inwrijving. Buslicliiiiigcii van hel Postkantoor Venraai in verband met hel vertrek der posten. i van alle allerhande soorten MACHINENAALDEN en OLIE. GUTTAPERCHA BOORDEN, ENZ. ENZ. alles aan zeer voordeelige PRIJZEN" DIJ PILDEN LANDBOUWWERKTUIGEN. ALLE aan de uiterste lage prijzen. zijn eene groote keuze in Deze worden van af heden verkocht Coulant. 2sn buiteagew?B6 lage prljies VERBIET. vroxcK. Sand- en, Zilveremid, GROOTE KERKSTRAAT: No. 17. VENL00 ÉTE Brillen en pence nez. Horlogemaker, VENRAAI. Witte satijnen dames schoenen. Dames-molières van matleer en Kamgaren van af f 3.90. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: PLAVUIZEIsr, AUss aait soncnrrawende Prijzen. aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: die hunne boeken netjes, sterk en goedkoop willen ingebonden hebben bezorgen ze bij W. v. d. MUNCKHOF-SASSEN. Gordijnen naar Grootte. Waschgoed van kinderen beneden 10 jaren: Geheel opgemaakt 2i/* cent per stuk; droog toegeslagen 1 i a cent per stuk. Abonementsprijs per jaar voor familiën aan inkoopprijzen. TEVENS OKIT VENRAY. Palerstraat, Paterstraat. LE\ ER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN DE Z JK. JLé 2P Koper, Tin, Blik, IJzer, Kristal, Glas, Porcelein, fljn Aardewerk, enz. EngelioJw, Duitscbe m Am&rikaanscho gereedwhappsn, voor Timmerlieden, Schoenmakers, Schilders, Metselaars, enz. Stroosnijmachines, Veevoederketels, Schoppen, Rieken, Gaffels, Zeisen, Zichten, Scherpmachines, Wetsteenen, enz. Vlechtwerk, Puntdraad, Ledikanten, Wiegen, Kinderwagens. Mangels, Wasch- en Wringmachines. Sloten, Nagels, Meubelmakers- en Bouwartikelen. Bascules, Maten, en Gewichten. per 12 Kg. per 1/4 Kg. per 1 s Kg. per 1 1» Kg. bus. Ondorgeteckcndc maakt liet geacht publiek van Venray en Omstreken bekend als dat bij hem alle soorten gehakkeii C'craiiiiqiie en parket vloeren in alle mogelijke kleuren en dessins verkrijg baar zijn uit de beste fabrieken van België en Frankrijk, uiterst geschikt voor ker ken, niiikellitii/.eii, gangen, keu ken», enz zoo ook marmeren «tchoormteetiniaiitels beneden concur- reerende prijzen. Monsters en Teekeningen p franco aanvraag. iVB. Op verlangen worden de vloeien ook door hen» gelegd alsmede hei plaatsen er schoorsteenmantels. K. ODENHOVEN. Ondergeteekende verwittigt hiermede het reizend publiek, dat hij onder bovengemelden naam een Logement heeft geopend te genover het Postkantoor te VES RA AI. Door prompte en nette bediening hoopt vij leler gunst te verwerven. BIJ Langstraat, Vkxraai. Tl? I)e gebotste keuze en de bilUjkste prijzen in ALLE MOGELIJKE ARTIKELEN in Goud- en Zilverwerken. Garandeert voor goed solied werk. Oud conti en zilver wordt logon iiirniling uan do lioogttlc uuardo Iterokond. Ileparaticn worden dadelijk oa zoo goed als nieuw en zoo goedkoop mogelijk afgewerkt. van alle soorten uurwerken als; Horloges in goud, zilver en niokel. Regulateurs, klokken, wekkers, enz. Goud en zilverwerken enz. enz. enz., alles beste kwaliteit. Goedkoopo prijzen met twee jaren garantie. Reparation »»liod en voor- doolig. Oud (/ouden zilver wordt door mij opgekocht en ingeruild. Bestellingen worden tevens bij den lieer W. Lenssen, Groote Markt aangenomen. -Alleen bij ondergeteekende zijn verkrijgbaar Eeeren batUoes vaa af f 3,65. Daws tosjjs „f3,00, Kinlerschssatjss f o,K. Verder ranla.ie.goed bijzonder gesehi/tt voor feestelijke gelegenheden, uls Goudleeren dames schoenen. Alles naar den Jaatsten smaak bewerkt. - SflinWiniaker-VENRAAI. is verkrijgbaar, Tarwrliloem, ca Groen zaad. l upine,,, en oerliuver. enz. enz. aan concurreerende prijzen. VERDER PUIK a cent het pond. N.Ii. Zij die nog ledige Zakken van mij in t bezit hebben, gelieve ze binnen acht dagen te willen retonrneeren. Ze dragen het merk R. Sohmitz Roermond en A. S. P Van Nooijen, Venloo. Een geïllustreerd handboekje I 'iet raadgevingen! J-ICS" T00r alle ziekten. a "«ocL R'ohter's Boekhandel per dfic maanden. Extra-ïd'tie van de Bazar. t J."TT.; I)e abonnee, op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perkwar taal a ƒ0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAL A i eene aflevering, bevatten de 1°. uier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen 'n begeleidenden tekst en 2°. een patroon m ckromolilhographie voor gekleurde borduursels. Voor inet-abonnées op de BAZAR is de prgs van het TIJUSCHRIl-T VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAASDES. Editiön van de Bazar 6 nummers - 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - E50 6 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TI EIS kan men tegen verhooging van J 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezonding van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. Dek Hang. Gebr. BELINFANT, ALLE SOORTEN •t a 05 Cent per rand. Franco station. Verders AGIiXT in natuurlijke mest. Tegen de. beste Prijs: f 1.25, f-75 en f -50 per fl. j Alfvn verkrijgbaar. F. An. Richter C°., ROTTERDAM. Een 7.50 vooi middags richting Venloo. ^.5G Nijmegen. 12.20 namiddags Venloo. 1-<)" - Nijmegen. -;Y) richting Venloo en Nijmegen (Dienstregeling van de openingsuren van liet Ivantoor zijn onveranderd gebleven.) IHISHOLDGOID Beddelakens Beddesloopen Dekens wollen Dekens molton. Handdoeken Kussensloopen Servetten damast Sorvetten Ontbijt servetten Spreien Tafelkleeden Tafellakens Theedoeken Vingerdoekjes S3 2 -<= 0 X C yï O p. stuk c UJ tL c~ a u. O p.ituk DAMtSWASCH M 1 i c 2 i a X SL C! o. o p. stuk a fct O ei C to <v O p. sluit HEERINWASCII o l. O. p. »tuk u| SA 8 1-4 O- o p. stajt Cent. Cent. Boezelaars - Cent. Ont7 Cem. Cent. 5 3 Borsrokken kat 3 2 5 3 Borstrokken - 2 Borsrokken wol 4 3 50 - Bovenrokken» 4 2 Boorden 2i/t 1 10 Broeken 3 2 Dassen - 2 2 I Doeken 2 llalfhemden - 5 3 o 1 Hemden - 4 y Memden tlauel 3 2 2i/« 1 i Halsdoeken 2 1 Menulen 4 3 2 I Japonnen 25 20 Kousen p. paar 3 2 3 Kousen p, paar 3 2 Manchetten p. 3 2 25 20 j Kragen 2 1 Nachthemden 4 3 25 20 'Lijfjes 3 2 Onderbroeken 4 3 5 3 i Manchetten p. J Overhemden 10 5 IV 1 Mutsen 2 1 Slaapmutsen - 2 1 2 1 Nachthemden 5 3 Sokken p. paar 2 2 Nachtzak 2 1 Vesten 15 10 Rokken 3 2 Zakdoeken - li/t 1 Rokken wol Ion 3 3 Zakdoeken - li 2 1 Bestaande uit» I )roog 1 toegeslagen iGemangeld 1 Geheel opgemaakt. 1 en 2 personen mei liuishoudgood Meerdere personen per persoon 26 g|. 10 - 32 gl. 12 - 60 gl. 20 vvm "OOI aiiüöii, de wusch geheel klaar, gemangeld er. gestreken, (reparatie eronder begrepen) f 50 per jaar. Alles tegen brandschade verzekerd. GROOTE OPRUIMING zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd, hu onbetaalbaar voer Kinderen van eiken ouderdom. i. een oafe.lbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, xweeren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jieht. Rhumatiek, en ouverce- lykbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, MRONCHITI8 VERKOUDHEID en HOEST" Ier genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geen mededinger, en geneest betooverend eaamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas IiOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen BBS OXFORD STREET, Kn worden verkocht in Potten cn Doozen van ls. ll/ï., d., 2s. 9d. 4s. Gd., lis. 22s en 33#., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiket run iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indim het adres 533 Oxford Street er niet op staat, is het bedrog. van

Peel en Maas | 1891 | | pagina 4