Weldadigheids-Concert Koninklijke Harmonie OF DE KERMIS l H. L PUTS. DANSMUZIEK OPRUIMING HANDEL IN! Grooie keuze in Goud- en Zilverwerken. M. VERRIET, Venraai. Langstraat, HÉBAiD's SpecialiteStenbandel, Koopt geen vreemde kwakzalverijGebruikt alleen io alle soorten, te bekomen bij t TEN KANTORE Sü De Notaris Van deuBergh De Notaris Van deuBergh De Notaris Van den Bergt De Notaris Van den Bergh HOORNVEE, VARKENS, 's avonds om half acht in de J. J. Th. Houba. OUD GOUD en ZiLVER aan zeer lage prijzen. Gerard's Likdoorntinctuur, ge"8est ui eenige dagen alle lik- Gerard's Anti-roosroidde! doet binnen 8 dason de roos °p Gerard's Maagkruiden, Borstkruiden, Zweetkruiden. Gerard's Aambeijenzalf, Wederverkoopers gevraagd. Voor elke stad één. Groote Straat, Venraai. Tophout, ADVERTENTIEN. van HORST. PAARDE "\Vregens afschaffing* te KOOP. lieer en. Dames Burgers en Buitenlid Th. JANSSEN. Gedurende de Kermisdagen van eene partij Shirking en Kleedjessf off en Steenkolen, per waggon en. per mild Gerard's Jïchtbalsem beter dRnS«1,«ah.genee.talle JicïiC Gerard's Wijnranksnsao hierdoor verdwijnen z«mer- Gerard's Siaarmidde! herste,t onfeiIbaar alle taaihoof- Gerard's Hosst!ikeur lost de slijm op en eCQeest den be- Gerard's Mondwater is versterkei,d V001, d« wnden cn aange- Gerard's Tepelbalsem, - f i.2ö. De Notaris LINSSEN vaa den J U'LUliJ ALBiD Venioo. Th. BK KL. Vcnloo. publiek verkoopen publiek verkoopen Entrée 30 cents per persoon. IIET BESTUUR. CO-EST CERT op Kermis-Zondag den 20. Sept. a. s. HORST, op Kermis Dinsdag 22 Sept. 1891. Een 4-jarig zwart merriepaard voor rijtuig zeer aanbevolen, schoon van romp en goed loopend, een elegante Brik heel liclit, een solide tentwagen, Utrechts wa gentje, met eenige tilburiën. Te bevragen bij BOXMEER. bij Ant. Schellens v. d. Linden. HOEST. - HERSTEMT. eau concurreerende prijs. wordt aan de hoogste prijzen ingekocht. PRIMA KWALITEIT AMSTERDAM. Spiegelstraat 74. Gerard's Niflrüns onfoi'baar middel tegen kiespijn, geneest ML_ onmiddelijk de hevigste kiespijn. Alle middelen zijn vervaardigd volgeps voorschrift van een oud-geneesheer en door meer dan 40-jarige praktijk beproefd. publiek verkoopen te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITALEN op le Hypotheek verkrijgbaar. IP IF-A. IFF publiek verkoopen SEMSMTB S8BSÏ. 2 lioct. 9 aren 80 centiaren. 4 Koop. Een perceel weiland, genaamd de Dijkskolk, Sectio D no. 743 groot 66 aren, grenzende de weduwe G. Litjens, Th. llouben en Jacob Driessen. publiek verkoopen: Op verzoek van de Provincialo Commissie van hulpbetoon, zal het F A FA i« F <i EZELSCBIA3* „E L' T F BS 2» E" to "VENRAY. op Zondaa 521 Sept. a. s. een GROOT CONCERT met T00NEELV00RSTELL1NG gever., in de Muziekzaal, ton voordeele der slacht offers van den hagelslag van 1 Juli 1891. Aanvang 7 ure n. m. te HORST, worden geone Orgeldraaier*, Iiiiriuonie!iN|)d<>r»* en liedjesznzi- #ers toegelaten. De Burgemeester, TE VOOR EN MBHSSSst Do oi^dergeteekende verwittigt hiermede zijne geachte begunstigers, van Venraai en Omstreken, dat hij voorradig heeft voor het Herfst- ca Winterseizoen, eene groofe keuze van alle gemaakte Viltsehocnwerken voor: Verder grootc keuze van zeer ft ine KINDERLAARSJES, en WATERWERK. Alles aan zeer lage prijzen. Schoenmaker, VENRAAI. a, Contant bonoden labiTeksprijzen ami uiterste lage prijzen. "ONOVERTREFBAAR*" L en BtiieiiiUHtaek. pe sproeien en roodo neuzen. _I doorns eu oeltknobbols. L_ hoofd en in baard verdwijnen. difflieid. is het beste middel tot horstel. per fleschje f 0.90. 1. - - 1.05. 0.70. - 0.75. - - 2.50. pakje - 0.40. potje - 0.80. 1— nauwdsten hoest fieschje - 0.95. 2, naam in den mond. 1 10 Alles met gebruiksaanwijzing. Voor buiten de stad franco tegen postwissel. SPEELKAARTEN W. ra ia F" te Venrat, zal ten verzoeke van Antoinetta Cleven, Wed. van Hendrik Coppus, thans cchtgonooto Tan Hendrik Nellen en hare Kinderen uit eerste huwelijk, op Maandag 21 September 1891, 's namiddags ten 6 ure, ter herberge van de Kinderen Camps te Lull, lo. Een huis met stallen, schuur, tuin, bouwlanden, dennenbosch en Hooiland, gele gen ter plaatsen Boschhuizen, Boschhuizer- en Oostrumsch veld en Smakterspurkt, te zamen groot 3 Hectaren 82 aren 50 centiaren, Sectie E nommers 2011, 435, 437, 1763, 406, 506, 1099, 2101 en Sectio A Nos. 615, 618, 734 en 725. 2o. Heide in Boschhuizerveld, groot 49 aren 30 centiaren Sectie E no. 1700. zijn «Se beste. VERKRIJGBAAR bij 7 lvoop Een perceel bouwland, in het Molenveld, Sectie A no 2801, groot 49 aren 20 centiaren, grenzende de Wed. 1'. Geurts, lleruian Bos en anderen. 8 Koop. Een perceel bouwland alda.tr. Sectie A no 856, groot 1 heet 65 aren 10 centiaren, grenzende Gisboit de Mulder en Aiitoon Drabliels. IAit perceel zal in 3 grot!oclteil on ia massa worden geveild. 9 Kö"p. Een perceel b.ittvvl ind aldaar; Sectie A no 2617, gniot 80 aren 20 teut, grenzende Mart. Janssen, 1'. Jan Madoii. 10 Koop. Een perceel bouwland, op hol liooth. Sectie I) no 3696, groot 66 a, gren zende G. Janssen en den weg naar Sevetium. Dit perceel zal in 3 helften en in massa geveild worden. 11 Koop. Een pcrceo! weiland, op he Zaar, Sectie F no 756, groot 1 heet. 60 e. grenzende W. Litjens en Gisb. de Mulder. I>e Massa groot 8 heet. 39 aren 60 centiaren. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in het volgende jaar. zal op Donderdag den 24 September 1891, des namiddags 2 ure, te Horst ter plaatse Meterik, op verzoek en ten iiuize van den heer Bernard Geurts, 1 Koop. Een sterk en goed doortimmert huis, waarin dr ukke herberg en winkelzaak wordt uit geoefend, met stal, schuur, tuin en hooi gaard, gunstig gelegen aan den grintweg, ter plaatse Meterik, naast de School, kadas ter Sectie D nos. 2623 en 2624, groot 65 aron 70 centiaren. 2 Koop. Een perceel weiland, aan de Meterik, Sectie D no. 712*. groot 60 aren 20 centiaren, grenzende den lieer Wethou der Geurts, I\ Jan -Drab bols en Je Wed. Ger. Litjens. x 3 Koop. Een perceel bouwland in het Molenveld, Sectio A no. 3019. groot 83 aren 90 centiaren, grenzende de Wed. Th. Geurts en do Wed. W. Weijs. De Massa van Koop 1, 2 en 3, gmot 5 Koop. Een perceel weiland, op het Ronth, Sectie D no. 2656, groot 76 aren 80 cent. grenzende L. Janssen en A. Wismans. 6 Koop. Een perceel weiland aldaar. Sectie I> no. 2655, groot 75 aren 90 o. gren zende P. M. Craenmehr en het vorig perceel. zal op Vrijdag den 2 October 1891, des na middags 5 uur te Venraai, in liet Hötel -de Gouden Leeuw", op verzoek van den lieer Joseph Steegh, 30 slagen buitengewoon zwaar dennen gelegen te Venraai in het Vlakwater bij den Notarisberg, afkomstig van do Erven Oomen. Vóóraf te bezichtigen. Zegt het voort. 4 zal op Maandag den 5 October 1891, des namiddags 1 uur to Lottum, ten huize van Antoon Bos, op verzoek van Peter Johajmes Ilenckens en Kinderen te Blitterswijck, Eene vruchtbare bouw hoeve genaamd Veld- bre ij ars plaats," gelegen te Lottum, gemeente GRL BBEiN VüKS'i', en bestaande in lo. Een nieuw opgebouwd, wel ingericht huis niet ruime stallen en schuren, werk- bergplaats, boomgaard en tuinen, kadastraal bekend in Sectie A N°". 1983, 1527, 1762, 1525 en 834, samen groot 33 aren 64 cent. gunstig gelegen aan den grintweg, nabij liet marktplein te Lottum. 55o. Bouwland, Sectie A nos. 1480 en 1481, groot 32 aron 7U cent. op den llostert, aan den grintweg grenzende A. Turlings en P. H. H. van Eijndt. Koop 1 en 2 in massa, groot 66 a. 34 e. 3o. Weiland, Sectie A nos. 1072. 1060, 1564 en gedeelte van 1061, groot 1 heet. 3 aren 70 cent. aan de Oppcrdonk, grenzende A. Turlings, A. v. d. Rijdt en P. J. Van Soest. *4o; Bouwland, Sectie A gedeelte van no. 1061, groot 57 aren 50 cent. aldaar, grenzen de A. v. d. Rijdt en P. J. Van Soest. 5o. Bouwland, Sectie A no. 1055, groot 73 aren 60 cent. aldaar, grenzende P. J. Van Soest en de Pastorie van Lottum. In 2 perceelen en in Massa. 6o. Bouwland, Sectie A no. 1046, groot 46 aren 30 cent. aldaar, grenzende J. Ketels en G. Coeiiders. In 2 perceelen en in Massa. 7o. Uitmuntend bouw- en hooiland (Maas- waard), Sectie A nos. 1019 en 1020 groot 56 aren 60 cent. aldaar, grenzende P. .1. Van Soest. J. L. Weijera en de rivier de Maas. So. Uitmuntend bouwland, Sectie A no. 1031, groot 17 aten 10 cent. aldaar, grenzen de J. Ketels en de Kerkfabriek van Lottum. 1$j. Uitmuntend houw en hooiland (Maas waard). Sectie A nos. 1036 en 1037, groot 33 aren 20 cent. aldaar, grenzende F. A. Hen- drix, de Kerkfabriek van Lottum en de rivier de Maas. fOo. Hooiland, Sectie A no. 1096. groot 26 aren 00 cent. in de Broekhemden, gren zende J. II. Van Soest, A. Tut lings en J. H. Hendi'ix. tlo. Hooiland, Seetia A no. 1093, groot 21 aren 30 cent. aldaar, grenzende de beek. B5ê>. Bouwland, Sectie B no. 766, groot 31 aron 90 cont. in Windmolouvold, grenzen de J. In't Zandt on W. Koltjens. S3o. Bouwland, Sectie A no. 1469. groot 26 aren 50 cent. in Bosserknmp, grenzende J. Ketels, W. Keltjens en M. van de Laak. i So. Bouwland, Sectio A no. 1467, groot 60 aren 80 cent. aldaar, grenzende W. Kelt jens en den weg. B5o. Bouwland, Sectie A nos. 123 en 124 groot i aren 80 cent. in ITouthuizerhoogvold, grenzende J. In't Zandt, P. M. Thielen en het Bureau van Weldadigheid van Lottum. B1»-. Bouwland. Sectie A no. 135. groot 46 aren 20 cent. aldaar, grenzende J. Lens- scn en P. J. Muijsers. ISo. Bouwland Sectie A no. 138, groot 66 aren, aldaar grenzende J. Ketels en J. Clabbers. 18o. Bouwland, Sectie A no. 153. groot 31 aren 20 centiaren aldaar, grenzende J. IJ. Van Soest en W. II. Hermans. Ulo. Weiland, Sectie A no. 314, gtoot 73 aren 50 centiaren pp den Flinssenberg grenzende G. Coenders, den weg en het vol gende perceel. Qibj. Weiland, Sectie A no.386, groot 37 aren 1(1 een' laren aldaar, grenzende F. Brunken. den weg en hot vorige perceel. Koop 19 en 20 in massa greet 1 heet. 10 aren 60 centiaren. De Massa van Koop 1 tot en met 20, prooi 'J heet. 5(1 aren 20 Centiaren. 52 Bo. Bouwland, Sectie A no. 2099, groot 39 aren 25 centiaren op den Flinssenberg, grenzende Andreas van Soest, L. Vosbeek en M. van de Laak. 22o. Weiland, Sectie A no. 1347, groot 23 aren 30 centiaren aldaar, grenzende M.. van de Laak eu den weg. 523o. Hakhout, Sectie A no. 1345, groot 14 aren 85 centiaren aldaar, grenzende den grintweg en 2 wegen. 52 flo. Bouwland, Sectie A no. 1343, groot 19 aren 15 centiaren aldaar, grenzende M. van do Laak en den grintweg. 525o. Uitmuntend Hooiland (Maaswaard Sectie A nos. 1356 en 1357, groot 1 heet. 4 aren 95 cent. op tiet Laagveld, grenzende J. M. Schrnven. J. Peeten en rivier de Maas. 20u. Hooiland, Sectie A no. 317 groot 20 aren 30" cent. in het Zand, grenzende de Kerkfabriek van Lottum en W. Keltjena. 5235). Bouwland en hakhout. Sectie A non. 674, 675 er. 676. groot 92 aren 30 centiaren in Papelingswoiden, grenzende J. Peuten en G. Thielen. 528 Bouwland. Sectie A no. 665, groot 26 aren 50 centiaren op de Kampen, grenzen de II. Bos en A. Janssen. 52Jlo. Bouwland, Sectie A no 212, groot 31 aren 10 centiaren op den Heiakker, gren zende G. Coenders. P. van de Water en J. H. v. Deelen. 3()o. Weiland, Sectie A no. 2242, groot 1 heet. 3 aren aan het Hoogbrook, grenzende P. Wolters en G. H. Van Soest. «88<>. Heide, Sectie A no 1268, groot 1 heet 85 cent. aldaar, grenzende 11. Heyr.a- mans. G Thielen en G H van Deelen 35Jf>. Heide, Sectie A no 1150, groot 2 heet 27 aren 40 cent, op Hanonbergorkarapon, grenzende 11 Nabben en de volgende perceelen 33U>. Heide, Sectie A no 1156. groot 78 aren 20 cent., aldaar, grenzende W Koltjens en het vorige perceel JS lo. Heide, Sectie A no 1154. groot 55 aren 20 cent, aldaar, grenzende W Keltjens en het volgende perceel 32» o. Heide. Sectie A no 1151, groot 38 aren 60 cent, aldaar, grenzende dezelfden. 3Öo. Heide Sectio A no 1153, groot 18 aren 20 cent, aldaar, grenzende W Keltjens en den weg 37o. Heide, Sectie A no 1171, groot 2 heet 37 aren 40 cent, aldaar, gronzende G Smits en 3 wegen 38m Dennenboseh, Sectie B no 55, groot 63 aren 30 cent, op de Hoogheibergkampen, grenzende G H Van Soest, W M Geurts en J Kei ren 39<>. Heide, Sectie A nos 2026 en 2027, groot l heet 3 aren 80 cent, op hot Kraion- hof, grenzende 3 wegen en het volgond perceel 4«o. Heide. Sectie A no 1304, groot 1 heet. 52 aren 85 cent, aldaar, grenzende 3 wegen en het vorige perceel 41'». Dennenboseh en heide, Sactie A no 1309. groot 1 heet 4 aren 25 cent, aldaar, grenzende G Coenders A Baetson en G H Van Soc?t -S'2o. Hakhout, Sectie A no 161, groot 69 aron 80 cent in het Houthuizorhoogveld, grenzende G Thielen en J Th ij sa an De gcheele Massa groot 26 hectaren 76 cu 35 centiaren. S3o. Bouwland, Sectie 0 no 731, groot 78 aren 40 centiaren, gelegen te Broekhuizen in het Hoogveld. zal op Woensdag den 7 Oetobor 1891. des namiddags 3 uur te Horst, ter plaatse Ame rica, ter herberge van Antoon Opheij. op verzoek van don Wel Edel Gestr. Heer Mr. W. C. J. A. Peperkamp, Advocaat-Pro cureur te Roermond, Curator in het faillisse ment van Poter Hubert Joosten. lo. Een nieuw gebouwd wel ingericht huis met stal en tuin, kadastraal bekend, sectio G No. 1231. groot 8 aren 55 centiaren, geschikt voor alle nering en bedrijf, gunstig gelegen in de ónmiddelijke uabijheid van de in aanbouw zijnde II. K. Kerk U America, gemeente Horst. 2o. Een perceel bouwland en beide, aldasr gelegen, sectie F No. 1232, groot 32 aron. Aan vaaru i tig- dadel ij k. Zegt het voort.

Peel en Maas | 1891 | | pagina 3