Frankrijk Duitschland Italië Spanje Nederland Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten £(000 kilo wortol-on nomlig en die kan ik vermoedelijk op 1 Met. land telen, maar ik zal 2 liet. bopot-en, want dan kan ik vroeg aan 't ombladeren gaan en verkrijg per slot van rekening, toch de begeerde hoeveelheid wortels!" Ons dunkt van niet; do tweede Hot. had geldelijk veel voordecliger aangewend kunnen geworden zijn, met de teelt van een ander gewas en moest won dan ook bet blad der bieten op ■de eerste Het. ongerept laten, de wortel zou, bij gelij ke hoeveelheid, oneindig veel beter van kwaliieit geweest zijn. Over de waarde van liet bietenblad als voeder, wordt verschillend geoor deeld; de eeii zegt; Vt Is geen voor, het vee wordt er mager van," maar een an der tedeneorU -ik heb bij ondervinding dat het werkelijk een goed voer is, het geeft veel en goede melk liet hangt er maar van af, hoe men de bladeren gebruikt. Als men bietenbladeren wil voeren, goed, maar men zorge er dan voor, dat ze genietbaar zijn, d. i. niet verontrei nigd door aarde; voer ze verseh, maar niet, als ze misschien al een week hier oï daar op een hoop hebben liggen ver flensen en vennuffen, want onder die omstandigheden zijn ze niet goed; geeft ze ook niet als ze kletsnat geregend zijn want dan werken za te afkoelend, en drenkt, om dezelfde reden, het veeniet onmiddelijk voor of na het voeren; ver zuim ook niet om wat hooi of stroo toe te geven en denk er vooral aan, dat liet niet aangaat oui te zeggen; het bielen- loof is een alleszins voldoend voer, op grond misschien van de verkeerde mee ning, dat ook de wortelen dat zijn, want beide zijn dat niet en eischon wel degelijk krachtvoer als toegift: de beslatuldeolen der bladeren wijzen daar genoegzaam op; ze bevatten niet minder dan 00 pet. water. .Eens uitsluitende bladvoedering ver wekt zeer zeker doorloop en ziekte, terwijl het vee er zoo ma geals ©en ;dt. Maar wordt het l o^vwn- i'OHtierhig geen kwaad, in tegendeel, ze duet vele en goede molk geven 't Is waar, het zou niét onmogelijk zijn, dat in de eerste dne dagen de meikopbrengst ietwat minder was dan gewoonlijk, maar dat is bijna altijd liet geval als men een ingrijpende verande ring in de wijze van voeren brengt. Spoedig is alles weer normaal. Talrijke proeven hebben bewezen, dat een verstandige bladvoedering, dat is eene waarbij hooi of stroo en krach t- veor niet vergeten wordt, niet nadeelig is. De beroemde ICuhn zegt; Evenzoo voordeelig voor de melkafscheiding is hot met male gevoederde loof van beet- en koewortels; maar zij moeten frisch on zuiver gewonnen zijn en niet uitslui tend gegeven worden. Kan men den koeien bovendien, als eerste voeder, 's morgens en 's avonds eenig hooi geven, zoo zal men geenerlei nadeelige gevol gen van de bladvoedering ondervindon, maar integendeel een goede melkop- brengst verkrijgen." N. hek bij vers te den 1 venray" iluwelij kon. Een schotschrift, is onder den titel van La pair ie en danger te Parijs verschenen om liet publiek tegen de vertooning van Lohengrin op te hitsen. Een vertaling van den aanhef volgt hier: »IIet blad, dat aan de inwoners van Parijs onder dezen tüel aangeboden wordt, is een alarmkreet en tegelijkertijd de erkentenis ecner smartelijke waarheid. Het doet een be roep op alle mannen van goeden wil; op alle partijen, rechts en links, voor wie de eer van het vaderland heilig is boven alles; op de dappere stad, die van honger wist te sterven, toen Moltke haar bombardeerde en Wagner baar beleedigde: op allen, wier hart nog trilt van hoop en trots, wanneer de driekleur door de straten gaat; op mannen, die zullen weten te sterven en op vrouwen, die zullen weten te' lijden in stilte, opdat bot vaderland sterk, ge ëerd en ontzien moge zijnop de Fratisclien in Frankrijk, op de Parijseuaars in Parijs! Ja, wij weten het wel: I)e knie jakhalzen, die den Rijn overkomen om de plannen van onze vestingen on de mo dellen van onze industrie te stelenzij, die ons te Paiijs ergeren door hun onbeschaamde aanmatiging en die nog in een veroverd land deuken te zijnzij, die ons met hun Boiersch bier vergiftigen en ons de pendules weder komen verkoopen, dio zij in het oorlogsjaar op den kop getikt hebben; al die zuurkool- eters met hun porseleinen o«i*en en iiun gele baarden zullen leelijke gezichten trekken. Zij zullen op ons spuwen. Maar wij zeggen het hun vooruit: in af wachting dat wij onze Lebel-geweren gebrui ken om hen zoo tang als zij zijn neer te leggen op eene plaats waar zij nooit meer van zullen opstaan, hebben wij voor hun gerief eenen voorraad stokken aangeschaft, die wij zeker lijk voornemens zijn op hunne ruggen stuk te slaan. Wat willen wij Dat do Frausohen baas zullen zijn in Frank rijk. Dat de regeering ophoude Frankrijk te laten beleedigen onder voorwendsel dat het niet gereed is. Dat de minister van buifenlandsche zaken, M. Ribot, eindelijk en ten laatste, na zoolang geaarzeld te hebben, de eenige gedragslijn vuige, die in overeenstemming zal zijn met de waardigheid der natie en tegenover Engeland zoowel als Dintschland eoue flinke en stand vastige houding aanncmc. Dat men op de Duilschc bepalingen ten aan zien der passen antwoordde met gelijksoortige maatregelen. I)a; men niet bang meer gelieve te zijn. Dat cr niet langer een Schandelijk spel ge speeld wordt met 's lands eer. En dat wij ten aanhoore van ieder, met luider stem, tot ergernis en spijt der Duit se bers den kreet doen liooren: Naar beneden met Duitschland Leve Frankrijk Lit Dusseldorf meldt men. Een schipper uit Holland, wiens broeder drie jaar geleden in de:i R:jn verdronk en bier begraven ligt, kwam 12 dezer met vracht hieraan. Hij bracht den volgenden dag een bezoek aan 't graf zijns broeders en toen bij 's avonds aan boord wilde terugkeeren, viel hij van de plank en ver dronk i:i de haven. het -liner Tageblalt hosft^yaa tyn. Ctrrnii .TüTêut .lit üost-Atïniia per telegraaf bericht ontvangen, dat de Duitsch militaire expeditie, onder bevel van Zelewski, in een gevecht tegon den Wahehe-stam totaal uit elkaar is geslagen. Tien "Európeeschc officieren en 300 neger soldaten zijn waarschijnlijk gesneuveld. Drie honderd Mausergeweron, twee Maximkano.i- ncn e)i nog twee andere stukken geschut zijn met al de ammunitie in banden des vijands gevallen. Vier Europeanen en zestig negers zijn naar Kandoa gevlucht. liet station Nwpapwa, hetwelk den grooten karavanen weg van de zeekust naar het bin- nenlandsch gebied der nieren dakt, verkeert in gevaar. Het is voorloopig onmogelijk een nieuwe grootere expeditie tegon den zegevie renden stam der Waheho-negers uit te zenden. De toestand is kritiek. liet stoomschip Taorminavan Konstan- tinopel komende, werd in don nacht van 11 op 12 dezer nabij het eiland Gaidars in volle vaart midscheeps aangekropen door het Griek- sche stoomschip Thessalia. Daar de luiken van de Taormina open stonden, werden ver scheidene passagiers door den schok in het ruim geworpen en gednodt In het eerst ble ven de beide vaartuison aan elkander vast, waardoor volo opvarenden van de Taormina gelegenheid hadden op de Thessalia. over to springen. Kort daarop zonk de Taormina en de Thessalia moest zwaar beschadigd de naaste haven binnenkropen. Van de 60 passagiers en •40 koppen der Taormina zijn er 32 en 31 ge red. 1)0 gezagvoerder, kapitein Fcrroni, bleef op de brug err zonk met zijn schip. door Mc-r. V n JfnjjBi r.Jen de Reetl Maastricht tot i estei-frew J, droeg voor eersten keer Misolfer op. r! huren liet oud< neomist met f Na langdurige regenbuien is de heek Amar- guillo bij Consuegra tot eene rivier gewassen en buiten hare oevers getreden. In de stad Consuegra zijn een menigie huizen ingestort, waarbij de bewoners onder de puinlioupen be delven werden. Men spreekt van vijf-.ienhon- derd doodon. Vele lijken drijven de rivier af. Het is bijna niet mogelijk hulp te bieden. Tengevolge van overstroomingen js op ver schillende plaatsen aanmerkelijke schade aan gericht. vooral aan de spoorwegen. -nr. T. - MamttaMcgauaaiBaiwii i. im VENRAY, 10 Sept. 1891. Zondag jl. vierde ons dorp een heerlijk feest. De eerwaarde heer H. Foels, onlangs /i_ ,.e irteplaats het H. o nlicid hadden de Ij huis van don geachten >e- kransen en een sier lijken eereboog mi i: ki i >ierd. 's Morgens ton Oi s uur 4 act Fanfaregezelschap Euterpe den jeugdig' |t bedienaar des heihg- (Joios, onder het epeli* van vroolijkc muziek- stukken naar u- ui -ir'igeri feestdos gehulde parochiekerk, i.casü-iee 1 door een tiental priesters, droeg da''Oeom.st een plechtige Hoogmis op, die door net. parochiaal zangkoor onder directie van deyi WelEerw. Heer J. J. Gitmans met voortreïTiijke muziek werd op geluisterd. I)e eerwaarde pa1-,. A- Smits, car mei iet een inboorling van fray. beklom den kan sel on deed de hocF beïo'-keiiis- n waarde van hot katholiek priesterschap uitkomen in eene feestpredikatie, welke blijkbaar indruk maakte op de gelovigen, in grooten getale toegestroomd om,.^cfuigen te zijn van bet eerstp, II. MiscnTo" door een zoon van Venray in zijne gebóórtcpliata o,»g-. iragen. Na afloop der plechtigiieid werd de neomist door de Fanfare-pi» J" geestelijken naar zijne woning teruggebracht en in eene roerende toespraak door dcnfhew Th. van den Boo- gaart, president van Euterpe, geluk gewenscht met de hooge eer en w rdigheid, hem bij diens priesterwijding ten i 'eb- pk-allen. Do dankbetuiging van*l- t - teling, die in be zielde taal aan zijn gevoel van gehechtheid en liefde aan zijn geboortegrond lucht gaf, werd door de aanwezige volksmenigte met een don derend applaus er. een driewerf begeesterd hoorah beantwoordt Het feest van Zondag getuigde weer op nieuw hoe Venray do priesterschap eert en hoogschat. m»ar de priesters van Venray strekken ook tot eer en roem van hun geboor tegrond, getuigen een Honsenius, een Pulle- nus, een Oomen, oen Hoefnagels, en zooveel andere talentvolle geestelijken, op wie Venray met fierheid als zijn zonen mag neerzien. Ook de jeugdige priester, die Zondag zulk een luis- terijk neoiuisteofeest :n ons dorp heeft ge vierd, zal eens daar valt niet aan te twij felen een waardige j ïats innemen onder de merkwaardige en verdienstelijke mannen, die tc Venray het eerste levenslicht hebben aanschouwd. Maandag waren alhier op de Jaarmarkt aangevoerd 130 auiks hoornvee en 9-1 stuk 1..- gen. iTijzey 'looinvee f 100 a 180big gen 1.50 a &.00, tl mulct in to' I J.ST van bri ItvcTvHg. 'geadresseerd aan onbe kende personen g- durende de 2c helft der maand Aug. ÏSfl. en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van het Postkan! oor-te Venray \ui en worden gere clameerd. Verzonden :-wc st ïaar Duitschland. A. M. Roghmans, Kcvelaar. Te 's Hage zijn benoemd tot ontvangers der directe belastingen te Echt de lieer Greiner, thans to Makkum; ie Dralen de lieer van Be ringen, thans it Veil ra; te Kreukelen de beer Broeksmit, thans te Horst; te Venray de heer Potjcr, thans te li torvoort; te Ittervoort de heer Ruub van' Cansiein, surnumerair te Rotterdam. Zaterdag aanvaardde de beer F. Ver- haegh van Velden, de reis naar het verre Westen. I)e plaats zijner bestemming is de staat Oregon in Amerika, alwaar zijn oom F. Verliaegh als missionaris aan liet heil der zie len werkzaam is. Wij wenscben Z.Eerw. eene voorspoedige reis en goed succes in zijne nieuwe loopbaan. Sinds eenige dagen kon men aan liet be gin van den Kapellet weg te Roermond twee planken schuttingen achter elkander zien staan rondom hot erf van den Heer Lommen. Tusscben het Gemcc.itches'uur en den heer Lommen is sedert eenigen tijd eene questie aanhangig over den eigendom dier strook gronefs. Woensdag is een gedeelte schutting op last van liet Gemeentebestuur verwijderd. Nu heeft de beer Lommen ii zijn gevel een ge bakken schild geplaatst, waarop het volgende opschrift: «Van voren beesten, die ai ij tergen, cleri- calen." Daarbij zal nog gevo< 1 worden de vol gende Catsiaansche versregel -Van achteren heb ik steile bergen, libe ralen." N. K. Bij kon. besluit is aan den lieer M. H. F. Minimise te Maas'richt, directeur van de Courier de la Meuse. ve. lof verleend tot het aannemen van de ridderorde der Kon. Mil. orde van Onzen Heet; Jezus-Christus, waar toe hij door den koning van Portugal is be noemd. Tc 's- Hertogenbosch is Zondag overle den jhr. mr. Van der Does de Willebois, voormalig pres. van liet Gerechtshof aldaar. Binnen weinige (lagen zullen in gebruik worden gesteld de nieijrwe postzegels met den beeltenaar van H- M koningin Wilhelmina. Ook do vliegen zullen zich niol aan de macht der elect.i iciieit kunnen onuiekken. Er is nl. een electrische vliegenvanger uitge vonden, bestaande uit een rocks van draden, gespannen op oen bord, in verbinding met een kleinen inductieklos, welke in werking wordt gebracht door een paar scheikundige elemen ten. Wanneer eene ongelukkige vlieg een dor draden aanraakt, ontvangt zij een schok en valt dood tussclien de draden, liet veld vrij latende voor eene volgende. De Kamers zijn Dinsdag door II. M. de Koningin-Regentes geopend met do volgende troonrede Mijne Hecren i Met dankbaarheid /.ie Ik de Sfaten-Gene- rnal rondom Mij vereenigd, gereed om hunnen arbeid te hervatten. Do algemeene toestand ran land en volk stemt in menig opzicht tot tevredenheid. De betrekkingen tot allo buitenlaudsche Mogendheden zijn van den meest vriendschap- pel ij kon aard. Zee- en landmacht gaan op lofÏHÜjke wijze voort haren plicht te betrachten. Beiden toon den zich. ook waar de blokkade der kust van A (jell meer dan gewone inspanning van de zeemacht vordert, voor have tank berekend. De geldmiddelen des Rijks eischcn, wegens reeds vroeger bevolen uitgaven versterking. Handel en scheepvaart breiden zich uit; de uitkomsten der volksnijverheid zijn niet onbe vredigend de oogst heef; door de ongunstige weersgesteldheid geleden, maar de toestand van den veestapel is gunstig. Duidelijk is bij de laatste verkiezingen op nieuw de wenschclijkheid gebleken, dat op ordelijke wijze, zonder langore vertraging, in wetgeving en Staatsbestuur die hervormingen worden tot stand gebracht, waarvan de nood zakelijkheid is erkend en waartoe do Grond wetsherziening den weg heeft geopend. Daarheen zal Mijn streven zijn gericht. De indiening van een wetsontwerp tot re geling van liet kiesrecht, deze noodzakelijke voorwaarde van blijvende verbetering, wordt voorbereid. Herziening der provinciale- en gemeente wetten zal hierop moeten volgen. In afwach ting daarvan kunnen tijdelijke maatregelen getroffen worden tot ondersteuning van te zwaar belaste gemeenten. Verbetering van het Rijks belastingstelsel is een dringende eisch der rechtvaardigheid. Wetsontwerpen om hieraan to voldoen zullen U spoedig bereiken. Tot eene organisatie der landmacht en tot vorming der levende strijdkrachten, welke, zonder .te g"opt« persoonlijke en geldelijke offers, de weerbaarheid van ons volk kunnen verzekeren, worden voorstellen in gereedheid gebracht. Inmiddels /.al U eene voordracht worden gedaan tot tijdelijke versterking der nationale militie. Het materieel der zeemacht eisclit verbe tering. Maatregelen worden beraamd om daarin te voorzien. Een wettelijke regeling der administratieve rechtspraak zal met ernst worden voorbereid. De indiening van het ontwerp van een wet boek van militair strafrecht mag in deze Zit ting worden tegemoet gezien. Van andere deelen onzer wetgeving zal eene herziening worden ter band genomen. Wettelijke bepalingen omtrent den leer plicht zullen U worden voorgedragen. liet vakonderwijs ten behoeve van handel en zeevaart, nijverheid en landbouw, kan re kenen op Mijnen steun. Aan verboteiing van onze maatschappelijke toestanden, ook in verband met de eischcn van handel en nijverheid, blijf Ik Mijne aan dacht wijden. Maatregelen in bet belang van de veiligheid en gezondheid in fabiiekcn en werkplaatsen en tot verzekering van het lot van oude of verminkte werklieden zullen, naarmate het door den wetgever bevolen onderzoek vor dert, worden ontworpen. liet welzijn van onze overzcesche bezittin gen gaat Mij grootelijks ter harte. Het bestuur van Noderlandsch-Indiö te doen beantwoorden aan de eischen des tijds door onbekrompen aanleg van daartoe noodigo werken de ontwikkeling te bevorderen; be lemmeringen van den vooruitgang op te hef fen en door toenemende welvaart der inge zetenen aan de Indische financiën een vasten grondslag te geven, zal mijn ernstig streven zijn. De maatregelen van bedwang op Noord- Sumatra zullen, zoolang noodig, met kracht worden gehandhaafd, opdat, alle verzet worde gekeerd, rust en orde verzekerd. In Suriname verwacht Ik van eendrachtige samenwerking met de Koloniale Staten, goede vruchten voor de welvaart en den vooruitgang dier kolonie. Veelomvattend en ernstig is de taak, waar voor Ik, tot verzekering der stoffelijke en zedelijke welvaart van het Nederlanasche volk, met vertrouwen de medewerking in roep der Staten-Geueraal. Moge Uw arbeid, Mijne ïTeeren, onder Gods zegen strekken tot blijvend welzijn van het dierbaar Vaderland. In naam der Koningin, verklaar Ik de ge wone Zitting der Staten-Genuraal te zijn geopend. -— Mot machtiging van H. M. de Koningin- regentes zijn de navolgende wetsontwerpen ingetrokken, als De legerwet en de daarmede in verband staande ontwerpen; bepalingen ter uitvoering van art. 187 der grondwet (staat van oorlog en beleg) bepalingen tot waarborging van de vrije beschikking door weiklieden over verdiend loou regeling van hot faillissement en de sur séance van betaling herziening der algemeene regels ten aanzien van de plaatselijke belastingen. Bekrachtiging van de overeenkomst met Groot-Brittanie en Ierland tot vaststelling dor grenzen tusscben de Nederlandsclie bezittin gen op het eiland Borneo en de staten op dat eiland, die onder Kritsch protectoraat staan; tot gedeeltelijke herziening der wet van 4 Dec. 1872 (Stbl. no. 134) tot voorziening tegen besmettelijke ziekten; vaststelling van het bedrag der grondbe lasting óp do gebouwde en en ongebouwde eigendommen overeenkomst mot deflfilliton-maatschappij, betreffende de vcrnieinving barer concessie tot het winnen van tin op liet eiland Billiton; verhooging der begrooting voor Ned.-Tndie voor 1891, ten behoeve van de voorbereiding der exploitatie van het Ombiliën-kolonveld door het gouvernement. Twee roevers in California lieten de vorige week den sneltrein van Los Angeles nabij Modesto stilhouden. De conducteur, die in den eerste waggon was gezeten, stapte, zoodra de trein stilstond, uit, om te zien wat er aan ha perde. Nauwelijks echter zagen da roovers hem met de lantaarn in de hand aankomen, of zij bevalen hom onmiddolijk terug to keeren. Daar hij niet gehoorzaamde, werd er op hem geschoten. De conducteur blies daarop zyn lamp uit en stapte in zijn waggon. Twee ge heime politieagenten, Harris en Larrson ge naamd, dio zich toevallig onder de reiziger» bevonden, gingen nu naar buiten, om de roo vers in hechtenis te nemen en eerstgenoemde loste zelfs aanstonds zijn revolver. De roovers schoten echter terug en troffeD Harris met tweo kogels in den hals en een iu het voor hoofd. ervolgens dwongen de roovers dan ma chinist een flambouw in de hand te houden, terwijl de stoker onder bedreiging, daf hij an ders zou worden doodgeschoten, de deur van Jen jiostwagen moest openbreken. De ambte naar en zijn bediende werden middelerwijl uitgenoodigd de deur vrijwillig open te schui ven. Zij weigerden echter hardnekkig, of schoon beloofd werd, dat hun geen leed zou wedervaren. Eindelijk werd oen bom togen de deur gelegd. Nadat deze ontploft was, bleek het gat, dat geslagen was, groot genoeg om een man door ta laten. lntusschen opendon de ambtenaar en zijn bediende zulk een hevig vuur op de roovers, dat laatstgenoemden niet durfden naderen en zich ten slotte terugtrokken. De geheime po litieagent Harris verkeerde in gevaar van sterven Zoodra inen te Modesto de tijding van deze aanranding ontving, werden met een sneltrein zes gewapende mannen gezonden, om de roovers op te sporen. Van den 12 tot den 19 Sept. 1891. Geboorten. Anna Gertrudii Rutten. Wi.helmus Ja cobus Oudenhoven. Gaeno. Sterlgo vallen. Hendrikus Cornelis Vermeulen oud 75 jaren weduwenaar van Johanna Catharina Oomen en echtgenoot van Aritonia Maria Roelofs. Nikolaas Kcmmelings ongohuwd oud 70 jaren. Venray, 18 Sept. Aangevoerd 1250 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 50 a 53 ct. Horst18 Sept. Boter per halve kilo 50 a 59 ets. Aangevoerd 1095 halve kilo's. Venloo, 12 Sept.. Boter per i/i kg. 52 i 65 ets. Biggen aangGvoerd 340 per stuk 4 a 5 fr. Vierlingsbeek, 15 Sept. Boter per halve kilo 45 a 61 ets Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 850 biggen. 35 vette varkens, 00 schottel. 2 vette kalveren, 8 nuchtere kal veren De prijzen waren: biggen t 2 af 3 per stuk vette varkens 20 a 22 ct. de 5 ons, nchotte- hngen 0 a 00 gld. per stuk, vette kalveren 20 a 23 ct. de 5 ons, nuchteren id.f 6 12 per stuk.

Peel en Maas | 1891 | | pagina 2