In het Kleedermagazijn bij P. i, SGHELUN-VERHESJEN JBest Amerikaaiisch Spek en et, Van Houtens Cacao C. J. van HOUTEN Zoon. Horlogemakerij „Het Gouden Slot," j CARL DEWEZ. Goud en Zilverwerken. SNIJBOONEN. Aug. BCF.f!fdANS Mooi, Solied, Goedkoop! Wed. P. A. Boers, blauwe en roode dakpannen P. M. Sanders, Beste Hollandsehe asch Jaarmarkt te Yenray VOOR ft SB. Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen Tarief der Venloosche Stoomwasscherij, G. LTsselstein. H ZOMER ARTIKELEN M. VAN AARSEN. aanbrengers van Plaatsvervangers HOLLQWAYS PILLEN EN ZALF. VRIENE ZIEKEN j i .ogf.mkn t G. H. De Haen. Opnieuw Ontvangen PAJN-EXPELLER °r HORS T is te bekomen van af 20 cent liet pond. Groole voorraad in poreelein, beelden, kruizen en glaswerk. Alles aan den uitersten lagen prijs De DETAILPRIJZEN van f 1.80 f 0.95 f 0.521;-. f 0.27' Venraai. Magazijn Snijmachine en messen te KOOP en te UUR. v.Fom GROOTE KERKSTRAAT: No, 17. VENL00 S^koml, ziel en ondervindt. U Th. JANSSEN. beste roode en blauwe dakpannen f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken STEENKOLEN MAC,ERE STIMÖLEM en KALK. Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudy, YENLO. Bij den Ondergeteekende Voer- en Bloem rogge, Roggo- grut en Gruttemeel, Amerikaausch SPEK en VET. Margarine-Boter ET. Janssen, J'elfum. Kogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. f en Landbouwvoortbrengselen, op Maandag 14 September 1891. van alle allerhande soorten föACHINENAALDEN en OLIE. GUTTAPERCHA BOORDEN, ENZ. ENZ. alles aan zeer voordeelige PRI.TZETST. worden in alle plaatsen der Provincie gevraagd. Franco aanbiedingen worden ingewacht onder letter 11. bureau van dit blad. D3PIIjITEN alle MAISrUFACTLTRELT, aan de uiterste lage prijzen. zijn TE Horloges in goud, zilver en nickel. Regulateurs, klokken, wekkers, enz. Brillen en pence nez. 2' Horlogemaker, VENRAAI. eene groote keuze in Deze worden van af heden verkocht 2S/T VERRIET. Sand- ta .Alleen bij ondergeteekende zijn verkrijgbaar Hee?83 battles ?as af f3,6& Damss laafsjsa f 3,SO, Kintaï&üeBijes f 3,80. Witte satijnen dames schoenen. Dames-molières van matleer en Kamgaren van af f 3.90. AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan concurreerende prijzen r i.- Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: PLAVTJIZETT, Aiitfi aan awnsjssMende fsijssa. alle soorten aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmogen Gordijnen naar Grootte. 1V' e I 8 ?sp Waschgoed van kinderen beneden 10 laren: Geheel opgemaakt 21/2 cent per stuk; droog toegeslagen. 11/2 cent per stuk. Abonementsprijs per jaar voor famillBn 1 Bestaande uit: die hunne boeken netjes, sterk en goedkoop "willen ingebonden hebben bezorgen ze bij W. v. d. MNCKHOF-SASSEN. Abonnement voor een heer alleen: aan inkoopprijzen. TEVENS O INT T VTA. INT <3 IE INT Paterstraat, YENRAY. Paterstraat, LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN ID E Z A HL IF1 per i'ï Kg. per r'< Kj per i Kg. per ijn Kg. bus. Ondergeteekende maakt bet geacht publiek van Venrny en Omstreken bekend als dut hij hem alle soorten hard gebakken C «raatiqu« en parkrt vloeren in alle mogelijke kleuren en dessins verkrijg baar zijn uit de beste fabrieken van België en Frankrijk, uiterst geschikt voor ker ken. winkelhuizen, gangen, keu ken», enz., zoo ook marmeren schoorsteenmantel* beneden concur- reerende prijzen. Monsters ca Teekcningon p franco aanvraag. IV'.B. Op verlangen worden de vloeren tok door hem gelegd alsmede het plaatsen er schoorsteenmantels. E. OPKNHO VEN van alle soorten uurwerken als; Goud en zilverwerken enz. enz. enz., alles beste kwaliteit. Goedkoope prijzen met twee jaren garantie. Reparation soiled en voor- deelig. Oud (/ouden zilver wordt door mij opgekocht en ingeruild. Bestellingen worden tevens bij den Heer W. Lens sen, Groote Markt aangenomen. Ondergeteekende verwittigt hiermede het reizend publiek, dat hij onder bovengemeiden naam een l,o*emen< heeft, geopend te genover het Postkantoor te VENRAAI. Hoor prompte en nette bediening hoopt vy leler gunst te verwerven. a Contant. #aa taHecgswss» i*g« jrijwa BIJ Langstraat, Venraai. De grooi.ste keuze en de bil'jkste prijten tn ALLE MOGELIJKE ARTIKELEN in Goud- en Zilverwerken. Garandeert voor goed snlied werk. 4>u*l guud cn zilver wordt tegen mriillinff aa» de hoogste wnurde lf«~el»eii«i. Reparation worden dadelijk PU zoo goed. als nieuw er. zoo goedkoop mogelijk afgewerkt. Verder fantasie-goed bijzonder gesehikt voor feesteljht gelegenheden, uls Goudleeren dames schoenen. Alles naar den laatsten smaak bewerkt. Schoenmaker. VENRAAI. ANKER- Q IS en BLIJFT b«i kette aiWd.l legen: JICHT, RUHATIEIC, W \ANfiE2tCHT8PUNEN enz. riewcbe i èJötcn»,'t Cent en/1.3». iUMB e»k» «et.Ankef I 1 P AD RICHTER Cle. RoZ*fii4*a» «o tonden ui». nE£Jj,. Station v«nray-Oostr«un zijn te bekomen zoomede tweede soort, en per drie maanden. Xxtra-Editie pan de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a f 0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene atlevering, bevatten de 1°. vier bladz jden met de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in c/.rgnolithographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abom.ee* op de BAZAR is de prijs van het TIJDSCHRIFT VOOR FRAAIE HANDWERKEN f 0.75 PER 3 MAANDEN. KiiitiSu van de Bazar 6 nummers 6 - met 6 gekl. platen 6 -3 tknipto patro. "6 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij AL DEZEÈDI TIEN kun men tegen verhooging van 0.50 'iet Tijdschrift voor Fraaie Handwer ken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop dmdcrijK. welke editie men verlangt. l'itg. Den Haag.Gtbr. Bt'lLINFANT. - 1.50 - 1.50 - 2.— is verkrijgbaar. Tarwebloem, e?v Groeti- zuad. Lirpiiien, en Yoerhaver. enz. enz. a,an concurreerende prijzen. VERDER PUIK a 32 cent het pond. N.R. Zij die nog ledige Zakken van mij in 't bezit hebben, gelieve ze binnen iieht liageii te willen retournoeren. Ze dragon liet merk R. Schmitz Roermond en A. S. P Van Nooijkn, Vkm.oo. a 65 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT ui natuurlijke mest. Eer geiUuAjrterd bandbcofcjo met raadgevingen *oor alle ziekten. RtohteF» Boekhandel a<w>rBotterdam. 01ISH01DC0ED Beddelnkens Beddesloopen Dekens wollen Dekens molton. Handdoeken Kussensloopen Servetten damast Servetten Ontbijt servetten Spreien Tafelkleeden Tafellakens Tlreedoeken Vingerdoekjes ct A3 S l c5 to C* C p. stuk Cent. 5 5 50 10 2i/s 2 3 25 25 5 2 |P 33 1 .stuk DAMKSWASCB c_ o luk Cent. 3 3 1 1 I 1 2 20 20 R 1 1 Boezelaars Borstrokken Bovenrokken» Broeken Doeken Homden - Halsdoeken Japonnen Kousen p, paar Kragen Lijfjes Manchetten p. Mutsen Nachthemden Nachtzak Rokken Rokken wollen Zakdoeken - p.s Cent. 3 O 4 8 2 4 2 25 3 2 3. o 2 5 2 3 3 li!» G tc HKRENWASCH stuki O p. «tuk p. fin* Cent. 2 2 2 1 3 1 20 2 1 2 1 1 3 1 2 3 1 Borsrokken kat Borsrokken wol Boorden Dassen Halfheroden Homden flanel Heraden Kousen p. paar Manchetten p. Nachthemden Onderbroeken Overhemden Slaapmutsen Sokken p. paar Vesten Zakdoeken - Cent. 3 4 2j/» 2 5 3 4 3 3 4 4 10 2 2 15 lt/a C.nt. 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 5 1 2 10 1 Droog toegeslagen Gemangeld Geheel opgemaakt. ur zij 1 en 2 personen met huishoudgoed Meerdere personen per persoon 26 gl. 10 - 32 fl. 12 - 60 gl. 20 de wasch geheel klaar, gemangeld en gestreken, (reparatie er onder begrepen) f 50 per jaar. Alios tegen brandschade verzekerd. GROOTE OPRUIMING (H 96546) zuiveren bet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zyn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouw»lijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voer Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, zweeren en Ettorbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jieht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VEHKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen mededinger, en geneest betooveiend Haamgetrokken eu styve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen E5B3 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van ls. lid., 2s. öd. 4s. Cd., lis. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnon-verkoopers door de geheele wereld. \oopers gelieven het F.tihet ton iedere Voos er Vut te endertoeken. Indien liet adres 533, Ckrfori Street er met op staal, is het bedrog.

Peel en Maas | 1891 | | pagina 4