OPRUIMING HANDEL IN! Groote keuze in Goud- en Zilverwerken. M. VERRIET, Venraai. Langstraat, Keulsche Hagelassurantie Maatschappij. ®ÉRHiD3s Speciallteitenhande! Koopt geen vreemde kwakzalverijGebruikt alleen CRAYON PORTRETTEN in alle soorten, te bekomen bij Bij afschaffing te Koop. J, H, E. PUTS. Visitekaartjesj De Notaris Van den Bergh DeTotaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergli De Notaris Van den Bergh ran eene partij Buxking en Kleedjess I often Steenkolen, per wagg'on en per mud OUD GOUD en ZILVER JVilïiiJAUJ-SSJ] TfLi, aan zeer lage prijzen. Ukoofdagentscliap Maastricht. Gerard's Jichtbaissm, o.eo. Gerard's Niqriine, w«pU«. Gerard's Wijnrankensap, l,imW Gerard s Likdoorntinctuur, ge,;ceit iu ecni1T,0 da,ieiik' Gerard's Anti-roosmiddal, ,;i,nnc" "t Gerard's HaarmiddeS, he^ltll^jilbaap allü kau,,iwof- Gerards Maagkruiden, Borsikruiden, Zwaetkruiden. Gerard's Aambeijenzalf, Gerard's Hoestïikeur, ^a^-d'lenlZtca Kenést de" be' Wederverkoopers gevraagd. Voor elke stad één. SPECIALITEIT in ONVERANDERLIJKE publiek verkoopen Contant bonedon fabrieksprijzen, aan concurreerend© prijs: naai uitoi*»4e lage jn-ijzoa. wordt aan de hoogste prijzen ingekocht. PRIMA KWALITEIT A drianus S< hrijnen apotheker te Venloo. Laarcnz Ilutjcns, Willem Beurs/tais, landbouwer. Blerick. Grubbenvorst. Peter Goosseus Heiveld. M. Knoops, Maasniel. 11. Crcemcrs, Maasniel. Philippus Bidiot. Wessem. Weduwe. Gooien, landbouwster, Iltervoort. N. Crasborn eau Gr lichten, landbouwer, Thorn. Theodoi us Vei bruggen Grathom. Willem Leduc, Heel. Jan M. Hub. Petri's en familie, landbouwers Horn. Eugène Ho//'mans grondeigenaar, Helden. Weduwe Zeelen, landbouwster, Kessel. G. Schreurs, landbouwer, Bel leid. Gerrit Punt Maarten zoon, F ijnaart. Hendrik Ketels Tegel en. Spiegelstraat 74. Alle middelen zijn vervaardigd volgens voorschrift van een oud-geneesheer en door meer dan 40-jarige praktijk beproefd. van TOS. GEOMINY, VENLOO. naar ieders photograpiiie of de natuur. Levensgroot 12 gulden, halve levensgrootte f7.50. Op den 8 en 9 September a. s. bestaat er tevens gelegen heid tot het opnemen van gewone PORTP^ETTEN, ten huize van den Heer P. LUTTERS, Grootestraat, VENRA.Y. Een zwart merrie-paard 4-jarig, een bruin merriepaard 8 jarig, goed mak, in allen tuigen. 1 tentwagentje, een Utrechts wa gentje, beiden geschikt voor kleine paarden, 5 tilburiSn met en zonder kap, 2 karretjes, een op vaststel, een trille tilburie op vaststel, 5 tuigen en meer dergelijk. BOXMEER. W. v. d. Munckhof-Sassen- publiek verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen: Gemeente Wanssum. 1 o. Huis met stal, schuur en tuin in bet dorp, groot 12 aren 40 centiaren, sectie B nos. 1081, 1082 en 1083, naast G, Houdrickx en den weg. publiek verkoopen GEMEEITTE: HOEST 3 liect. 9 aren 80 centiaren. publiek verkoopen !7o. Bouwland Sectie A no. 138, groot 66 aren, aldaar grenzende J. Ketels en J. Clabbers. De ondergeteekendcn, verzekerd respectievelijk bij de Heoren II. van Boomagent te Venloo, II. Cremerg te Maasniel, Jacques ran Ass te Ileül, M. II. Peters te Horn, II J. ran Bomiuel te Kessel, R. Rust to Prinsland en Simons to Teg den, verklaren bij deze. dat de scbade door hagelslag toegebracht aan hunne veldgewassen, verzekerd door bovongenoeinde Maatschappij, hun op «lo Soyal© wajz©, iniur Satin volle gciiougi'ii door den Heer Julo$ IBeiia'sir t© Ya8IU©a»biiar£;, is vergoed en uitbetaald: n r> rt r> n yy r> T> V y> r> r> y> r> r> j* n y* r> AMSTERDAM. Jonmiddeliik de hevigste kiespijn. iddelijk uc nevigste kiospiji i' Npirooicn on roode neuzen. 7 doorns en eeltknobbehs. 7 hoofd en ui baard verdwijnen. Clorn iv/'e MnnHlalofoi* versterkend voordo tanden en aange- Y*era''s "«onuwait;inaam iH den inond Alles met gebruiksaanwijzing. Voor buiten do stad franco togen postwissel. is bet beste middel tot herstel. - 1.— - 1.G5. 0.70. - 0.75. - 2.50. pakje - 0.40. 0.80. potje iieschje - 0.05. - 1.10. SPEELKAARTEN Groote Straat. V FA R A A F. in soorten. Te bekomen hij zal op Maandag den 7 September 1891, op verzoek van den heer Joseph Steegh, a Des namiddags 2 uur, to Lottum ten hui/.e van Renier Uuben aan 't Station. 20 slagen tophout. liggende op de Hooghei de in 't bosch afkomstig van de Wed van Dijck te Wanssum. 20 slagen tophout en schalen, in 't bosch af komstig van Fr. Hendrix te Reuver. I.enigo slagen kachelklotsjes op 't Stations- terrein. l> Des namiddags 5 uur te Sevenum iu de Steeg, ter herberge van T'heodorus Cux. 20 slagen tophout en schalen, te Sevenum aan den Kronenberg, in 't bosch van de Ge meente Ssvenum. 20 slagen tophout en schalen, in den Brand 'n t bosch afkomstig van Jan Baeten, winke lier te Sevenum. c Des namiddags 7 idr te Horst, ten huir.o van G van Daal Lenige slagen kacholkfotsjes, en Nlagen iiasntM, staande te wassen te Horst, in zijne weide in de Reindonk, naast die van den heer J ean Vullinghs. Alles vooraf te bezichtigen zal op Dinsdag den 8 September 1891, des namiddags 4 ure te Horst, op verzoek en ten huize van de ed. Wil. Van den Munckhof, aan de Oude bindt. 10 slagen nagras, staande te wassen in Kannegiessersbroek. ooraf te bezichtigen. zal op Vrijdag den 11 September 1891, des namiddags 4 uur, te Venraai, op den Hausen- berg, ter herberge van Hermans (Theunissen,) op verzoek van den lieer H. Trines, bet nagras van de navolgende perceelen wei land to Venraai gelegen, als: 40 slagen tor plaatse het Broek, nos 110 groot 11 hectaren 41 aren. 4 slagen in de Oude Peel nos 4114 bis. groot 1 hectaro 20 aren. 0 slagen aan den Loonschen dijk nos 45— 50, groot 2 hectaren 3 aren. 8 slagen in den Brabander groot 85 aron Nos. 5153. 2 slagen in bet Vlakwater nos 5455, groot 48 aren. ,i ervolgens 3 slagens in bet Vlakwater tor beweiding nos 56—58. groot 90 aren. Een perceel ter beweiding aan don Lnon- solicu dijk boven het Broek, groot 2 beet 2 aren. Daarna voor de Wed. Jacob Verbeek. 2 slagen aan de Nieuwinolen. Voor Mej. de wed. J. Camps, 3 slagen in de Nieuwjuolen en 1 slag in de Nicuwraeulen. zal op Dinsdag den 15 September 1891, des namiddags 3 ure te Wanssum, ten huize van den lieer J. Tervoore», op verzoek van do kinderen Iloogen. 2o. Bouwland, in den Peddenpopl, groot 68 aren 40 centiaren, sectie li nos. 190, 197, en 198, naast G. Rutten. 3o Bouwland, op den Ileiweg, groot 27 ar. 75 centiaten, sectie B no. 1055, naast G. Hutten en den weg. 4-0. Bouwland aldaar, groot 45 aren 50 centiaren, sectie B no. 174, naast Marlens en de Weduwe 1 eender-. Na afloop zullen de eiken en beuken hoo rnen verkocht worden, staande op koop 2. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1892. j zal op Donderdag den 24 September 1891, des namiddags 2 ure, te Horst ter plaatse Meterik, op verzoek en ten huize van don lieer Bernard Geurls, 1 Koop. Een sterk en goed doortimmert huis, waarin drukke herberg en winkelzaak wordt uit geoefend, met stal, schuur, tuin en boom gaard. gunstig gelegen aan den grintweg, ter plaatse Meterik, naast de School, kadas ter Sectie I) nos. 2623 en 2624. groot 65 aren 70 centiaren. 2 Koop. Een perceel weiland, aan de Meterik, Sectie D no. 712. groot 60 aren 20 centiaren, grenzende den heer Wethou der Geurts, 1'. Jan Drabbels en de Wed. Ger. Litjens. 3 Koop. Een perceel bouwland in bet Molen veld. Sectie A no. 3619, groot 83 aren 90 centiaren, grenzende de Wed. Tb. Geurts en de Wed. W. Weijs. I)e Massa van Koop 1, 2 en 3, groot 4 Koop. Een perceel weiland, genaamd de Dijkskolk, Sectie D no. 743, groot 66' aren, grenzende de weduwe G. Litjens, Tb. Houben en Jacob Driessen. 5 Koop. Een perceel weiland, op het Rooth, Sectie D no. 2656, groot 76 aren 80 cent. grenzende L. Janssen en A. Wismans. 6 Koop. Een perceel weiland aldaar, Sectie D no. 2655, groot 75 aren 90 c. gren zende P. M. Cr&enmebr en het vorig perceel. 7 Koop Ken perceel bouwland, in het Molen veld, Sectie A no 2801, groot 49 aren 20 centiaren, grenzende de Wed. I*. Geurts, Herman Bos en anderen. 8 Koop. Een perceel bouwland aldaar. Sectie A no 856, groot 1 heet 65 aren 10 centiaren, grenzende Gisbert- de Mulder en Antoon Drabbels. Dit perceel zal in 3 gedeelten en in massa worden geveild. 9 Koop. Een perceel bouwland aldaar. Sectic A no 2617, groot 30 aren 20 cent, grenzende Mart. Janssen, P. Jan Madou. 10 Koop. Een perceel bouwland, op het Rooth, Sectie D no 3696, groot 66 a, gren zende G. Janssen en den weg naar Sevenum. I >it penceel zal in 2 helften en in massa geveild worden. 11 Koop. Ken perceel weiland, op he Zaar, Sectio F no 756, groot 1 hoct. 60 c. grenzende W. Litjens en Gisb. do Mulder. De Massa groot 8 heet. 39 aren 60 centiaren. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in het volgende jaar. zal op Maandag den 5 October 1891, des namiddags 1 uur to Lottum, ten huize van Antoon Bos, op verzoek van Peter Johannes Henckens en Kinderen te Blitterswijck Eene vruchtbare bouw hoeve genaamd -Veld- brejjersplaats," gelegen te Lottum, gemeente GRUBBEN VORST, en bestaande in la. Een nieuw opgebouwd, wel ingericht huis mot ruime stallen en schuren, werk- hergplaats, boomgaard en tuinen, kadastraal bekend in Sectie A N°\ 1983, 1527, 1762, 1525 en 834, samen groot 33 aren 64 cent. gunstig gelegen aan den grintweg, nabij het marktplein te Lottum. «o. Bouwland, Sectie A nos. 1480 en 1181, groot 32 aren 70 cent. op den Hostert, aan den grintweg grenzende A. Turlings en P. H. H. van Kijndt. Koop 1 en 2 in massa, groot 6G a. 34 c. ïïo. Weiland, Sectie A nos. 1072, 1060, 1564 en gedeelte van 1061, groot 1 beet. 3 aren 70 cent. aan de Opporüonk, grenzende A. Turlings, A. v. d. Rijdt en P. J. Van Soest. 4o. Bouwland, Sectie A gedeelte van no. 1061, groot 57 aren 50 cent. aldaar, grenzen de A. v. d. 'Rijdt en P. J. Van Soest. 5o. Bouwland. Scciic A no. 1055, groot 73 aren 60 cent. aldaar, grenzende P. J. Van Soest en de Pastorie van Lottum. In 2 perceelen en iu Massa. 4» Bouwland, Sectie A no. 1046, groot 46 aren 30 cent. aldaai. grenzende J. Ketels en G. Hoenders. In 2 perceelen en in Massa. 7o. Uitmuntend bouw- en hooiland (Maas- waard), Sectie A nos. 1019 en 1020 groot 56 aren 60 cent. aldaar, grenzende P. J. Van Soest, J. L. Weyers en de rivier de Maas. Ho. Uitmuntend bouwland. Sectie A no. 1031, groot 17 aron 10 cent. aldaar, grenzen de J. Ketels en de Kerkfabriek van Lottum. Uitmuntend bouw en hooiland iMaas aren 20 cent. aldaar, grenzende F. A. Hen- i drix, de Kerkfabriek van Lottum en de rivier de Maas. Ulo. Hooiland. Sectie A no. 1096, groot 26 aren 60 cent. iu de Broekbemden, gren zende J. II. Van Soest, A. Turlings en J. H. Hendrix. tlo. Hooiland, Sectie A no. 1093, groot 21 aron 30 cent. aldaar, grenzende de beek. f«o. Bouwland, Sectie B no. 766, groot 31 aren 90 cent. in Windmolenveld, gieuzcn- uc J. lift, Zandt en W. Kclfjens. Ulo. Bouwland, Sectie A no. 1469. groot 26 aren 50 cent. in Bosserkamp. grenzende J. Ketels, W. Keltjens en M. van de Laak. I lo. Bouwland, Sectio A no. 1467, groot 60 aren 80 cent. aldaar, grenzende W. Kelt jens en den weg. S5o. Bouwland, Sectie A nos. 123 en 124, groot 7, aren 80 cent. in Houthuizerhoogveld, grenzende J. In't Zandt, P. M. Thielen en bat Bureau van Weldadigheid van Lottum. löo. Bouwland, Sectie A no. 135, groot 46 aren 20 cent. aldaar, grenzende J. Lens- sen en P. J. Muijsers. IHo. Bouwland, Sectie A no. 153, groot 34 aren 20 centiaren aldaar, grenzende J. 11. Van Soest en W. H. Hermans. 8?)u. Weiland, Sectie A no. 314, groot 73 aren 50 centiaren op den Flinssenberg, grenzende G. Coendors, don weg en het vol gende perceel. ÏOn. Weiland, Sectie A no.386, groot 37 aren 10 centiaren aldaar, grenzende F. Brunken, den weg en hot vorige perceel. Koop 19 en 20 iu massa groot 1 heet. 10 aren 60 centiaren. De Massa van Koop I tot en niet 20, groot 0 heet. 56 aren 20 Centiaren. «lo. Bouwland. Sectie A no. 2099. groot 39 aren 25 centiaren op den Flinssenborg, grenzende Andreas van Soest, L. Vosbeek en M. van de Laak. ««o. Weiland, Sectie A no. 1347, groot 23 aren 30 centiaren aldaar, grenzende M. van de Laak en den weg. «!Jo. Hakhout, Sectio A no. 1315, groot 14 aren 85 centiaren aldaar, grenzende den grintweg en 2 wegen. lo. Bouwland, Sectie A no. 1343. groot 19 aron i5 centiaren aldaar, grenzende M. van de Laak en den grintweg. «5o. Uitmuntend Hooiland (Maaswaard Sectie A nos. 1356 en 1357, groot 1 neet. 4 aren 95 cent. op het Laagveld, grenzende J. M. Schraven. J. Peuten en rivier de Maas. Hooiland, Sectie A no. 317 groot 20 aron 30 cent. in het Zand, grenzende de Kerkfabriek van Lottum en W. Keltjens. «lo. Bouwland en hakhout. Sectie A nos. 674, 675 en 676. groot 92 aren 30 centiaren in Papelingsweiden, grenzende J. Peeten en G. Tliielen. «Ho. Bouwland, Sectie A no. 665, groot 26 aren 50 centiaren op de Kampen, grenzen de H. Bos en A. Janssen. «öii. Bouwland, Sectie A no 212. groot 31 aren 10 centiaren op den lleiakker, gren zende G. Hoenders. 1'. van de Water en II. v. Deelen. ?IOo. Weiland, Sectie A no. 2242, groot 1 heet. 3 aren aan hot Hoogbrook, grenzende P.,Wolters en G. H. Van Soest. 3lo. Heide, Sectio A no 1268, groot 1 heet 85 cent. aldaar, grenzende II. Hcijne- mans. G Tliielen en G 11 van Deelen Ï5«i. Heide, Sectie A no 1150. groot 2 heet 27 aren 40 cent, op llanonbergerkampen, grenzende II Nabbon en de volgende perceelen 33o. llcide. Sectio A no 1156. groot 73 aren 20 cent, aldaar, grenzende W Keltjens en het vorige perceel II lo. Heide, Sectie A no 1154, groot 55 aren 20 cent, aldaar, grenzende W Keltjens en liet volgende perceel 35o. Heide, Sectio A no 1151, groot 38 aren 69 cent, aldaar, grenzende dezelfden. 35»o. Heide Sectie A no 1153. groot 18 aren 20 cent, aldaar, grenzende W Keltjens en den weg 37o. Heide. Sectie A no 1171. groot 2 beet 37 aren 40 cent, aldaar, grenzende G Smits en 3 wogen 3Ho. Den nou bosch. Sectio B no 55. groot 63 aren 30 cent, op de lioogiieibargkumpen, grenzende G H Van Soest, W M Geurts eu J Kei ren 3il>. llcide, Sectie A nos 2026 en 2027, groot 1 beet 3 aren 80 cent, op bet Kraien- bof, grenzende 3 wegen en bei volgend perceel 44>o. llcide. Sectie A uo 1304, groot 1 heet. 52 aren 85 cent, aldaar, greuzoiide 3 wegen en liet vorige peiceel 4 2'. Deni lenboscb en beide. Sectie A no 1309. groot 1 heet 4 aren 25 cent, aldaar, grenzende G Hoenders A Baetscn en G it Van SuOtt 43o. Hakhout, Sectie A no 161, groot 69 aren 80 cent ill bet Houthuizei hoogveld, grenzende G Tliielen en J Thijssou De geheele Massa groot 26 hectaren 76 a. 25 centiaren. |;'Ï0. Bouwland. Sectie O no 731. groot 78 aren 10 centiaren, gelegen te Broekhuizen

Peel en Maas | 1891 | | pagina 3