WAARSCHUWING. AÜFGEBOT. TEN KANTORE ipfi iV': Frankrijk Duitsch] and Rusland Nederland Gemengde Eerich ten Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN. Fanfare Gezelschap „EUTERPE" J. I!. E. PITS. De Notaris LINSSEN De yofaris LIJVSSDjX De Notaris LINSSEN 'J b-LUm J. 1.14-55.1 Geboorten. Huwelijken. Sterf ge vullen. YI YKA1. publiek verkoopen publiek verkoopen: Gemeente Venray. van dsn te Venraj, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITALEInT op le Hypotheek verkrijgbaar. plicht was zijne porlcft uille reeds na 3 jaren «uinreteischap neer te ieggen. Thoiiïssen weid in 1817 geboren, hij stu deerde in de rechten te Luik en te Parijs en werd in 1818 tot professor aan de universiteit -van Leuven benoemd. Hij erlangde weldra een Kuropèesche ver maardheid, nadat hij de vrucht zijner studiën had neergelegd in een tweetal standaard wer ken: -Droit pénal de fa répuhliquo Athê- nieune en »Le Droit enniiuel des peoples anciens, iu twue deelen het crimineele recht in Indië, Kgvpte en Judea behandelende. Zijn studiën bepaalden zich niet enkel tot liet rechtswezen: hij was ook in dc Oostersclie talen, de letterkunde van Westelijk Europa, de classieke litteratuur en do staathuishoud kunde een diepzinnig on veelzijdig geleerde. Behalve zijn boeken over do doodstraf, dc Salische wet van erfopvolging, schroef hij verhandelingen over de Belgische wetgeving in 't algemeen, over de geschiedenis zijns vaderlands en do -llistoire du socialisme de- puis rantiijuiii'. In 1803 werd hij tot lid der Kamer van af gevaardigden gekozen en in 1881 benoemd tot Minister van Biiinenlandsclie Zaken en van Onderwijs; in 1887 trad hij after oorza- ke van zijne ziekelijkheid; misschien wel had hij zich overwerkt. Voor de studenten gelijk voor do ambtenaren *as hij een toonbeeld van onvermoeide werklust en volharding. Toen hij zijn hoek over de crimineele wet boeken der oudheid schreef, heeft hij o. a. de 35 folianten van l'golini doorgewerkt en eigenhandig aantcekeningea gemaakt uit de Alishnu van deu Joodschou Talmud. .Niet zelden bracht hij een groot deel zijner nachten ui zijn bibliotheek door. Als hoogleeraar en als lector bewonderde men hem wegens zijne volmaakte voordracht en zijn helderen leveudigeu stijl. Er was nie mand ouder de professoren, wiens colleges drukker bezocht waren. Hy was een der laatste vertegenwoordigers van die breede schare geleerden welke de academie van Leu ven hebben gesticht en ontwikkeld, een hooge- school even universeel als nationaal, even democratisch als conservatief, even godsdiens tig als vaderlandslievend, waar mannen als De Kam, David, Miehaux. Laforct. Beelen, Moelier, A rend t en zoo vele anderen een ge dachtenis hebben nagelaten schitterend va-.i geloof, wetenschap en uinatschappelijkeu zin, «en machtig geslacht van hoogk-orareii. vun welke professor Van Beneden thans bijna de de een.g overgeblevene is, 3Uia„de ais een oude eik, sterke getuige vtt» den heerlijken groei en bloei van vroegere dagen. Joseph '1 honissen, van Hasselt galoorti» was ee„ m,a van luHehg. afkomst z.ju vader was horlogemaker;; hij stier! r,!- V:,.. Mpr o. -o «e VriiTg- I uaTPide, -meal» Z dei Br.sselscho bladen op,.ie. kt, 'aan ee„ der mecj. croemde hu. gors, die België sedert het jaar 18;j0 heeft voor-fgebrac.it. Itall:ian- Kochinetti genaamd, verdacht van spioni.ago, is door de politie in verzekerde bewaring genomen. Hij had voor een ..a u- maanden s avonds laat getracht het artillerie- paik van het fort te Vincennes, wjar natro- ;ie'\ ge,^ce" ",et rookvrij kruit, bewaard worden binnen te sluipen. Op het oogenbhk dat i ij den voet binnen het terrein zou zetlen hU een,ge soldate.» voor zich, zoodat hij d« vlucht nam, e„ i„ weerwil dat hij nagezet werd, gelukte het niet hem in handen te krij gen. Doch ter plaatse waar hij hot eerst ge zien was. vond men een portefeuille met papieren waaronder een enveloppe mot hot postmerk M.laan, geadresseerd poste restante onder zekere initialen. Aan het postkantoor vernam men nu, d.t inderdaad iemand van tyd tot tijd aldaar een brief kwam afhalen die er onder de bedoelde iniiiaien was ontvan gen. De persoon werd nu iu het oog geh. u- den. naar zijn l.u.s gevolgd, en toen hij op zeiveren dag weer een brief was gaan afhalen en daarna gearresteerd. Een pak papieren, op zijn kamer gevonden, werd verzegeld. Kochinetti is een gewezen Italiaanse.!, ofii'ier. Dit Rodcz (departement Avoyron) wordt go- aield, dat ir, de gemeente Crépi.i een man van 70 jaren ter aarde is besteld, die scbijndo. d was. Op het oogenbhk dat de kist m ,]e groeve zou neergelaten worden, meende men eene lichte beweging in de kist te liooron. Deze werd nu geopend en toen zag men de bewegingen. (Ren twijfel dus dat men hier met een «d.ijndoode te doen had; men gaf den man eene hartsterking, maar op eetiige aan hen. gerichte vragen kun hij slechts antwoor den door teekens van leven. Men bracht hem daarna naar huis, waar hij verzorgd woid, van tijd tet tijd wat bouillon gebruikte en de spraak terug kreeg. Maar den volgenden dag i* hij overleden. De maire heeft nu bevel ge geven om nu niet eer dan 48 uion nadat dc geneesheer zijn dood geconstateerd had, te begraven. liet eersfe deel is verschenen van de ge denkschriften. door den Dui'sche» maarschalk voii MoltUe nagelaten. Dc maarschalk spreekt weinig over zichzelf en oefent dan nog meermalen strenge critiek uit op zijne eigen handelingen. Zoo wordt b. v. door bijna alle schrijvers over den Fransch- Duitscheu oorlog met geestdrift melding ge maakt van don avond-aanval der Porameranen tijdens den slag van Graveloltc en eenigen hunner stellen daarbij Moltke voor, rijdende aan liet hoofd der soldaten en hen iu liet vuur brengend. Moltke-zelf echter verklaart nu in zijn boek. dat bet corrector ware geweest, wanneer hy dien aanval zoo laat in den avond niet had toegelaten. Eveneens veroordeelt hij zijn initiatief Lij het groote bombardement mui Straatsburg. Opmerkelijk is het ook, dat de maarschalk bet niet laakt, dat nu en dan onderbevelhebbers op eigen gelegenheid handelden. En zoo verhaalt hij zonder een woord van afkeuring, dat generaal Yon Schooler in don slag van Beaumont in strijd mot liet uitdrukkelijke hevel van zyn chef, den kroonprins van Saksen, niet de schooue gelegenheid wilde laten voorbijgaan, om den vijand aan te vallen. Omtrent hot Duitsche Sedan-feest schrijft Moltko: Het is moeilijk te verklaren, waar om wij, Duitschers, den 2. September vieren, waarop niets gedenkwaardigs gebeurd is dan alleen wat liet onvermijdelijk gerolg was van den werkelijk roemvollen 1. September. Bazaine komt er in liet boek zeer slecht af, Moltke beschuldigt hem, dat hij op liet slag veld, alleen uit politieke overweging, onjuiste maatregelen nam, welke het verlies der veld slagen van 10 en IS Augustus tengevolge had den. De eerste poging van Bazaine, om uit MeU door do Duitseho liniën tc breken, toen Mac Mahon in aantocht was, is volgens Moltke slee:its eene parade-manoeuvro ge weest. Bazaine is wel geen verrader, maar hij heeft een zware misdaad tegen het vader land begaan, doordien hij zijn militaire inlich ten en zijn plicht ondergeschikt maakte aan politieke mogelijkheden, Ook Duitscliland krijgt nu een scherpe drankwet. Behalve de bepalingen voorkomen de in de Nedoilandacho wet, vindt men daarin artikelen waarbij verkoopers van sterken drank in het klein verantwooidelyk worden gesteld voor de veilige aankomst van dronken personen ter plaatse waar deze woonachtig zijnhet is hun absoluut verboden t« tappen op crediet. Personen die wegens hunne drank zucht ongeschikt zijn eigen zaken goed te be stieren of van wie \ennoed wordt dat zij hunne huisgezinnen ten ondergang zullen brengen, worden als minderjarigen onder voogdij gesteld. Do voogden van die dronk aards hebben het recht hen in een asyl voor drankzuchtigen te doen besteden. Indien de vaagden nalatig zijn j,loet zulks do rechtbank. ■\.-x r vu MtJïm .tijk sti.tg door mc ra il-:»le partij ml worden bestreden. De hongersnood is op liet platteland in Rus land veel grooter, dan men zelfs in de Rus- sischo steden kun vermoeden. De pope l-'ilo- mauow, die een reisje door het gouvernement Kasan maakte, schrijft er over als volgt: -Do stodelingou kunnen zich geen idee voruien van de ellende eu liet gebrek, die ouder de boeren bevolking voorkomen. Het is op zich-zelf reeds vreeselijk te zien hoe do ulgenieene sterfte toeneemt, als men daar machteloos tegenover staal. Hot is mij onmogelijk alles te beschrijven, wat ik gezien heb, maar ik zal er toch een paar staaltjes van mededeelcn. Vóór een paar dagen bezocht ik het dorp Naredcy. Binnen den tijd van een half uur ontmoette ik zestien menschen. die van ellende compleet waren uitgeteerd. Dc mecsten dezer ongelukkige» hadden gedurende do geheole week geen kruimel brood geproefd. Met ver- wrongon gelaatstrekken en glazige oogen staarden zij mij aan en velen waren nauwelijks in staat, uilhoqfde van hun verbazende zwakte, •Je handen uit tc steken naar het brood, dat ik hun voorhield. Enkelen hadden nog slechts de krifcht om het op te eten. Tal van lieden zijn gestorven, vóórdat hulp is aangekomen. Hoe langer ik in hot dorp verbleef, des te meer ellende ontmoette ik. Op straat voor de huizen en voor do kerk zag ik een menigte uitgeteerdo menschen, zooals men ze alleen in tijd van hongersnood kan aantreffen. Sommigen verkeerden schijn baar in een staat van ongevoeligheid en Slgo- heele berusting iu lmn lot. Anderen daaren tegen waren bijna wanhopig en schreeuwden 1 uido om brood. Moeders, die haar kinderen hadden verloren, klaagden weenend ann den openharou weg. Alles wat eetbare waar kan worden genoemd, is sedert lang op. Zoolang de voorraad gioenten ou vruchten duurde, kon men liet leven rekken. Weldra was ook deze voorraad verteerd. De dorpelingen ver zamelden vervolgens lindeboometibiadere», die zij droogden en stampten om er een soort moes van te maken. Veertien dagen achtereen hadden zij nieis anders te eten, maar dit voed sel kon onmogelijk brood vervangen. Toen de eerste hulp kwam opdagen, had de do 'd reeds een grooten oogst gemaakt. Het sterftecijfer is daarna op oiirustbare w ijze ge stegen. zoodat b.-v. iu een kleine gemeente van 150 gezinnen er reeds 71 zijn gestorven. N»in\r.l:jk ft ll fén 4 k m ver schillende plaatsen van ziekten vergezeld. De toestand schijnt veel erger te zijn, dan de Russische peis mag berichten. De Russische regooriug heeft besloten uit dc Yooi madsclnircn van Lijfland, waar 2 millioen pudrogge in bewaring is, aan de noodlijdende gouvernementen 1 millioen pud aan te bieden, die bij den volgenden oogst zouden moeten worden teruggegeven. VEN RAY, 5 Sept. 1891. ItfJKSPOSTSPA.1 /.'/LI-VA'. Aan liet post kantoor te Yonra.il en de, daaronder ressor- teerende hulpkantoren werd gedurende de maand Aug.ingelegd f2181,-18; terugbetaald 12723,85 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 818. Aan de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal zal worden verzonden afschrift van het adres van pl. m 1300 's-Hertogenbosschc burgers, die op ;is!ag van den commissaris van politie Van Goor aandringen. Tot dusver zi.'n do ontwerpen der Staats begroting voor 92 in gereedheid gebracht met het kennelijl 'doel, de budgetten nog op den gewonen tijd -bij de Staten-Goneraal aan te bioden, Men meldt uit Breda dd. 27 Augustus aan de Tilburg. Ct.: Mej. St geboren M was dezen zomer teagovolgo eener bevalling, geheel machteloos oru te gaan en leed bovendien vreeselijko pijn. e hulp van een bekwaam geneesheer, bijtijds ingeroepen baatte niet liet scheen alsof ze 't gebruik barer becnen voor altijd zou mi' ten missen. Zij en hare familie, ijverige ei onvermoeide bedevaart gangers, stelden eindelijk hun bijzonder ver trouwen op de liulj- au O. L. Vr. in 't Zand." Den 19 Juli 11. uitrokken dor lijderes met de processie van I a naar Roermond's pel grimsoord «O. L Vr. m 't Zand," teneinde daar hunne vurig bede bij 't wondervolle beeld, Hemelwaarts lo sturen en zoo bet haar zalig ware de genezing hunner doch ter af tc sineeken ele pelgrims vereeiiigden hunne met die de: betrokken ouders. En wat w»s het gevolgDe lijderes kreeg op 't oogenblik, dat dt uocossie zich in de Anto- niu.-kórk (St. J m :inai loor eene ulgemcono Communie tot ue: .instocht voorbereidde hevigei pijnen dar. ooit, maar verloor echter geen iiogeniilik ar vertrouwen op de hulp der M'-eder G viji- heAl.t mei» in't 7 zou gaan vcrverci, >.e bittere pijnen vermin derden in den huip van den dag gaande weg, en voor nog de oefeningen bij 't Wonderbeeld geëindigd waren, was mej. St volkomen genezen Iu den avond van 20 Juli, toen de processie to 10,10 to Breda aankwam, was bedoelde mej. van de Haagdijk zonder hulp naar de Groote Markt gewandeld, om bare ouders te verwelkomen en ze 't wonderlijk nieuws me de te dec'on, waarbij de moeder al* iu zwijm viei. Wie zou hier niot uitroepen Groote God gij zijt goed en wij begrijpen L: niet! Aan felicitatie'* ontbrak het natuurlijk uiot. Te Harlingen moet het volgende zijn ge beurd. Een huismoeder, wier naam wordt ge noemd, had bij advertentie gevraagd: -Een flinke dienstbode, geen dame." 's Avonds meldden zich twee varensgezellen aan, vra gend of een van hen ook in dienst kon wor den genomen; zij verklaarden geen van beide dames te zijn. Met het a. s. winterseizoen zullen de remmers bij de .Staatsspoorwegmaatschappij worden voorzien van een soort remlaarzon van geheel nieuwe vinding waardoor het bevrie zen van beeneu en voeten voortaan onmoge lijk moet zijn. Bij iemand te Gouda waren in den tuin eeii drietal vogels uit een hoorn gevallen. Een der daar zwervende katten mooudo zo reeds voor goeden buitte vork laren, toen de huis hond het opzet verijdelde door voor de geval len vogels heen en weer te loopen. De hujsgenoolcn, opmerkzaam geworden, zetter, de vogels weder in het nest en ontsloe gen den trouwen waker van zijn post. Vraag en wedervraag. Zij. Zeg eens. beate man, wil ik mij voor den winter een zwarten hoed met donkerbrui ne japon of een donkerbruine hoed met eene zwarte japon laten maken? Hij. Zeg eens, vrouw, wil ik mij iu den aanstaanden winter in een zwarten hoed met donkerbruine jas of in donkerbruinen hoed met zwarte jas failliet laten verklaren i Een dokters*visite. De vele landloopers die in de omstreken van Wecnou nog al eens inbraak plegen, heb ben ifc gemoederen der villa-bewoners vnn Yöslau een weinig veruiteneerd. Verleden week kreeg een dokter te Weenen bericht dal hij spoedig moest komen, op de villa der da mes Schlager, waar een dor beide gezusters plotseling ziek was geworden. Hij begaf zich op weg en daar bet reeds donker was, wilde hij aanbellen bij de villa daarnaast, meeuende dat hij aan het rechte adres was. Het schei- draad was, ook al uit vrees voor landloopers, afgehaakt en zijn bellen was dus vergeefs. In- tussclion was hij het doorgegaan on het huis genaderd, waar toevallig mevrouw L. met de dienstboden alleen zich bevond. Den dokter die in do schemering voor haar de gedaante van een inbreker aannam, bespeurdo, had zij hem uit een raam der boven vardieping bespied cn ziende dat hij van de deur zich naar een der vensters begaf om te laten weten dat li ij et- was, nam zij een heldhaftig besluit. Zij wist dat er een geladen revolver op hot bureau van haren echtgenoot lag, doch niet gewoon met wapenen om te gaan, vreesde zij bij ongeluk don persoon te zullen trefl'en. Meoschonbloed vergieten wilde zij niet. Zij nam hel pistool, richtte het in de boonion, kneep bare oogen dicht en schoot hei gevaarlijk wapen af. Zij wierp hot daarna zoover mogelijk van zich. De dokter die niet wist of men op hem gericht had al dan niet, wilde zich voor een tweede schot iu acht nemen, liep naar de deur en rammelde daar wat hij kou. De dienstboden die in deu regel bekend zijn met al hetgeen ill de buurt aan de orde is, heikendeu hem ge lukkig als de die in de villa daarnaast besteld was. Hem zal nog lang die visite beugen. !»'■- ëliLll VENRAY Van den 29 Aug. tot den 5 Sept. 1801. Hendrik Jan Tackeife. Anna Rosalia Dowez. Geene. Geene. Venray, -1 Sept. Aangevoerd 1300 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 44 f>0 ct. Horst, I Sept. Boter per halve kilo 43 a 53 ets. Aangevoerd 640 hè!te kilo's. Venloo29 Aug. Boter per kg. 50 a 53 ets." Biggen aangevoerd oil 1 jói i ii, 1 sept. ffoier per hai.e wilo :>7 a 56 ets. Aangevoerd 177 aalve kilo's. Vierlingtóeek1 Sept. Boter per halve kilo 40 a 47 ets Hlitterswijck 31 Aug. Boter per halve kilo 42 A 50 et». Humbeek. 1 Sopt. Boter per F» kilo 36 a 47 ets. St. Anthonis, 3 Sept. Boter per i t kg. 40 k 48 ets. Maandag morgen waren op de kal voren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 950 biggen. 40 vette varkens, 5 schottel. 15 vette kalveren, Snuchtoie kalveren De prijzen waren: biggen f 2 a f 5 per «tuk vette varkens 21 a 23 ct. do 5 ons. schotto- Iirigen 10 a 14 gld. per stuk, vette kalveren 26 a 28 ct. de 5 ons, nuchteren id.f 7 a 13 per stuk. Voorspoedig bevallen van een Dochter: AG. DEWEZ K/tÏEGEIiS. Venray, 4 Sept. 1891. CONCERT. ter viering rail den verjaardag van H. M. Koningin WILHELMIXA. op Zondag 0 September a. s op de ti root e Markt. Aanvang half 5 ure. HET BESTUUR Al diegenen din nog iets verschuldigd zijn aan de ERVEN van HB5DS S S VV\ J.VXSSIvY in lovon horlogemaker, en ge woond hebbende te Vkj.uay, worden verzocht dit nog ui tori ijk binnen de I I .(ajg.'H ten huize van den DEURWAARDER PUTS te Boxmkku te vereffenen, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging en te maken kosten. DE DEURWAARDER, Es wirtl zur allgemeinen Kenntniss gebracht dans der anstreicher Bernhard Gustav I'atz- wald. zur zeit kanonier im Feld -Artillerie" Regiment No. 7, ohne Domicil, zur zeit zu Wesel in Garnison stehend, sohn dor verstor- benen Eheleuto Maurer Johanu Patzwald und Elisabeth geborenen Sack, beide zuletst wohnhaft zu Rederits. 2. und die Wilhelmine Swaghoven, Ivóeliin, vyoliuhaft zu Venray; zur zeit in Wesel i,n Gexiudodienst stehend, tochter des bürsten- macbers Bastian Swaghoven, wohnhaft zu Venray, und dessen verstorbener Ehefrouw Wilhelmine geborenen Tophoven, zulest wohnhaft zu Venray, die Ehe miteinander eingehen wollen. l)io bekuiintmaehung des Aufgebots hat iu 'Ier Gemeindo Wesel, und durch die Zeitung Feki, en Maas zu geschehen. WESEL, am 3 September 1891.. Der Slarufesbeamle, In Vertietuny ruemer. te Venray, zal op Maandag 7 September 1891, mor gens ten 9 ure, ton stcrfliime van den Wol Eerwaarden Hoer Oud-Pastoor, J. A. Verhoeven te Venray, Allerhande zindelijke en goed onderhoude HUISMEUBELS als: Mahonyhouten Tafels, gebourreerde stoe len, fauteuil, Bouheur-du jour. Ruststoel, Pendule», schilderijen, likeurkeldonje, boe kenkasten, Lessenaar, gordijnenlijsten, 2 vierka-ue kagchels, uittrektafels haardstel len, lampen, reiszak, keuken- en linnenkast, antioko bordeu en vazen, sclioon fornuis' manden, keukenstoelen, trommels, emmers] klok, spiegels, 2 ledikanten a ressort, Paar denharen matrassen, lampen, compleet koflie- servies. tafelkleeden, tapijten, canapé, ma- honyhouten penantkastje met marmeren blad, nacht- en waschtafols, mangel, kuipen, petroleumpomp, vlag, vergrootglas, verro kijker, staander, koper, pan, glas, porcelein, aardewerk, 2 trappen, keukentafels en ineer andere voorwerpen. Zegt het voort. te Vknkay -A t;^verzoeke van Antoinette Cleven. ed. van irik 1 oppus, thans echtgenootc va H en hare kinderen uit f- rn* wflija. op Donderdag 10 September 1801, V namiddags Ion 5 ure, to- hei-berge van Martinus Thielen te \'eiiray, lo Een huis met stallen, schuur, tuin en bouwland, gelegen aan de Boscliliuizen, groot 1 hectare 20 aren 5 centiaren, sectie E mos 2011, 435, 437, 1763, naast Gerard Wismans R. Vullings en Peter Klaassen. 2o Bouwland in Boschhuizerveld, groot 21 aren 70 centiaren sectie E no 400, naast den weg van 2 -zijden, en Jacob Verriet. 3o Bouwland aldaar, groot 1 hectare 1 are 30 centiaren, sectie E no 506, naast den weg van 2 zijden, Jacob Jacobs, Ruthgerus Vullings, Willem Linders cn de Wed. Th. liamers. 4o Bouwland aldaar, groot 72 aren 90 cent. sectie E nos 1699, en 1700, naast den weg, en Peter Johannes Fleurkeus. 5o Bouwland in hot, Oostrumsch void, groot 31 aren 10 centiaren sec-tie h! no 2101, naast het spoor, den weg, Mathijs Fleurkens en Hendrik Litjens. 6o Hooiland in Smakterspurkt, groot 84 aren 75 centiaren sectie A nos 615, 618, 724 en 725, naast H. Derks, J. Fleurkens, Peter Joh. Jacobs H. Willems te Qverloon. De Massa groot 4 heet. 31 aren 80 cent. Zegt 't voort. tü V UN KA Y zal ten verzoeke van het Edelachtbaar Ge meente Bestuur van War.ssum, op Vrijdag 11 September 1801, 's namiddags ten 3 ure publiek tor plaatse VERKOOPEN onder do GEMEENTE WANSSUM. lo. 53 slagen strooisel in het Gemeentebosch. 2o. 57 dito achter den Broekberg Vergadering in bet Gemeentebosch nan no 1. Zegt bet voort.

Peel en Maas | 1891 | | pagina 2