HBEREN LANDBOUWERS! LIJNMEEL. P. M. Sanders, DASSEN EN STRIKKEN Huishoudelijke Artikelen. HOLLO WAYS PILLEN EN ZALF. ïensireoen FF Wed. P. A. Boers, STOPMACHJNE, €L Maas, blauwe en roode dakpannen Beste Hollandsche asch Voor het aanstaande Seizoen. M. YAN AARSEN. Tarief der Venloosche Stoomwasscherij. Werkplaats van aJle Vief or FONCK, Venraai Steeds voorradig RAAPKOEKEN, BEHANGSELPAPIEREN. DK PILLEN „De Keulsche Hagel-Assurrantie-Maatschappij," bcslc roodc en blauwe dakpaniieu f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken Marmeren Schoorsteenmantels L. Laudy, VENLO. Rogge cn Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut grutteméel. VRIEND u i ZIEKEN Zwart en gekleurde KAMGARENS enBUXKINGS. ZOMERHOEDEN EN PETTEN. ENZ, ENZ. Verder KOLONIALE WAREN. G. IJSSELSTEIN. LANDBOUWWERKTUIGEN. TUIN MEUBELEN. Lage doch vaste Prijzen. LIJNKOEKEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte bestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ■genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z _A_ X_i JE? is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, zweoren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VERKOUDHEID en IIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen mededinger, en geneest betoovorend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen Ixsreid in Thomas HOLLOWAl's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen B33 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li,».. d., 2s. 9d. 4s. Gd., lis. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopcrs gclii kft Etiket vin iedere Doos en Dot tc onderzoeken. Didicn het adres 533, Oxford Street er niet op staat, is het bedrog. De menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jare en bijzonder in !»c< «f^eloopene zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Iliertue biedt u do beste gelegenheid mot een grondlvapitaal van 5 millioen 400 OOO gLildon, benevens een reservefonds van OOO.OMO gulden. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrongselen van den grond, alsklaver, granen, peulvruchten, boetenwortelenvlas, hennepenz. De (luizende schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne geregeld en prompt uitbetaald weiden, strekken tot een onomstoot.elijk bewijs der loyaliteit on soliditeit der Keulsche Jlagcl-Assurranlie Maatschappijwelke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren: J. B. Arnold H. Dautzenberg gom. scc II. Creemers 11. H. Bertrams. J. van Ass H. S meets A. J. Wiertz wethouder II. van Boórn J. IJenckens 11. J. van Bommel 11. Geenen K. Fi'anck gem. ontv. J. W. Dols gom. ontv. W. Th. Trienekens P. J. Dohbelstein gom.ont M. H. Peeters G. 11. Tcrvooren ïi. Schobben L. Elins wethouder G. Public» gem. ontv. J. Douven M. A. II. Wetzels P. II. Everts gem. seer. Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. SOLIEDE AGENTEN voor plaatsen in Limburg, waar de Maatschappij nog niet vertegen woordigd is, gelieven zich te adresseeren aan het Hoofdngentschap der Keulsche Hagel-Assu- ran tic- Maatschappij, adres: den Heer .Ir-i.ns Hi.xrak. ijzermagazijn. Valkenburg bij Maastricht,. te Gulpen. A. H. Aerts Ie Swo)gen. Yoerendaal. Ch. Hennen Nieuwstadt. Maasniel. J. F. Savelkoul wethoudei - Grovenbiclit. Roermond. C. A. Mouter getii. secr. Beesel. Ileel. 11. Raven gein. ontv. Ulestraten. Bundefadr.Maast. J. Hermans Hoenshroek. Kerkrade. P. J. Klitten Helden. Venloo. J. Maassen gem. ontv. - Roggel. Areen. J. Knapen - Weert. Kessel. J. W. Wolfs - E ijsden. Sus teren J. Lemmens gem. secr. Boek. Scbaesberg. W. Sehmeitz-Joosten Echt. n Merkelbeek. J. 11. v.d. Venne gom.ontv n Mausbracht. Baarloo. Fr. Roelfs Bergen. Simpel veld. C. J. Joost en Nederweert. Horn. C. A. Veruooij n Sittard. Wans sum. A. Perenboom Mook. Wau bach. F. Simons Tegel en. Valkenburg. V. Asselsborghs Maasbroe. Ottersum. Th. Beckers Vlodrop. - Nuth. J. 11. Geurts Schim inert. - Heerlen. V. Koppers - Bergen. Sovenuin. Van VENLOO naar NIJMEGEN. VENLO v. lil e rik ■Gi-ubtwmv.kl. - -Gnubb(;ll\L-L. - Mceulo-Tieur. Oirlo Venray Smakt-IIolUi. - Vierlingsbeek - Vortura Sambeek Boxmeer Rijke voort Beugen Cu ij k Lind. Ivatw. - Heumeii Mook Nijmegen a. 0.1 «3 0.21 0.30 0.34 0.43 6.52 7.02 U2 r. 21 r.2(.» 7.3.S 7.50 9.00 9.20 9.41 9.53 10.0 10.00 10.00 10.15 10.19 10.28 10.37 10.48 10.59 11.OS 11.16 11.25 11.37 12.14 12.20 12.29 12.33 12.12 4.10 4.10 4.25 4.29 4 3S 12.51 4.47 1.02 4.58 0.5S 7.31 r.20 1.12 5.OS 1.21 5.17 1.29 5.25 7.41 7.54 8.12 8.24 1.3S 5.35 1.50 5.47 8.09 8.37 7.50 S.01 8.10 8.14 8.23 8.30 8.47 9.04 9.13 9.21 9.30 9.42 Van NIJMEGEN naar VENLO. NIJMEGEN v. 7.27 9.29 10.3Q 12.13 2.21 Mook. - 7.39 9.42 12.20 2.37 Cu ijk m 9.o4 10.40 13.85 2.-1 Bemren. 7.58 10.02 12.48 2.55 Boxmeer 805 10.11 10.5S 12,52 3.01 Yiorlingsbeek - 8.15 10.22 - 1.01 3.14 Venray - 8.20 10.30 11.13 1.11 3.25 Meerh.-Tienr. - 8.36 10.40 1.20 3.30 Crubbcnv.-L. - S.45 10.53 1.29 3.43 Grubbenv-ki. .,8.41) 10.57 1 33 3.47 Blerik - 8.59 11.00 1.41 3.50 Venlo a. 9.01 11.11 11.30 1.45 4.01 5.23 5.30 5 46 5.54 0.03 0.13 0.24 0.33 0.42 0.40 0.55 7.00 7.30 7.43 7.53 8.01 S.U 8.21 8.32 8.43 8.50 8.54 9.03 9.08 8.39 8.53 9.05 9.20 9.15 )l»nH<rirhl-Venlo "Venlo vertrek 6 33 9 23 li 40 1 55 -1 05 7 27 Maastricht li 00 7 45 y 50 2 00 5 15 8 40 Tetreleu •11 «J 33 o 'f2 4 13 7 35 Builde ti 00 - 9 59 2 0 25 9 08 Bei!, ld t» 2 07 4 10 7 40 Beek-KIsloo ti 19 8 00 10 lo 2 20 3G 9 10 Reuver 6 31 INö 13 -i 25 7 45 Geleen C 20 10 17 2 27 9 2G Swdliiiêxi 1 n r»5 21 4 34 7 Sittard 32 8 11 10 24 '2 84 5 47 0 33 Roermond 7 OU 10 00 12 03 2 33 I 48 3 05 Snsleren G li 10 8312 •13 50 37 0 4 2 49 Maasbciieht 7 •JO lo r. i; 43 •1 50 3 10 Kelit 48 10 40 2 li 04 9 Leb i 7 'JS 10 S3 2 51 0* tl 2 5 Maasln-nebt t» 50 10 49 2 50 6 12 9 58 Siunw^a 7 Xi 10 3? 2 50 .-j 1') 3 32 Roermond 7 07 8 34 1 02 3 11 6 23 31 10 11 20 SiYfard G.livn 7 44 10-1J 12 2a 3 09 5 2(i S 41 SWulllK'U 1 15 11 11 3 21 0 10 öi iü 4S. 10 j< •18 Reuver 7 21 11 23 31 0 30 10 30 H -. L-l H.-.loo 7 Vi 10 35 3 24 7 37 s 50 Hel leid 11 2U3 37 10 30 Huudo E ló i 00 i 35 5 4S y 07 'Regelen 7 33 11 33 3 43 0 40 10 11 Maastricht a. S i'J 11 15 12 47 3 41 5 37 9 )y Venio 7 40 8 b'j 11 40 3 50 0 5^ 10 48 ANKER- PAIN-EXPELLER JS en BLIJFT het beste middol tegen: JICHT, RUMATIEK, AAH6EZICHT8PUNEN enz. riesscheu a 60 Coot, 75 Cent on ƒ1.26. Alleen echt met Ankert P. AD. RICHTER Cie. Botterdam en Londen E.C. Slation venrar-Oostriiiu zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan concurreerende prijzen per drie niuantlen. Extra-Editie van de Bazar. I)e abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perk.war taal a /'0.50 bij het eerste e« vierde No. van de BAZAR eeno aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromoliLhographie voor gekleurde borduursels. Voor n iet-a bomiées op de BAZAR is do prijs van liet TIJDSCHRIh T VUUR IRA AIL HA ND WERKEN fü.75 BEli 3 MAAKDEX. Editiën van de Bazar 6 nummorsf 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - 1.50 6 »6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den HaagGebr. BEL1NFANT, De nieuwste STOIMI U'lil\DS zijn gemakkelijk en onontbeerlijk in ieder huis houden. Voorradig in twee soorten van i'0.75 en t 1.00 per stuk. V FOMk Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: PIjAVtriZEN", STEENKOLEN MAGERE ST11KK0LEN en KALK. Albs ain BSBCBnrmiacU Prijaen. ALLE SOORTEN aan zeer voordeclige prijzen. Teekeningen gratis np franco aanvrage. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 05 Cent. per mud. Franco station. Verders AGIVT in natuurlijke mest. Ken geïllustreerd handboekje I met raadgevingen! voor alle ziekten. I Richter'8 Boekhandel door: Rotterdam. ONTVANGEIST een mooie sorteering, als. Manchester en Pilow, Bevertins, halfwollen en katoenen stoffen. alsnog: zeer sehoone Costuums. Hl Uw en ander» Werkbroek.... en Jassen, llazaroenen en WERKKIELTJES. a COUNT S pet. KQ&TTNS, VENRAY. Paletstraat, Paterstraat, Ill ISH01UC0ED s s "3 S O p. stuk X O r. II 1 p.stuk DAMESWASCH 1 1 O 1) O O p. sluk tL SC O a |o O p.stuk HEERE.NWASCH 1 li o p. stuk Cent. Cent. Cent. Cent. Cant. 5 8 i Boezelaars 3 2 Borsrokken kat 3 I 5 Borstrokken - O O Borsrokken wol 4 50 Bovenrokken- 4 2 Boorden 2i/t 1 10 j Broeken 3 2 Dassen 2 O 1 Doeken 2 1 Halfhemden 5 2 1 Hemden 4 3 Hemden flanel 3 2\:t 1 i Halsdoeken 1 Hemden - 4 2 1 Japonnen 25 20 Kousen p. paar 3 3 2 Kousen p, paar 3 2 Manchetten p. 3 25 20 i Kragen 9 1 Nachthemden 4 25 20 Lijfjes 3 2 Onderbroeken 4 5 3 Manchetten p. 2 1 Overhemden 10 1\* 1 i Mutsen 2 1 Slaapmutsen 2 2 1 Nachthemden 5 3 Sokken p. paar o Nachtzak 2 1 Vesten 15 Rokken 3 2 Zakdoeken - li/» Rokken wollen 3 3 Zakdoeken 11.2 1 Beddelakens Beddesloopen Dekens wollen Dekens molton. Handdoeken Kussensloopen Servetten damast Servetten Ontbijt servetten Spreien Tafel kleeden Tafellakens Theedoeken Vingerdoekjes Gordijnen naar Grootte. Waschgoed van kinderen beneden 10 jaren: Geheel opgemaakt Zi/z cent per stuk; droog toegeslagen li/s cent per stuk. Abonomentsprijs per jaar voor familiën P- stuk Cent. 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 5 1 2 10 1 Bestaande uit: Droog toegeslagenGemangeld Geheel opgemaakt. 1 en 2 personen mei huislioudgoed Meerdere personen per persoon 26 gl. t 32 gl. 10 12 60 gl. 20 - Abonnement voor een beer alleen: dewasch geheel klaar, gemangeld er. gestreken, (reparatie eronder begrepen) f 50 per jaar. Alles legen brandschade verzekerd. *1 Koper, Tin, Blik. IJzer, Kristal, Glas, Porcelein, fljn Aardewerk, ene. lagslsel», SaiUcht en. Amsrikaaneche gereedsehappen, vsa? Timmerlieden, Schoenmakers, Schilders, Metselaars, enz. Stroosnijmachines, Veevoederketels, Schoppen, Rieken, Gaffels, Zeisen, Zichten, Scherpmaehines, Wetsteenen, enz. Vlechtwerk, Puntdraad, Ledikanten, Wiegen, Kinderwagens, Mangels. Wasch- en Wringmachines. Sloten, Nagels, Meubelmakers- en Bouwartikelen. Bascules, Maten, en Gewichten. Koper, Blik en Zinkwerken, aanleg van Waterleidingen, Electrische toestellen, Bliksemafleiders, Norton pijpwellen, alle soort Pompen enz. enz. en F. Camps-Delhougnc. Rijkste Sorteering Prijzen benoden alle Concurrentie. Gewaarborgd vochtwerend papierGmn d papierBehangsellinnen, Behangsclzink en Spijkers, levert direct, zonder tusschenpersonen aan Fabi'ieBispi'ijzen franco aan huis. Volledige staalboeken ter inzage. Opruiming van resten tegen SPOTPRIJZEN, V. FONCK.

Peel en Maas | 1891 | | pagina 4