Jaarmarkt te Venray Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen Voor het aanstaande Seizoen. DASSEN EN STRIKKEN M. VAN AARSEN. V. FONCK, A. Teunissen, De HUISGENOOT. PORTLAND-CEMENT. De BOTERMIJN Visitekaartjes, y- STOPMACHINE, VI SCH KAN DEL, Tarief der Venloosche Stoomwassclierij, G. LTsselstein, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF.' J. VAN STRATUM s Venray. ZIEKEN j O N T YANG E N: t ii va r en Landbouwvoortbrengselen, op Woensdag 11 Maart 1S91. Zwart en gekleurde KAMGARENS enBUXKINGS. ZOMERHOEDEN EN PETTEN. ENZ. ENZ. Alles aan zeer lage prijzen. AGENT der Eerste en Eenigste Specialiteitenfabriek in PRACHTIGE AFWERKING, LEVERING AAN FABRIEKSPRIJZEN. magazijn Alle huishoudelijke Artikelen, HALF-STUIVERS MAGAZIJN. W. vau den *II\CknOF-SASSE\. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken Marnieren Schoorsteenmantels Teekemingen L. Laudy, VENLO. PAIN-EXPELLER L. Van BOVEN. DE PIELEN in de vergulde schaar, bij J. ran Stratum, te bekomen in den Boekhandel van Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot liet aanbrengen en verzonden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmegen ONTVANGEIT een mooie sorteering. als: alsnog: zeer sefroone Costuums. WERKKIELTJES. a CONTANT 5 pet. KORTING. VENRAY. Paterstraat. DUITSCHLAND van Vul-Reguleerkachels, Amerikaansch Systeem, Onovertroffen Ver- warmingsvermogeu, onbekende, gemakkelijke, zekere reguleering p*et slechts BENEN greep. uitgebreide keuze VJeegcbstraat, Venloo. ïtar Z11 t 8 r. Jacht&rtikelen en Lampen, familieblad voor elkkx kring. te VENRAY j^ONCK. aij.e soorten aan zoet' voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. prima Goudsche Kaas 40 cent de \ji kilo prima Edammer Kaas 45 Konjijne Kaas 23 Leidsche sleulelkaas 35 Zwitsersclje kaasjes 12 cent per stuk. Gedroogde •winkelbokking van t tot 5 cent per stuk. Bergen-cj^,..Awc&e ANSJOVIS HVE OSSELE 3ST. enz. naar Grootte. s! i |s tt 3 1 I 1 Wascbgoed van kinderen beneden 10 jaren: Geheel opgemaakt 2ijt cent per stuk; droog toegeslagen 11/2 cent per stuk. Abonementsprijs per jaar voor familiën a Bestaande uit: Abonnement voor een heer alleen: Alles tegen brandschade verzekerd. LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN 3D E ZALF ar m Baaien, Bevers, Ratiné, Floconndh Esquimo, Diagonaal, Duffel, xwar- te Lakens en Buckskins. Manchester en Pilaw, Bevertins, halfwollen en katoenen stoffen. IMlow en nntlere WerLbrnelien en Jiinncii, Ita/aroentMi en Palerstraat, VAN Porcelein, Kristal, Glas en Aardewerk. Eouo uitgebreide keuzo in Japantche Porcelein, en Lakwerk. VKRDF.R; émail-keukengereedschappen, kaper, tin en ijzerwaren. Zuiver Amerikaansche Petroleum, aan de InuftMe prijzen Twee en dertigste jaargang VAN HET Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst gcodkoopen prijs levert L. LAUDY Venlo. Prijs per jaargang: In it maandidijkscho afleveringen van 4 a 5 vel druks, f l.fctO; Wekelijks iu losse bladen f I. IO. I»e eerste aflevering is ter inzage te be komen bij alle Boek handelaren en bij den Uitgever P. J. VERLOOU. te Rotterdam. lil zeer *rle |.b;ii»cn kunnen nog solinile Jiê Colporteurs hjervupr werkzaam rijn tegen iitx.ge pre visje, zal voor bet vervolg in plaats van Maandag «I» 1 rijdIIft van iedere week of op dien dag eeu feestdag vallende daags fe voren weiden gelioyden, te begjuueij des voorin. 0 ure. Yenkat, 14 Februari 1891. D,e Burgemeester, Pff. ESSER. iq soor en. Te beko ncu bij Is de beste van alle Zeepsoorten voor de wasch, zij maakt het wit goed prachtig wit, zij beschadigd niet de fijnste kant, zij doet flanel noch wolgoed krimpen, zij maakt het zoo zacht als dons, zij stelt eenieder in staat een gioote wasch in een halven dag te doen. de Sunlight zeep is zacht en toch krachtig, zij neemt het vuil uit het goed, zonder dat zij de fijnste stof eenigermate zal aantasten, het goed zal langer duren, de knoopen zullen niet van het goed afgaan, want door Sunlight zeep te gebruiken wordt de oude manier van was- schen overbodig, men zet. het vuile goed en kel in Sunlight zeepsop, en het vuil valt om zoo te zeggen, van zelf er uit, hij ieder stuk nauwkeurige gebruiksaanwijzing. Bleeken is hij deze Zeep overbodig, en voor wollen en gekleurde goederen is Sunlight zeep onbetaalbaar. Sunlight zeep is niet duurder dan andere zeepen. Sunlight zeep wordt overal voor gebruikt voor meubels, schilderwerk, marmer, enz. Ook voor de had kamer en toilet is zij uitste kend. Sunlight zeep is echt onvervalseht to bekomen in kisten, doozen ea stukken, bij Ondcrgeteckende maakt bet geacht publiek van Venray en Omstreken hekend als dat bij hem alle soorten liard ft«*liuLL<'ii f eramique en parket tlopren in alle mogelijke kleuren en dessins verkrijg baar zijn uit de hoste fabrjekeu van België en Frankrijk, uiterst geschikt voor ker ken, winkelhui/en, guiigen. kou- kciis, enz zoo ook mariiicren «clioorMtmmiuiitcli* beneden concur- reerende prijzey. .Monsters en 'feekeningen op franco aanvraag. >11. Op verlangen worden de vloeien ook door hem gelegd alsmede liet plaatsen der sc boors tec nmaiitels. K. OUDENHOVEN pci tri»' misandoit. Extra Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie s qrlaiigeti, ontvangen perk wat' taal it /'U.5t> bij net eerste en vierde No. van de BAZAR eeuu aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden tu et tie fijnste Iland- icerj;patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon m chroiuvlithographie voor gekleurde bo-dn u rsels Voor met-abonnees op dc BAZAR is do prijs van het TIJDSCHRH' T I OOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Edit nat van de Bazar 6 nummersf E met 0 gekl. platen - 1.50 0 - 3 geknipte patro. - 1.50 - 0 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2.— Bij AI DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging v V f 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt l'itg. i i' R uuf.Gebr. BELINFANT. De nieuwste STOPM U IIIVES zyn gemakkelijk en onontbeerlijk in ieder huis houden. Voorradig in twee soorten van f 0.75 en t 1.00 per stuk. VFO>CK. ANKER- IS en BLIJFT Dct vod« ÜCI R,M«riEt, JtHtiEZICHTSPIlNEN enz. iet «n i SO C«r:, 76 Cent en 1.25. Unen sebt met Anker! 7 D RICHTER k Cie. Bot'. :rdam en Londen E.C. B'g* den Ond'.rget» kende is te liekomen, Prima vollen llollaiidsHic liaricift ran af tijt lot -I cent en ingelegdeii haring van af 4 tot 5 «ent per stuk. Nieuwe Zouteeiseh 25 et. de 1/2 kilo. Nieuwe Slokvisch van 20 tot 25 cent de i/t kilo. Onmisbaar de YIXIYMAKIJHS van 20 voor I J cent. Citroenen. -• cent per_stuk. Verscha Valencias Sina's appelen van 41 tot 5 cent per stuk. Beste Dadels of vijgodaalen 15 ct. de 1 't kilo. Beste Vijg "1 15 cent de i.'i kilo. in flacons, f f ,25 per flacon. Prima groote ENGELSCIIE SPROT in kistjes van 250 stuks voor f'1.30. 15 voor 10 cent. Alle Vrijdagen versehe groote Dofers kastanjes 20 cent de i/i kilo. onder booge aanbeveling heb ik de eer ui ij te noemen Paterstraat, VENRA Y. Ken ïUustreerd handboekje I i'i -t i a d g e v i n g e n e„ roor 11110 ziekten. r R'chter's Boekhandel I *nnr- Rotterdam. lHISUfilDGOEIk Beddelakens Bcddesloopen Dekens wolleu Dekens molton. Hmiddoeken Kussensloopen Servetten damast Servetten Ontbijt servetten Spreien Tafolkleeden Tafellakens Theedoeken Vingeidoekjes Gordijnen i i 11 111 i i z 9 e x. 1 DWKSWASCU "w* O g O <x tv O rï O tu O It FERKN WASCll 9 c. 3 25 S tx df o.—! 1». stuk p.stuk stuk p. stuk O O p. stuk 1 1 p. stuk Cent. Cent. Out CentJ - Cent. 3 Cent 5 3 i Boezelaars o Borsrokhen kat 5 Borstrokken - O Borsrokken wol 4 3 50 - 1 Bovenrokken- 4 Boorden 2t/i 2 1, 10 j 1 Broeken 3 o Dassen A 2: •X Doeken 2 i Halfliemden - 5 3 a 1 1 lleuiden - 4 3 Hemden Hanoi 3 2i jt 1 i Haledoeken 1 Hemden 4 A 2 2 1 Japonnen 25 20 Kousen p. paar Manchetten p. 3 3 2 Kousen paar O *x fj 3 25 20 1 Kragen 1 Nachthemden 4 3 25 20 Lijfjes 3 2' Onderbroekeq 4 3 5 Manchetten p. O 1 Overhemden 10 5 l1 2 1 Mn'sen 1 Slaapmutsen - o 1 1 Nachthemden 5 11 Sokken p. paar 2 o Nachtzak 1 Vesten 15 li li 10, 1 1 Rokken 3 O Zakdoeken - t Rokken wollen 3 i Zakdoeken - hi 1 Droog I (ieheel j toegeslagenGemangeld opgemaakt. 1 en 2 personen met huishoudgoed 26 gl. 02 gl. 60 gl. Meerdere personen per persoon 10 - 12 - 20 - de wasch geheel klaar, gemangeld er. gestreken, (reparatie eronder begrepen) f 50 per jaar. zuiveren het Bloed co herstellen allo ongeregeldheden van de Zij geven kracht on gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zyn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, zwoeren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zy geen mededinger, en geneest betooverond saamgetrokken en «tijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van ls. li Jt., d., 2s. 9d. 4s. fld., lis. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. K oopers getieren ket Etiket ran iedere Roos en Pot te onderzoeken. Indien het adres 533, Or for 4 Street er niet op stoot, is het bedrog. V\ 6.0 m 3,9(1 m 8,00 1,50 3.00 DEMER EINDHOVEN. voor het Najaar-en Wintersaizoen een buiten gewone sorteering der navolgende Goederen: Demisaisons - van af f 6,0° j Win tero vei jassen Paletots - Complete Costumes - Wintel-broeken Jongens- en Kinderoverjassen Sterk gemaakte Werkmansbroeken- 1,20! Wollen Dckcus - van af f 4,50 ff Spreien 3,Oo| 2 Wollen Kinderdekentjo3 0,S0.^ f Molton Dekens - —1,259 Groote keuze in wollen- en gehaakte Doe ken. Kapers, Mutsen, Petjes. Clialtjes, Hand schoenen, Handmoffen zgrle Cachenez, prach tige w itte-en gekleurde Kindei doeken, enz. DAMES-LAKENS 64 breed van af 0.20 Ct. Ken buitengewone keuiein: Trieot-iaille» van af t fl.&O ('orsrlten van af fiO <^ent en hooger. nwcyj Goederen op maal worden onde'' leiding yl(v- 3 ran ren bekwaam Coupeur onder ga rant i run goed possen en in korten tijd vervaardigd In de Vergulde Schaar, op den Denier. W 11

Peel en Maas | 1891 | | pagina 4