Rijksnormaallessen JggHoornvee, Paar den en Varkens,^ Oudenrijn. BehangselpapierMagazijn BEHANGSELPAPIEREN. Goud en Zilverwerken. De Notaris HAFFMANS TEN KANTORE 1 De Notaris van den Bergl De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergl De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Laarzen en Schoenen Opnieuw Ontvangen iL'jafWina, Allerhande Huismeubels als: Allerhande huismeubels, als: Marktberichten Burgerlijke Stand. ADVERTENTIEN. .T. BEVERS. aan te besteden: Het bouwen van een nieuwe SCHOOL te Meterik. Keil Onderwijzer noo. GOEDKOOPSTE Grootste Keuze in De Notaris LINSSEN De Notaris L1NSSEN De Notaris LINSSEN publiek verkoopen ~l)e Notaris LINSHEN De Notaris LÏNSSEN Jy/Aitu (LhBdia De Notaris LINSSEN De Notaris LINSSEN publiek verkoopen Allerlei Huismeubels, publiek verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen De Notaris van den Bergh publiek verkoopen: Geboorten. Huwelijken. Sterfgevallen. TE VENRAY. De overtocht van het vee over de Maas aldaar is VRIJ. Behangselpapier van af 71/2 cent per rol. Goudpapier vag af 18 cent per rol. Antoon BECKERS aan billijken prijs. SPOTPRIJZEN", V. F O N C K. eene groote keuze in Deze worden van af heden verkocht IMF VERRIET. publiek verkoopetij 300 EIKEBOOMEN, waaronder verschillende zware, staande tc Oirlo op Stappershof, de Quay ca op den Sintert. publiek verlcoopen: Gemeente Wanssum. publiek verkoopen 8 buitengewoon zware en schoone eikeboomt*:v> .staande te wassen achter de boom- kwee kerij van den heer II. Try- nes. 2 dito in de Huis weide 1 Esch aldaar. publiek verkoopen Gemeente VEN RA Y. den van le Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITAEEKT op 1' liypolEiecli verkrijgbaar. publiek vei roopen» Publiek verkoopen: fusten, kasten, spiegels, schilderijen, tafels, stoelen, kagchel, klok, pannen, ketels, potten koper, tin, glas, porcelem. aardewerk, tonnen met moes cn boonen. 1 melkgevende koe. publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen: 4600 beste boonenstaken, 70 slagen zwaar dennentophout, 20 schalen en 20 dennen plankboomen, Vergadering aan Z>Jo. 1. t Publiek Verkoopen» publiek verkoopen soon! ijk e dienst plicht is ingevoerd hfaar 700 spoedig mogelijk, want ieder, «lie in dienst is 'of komt, hetzij arm of rijk. moot behoorlijk Voorzien worden van de eerste levensbehoeften. Het Sociaal Weekblad neme hot mij niet "kwalijk, maar, zoolang de verbeteringen die ik voorsla met zijn gemaakt, ben en blijf ik ondanks zijne philippic», tegen persoonlijken 'dienstplicht 1 Venray, 6 Mrt. Aangevoerd 1825 halve kilo's Boter. I'rijs per halve kilo 53 a 73 et. HorstO Mrt. Boter per halve kilo 19 71 ets. Aangevoerd 1690 'nulve kilo's. 56 Venloo27 Febr. Boter per 1/2 kg. -18 a 61 ets. Biggen aangevoerd 19L por stuk 9 4 10 fr. ülitterswijch 1 Mrt. Boter per halve kilo 50 i 58 ets. Well, 2 Mrt. Boter per halve kilo 52 4 56 ets. Aangevoerd 187 .talve kilo's. Vierling xbeek, 3 Mrt. Boter per halve kilo 52 a 59 cis. Sambeck. 1 Mrt. Boter per 1/2 kilo *15 72 ets. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 650 biggen. 40vetto varkens, 6 schottel. 0 vette kalveren, 12 nuchtere kalveren I)e prijzen waren: biggen 1 8 a f 10 per stuk vette varkens 19 20 ct. de 5 ons, schotte- lingen 10 a 15 gld. per stuk, vette kalveren 00 a 00 ct. de 5 ons, nuchtoren id. f 11 a 15 per stuk. VENRAY Van den 28 Feb. tot den 7 Mrt. 1891. Peter Johannes Hubortus Drabbels. Pe trus Hubertus Joseph us Antonius van Moijel. Geene. Gerard us Puijn echtgenoot van Jacomina Smits oud 78 jaren. Johanna Hendrika Janssen oud 10 maanden. Peter Leonardus Hubertus Cuijpers oud 1 jaar. Abraham Frederik Abels R. C. Priester cud 60 jaren Anna Maria Derix oud 09 jaren echtgenoote van Bernard de Mulder. Met 1B April e. k. 'kunnen kweekolingen aan de RIJKSNORMAALLES SEN te VENRAY geplaatst worden die op dien dag den ouderdom van 11 jaren bereikt höbl>en. Zij moeten overleggen: 1° Hunne geboorte-acte. Een of meer getuigschriften van goed gedrag. li' Eene verklaring van ouders of voog den, dat zij hen voor het onderwijs bestemmen. Een en ander in te zenden bij don ondcr- goteekende voor 15. Maart e. k. Van tijd en plaats van toelatingsexamen -zal aan de aspiranten nader kennis gegeven worden. Pc Directeur, Jaarmarkt te ILL, voor OI' Maandag den Haart a.w. liet GEMEENTEBESTUUR van Horst is voornemens op Zaterdag «Ion II ülaart, des namiddags om 3 ure, aan het Raadhuis Teekeningen en bestek liggen ter inzage aan hot Raadhuis, waar dezelve tegen beta ling van fl l.MO verkrijgbaar zijn. Inschryviugsbiljottcn moeten voor drie ure bezorgd zijn. Aanwijzing 's morgens om 12 ure te Meier ik Inlichtingen to bekomen bij den .\rchitcct J. JOHNA te Roermond. Tc IIO8SST 1 Limburg) wordt gevraagd. Een ONDERWIJZER aati de Openbare School in het Dorp, en aan de Openbare School iu het gehucht Amerika, beiden op eene jaarwedde van Stukken in te zeilden aan den Burge meester vóór 95 .12»art 8898. Wed. I,. 2IS:Ai\1:\, Heerlen. opgericht 1845. Nieuwste en rijkste keuze, lage prijzen, spoedige en recülo bediening. Voor Venraai is onze firma gerepre senteerd door don Heer C. liR.VkF, alwaar onze stalenkaarten ter inzage liggen. van Mn. Schoen- en Laarzenmaker te Horst in de Loevestraat. Steeds voorhanden Verschillende soorten laarzen, schoenen en pantoffels, zeer solied bewerkt. Hooge kaplaarzen waterdicht. Molière schoenen. Werkschoenen, Pantoffels van leder en van gekleurde en effen stoffen, van do fijnste tot mindere soorten, Rijkste Sorteering Prijzen beneden alle Concurrentie. Gewaarborgd vochtwerend papier. Grónd- papier, Behangselt innen, Behangselzink en Spijkei-s, levert direct, zonder tusschcnporsonen aan Fabrieksprijzen franco aan huis. Volledige .staalboeken ter inzage. Opruiming van resten tegen Hofstraat, Venraai. a Contant, aan. buitengewone lag? prijsen BIJ Langstraat, Vknraa t zal op Maandag den 9. Maart 1891, om 9 uur voormiddag, te Oirlo, op verzoek van zijn l'riucipalen, Vergadering ter herberge yan Kenunelings. te Venray, zal ten verzoeke van den heer H. Syriër, op Dingsdag 17 Maart 1891, 's namiddags ten 2 ure, ter herberge va» Willem van Well te Tienray, 30 slagen zwaar tophout, gelegen op de Swolgcrheide in het boseh van de Erfgcn. Dupont. te Venray, zal ten verzoeke en ten huize van Francis Heidens te Wanssum, op Donderdag 19 Maart 1891. 's namiddags ton 2 ure, PUBLIEK VERKOOPEN Tafels, stoelen, kast, klok, spiegels, schil deryen, potten, pannen, ketels, ledikanten piet toebehoor, enz. Verder eene partij sttoó, mest, brandhout en hoonenstaken. V. I M te Venray, zal ten verzoeke van Fianci? Heidons, op Donderdag 19 Maart 1891, 's namiddags ten 3 ure, ten huizo van den hoer 1. Tervooren tc Wanssum, Een huis met stal, schuur, erf en tuin ge legen in het dorp, groot II aren SO centiaren, Sectio B nos. 1533 en 1531. te Venray, zal ten verzoeke van Mcj de Wed. Jacob Verbeek en Kinderen, op Vrijdag 20 Maart 1891, 's namiddags ten 3 ure, ter plaatsen te Venray, zal ten verzoeke van Peter Johannes Gou- mans. op Maandag 23 Maart 1891, 's na middags ten 5 ure, ter herbogo van Peter Laurensso te Venray, AEene vruchtbare Boerderij, allergunstigst gelegen, op den Land- weert, in de onmiddelijke nabijheid van net Dorp. te zamen groot 2 hectaren 10 aren 90 centiaren. Sectie G nos. 700. 707, 708, 2098 en 3698. Te veilen in de Navolgende Perceelen en in MASSA. lo. Weiland en kuil gelegen langs de schuur, groot 11 aren 90 eent. Sectie C no. 2698. 2o. Schuur met daarachter gelegen bouw en weiland groot 25 aren. 3o. Huis met aanhoorigheden, tuin, wei en bouwland, groot 25 aren. 4o. Bouw- en weiland langs de straat, groot 29 aren 80 centiaren. 5o. Bouwland naast liet voorgaande, groot 29 aren 80 centiaren. 6o. Dito naast het voor vvtcle "groot 29 aren 80 centiaren. lo. Dito naast Int voorn aide, groot 29 aren 80 centiaren. Ho. Dito naast het voor.i ar.de, groot 29 aren 80 centiaren. N.B. Deze vyf laatste perceelen schieten aan den Oostrumsc'uen weg uit. B. Bouwland op den Kerkdijk, groot 30 aren 60 centiaren Sectie C no. 3706, naast Peter Nooijen en den jifeer Cornelis Raedts C. Dito in de Luli^che Kuilen, groot 74 aren 60 centiaren Sec'ie G nos. 3904 en 3906, naast don lieer Peter Camps en de Kinderen Achten. D. Weiland aldaar, groot 73 aren 20 centiaren Sectie G no. 3902, naast den Heer Hendrik Poels-Camps en de Eorwaardo Zus ters Ursulinen. te Venray zal ten verzoeke en ten huize van de Wed. Micliiel Maassen en Kinder mi, to Oirlo. op Woensdag 1 April 1891, 'i namiddags ten Stoelen, tafels, kisten, kasten, kagchel, spiegels, schilderijen, koper, blik, tin, ijzer, glas, poivelein, aardewerk, ke tels, potten, pannen, tonnen met moes, scbuppec, rieken, zigtcizoizen, gaffels, dn© hakselbakken waarbij t staande, wan molen, ziften, vlegels, karn, tob, 2 sopketels, vlasbraak, veevoedcrkookketel, hooi, stroo cn aardappelen. Verder 2 versche koeijen, 1 rund. 1 var ken, 1 sclieutcling en 1 haan met 20 hennen. Je Venray zal ten verzoeke en ten huize van de weduwo Christiaan Janssen en kinderen aan het Bruks- ke te Venray, op Donderdag 2 April 1891, 's namiddags ten 2 ure. Lange en korte kar. ploeg, egge, schup-r pen, rieken, seizen, zigten, wanmolen, kruit wagen, vlegels, paardentuig, wan, aardap- deleu, hooi, hout, planken, enz. zal op Maandag den 9 Maart 1891, des namid dags 2 ure, te Scvcnum aan de ['.lakt, op ver zoek en ten huize van Jacobns Matlieij, Kast. kist, stoelen, tafels, spiegel, schilderijen hangklok, ledikant, kachel met tocbehoorcn, koper, tin, poivelein, glas en aardowerk, pot ten en pannen, kuipen, emmers, enz. Akkergareedschappen: Sclinppen, rieken, kluiwagen, wan, zichten, zeisen, vlegels, gaf fels en harkon. 2 geiten en 7 hennen. zal op Maandag den 9 Maart 1891, des na middags 4 ure te Sevenum, ten huize van de Gob", van Kesscl in de Peperstraat, op verzoek van Jacobus Matheij, Een huis, stal, schuur, tuin en bouwland, gelegen to Sevenum aan de Blakt, kadastraal bekend in Sectie B nos. 1388, 1389, 1390, sameu groot 12 aren 70 centiaren. Aanvaarding met Paschen aanstaande. zal op Dinsdag dei^ 10 Maart 1891, des voormiddags 10 ure te Horst ten huize van de Wed. Wil. Peeters, aan Providebit op vorzoek van Mej. Cecile Custers eu Mej. Carolina Receveui, liggende in de Allee tegenover Dennenoord. 20 slagen rekliout aldaar en 1 slag herken slaghout aan den Grintweg nabij Denncnoord, onder Grubbenvorst. Vooraf te bezichtigen. zal op Woensdag den 11 Maart 1891, des namiddags 4 ure, te Venraai, ter plaatse Oirlo, op verzoek van den lieer J. Timmermans liggende te Oirlo op liet Sumits. in liet bosch afkomstig van den Hoog Welgeb, lieer graaf von Wester bolt. zal op Donderdag den 12 Maart 1 891, do namiddags 2 ure, te Horst, op verzoek van Mevrouw de Wed. Doctor Peters, publiek verkoopen» 75 slagen schoone boonenstaken, brand hout en strooisel, liggende in de Reiudonk nabij Gerard Nelissen. Vergadering aan No. 1. zal op Dinsdag den 17 Maart 1891, des na middags 1 uur, te Venraai, ter plaatse Klein Oirlo, op vei zoek en te» huize van de Kin deren Godfried Pliilipsen, 1 vcrsclie koe 40 hennen eu haan en 6 eenden. als: kasten, kisten, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, huisklok, 2 kachels met toebe- hooren, ledikanten, koper, tin, porcclein, glas. en aardewerk, potten en pannen, kern, tobbe, 2 broodtroggen, meeltonnen, tonnen met moes, si»ek. vet. groote sopketel en andere ijzeren ketels, waschkuipeu, koelakken en ander vaatwerk. Akker- en schuurgercedscliappcn, als 1 lange en 1 korte kar. ploeg. egge. wan molen. hakselbak, eeuc groote liaksellust. sclinapsbakkt-n eu ribben, zichten, zeisen, gaffels, schuppen, rieken, hakken, vlegels, harken, enz. Voorts eeuc groote partij rogge en haver- stroo cn aardappelen. Zegt 't voort. zal op Dinsdag den 17 Maart, 1891. des namid dags na iiHoop van den verkoop der kind. Godfr.Philipagii) te Venraai, ter pl aatse Klein Oirlo, op verzoek van de Wed. Jan Thijssen, Eene groote party veredelde fruitbootnei als{ appel, peren en uoteuhoixnoi). zal op Vrijdag den 20 Maart 1891. des namid dags 4 ure, te Venraai ten huize van J. Pee ters, op den Hoebort, op verzoek van Gerard Arts iu de Langstraat, 1 koop. Een perceel bouwland, op de Kemp Sectie C No. 221, groot 12 aren 60 centiaren, grenz. Martin Wijnhoven cn Mathijs Boers. 2 koop. Een perceel bouwland aldaar gele gen, Sectie C No. 225 groot 27 aren 20 cent. grenzende hot vorige perceel, P. J. Hebbenen M. Wijnhoven. Aanvaarding stoppelbloot. zal op Zaterdag den 21 Maart 1891, des na middags 3 ure te Venraai, op verzoek van de Familie van don Boogaart, 50 oikeboomen, dienstig voor kuip- rad- en timmerhout, staande te wassen in de weide in het Vlakwater, in pacht zijude bij J. Peeters. op den Hoebert, en 2 can idabooinen aldaar in de weide in pacht bij M. Bol te Merselo. Vergadering aan No. 1 in het Vlakwater in de weide in pacht bij J. Peeters. zal op Dinsdag den 31 Maart 1891, das na middags 1 uur te Venraai, ter plaatse Lull, op verzoek en ten huize van de Kinderen Jan Cornclissen, 1 werkpaard f merrie.) 2 dragende en melkgevende koeien. 1 dragende maal. 1 guste maal. 1 halfjarig rund. 1 vet varken. 1 dragend varkon» 30 hennen en haan. Allo huismenboL, als: kasten, kisten, stoe len. tafels, spiegels, schilderijen, ledikanten, kachel met toebehooren. huisklok, koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, kern, tobbe, kuipen, vaten, potten eu pannen, enz. Akkergereedschap, 1 lange en 2 korte kar ren, ploegen, eggen, wanmolen, hakselbak, paardentuig, eu verder akker- en scbuurge- recdsciiappen. Verder eene groote partij voor cn nahooi, spurrie, aardappelen, eiken gellntpalcn en staken. zal op Woensdag den 1 April 1891, des na middags 1 uur. te Venraai, ter plaatse net Volen, op verzoek van de Kind. J, Michels. 1 dragende en melkgevende k< e. 20 gustelingschapen. 40 hennen uiet haan. Alle huismeubelen, als1 kleerkast, 1 gla zenkast. 2 kisten. 1 uiltrcktafel en andere ta fels, spiegels, schilderijen, stoelen, i staande klok cn 2 hangklokken, 2 kachels met toebe hooren. ledikanten, veel koper. tin. porcelein, glas en aardewerk, ijzeren kotels. kuipen, va ten, emmers, tobbe. kern. broodtrog. zoeftcn. Akker en schuurgereedschappen, wanmolen kruiwagens, wan, zichten, zeisen, gaffels, vle gels. harken, schuppen, rieken, hakken cn meer andere voorwerpen. Daarna eene groote party rogge cn haver- stroo, hooi en aardappelen. zal op Donderdag den 2 April 1S91. des na middags 1 uur, te Venraai tor plaatse Klein Oirlo. op verzoek cn ten huizo van de K'ndc- renJaa van de Water, 1 verselie koe, 4 sclieuteling varkens, 50 bennen met liaan. Al de Huismeubels als: Kasten, kisten, stoek-n tafels, buisklok, kachels met toeheüooru». schilderijen, spiegel», porcelein. glas en aar dewerk. veel koper, ijzer en tin. ponen en pannen, ketels, kern, tobbe, kuipen en vaten, broodtrog. en meer andere voorwerpen. Daarna 1 lange en 1' koihe kar. I tweescha- rigo ploeg, eggen, wanmolen, hakselbak, krui wagen). weiboom, schuppen. rieken, paarden tuig, enz. Verder eene groote partij rogge eu liaverslroo, spurrie, lmoi, aaidappelen cüi brandhout.

Peel en Maas | 1891 | | pagina 3