Buitenland. België Frankrijk Duitseliland Engeland I i'Jië N ederland plmsphaatgips zijn daartoe geschikte slotfWn Duiven en hoendermest. Deze vogels leveren ons de beste niest van die soort. Wanneer de mest der kippen goed ver zameld H-oideii kan. door dat haar een beperkte plaats of hok aangewezen is, en zij goed gevoederd worden goed voederen blijft toch de hoofdzaak voor al het vee, zoowel om er goeden niest van te hebben als om directe winst te hebben uit de veehouderij waaronder begrepen is dat zij dagelijks groen voe der genieten, dan kan een Loom kippen heel wat mest opleveren. De Burlet, burgemeester van N ij vel, oud- lid der Kameris de opvolger geworden van den afgetreden minister van binueulandsclie zaken Mélot. De politie te Brussel heeft vier jonge Frauscheu gearresteerd, die overgekomen waren om van daaruit, naar het heel, eene anarchistische samenzwerering tegen de re geering dor rcpubiiek op bet getouw te zetten. Zij werden aangehouden in eene kamer, door hen in de Rue de Viller» gehuurd en toon zij per fiakcr naar het hoofdbureau van politic gebracht werden, koudeu de begeleidende agenten niet boletlen, dat zij herhaaldelijk luidkeels schreeuwden: -leve do anarchie!'* Jlel bij het schooue weder rustig wandelende Zondags-publiek hoorde die kreten met ver bazing, waar het nergens eenig spoor zelfs van wanorde of anarchie ontdekken kon. De socialisten en progressisten te Gent richtten iu vier wijken der stad uionstemieu- tings voor het algemeen stemrecht in. De meetings moesten gevolgd worden door een optocht om een adres aan den gouverneur der provincie te overhandigen, maar de burge meester heeft den optocht verboden. Den vo- ngeii nacht wei-den honderden brieljes in ckromograpliiedruk onder de deuren der huizen gestoken, eindigende met de opioeping: -Maii- neti. lieden avond op de barricaden De burgemeester had bijzondere korpsen der burgermacht ondei de wapeua geroepen. Kei/'i in F reut rik is Muur 20 mir^t^ viovgva Uit Ps'Sjs tertruFkeB Tun oi. o! aangekondigd was, zoodat er bij baar vertrek iu het geheel geen meiischen aan het station uareii. Tal van Boulangisten hebben Zondag aan Paul Déroulède een zoogenaamde eere- puucli aangeboden, om gelijk liet heette, -het leest der vaderlandslievende voldoening en dei- geredde nationale eerte vieren. De zaal w as veisierd met de F ranse lie eu Russische banie ren. Toen Dèroulèdc lit de zaal was gekomen, verhiel zich de kreet: »Leve de I.igue des patriate»en een klein meisje bood hem een krans van roode anjelieren aan, de lievelings bloem van lioulaugcr. De voorzitter, Carou, opende de vergadering met een toespraak, •waarin hij de gebeurtenissen gedurende het verblijf der Duitsche keizerin-moeder te Parijs in herinnering bracht. De regem ing, sprak hij onder anderen, was genoopt tegenover de zag op het kieiue kruis neder, dat zijn kame raden hadden opgericht; daaronder lag, wat eenmaal zijne hoop was geweest. Hij zag zijn jongen voor zich, zooals bij, lustig zingend, op do straat heen en weer marcheerde; hij zag hein boe hij, door de hevige koorts aangetast, iu zijn bedje lag en de kleine koortsachtig ver hitte handjes op het dek heen en weer bewoog. Dti zon scheen door het venster en wierp hare stralen op het gloeiende gezichtje. Het kind sloeg de oogen op en fluisterde: -in de vol gende week is liet Pinksteren, niet waar vader? dan gaan wij naar builen, als ik zoet hen?" Eu de vader knikte, waarop de kleine met een gelukkig lachje zich omwendde en, insluimerend, nog eens fluisterde-.Met Pink steren gaan wij naar builen!" En zij droegen hein werkelijk naar buiten in de vriie voorjaarslucht op het schooue heer lijke Pinksterfeest. Martin Poklnwnn stond nog altijd aan den kleinen met gras begroeiden grafheuvel, iu gedachten verzonken. Zóo had hij het eene kind moeten missen en thans zou misschien 't andere volgen; liet eene had God genomen, dit viel als een offer van menschel ij ken harts tocht. Die ongelukkige werkstaking! Hij kreeg er een afkeer va»; hij had eigenlijk reeds lang naar den arbeid verlangd en velen zijner kameraden met hein. En de patroon had gezegd: -Met u, Pohlman, wil ik onderhan delen en met een paar van de anderen als ik u kan tegemoet l.omen. w il ik het gaarne doen. Maar die drinkebroers, die onruststo kers, zullen mij met hunne ongemotiveerde u 'i-lieo van Let lijf blijven. Overlegt met elka ider; maar dit zeg ik u; wanneer gij mij de houding der oud-leden van de Liguè des Patriate» te capiluleereu. V\ ij hebben haai voor ons zien buigen, Paul Méry, afgevaardigde van Parijs, stelde een loost in op Henri Roeliefoii, -den bulling" en op Houlanger. -den anderen balling, den chef yttand-nubne." An dei e leden volgden als sprekers. Aan holle phrasen geen gebrek. Paul Déroulède, die natuurlijk almede het woord voerde, ver klaarde ter loops dat hy Boulaugist geweest is en iiet blijven zal tot aail zijn dood. Paul do Cassagnac kreeg ouder meer een pluimpje van hein, omdat hij zich zoo vaderlandslievend had gedragen, liij stelde ten slotte voor. aan de drie patriotten Charles Laurent, Paul de Cassagnac en Henri Rochefort, die zich iu de laatste dagen bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben, een zilveren medaille aan te bieden. Alzoo word besloten. Hij deelde voorts nog mede, dat hij van Detail Ie een brief had ontvangen, in antwoord op een door hom (Déroulède) aan Detaille ge- rielileii brief, waarin doze, sprekende van zijn aanvankelijk besluit om te Berlijn te expo- seereu, mot de innigste voldoening gewaagt van de herroeping van dit besluit. Vei der zij gemeld, dat Detaille vele onge- teekende brieven ontvangen heelt, waarin hij bedreigd werd met den dood, indien hij deel nam aan de tentoonstelling te Berlyu. Hij wil die brieveu aau liet parket overleggen, om, zoo mogelijk de schrijvers op te sporen en bij ontdekking hen te vervolgen. Van radicale zijde neemt men hot den Franschen gezant te Berlijn kwalijk dat hij de reis der keizerin heeft bevorderd. Ook andere bladen keuren 't af, dat hij niet beter zag. Hij schijnt er echter niet van te hebben ge weten. Min voorzichtig schijnt het geweest te zyn dat de keizerin Frederik Versailles be zocht, iu welks paleis keizer Wilhelm in 1870 tot Duitsch keizer uitgeroepen werd. Ook wijt men de vernieling van 't paleis te St. Cloud iu den oorlog, schoon ten onrechte, aan de Duitschers en toen nu de vorstin de puinhoo- pon van het vernielde paleis bezocht, barstte hierover de hartstocht los. Hierop nu had de Duitsche gezant te Parijs, zegt men. moeten rekenen. Doch ook do Duitsche bladen geven toe. dat vrij wat verkeerdheden zijn begaan. Niet alleen het bezoek te Versailles, maar b. v. liet handelen tegen de gewoonte, dat vor stelijke personen, als zij een inrichting te Parijs bezoeken, een ruime gift vereeren, wat oni de eon of andere reden de keizerin niet deed. Barones zu Franckentteir, we ju we den veftaaorften stóat oiau'm leader *ui, Hbt Duit sche Centrum, is haren echtgenoot spoedig in bet graf gevolgd. Zij overleed Maandag te Ullstadt. Blijkens de volkstelling in Pruisen op 1 December 1890 was de bevolking 29.057,302 personen en sedert de vorige volkstelling (1885) met 1,038.832 of 5,79 pCt. gestegen. Berlijn alleen is met 240,000 ol 20 pCt voor uitgegaan en tot 1,579,24-1 gestegen. In tegenwoordigheid der koningin zijn te Portsmouth twee nieuwe oorlogsschepen van stapel geloopcn, de Royal Sovereign en de Royal Arthur. Het eerste is de sterkste oor logsbodem van de Eugelsche marine. Vele deskundigen, o. a. Armstrong, verklaarden zich sterk tegen zulke reuzenschepen en ver wachtten voel meer van de Royal Arthur. met Pinksteren geen bescheid brengt, neem ik andere werklieden iu mijn dienst. En hier mede basta:" Met u eu een paar van de anderenMaar allen waren gelijk en do leus was: èétt voor allen en allen voor éénenEu zoo.leden zij met elkander, de goeden met de slechten. Eu de vrouwen leden honger, en de kinderen werden ziek, en de kroeghouder was de eenige, die van dat alles voordeel had. Moest dat zoo blijven? Behoorden die lieden, die liet vuur der outeviedenlieid hadden aangeblazen en brandende hielden, werkelijk tot de hunnen? Hadden zij ook maar ééno van hunne zoo rij kelijk gedane beloften vervuld? Was het niet heter, niet eene kleine verdienste tevreden te zijn, dan niets te verdienen en de zekerste ellende tegemoet to gaan! Martin boog zich over hot graf van zijn Frits neder, nam zijn hoed af, de wind streek hem langs de gebruin de slapen en spoelde met zijne reeds hier en daar vergrijsde lokken. Hij richtte zich over eind, zijn besluit was genomen. -Wat doet ge daar nog, man?" riep eene ruwe stem. -Ga naar huis, Het kerkhof wordt gesloten Martin richtte zich op. Ik bon gereed", antwoordde hij op ernstigen toon eu ging niet vaste schreden naar de stad terug. Onderweg trad hij liier en daar eene woning binnen, waar hij korten tijd vertoefde. Eenige mannen sloten zich bij hem aan eu begaven zich met hem naar de brandewijukroug, de voornaamste verzamelplaats der ontevredenen. Rustig traden zij binnen en werden met luide kreten welkom gelieeten. Maar Pohlniaini we 'kte, om stilt* ie .verkrijgen, enzeid -erns- Yan 1880 tot 18*5 heeft Biittsnjo I0S niil- lioen gulden voor de i houw van nieuwe sche pen uitgegeven, van 188599 180 tuillioen én vóór Maart 1894 zal nog oen 200 niillioon gulden voor dit do< worden besteed. Deze 5 jaar zijn gebouwd 2' pantseischepen, 21 pant serkruisers e:i 50 kleinere schepen, binnen 8 jaar moeten nog eed zijn 10 oorlogssche pen, 42 puulscrk ui rs en 18 andere schepen. ln liet Yatikaan li al Maandag middag te 12 uren, ter viering ran Pausen verjaardag, de plechtige om van; fc, in de Troonzaal plaats. De kardinalen n •■akten hun opwachting iu de Anti-Camera .N 'o. Kardinaal .Monaco voerde het woord in im va» liet II. College, ilij wenschte Leo Mil geluk met zijn geboor tefeest en herinnerde aan het jubilé van Paus Gregorius den Gin te. De regeering van den tegenwoordigen Pa s, zoo zette hij uiteen, ge leek in menig opzicht het pausschap van zijn beroemden voorganger. l)e vijanden der Kerk waren :n de dagen v;, Gregorius den Groote even talrijk cf 'ui.-j even glansrijk over wonnen. Ook destijds ontstond er een groote beweging tot uitroeiing der slavernij. Vele volken o. a. de Eugelsclieu, bekeerden zich tot het ware geloof. De H. Vader an woordde in een toespraak, die een klein kw .rtier duurde; hij dankte voor de gelukwe schen. Hij merkte op dat thans de vijande i der Kerk geen barbaren ziju, doch besct ufde lieden, veel sluwer en veel slechter. Reeds is gedurende zijn paus schap veel tot" !>etetigeluig der slavernij ver richt; in Brazillië is zo afgeschaft, in Afrika wordt ze gefnuikt. Deo monarchen is liet, in de Encycliek van 1888 op het hart gedrukt, dat zij do missionarissen vooral moeten bij staan in hun stiijd tegen de ellende der sla vernij. Mocht Leo XIII zijn bisschops-jubilé beleven, dan is hij voornemens vooral tot dat doel de giften, hem door edelmoedigheid der geloovigen verstrekt, te besteden. Aan het slot zijner toespraak gaf de Paus alle aanwe zigen den Ap'ratylijclieii Zegen, waarna de particuliere aud: nl.icn plaats hadden. De leesielijkheid duu de tot I uur 10 minuten. De H. Vader spral met duidelijke, zich tel kens verheffende stem oil zag er zeer gezond uit. jWf «JNTSSAK iMHD MBaaMBpgpWBMi VE.NRAY, 7 Maart 1891. H. M. kon. iiuma is door de ko- nmgin-reg'o.tes van Spanje begiftigd met de orde van voor dames, in 1792 gcsUcb*d;.i PiX-Jftsa. KIJKSPOSTSPa AUDaKK. Aan t postkant, to Yeuraai en de. daaronder ressortcerende hulpkantoren .eru gedurende dc maand Februari ingelegd f6642,92; terugb t. ld - 1637.75. Het laatste, door dat k uitoor uitgegeven, boekje draagt bet nuiuiuer 65. Op de Maandag gehouden jaarmarkt te Venlo van paarden e.i hoornvee waren aange voerd 396 stuks hoq r/ee, 177 paarden en 11 schapen. Veel lianiVl was er niet. Bij loting zijn de premi n ad. f 5 gewonen door Bas- tiaar.s te Venlo, Snyders te Tegelen, Janssen van Gaaselt te Venlo, Hanen te Velden, Dec kers te Venlo, Theleu te Grubbeuvorst en Dings te Ileythuizen. De volgende verplaatsingen van opzich ters bij de rijkstelegraaf zullen met I Mei a. stig: -Kameraden, wij allen hebben besloten, den arbeid weder op te vatten; de werkstaking geeft ons niets; wat wij als ons goed recht verlangen, kunneu wij ook langs vreedzainen weg trachten te verkrijgen. Wij hebben vrou wen en kinderen wij moeten verhongeren, wanneer wij niet werken, en, wat moer is. wanneer wij leegloopen, gaan wij moreel ook te gronde. Wij zien een slechte toekomst te gemoet, oproei', strijd en bloed zal zij ons mis schien brengen. Dat willen wij niet; wij heb ben plichten tegenover ons zei ven, tegenover onze vrouwen en kinderen te vervullen. Wie van u niet nieil",v .1 doen, wordt daarin vrij gelaten; maar hij zal niet kunnen beweren, dat wij niet ee? ijk met u hebben gehandeld. Dat wilden wij u zeggen en hiermede Gode bevolen Den volgendon morgen lachte de zon in het venster; het kleine Lotje zat met hare melk voor zich en de moeder zag met verwondering naar haren man, die zijne Zondugskloeding voor den dag haalde. -Gaat ge naar do herberg, Martin?" vroeg zij met bevende stem. Martin schudde liet hoofd. -Neen Mario, naar den patroon. Hij her vatte den arbeid weder. Ik heb heden nacht het besluit genomen, op het kerkhof, aan het graf van onzen kleinen Frits. Ik moest een opgeruimd gemoed hebben met Pinksteren, andera kan ik niei aan onzen jongen deuken." s. plaats hébbende heer G. Schild vrih Venlo naar Amsterdam en de hour P. J. li. De Jager van Utrecht naar Venlo. I)o commissie voor dé keuring van springstiereil voor Let district Venlo, welke keuring 18 Maart te Baorio, 19 Maart te Ar- cen en 20 Maart te Heijen zul plaats hebben, bestaat uit do hecreu W. Evers te Roermond, voorzitter; 1'. 11. M. llouba prov. veearts to Maastricht en P. II. Theeleu te llorn, leden. Zooals gemeld wordt heeft in do jl. Maandag gehouden zitting van den hooguit raad do heer ndvokaat generaal mr. Patijn ia de brugkwestie te Venlo conclusie geuo? men. Iiexe strekte tot vernietiging van het vonnis der arrondissemeuls-rcciiibank te Roer mond, en ten principeele rechtdoende tol do veroordeoling vun den beklaagde. In de commission, welke iu 1891 belast zijn met het afnwen van het onderwijs- examen bedoeld in art. 56, onder a., der wet op het lager onderwijs zijn benoemd: Limburg a. tot lid der voorz., do school opziener in liet district Roermond b. tot leden, de schoolopz. in liet arroud. Gennep, Heerlen, Roermond en Venloo. tot ledou plaatsverv., de schoolopz. iu liet distriet Maas tricht en iu de arrond. Maastricht, Sitlarden Weert. In de zitting der arrond. rechtbank te Maastricht heersclite Maaudagmorgeu groote drukte, het gold de terechtstelling van een vroeger veroordeelde, Uo bekende Leunissen, beschuldigd van poging tot moord en dief stallen. Zooals men weet, kostte zijne arrestatie te Weusteurade (Klimmen) het leven aan een marechaussee der brigade Valkenburg. De beschuldigde weigert den hem toege- voegden advocaat. Zijne antwoorden op de vragen hem dooi den heer president gesteld, waren onbe schaamd en godlasterend. Leunisseu (zijn ware naam) verklaarde dat hij Riualdo Rmaldini (naam van een bekende booswicht) heette, 49 jaar oud te zijn, hoe wel hij er 34 isen geboren te zijn in het Toscanische gebergte en het beroep van natu ralist uit te oefenen. Het openbaar ministerie heeft 10 jaar ge vangenisstraf aangevraagd voor poging tot moord. De zitting werd tegen 1 uur opgeheven om met hot getuigenverhoor te vervolgen in den namiddag to 3 uur, betreffende diefstallen vau den beschuldigde eveneens ten laste gelegd. De beschuldigde was den 21 December jl. in de woning gedrongen van den tuinier K., taa kasteele Nouburg Gulpen er» bad te dien einde met benuip van een bijl de deur verbro ken. Hij had er verschillende zaker. ontvreemd o. a. een overjas eu een paar schoenen, oen en ander werd later in zijn Lezit gavondon. De houding van den beschuldigde was even onverschillig als in do zitting des morgens. Te zijner verdediging bracht hij iu, dat hij bedoelde zaken gekocht had van een persoon te Aken. en wilde deze niet verraden. Het openbare ministerie heeft voor dit feit 3 maanden gevangenisstraf aangevraagd. De Rechtbank zal a. t. Maandag uitspraak doen. De arr. rechtbank te Maastricht heeft veroordeeld, respectivelijk tot een jaar on tot 3 maanden gevangenisstraf, zekere J. S., dienstknecht en zijne verloofde M. H. voor ontvreemding van een zilver remontoir-horlogo ten huizo van Bischof te Kerkrade. alwaar zij logeerden. De Gedeputeerde Staten van het hertog dom Limburg, maken bekend, dat doordien de heer J. J. M. R. Pluijmaekers te Heerlen, op den 6 Mei 1890 gekozen tot lid van het be stuur der Maatschappij van Landbouw, ver klaard heeft die benoeming niet aan te nemen, en overwegende vorder, dat do heer A. J. Coenen te Weert, lid van gemold hoofdbestuur, overleden is den 22 December 1890, do ver kiezingen van twee leden ter voorziening in bovengenoemde vacaturen, zal plaats hebben te Heorlen en te Weert op Woensdag den 18 Maart 1891, des voormiddags van tien tot elf ure. De lieer mr. A. M. B. Hnnlo, off. van Justitie te Maastricht, is door den keizer van Duitseliland benoemd tot ridder 3e kl. der or de van den Roode Adelaar. De heer Otto van Pelser-Berensberg, inspecteur, is benoemd tot directeur der do- maniale steenkolenmijnen te Kerkrade. Sedert Dinsdag werden te Echt vermist de gezusters H., oud 24 en 23 jaren. Zater dag werd onder St. Odiliönberg hot lijk van een harer uit de Roer opgevischt. Door de marechaussees van Roermond en Echt is een onderzoek ingesteld. Tc CaumorIleerlcn had Zaterdag jl. een droevig ongeluk plaats, waardoor twee zoontjes van dc echtelieden Honeff en I)rem- inen ongelukkig om 't leven kwanten. Zekere Vlekken was bezig een boom, welke tegen een helling lag, van zijri wortels tc ont doen, waarvan een nog in den grond zat. 'l'oeti liij dien loskapio, kantelde de boom om en kwam op dd knaapjes terecht, die als het ware werden verpletterd. De droefheid der ouders is onbeschrijflijk. Omtrent den diefstal, gepleegd in den nacht van Maandag op Dinsdag ten huize van den Commissaris des Konings van Noord-Bra bant, jhr, Bosch van Drakestoijn, te's-Bosch, Ineldt men, dat ér ruim 1' 3000 aan geld, bene vens eenige vót>rworpen van waarde zijn ontvreemd en dat do dieven, die zich de gele heid verschaften om blijkbaar op hun gemak wijn, kaas, brood enz. te nuttigen, hoewel die zaken niet voor de hand stonden, zeer waar schijnlijk van den tuinkant do woning zijn binnengedrongen door het uitsnijden van eene ruit. Opmerkelijk mag het heeten, dat de Com missaris juist den dag, voorafgaande aan dien van den diefstal, eene som van f 3000 ontvan gen eu deze alsnog niet op de bestemde plants hadgeborgen doch voorloopig ineen chift'onière bad weggelegd. Uit een en audor zou men kunnen besluiten, dat de daders vrij wel op de hoogte moeten geweest zijn van de omstan digheden. Met 1 April a, s. zullen reeds in gebruik worden gesteld de nieuwe formulieren voor do attestation de vita, waarvan het modol aau alle gemeentebesturen is toegezonden. Volgens den nu gekozen vorm kan de bur gemeester óf zelf de betrokken personen voor zich doen verschijnen, óf een of meer ambte naren machtigen zyn plaats jn te nemen. De burgemeester teekent alleen de verklaring dat de pensioentrekkende in de gemeente verblijft wat uit de registers is op to maken. Deze regeling heeft nu ook dit voordoel, dat, terwijl tot dusver de gepensioneerden een dag moesten verschijnen en den volgender. dag het geteekende stuk moesten komen ha len, thans slechts één keer ten stadliuize be hoeven te verschijnen om terstond bet door den ambtenaar geteekend stuk te kunnen mee nemen. Te Tilburg is overleden de heer T. L. van Spaendonck, lid der Prov. Staten va j Noord Brabant en Raadslid aldaar. De ergelijke tooncelen van ruwheid en dronkenschap, die telken jare hij de lotelingen van Zieiiksee voorvallen, hebben ditmaal tot een doodslag geleid. Den 23en Februari is ze kere 1'., uit Nieuwerkerk, door een Ooster- lander woesteling met eou -koehoorn" (het gewone blaastuig en wapen, dat de lotelingen gewoon zijn voet zich te voeren^ zoodanig op liet hoofd geslagen, dat hij aan de 3ovra gen is overleden. Het ongeluk had pis it'; bij gelegenheid vaneene vechtpartij tu-sMien jongens van Nieu erkerk en Oost-tript De gifmengster van Roden Grietje Wobbes Gaaikema, weduwe van Klaas llellinga, oud 59 jaren, ter zake van vergiftiging van haar 20 jarige eenige dochter met rattenkruit, door de rechtbank te Assen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, is te Gorincliem aangekomen en overgebracht naar de gevangenis, ten einde aldaar bare overige levensdagen te slijten. Volgens niededeeliug van den minister van Biunenlandsche Zaken moet de naam van de gemeente Af ook voortaan gesclireveu wor den; Af ook en Middelaar. De heer P. Munk schryft in de N. R. Ct.: Het Sociaal Weekblad heeft gotjd gevon den, mij hard tc vallen over hetgeen ik in eon vergadering van de kiesvereeniging AIge- meen Belang te Gorinchom heb gezegd, tegen persoonlijke dienstplicht. Ik erken gaarne, dat in de laatste jaren wel iets gedaan is tot verbetering van den toestand van den soldaat in de kazerne. Maar dio toestand is niet, wat liij moest en kon zijn. Er zyrvenkele nieuwe kazernes gebouwd en oude broeinesten van ongedierte ontruimd. Er zijn hier endaar wasclilokalen gemaakt en gas- 011 waterleidingen aangelegd. Bovendien is do soldij verhoogd en wordt dus meer besteed aan de menage, terwijl ook het zakgeld ver meerderd is. Dit alles is waar! Maar zonder dat was ook de toestand in de kazernes vol komen onuitstaanbaar! Ik roep hen, die van 1869 tot 1872 met mij de kazernes in 's Her togenbosch hebben bewoond, tot getuigen Contralo verwarming zou in die gebouwen het meest geweuscht zijn en, is dat te kost baar, laat dan gezorgd worden voor bruikbare kachels en een voldoende hoeveelheid brand stoffen. Het compagniesfonds is daartoe mees tal onvoldoende en al is thans voorgeschreven dat desnoods uit de menage in do behoefte aan brandstoffen zal worden voorzien, ik kan mij bigrijpen dat daarmede zoo zuinig mogelijk wordt omgegaan, om hot saldo bij de vijf- daagsche verdeoling niet te gering tc doen zijn, daar de staat het ontbrekende tot een bepaald minimum moet bijpassen. Eindelijk is de voeding te verbeteren? De soep is gewoonlijk goed, maar het mid dagmaal van den soldaat is niet te vergelijken met liet eten in de volksgaarkeukens, waar tocli ook geen weelde heerscht en men voor een zeer weinig geld terecht kan. Zie. dat zyn de eerste verbeteringen die ik wcrscli. En die moetcu niet komen als de per-

Peel en Maas | 1891 | | pagina 2