Vastenavond Vastenavond VASTENAVOND HARDDRAVERIJ Schoenmakersknecht BI. Sanders, Da HUISGENOOT. Warme Broodjes Beste Hollandsche ascli De Notaris Van den Bergh Do Notaris Van JenBergli De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergk De Notaris Van denBergh De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh Marktberichten Burgerlijke Stand. ADVERTENTIEN. Tarief der Venioosche Sfoornwasscherij, G. Ijsselstein. 2 3 maas Warme Wafels WORSTENBROODJES J. VERHEUGEN. Warme BROODJES. bij J. RUTTEN. HARDDRAVERIJ Vastenavond-Maandag, 01115 flinke prijzen. Vastenavond-Dinsdag. om 3 FLINKE PRIJZEN, Een bekwaam Plechtige viering van liet feest der Te Koop een beste zware KEHMHOjND. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. IIALF-STUIVERS MAGAZIJN. De Notaris LINSSEN 75 slagen dennenhout, De Notaris LINSSEN De Notaris LINSSEN p u blie k verkoo pen 120 slagen DEWEMIOl'T De Notaris LINSSEN publick verkoopen De Notaris LINSSEN publiek verkoopen De Notaris LINSSEN publiek verkoopen publick verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen Visitekaartjes, oorlog zal ontvangen zijn, dat hij van den dienst is vrijgesteld. Tot nog toe heeft de heer v. d. P. reeds f 1,24 aan soldy ontvangen. ^4ss. Crt. Vettray, 31 Jan. Aangevoerd 1600 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 50 a G6 cr,. Horst5 Feb. Boter per halve kilo b. 53 ets. Aangevoerd 1760 nalve kilo's. Venloo31 Jan. Boter per 1/2 kg. 48 a 51 ets. Biggen aangevoerd 191 per stuk 9 a 10 fr. lUittersioijck 3 Feb. Boter per halve kilo 50 i 58 ets. Well, 3 Feb. Boter per halve kilo 58 a 63 ets. Aangevoerd 122 Jialve kilo's. Vierlingsöeek, 3 Feb. Boter per halve kilo 54 a 60 ets. Sambeek3 Feb. Boter per 1/2 kilo 43 1 52 ets. VENRAY Van den 31 Jan. tot den 7 Februari 1891. Geboorten. Peter Antoon Fleurkens. Huwelijken. Martinus Camps landbouwer oud 31 jaren en Wilhelmina Ewals oud 27 jaren beide wo nenden te Venray. Gerard us Nooijen we duwenaar van Anna Maria Franssen, dagloo- ner oud 62 jaren en Johanna Janssen oud 31 jaren beiden wonende te Venray. Gerardus Cox weduwenaar van Anna Geertrui Friesen winkelier oud 46 jaren en Johanna Jacobs oud 26 jaren beiden wonende te Venray. Gode- fridus Martens landbouwer oud 34 jaren en Anna Maria Jacobs oud 28 jaren beiden wo nende te Venray. Sterfgevallen. Anna Maria Mechtildis Verbeek ongehuwd oud 64 jaren. Heden overleed, na eer.e lang- I ^dui'ige ziekte, meermalen gesterkt •4- door de II.II. Sacramenten dei- Stervenden, onzen beminden Broeder, Behuwdbroeder en Oom, Den Weleerwaarden Heer PETRUS MATHIAS LITJENS, Pastoor te Beegden, in den ouderdom van 52 jaren. Namens de Familie, P. J. L. LITJENS, Kapelaan. Beegden, 31 Jan. 1891. Het behaagde den Albestiorder, tot onze innige droefheid, heden *1" tot zich te nemen onzen innig ge- I liefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Edel Achtb. Heer fRANS JCAREL fiUBERT Burgemeester der gemeente Gennep en Otlersum, Oud-Lid, der Provinciale Staten, na eene kwijnende ziekte, meermalen I gesterkt door de Genademiddelen onzer j Moeder de IJ. Kerk, in den ouderdom j van ruim 65 jaren. Gennep, 2. Febr. 1891. Wed. F. K. H. ESSER, geb. v. d. Booga-vrt. F. PH. H. ESSER. W. H. C. ESSER. H. TRYNES en Kinderen. li s t 2 o4 y IIl'ISIIOl'DGOED O 5 g; DAMESWASCH e o| l| HEEREWASCH <5 c. [CS O* p. stuk p.stuk p.stuk p. stuk p. stuk o p. stuk Cent. Cent. Cent. Cent. Cent. Cent. Beddelnkens 5 3 Boezelaars 3 2 Borsrokken kat 3 2 Beddesloopen 5 3 Borstrokkeu - o 2 Borsrokken wol 4 3 Dekens wollen 50 Bovenrokken- 4 2 Boorden 2ii 1 Dekens molton. 10 Broeken - •3 2 Dassen O 2 Handdoeken 2 1 Doeken 2 1 Halfhemden - 5 3 Kussensloopen 2 1 Hemden 4 3 Hemden flanel 3 2 Servetten damast 2 \!t 1 Halsdoeken 2 1 Hemden 4 3 Servetten 2 1 Japonnen - 25 20 Kousen p. paar 3 2 Ontbijt servetten 3 2 Kousen p, paar 3 Manchetten p. 3 2 Spreien 25 20 Kragen - 2 i i Nachthemden 4 3 Tafelkleeden 25 20 Lijfjes 3 2 Onderbroeken 4 3 Tafellakens 5 3 Manchetten p. o Overhemden 10 5 Theedoeken 1 Mutsen 2 i 1 Slaapmutsen 2 1 Vingerdoekjes 2 1 Nachthemden 5 3 Sokken p. paar 2 2 Gordijnen Nachtzak - 2 1 Vesten 15 10 naar Rokken 3 2 Zakdoeken - ll/2 1 Grootte. Rokken wollen 3 Zakdoeken li 2 1 Waschgoed van kinderen beneden 10 iaren Geheel opgemaakt 2i/2 cent per stuk; droog toegeslagen I1/2 cent per stuk. Abonementsprijs per jaar voor familiën Maandag en Dinsdag 's morgens van 7 tot 9 uur MAANDAG avond van 7 tot 9 uur, en DINSDAG avond van 7 tot 9 uur. Bij bestelling worden ze prompt aan buis bezorgd. Aanbevelend. Maandag en Dinsdagzijn te bekomen, 'p morgens om 7 uur YKSShg Bij vooruitbestelling worden zij aan huis bezorgd. G. A.. Wintels. Bestaande uit: Droog toegeslagen jGemangeld Geheel opgemaakt. 1 en 2 personen met huishoudgoed Meerdere personen per persoon 26 gl. 10 32 gl. 12 - 60 gl. 20 - Abonnement voor een heer alleen: de wasch geheel klaar, gemangeld en gestreken, (reparatie-er ouder begrepen) f 50 per jaar. Maandag en Dinsdag zijn te bekomen van 7 tot 8 uur op des namiddags ten 2 ure 1 Rijtoon;, 1 Rijdekei; en 1 Rijzweep. DERKS. Buus. bij Til. KLAAMSI£.\'S aan do Barière. Trens. Stijf beugels en Rijzweep. Aanvang 's namiddags 4 uur. ER WORDT GEVRAAGD een bekwaam TIMMERMANSKNECHT om terstond of met Paschen in dienst te treden. A S. Maasses. Qroate Markt. GEVRAAGD, tegen Paschen. P. RAEMAEKSRS. BAARLOO. te LEXjnSTEJSr. De H.H. Diensten zullen beginnen: Maandag, 9 Februariom 7 en om 10 uur. Onder de Octaaf, op de werkdagenom 9 ure; des Zondags: om 7 en om 10 ure. Den 9 Februari zal, vóór de Hoogmis, het nieuwe beeld der II. APOLLONIA plech tig worden ingezegend. Te bevragen bij Til PUBBEN. Merselo. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 65 Cent per mud. Franco station. Verders AGEftT in natuurlijke mest. POMLAND-CEMEIT. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst geodkoopen prijs levert L. LATJDY Venlo. FAMILIEBLAD VOOR ELKEN KRING. Twee en dertigste jaargang van het Prys per jaargang: In AS maandelijksche afleveringen van 4 a 5 vel druks, f fl.&O; Wekelijks in losse bladen f i.-SO. De eerste aflevering is ter inzage te be komen bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever P. J. VERLOOIJ, te Rotterdam. In zeer vele plaatsen kunnen nog soliede Colporteurs hiervoor werkzaam zijn tegen hooge provisie. zal ten verzoeke van Peter Johannes Janssen, te Nieuwhuis, op Donderdag 12 February 1891, 's namiddags ten halt drie uur, ter plaatse publiek verkoopen: dienstig voor boonenstaken, tunsel en brand hout, liggende afgekapt nabij Derks aan den Buus. zal ten verzoeke van Engelbert Oudenhoven, aannemer te Venray, op Vrijdag 13 February 1891, 's moa'gen» ten 9 uur nabij het Gymnasium te Venray, Publiek Verkoopen: 20 groote deuren, 2 glasdeuren, 5 halfronde bovenlichten, 15 deuren dienstig voor biblio theek. 5 dubbele deurramen met deuren, 50 groote en kleine glasramen. Eene partij hard- stcenen vensterdorpels, 20 vierkante meter hardsteenen vloerplaten, 60 stuks opleggers, nieuwe vier centimeter (anderhalf duirasche) vurenplanken, oude en nieuwe stijgerplanken, schoon stijgerhout, een bijna nieuwen kalk molen, inlandsche daidattcn, ijzeren ankers, brandhout, 4000 stuks beste blauwe Holland sche pannen, eenige stoelen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Zegt 't voort. te Venray, zal ten verzoeke van den heer II. Pools- van Meijel, op Dingsdag 17 February 1891, "s namiddags ten half 2 uur, ter plaatse dienstig voor boonenstaken, tunsel en brand- hout, liggende afgekapt in zijn bosch aan de Heide te Venray. te Venray, zal ten verzoeke van den heer II Svrier, op Maandag 23 February 1891, 's namiddags ten 2 ure, ter herberge van Willem van Well te Tien ray, 25 slagen zwaar tophout, liggende in het bosch van Arnoldus Kessels. 25 dito, liggende in het bosch van J. Her mans Koster te Blitterswijk. En eenige noraraers boonenstaken en rek- hout aldaar gelegen. te Venray, zal ten verzoeke van don lieer Quirinus Lau- mans. op Dingsdag 24 February 1891, 's namiddags ten half 3 uur, ter plaatse ÏOO slagen dennenhout, dienstig voor rekhout, slieten en boonensta ken eu 50 nos. zwaar dennentopbout, het al gelegen in het bosch afkomstig van den heer H. Basten-Batenburg nabij den Boschhuizer berg te Venray. te Venray, zal ten verzoeke van hot R. C. Kerkbestuur van Oirlo, Maandag 2 Maart 1891, 's namid dags ten 3 ure, ter herberge van Gerard de Ponti te Castenray, tSO scSboobhc zware elkcboomesi, staande te wassen langs den Provinciale wog Ven ray-Horst, tusschen de Kapel van Cas tenray en de Brug aldaar. zal op Woensdag den 11 Februari 1891, dos namiddags 1 uur, te Horst, aan de Middelijk, op verzoek en ten huize van de Wed. Leon. Verhaag, Allerhande huismeubcls, als: 1 linnenkast, 1 glazenkast, 1 ladetafel, tafels, stoelen, spie gels, schilderijen, ledikanten, broodtrog, ko per, tin, porcelein, glas en aardewerk, lam pen, kern, ijzeren ketels, kuipen, vaten, em mers, potten en pannen. Allerlei timmergereedschappen, als: twee schaafbanken, 1 draaibank, houtscluagen kraanzagen, één zoo goed als nieuw, slijpsteen rijschaven, voorloopers, blokschaven, platte schaven, 3 toestellen voor houtschroeven, lijm schroeven, allerhande bijtels, eflers, aksen, bijlen, spanzagen, lattenzagen, veneerzang, kortijzer, houtketting. Eene partij gezaagd hout. zooals: eiken, essen, kersen, kanada en noten. Akkergereedschap: wanmolen, zichten, zeisen, schuppen, rieken, gaffels, 30 dorsch- vlegels, hak en egge. Eene partij hooi, stroo, spurrie, wortelen enz., boonenstaken, eiken gelindpalen, pan nen en plavuizen. 1 dragende en melkgevende koe. 1 scheutelingvarken en 8 hennen. zal op Donderdag den 12 Februari 1891, des namiddags 8 ure te Lottum, op verzoek van Willem Groothuis-Offenders, publiek verkoopen 50 slagen zwaar dennen reklmuf, latten en brandhout, liggende te Lottum, nabij het spoor, aan Schansgaterweg. Vergadering aan No. 1. 6 slagen zwaar dennen rek- en brandhout, liggende te Lottum, in T iIo..^!ii\u'kdeze vooraf te bezichtigen a!s wordende aan Schansgaterweg verkocht. zal op Vrijdag den 13 Februari 1891, des namiddags 2 ure te Venraai, op verzoek van den Heer Fred. Rijke, 25 slagen eiken struikhout, boonenstaken en brandhout, liggende aan den Notarisberg. Daarna om 3 ure to Merselo. 109 slagen schoone boonenstaken, enkele en dubbele latten, spurriestaken en brand hout, gelegen in zijn bosch op Daland. Vergadering aan No. 1, aan Notarisbcrg. zal op Zaterdag 14 Februari 1891, des na middags 1 uur, te Tien raai, in het Hótel Leijgraaf, op verzoek van den heer Lambert Janssen, publiek verkoopen: 18 dragende zal op Woensdag den 11 Februari 1891, dos namiddags 4 ure. te Horst, ten huize van de Kindn. Jan Tacken, aan de Meterik, op verzoek van Antoon Wismans, PUBLIEK VERKOOPEN 50 slagen zware kepers, enkele en dubbele latten, afbindsels en brandhout, liggende in zijn bosch in Amerika nabij Th. van Drune. Vooraf te bezichtigen. zal op Donderdag den 12 Februari 1891, des namiddags 2 ure, te Horst, op verzoek van den heer Johan Thomeer, publiek verkoopen: 40 slagen boonenstaken, latten en brand hout en 40 slagen strooisel liggende in zijn bosch te Horst, aan den Broekhuizerdijk, nabij de Mecrloosehc baan. Vergadering aan No. 1. Zegt 't voort. zal op Maandag den 16 Februari 1891, d-.-s namiddags 2 ure, te Vernaai, Ier plaatse Hoogricbrook, op verzoolt en ten huize van Peter Mathijs Geurts, "vfev». 8 dragende varkens en 4 scheutelingen. zal op Maandag den 16 Februari 1891, des namiddags 4 ure te Venraai, ter plaatse Oirlo, ten huizo van Mart. Hendriks, op verzoek van de Kind®. Gerard Baeten, publiek verkoopen 20 slagen latten, spurriestaken en brand hout. en 30 slagen strooisel, liggende in 'net bosch aan hot Papendijkske, nabij de Mocrlooscho grens. Vooraf tc bezichtigen. zal op Dinsdag den 17 Februari 1891, dos namiddags 2 lire, te Horst, op verzoek van het Ed. A. Gemeente Bes'uur aldaar. publiek verkoopen: 150 slagen schoone boonenstaken, enkele en dubbele latten, spurriestaken en brand hout, gelegen in de bosachen. aan de Cas- tenraaische Passen en aan St. Martensberg. Vergadering aan No. 1, aan do Castenraaische Passen. zal op Vrijdag den 20 Februari 1891, des namiddags 4 ure, te Venraai, op verzoek van den Heer Frans van den Boogaart, publiek verkoopen: 150 slagen afgekapt dennenhout, als schoon rekhout. latten, spurriestaken, boonenstaken en brandhout, gelegen ia zijn bosch tor plaatse in de Berg nabij Hebben, achter do vier Uitersten. Vergadering aan No. 1. zal op Maandag den 23 Februari 1891, dos namiddags 4 ure, te Broekhuizenvorst, tea huize van Christiaan Schatorjó, winkelier, op verzoek van Thomas Schatorjó, publiek verkoopen Een nieuw gebouwd huis met erf, tuin en bouwland, gelegen t g Broekhuizenvorst, in Sectio B no 1516, groot IC aren 50 conti aren. Zegt Let voort. in soorten. Te bekomen bij W. v. d. MUNCKUO F-S A SS EN

Peel en Maas | 1891 | | pagina 3