ZATERDAG 29 NOVEMBER 1890 ELFDE JAARGANG Uitgever: W. VAN DEN MÜNCRHOF-Sassen Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag IN MEMORIAM. Z. M. WILLEM III. Stand der Maan. L.K. 4® Dinsdag N.M. 12 Woensdag E.K. 19* Woensdag. V.M. 26® Woonsda; Stand dei* Zon. 22; 7,33; 0.43; v tu.; onder 4.2i Abonnementsprijs per kwartaal voor Vbkray 50 e. franco per post 65 e. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën: Tail 15 regels 30 0. elke regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maai berekend. de grootheid van geest, hoe hoog ook geplaatst, toch Zijn persoonlijk gevoelen ondergeschikt te doen zijn aan de wenschen van Zijn Volk. Hier heerschte geen dwingelandij, de Vorst ging steeds te rade met de edelsten uit Zijn omgeving, de edel- steu zoowel van geboorte als van geest, en de band, die het Vorstenhuis aan het Vaderland snoert, weid hechter onder Zijn bewind. Geen persoonlijke eerzucht deed Hem in de buitenlandsche, Europeesche politiek paden bewandelen, die Ne derland tot een oorlog zouden heb ben geleid, waarbij slechts krijgs roem te behalen ware; neen, ge wapend, op alles voorbereid, bleef Hij met Zijn Volk de neutrale toe schouwer, hoe woest de oorlogsfak kel ook om ons heen geslingerd werd. Je Maintiendrai" »Ik zal handhaven," in het roemrijk wapen schild geschreven, heeft Hij weten te maken tot een leus des vreden. Het zelfvertrouwen van het Ne- derlandsche Volk is onder Zijne re geering niet verzwakt. Het rijk, door Zijn Vader Hem nagelaten, heeft Hij bewaard voor rampspoed, oorlog en verval. Waren de finan cien niet schitterend, toen Hij de regeering aanvaardde, nu, na een en veertig jaar de scepter Zijne hand ontvalt, staat Nederland krachtig, ontzien en geëerd door zijne nabu ren, vele staten ter navolging waar het geldt: algcmeene ontwikkeling, maatschappelijke vrijheid, regcering van het volk door het volk. Het gansche Volk treurt met de diep bedroefde Weduwe, weent met het aanvallige Koningskind, dat nu nog geen besef heeft van den last die Haar na weinige jaren, op de schouders zal rustenmoge de krachtige, fiere geest der Oranjes zich bij haar schooner dan ooit ont wikkelen en het Haar daardoor mogelijk worden blijmoedig de zware regeeringstaak te vervullen Laten wij de nagedachtenis van den Vader eeren in zijn Kind; Iaat het Nederland8che Volk zich als één man scharen om het dierbaar Pand door Hem ons toevertrouwd, dan zal zij gelijk Hij kunnen waken over de Nederlandsche vrijheid en, mocht liet Haar gelukken de regeering te voeren in zijn geest, zoo zal zij Hem een edeler gedenkteeken stich ten dan in marmer of metaal, want zij zal Haar Vader laten voortleven in het hart van zijn volk. lien 19. Februari 1817 word Z. M. Willem 111 te Brussel geboren. Zijn vader was de held van Qualrebras en Waterloo, destijds Kroonprins, Zijne Moeder de Russische Grootvorstin An na Paulowna. Geboren militair on reeds van kinds been tegen alle vermoeienissen gehard en aan alle weekheid gespeend, betrok de IBjarige Erfprins in onzen strijd niet België mede de Noord-Brabantscbe eigenhandig zijne gel uk wenschen aan, wel een teeken dat Ilij Zijne katholieke onderdanen hoogschatte, enz. Nu is dat alles voorbij. Koning W illem heeft het hooid neergelegd voor eeuwig. De bleeke dood. zoo zong eenmaal de dichter der oudheid, klopt zoowel aan de paleizen dei- Vorsten als aan de schamele hutten der armen. Zijne nagedachtenis echter blijf: bij ons, on wij zullen daaraan, door ons dichter dan ooit te scharen om den Troon, waarop Zijn Telg thans plaats neemt, de schoonste hulde brengen. Dezelfde onwrikbaie trouw, waarmede wij Hem aanhingen, gaat over op onze Koningin. Moge Zij dan in de wanne toewijding van heel een volk- de kracht vinden, die Zij in deze droeve dagen zoozeer noodig heeft, en straks, wanneer het graf van den dierbaren Doode gesloten zal zijn, troost zoeken in de ov< rtuiging, dat Noder- land en Oranje één blijven in lief en leed. Komen er misschien donkere tij den voor ons geliefd Nederland, do Koning der Koningen, ilij die wetten stelt en geeft, schenkt ook Zijnen uit- j voeders kracht eu middelen die noodig zijn. God behoede Nederland en strek- ke Zijne beschermende hand uit over de jeugdige Koningin en de Regentes I PROCLAMATIE, In naam van Hare Majesteit, Wilhelmina, bij de gratie Gods Koiiigiu der Nederlanden, prinses van O ran je-Nassau, enz. enz. Wij Emma, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koningrijk; Het heeft Gode behaagd Mijnen geliefden en geëerbiedigden Gemaal, Koning Willem den Derde, tot zich te iremen. Ruim een en veertig jaren schaarde zich het Nederlandsche Volk om Zijnen Troon, en gedurende dit tydvak werden, onder 's Hee- ren zegen, rust, vrede en welvaart aan het Vaderland geschonken. De Kroon is duor Zijn afsterven, dat ons allen met diepen rouw vervult, overgegaan op Mijne beminde Dochter Wilhelmina Hele na Pauline Maria. Haar Troon viude zijnen hechten steun in de innige trouw en verknocht heid van het Nederlandsche Volk aan het Huis van Oranje. Moge de Almachtige God de gebeden ver- hooren, die tot Hem opgezonden worden voor ouzo Koningin Wilhelmina; Hij neme Haar onder Zyn heiligo hoede en boscliei ming. Krachtens de wet ben Ik gedurende Hare minderjarigheid geroepen als Regentes van bet Koninkrijk het Koninklijk gezag voor Haar waar te nemen. Vertrouwende np Hem, in Wiens hand het lot is der Vorsten eu volkeren, neem Ik de Mij toevertrouwde regeeringstaak op Mij, mot de hede, dat hare vervulling in allen deele moge strekken tot heil van Land en Volk en tot bevestiging van 'net Koningrijk. Lasten en bevelen, dat de/.c Proclamatie in al de Gemeenten der Ryks zal wi>rd'»n aange plakt en afgekondigd ter plaatse waar zulks gebruikelijk is en dat /.ij in liet StaaUblad zal worden geplaatst. Palcis Het Loo, den 24n November 1890. EMMA. (De proclamatie is gecontrasigneerd door alle Ministers).

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1