Buitenland. België Frankrijk Duitscliland. Engeland Italië Amerika Luxemburg Nederland Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten tijd geleden belangrijke proeven van tlien aard genomen met 17 melkende koeien, van Holtandsch vees lag neg weL Leest men bet verslag dezer proe ven, dan wordt het recht duidelijk hoe- nood ig het is, rekening te houden met den eigenaardigen aanleg der koeien, niet alleen ten behoeve der zuivelberei ding, maar ook voor dc vcbcteiing van veestapel door eigen aanfok. l>ie koeien hadden nagenoeg terzelf der lijd gekalfd zij werden flink ge voederd, alle op dezelfde manier per dag ou per stuk met 9 pond krachtvoeder, als koeken, zemelen, mouikicmen, uit schot van granen. Lr waren uitstekende koeien in dat koppel; ook zeer ordinaire Driemaal daags werden zij gemolken, de melk nauwkeurig gewogen en op boter- en kaasgehalte onderzocht. De melk van sommige dezer beesten bevatte niet meer dan 3pCt., niet zel den zelfs maar 2 pCt. vet. Men had" er, om een kilo boter te karnen, 34 tot 50 liter van nooclig. Enkele koeien gaven geregeld uitste kende melk, houdende 4 pCt. en ook wel eens 5 pCt. vet, zoodat men een kilo boter uit 25 lot 20 liter kon win nen. En hier bleek ook, dat de middelma tige melk geefster niet altijd vette melk produeeeren, als 't ware omdat haar melk opbrengst gering is. Integendeel, eenige gaven veel en dc beste melk; an dere slechts weinig en hare melk was toch dun; bij laatstgenoemde was dit met 5,kilo krachtvoer niet te verhelpen. Zij waren er niet toe aangelegd. Spoe dig kon worden voorzien, dat dc beste in den loop van haren jaarlijksehen melktijd ruim tweemaal zooveel boter zouden opleveren als hare minder ge schikte stalgenooten. Over het algemeen oefende het ver blijf in de weide een gunstigen invloed uit op de lioeveclheid en op de qualitoit der melk; bij enkele koeien nochtlians was daarvan niet veel te bespeuren. Merkwaardig was de uitkomst van het onderzoek bij twee koeien, zijnde moe der en dochter: beider molk was steeds C111 UVli 1 CgCX Ul/CHWIXtt, Hier was de slechte eigenschap erfelijk gebleken, en het spreekt van zelf, dat een stierkalf!, van een dergelijke koe geboren, hoe fraai gebouwd ook, des niettemin ongeschikt voor den aanlok oude wezen. Op deze en meer andere eigenaardig heden van zijn vee, dient de veefokker te letten; hij moet, zooals gezegd, zijn beesten afzonderlijk loeren kennen, om zoodoende zijn voordeel te bevorderen. Volgens de Figaro t is de lieer Malot tot -minister van Binnenlaudsclie Zaken in België benoemd. - De koning der Belgen heeft Vrijdagna middag de terugreis aanvaard, na van den •keizer te Potsdam een zeer hartelijk afscheid genomen te hebben. Op Allerzielendag werden de Parijsche kerkhoven door 301500 personen, 40000 meer dan verleden jaar bezocht en wel als volgt kerkhof Pantin 70000, Jory (het oude) 4200 (het nieuwe) 36700, Père Lacliaise 39730, St. Ouen (het oude) 2750, (het nieuwe) 31G00, Montparnasse 31000, Montmartre 20000, liagnolet 20000, Bagneux 17400, Clichy Ba- tignolies 1200, Muntrouge 10000. De nieuwe kerkhoven telden do meeste bezoekers, het kerkhof in Pantin, eerst sedert 0 jaren ge opend en ver verwijderd is het grootste; het beslaat 160 bunder. De oudste kerkhoven zijnMontmartre, Péro Lachaise en Mont parnasse; waar ook de meeste familiegraven zijn. Toen dezer dagen de daglooner Regis Oozc, te Losanche met zijne vrouw naar het veld ging onl hun dagtaak te verrichten, bleef het Jongste kind, dat nauwelijks dertien maan den telde, alleen in buis achter. Voor alle zekerheid had de moeder de w ieg, waarin liet kind lag te slapen, op een bed gezet, zoodat zij een foUv-cn meter boven den grond slond Die voorzorgsmaatregelen zouden weldra blij ken onvoldoende te zijn geweest. De deur van den stal, die slechts mot een oud stuk touw gesloten was, werd weldra door het vaiken, dat daarin gemest werd, opengestooten. Het dier naderde daarop liet led, waarop de wieg was goplaalsl, ging op zijn «chferpooten staan en wioip zoo de wieg om, r.oodnt liet kmd op den grond viel. Het verschrikkelijk looneel nam thans eeu aanvang en weldra had het varken het hoofdje van hot kind verslonden. Wie beschrijft de wanhoop der m-ieder, die, toen zij thuis kwam, het deerlijk veimiukte lij Is jé van haar lieveling vond, waaraan liet varken nog stond te vreten Do .Vat Zit;, verzekert dat koning Leopold van België niet naar Berlijn is gekomen om bij den bankier Bleiclit öiier of anderen een 1 celling voor den Congo-staal te sluiten, Allo berichten dienaangaande zijn vaisch. In politieke kringen wordt aan het aan slaande bezoek van den grootvorst troonop volger van Rusland te Wcenen veel betce kenis gehecht. Men gelooft dat zijne komst \eel zal bijdragen tot een vreedzame oplossing van de Oostersche quaestie. De Boeddhisten op liet eiland Ceylon ge bruiken nu ook een lijkoven. Men wist liet voorwerp eerst niet te plaatsen, want de gou verneur handhaafde het besluit van den resi dent te Kanuatte die verbood dat de machine zou gemonteerd worden op de algemeens be graafplaats aldaar. Toen vroeg men vei lof om ze te zetten in den hoenderhof eencr mo- delhoeve, die eenmaal een model was, maar thans niet langer 111 gebruik is. Niet minder dan 15000 Boeddhisten waren van heinde en verre opgekomen om de eerste moderne lijken verbranding bij te wonen. De assistent resi dent Bowles Daly, die er de orde handhaafde, sprak zoo iets van «crematie der assche," ter wijl hij crematie van het lijk bedoelde en wierp zijn hoed in den oven. Dit werd aan stonds nagevolgd door de Boeddhisten, die hun zonneschermen, zakdoeken, kammen en tulbanden in de vlammen wierpen. Enkele Europeanen stonden er verbaasd over dat Bowles Daly een nieuwen hoed in 't vuur wierp, maar zij wisten niet, dat do assistent- resident den dag te voren voor deze gelegen heid een ouden hoed voor S cent van een op- kooper had gekocht, dien hij had meegenomen en zijn nieuwen hoed in liet rijtuig had laten s'aan. De Boeddhisten waren tevreden en hij ook. De huurkoetsiers te Londen dreigen het werk te zullen staken. Zij verklaren, dat de pacht, die zij aan de direction hebben te be talen, te hoog en hun werktijd te lang is. Bijna allen hebben zij zich bij de arbeiders- \ereejii«ÜL£ aaiumslolGJi. 0 eenigde Landbouwkamers te Londen, is een voorstel aangenomen, dat strekt om uit- heemsch vleescli met de plaats van herkomst te etiquetteeren, alvorens marktverkoop en winkel verkoop er van te veroorloven. Naar aanleiding van den onlangs ten na- deele van do barones Von Rothschild gepleeg- den juweelendiefstal verhalen de Hongaarsclie bladen, dat de barones nog eens op mis be roofd is geworden van hare kostbare lijfsie raden. Het was toen echter slechts voor eenige dagen. Met haar alleen in een coupe reisde de Ameiikaansche arts Thomas Pitt. De baiones betwistte de hypnotische kracht, waarop Pitt, om baar te overtuigen, dat deze wel degelijk bestaat, haar hypnotiseerde en haar, terwijl zij in dezen toestand was, beval hem haar kistje met juweelen te geven. Te Londen ge vat en van diefstal beschuldigd, beweerde Pitt zelf een rijk man te zijn en liet juweelenkistje' dat eene waarde had van 00,000 francs, slechts eenige dagen te hebben behouden, om de ba rones van haren twijfel aan de wetenschap te genezen. Dat dc toestand in Italië nog allesbehalve is zooals het behoort, blijkt uit de jongste op gaven van het bureau van statistiek te Rome. In 336 gemeenten in Italië hebben de teraar debestellingen nog, in de kerken plaats, bij «e- brek aan kerkhoven. Verder wonen 200,000 menscheu in Italië in hoogst ongezonde kelders en onderaardsche verblijven, en 9000 in holen, in de bergen uitgehouwen. In 1700 gemeenten eten de bewoners alleen op feestdagen vleescli en in 4095 gemeenten wordt nimmer door de bewoners vleescli gegeten. In 000 gemeenten zijn de bewoners van alle geneeskundige hulp verstoken. Het aantal gemeenten, welke steeds door de malaria bezocht zijn, bedraagt 104 en bet aantal pellagra-lijders 110,000. Ten slotte zijn er op de 100 bewoners diie-en- zestig, die lezen noch schrijven kunnen. De gouverneur van New-York heeft de ge vluchte Icrsche afgevaardigden O'Brien en Dillon feestelijk verwelkomd en liur. den steun der Amerikaansche broeders toegezegd. O'Brien, in triumftocht naar zijn logement geleid, zeide dat zij voornemens waren een nationaal fonds te stichten, om van de Ver. Staten uit de Engelscbe regeering en de Ier se he landheeren tc bestrijden. Parnell moet hun plan goedgekeurd hebben. Uit Montreal is aan de Ncio-York Ilcrald geseind, dat de graaf van Parijs, die tegen woordig in Canada reist, aan een groot gevaar ontkomen is. Te Pittsburg van trein willende verwisselen, gleed hij uit, op het oogenblik, dat liy den voet op de trede van den spoor wagen zette. Hij kwam tusschen twee wagens in te vallen waar hij dadelijk opgenomen werd. llij ontving eenige lichte kneuzingen die hem echter met verhinderden de reis voort te zetten. De moord, op dokter C-ronin door 1* den van een geheim genootschap gepleegd, is ge volgd door een daarmede niet in verband staand proces te New-Orleans, liet proces Provenzano-Maierango, waarvan de bijzon derheden vermeld staan in de Italia Ameri cana en andere lokale bladen. Sedert Mei 11. is dit procos aanhangig en reeds zijn al de voornaamste getuigen op moorddadige wijze uit den weg geruimd. De commissaris van politie Hennessy ontving bijna dagelijks dreig brieven en hij ging nooit uit dan in gezelschap van een agent. De eerste rnaul dat hij daarop een uitzondering maakte, den 15 October 's avonds, en in detr donker, terwijl liet stort regende, een bezoek in de buurt wilde afleggen, werd bij, op den boek eener straat gekomen, toen liet eiectrisch .licht vlak op zijn gelaat scheen, door verscheidene kogels getrolten; een der kogels doorboorde hem de long. Hij had nog den lijd zijn revolver af te schie ten in de richting van waar de schoten vielen. Een der vermoedelijke moordenaars werd ge wond; het is een Siciliaan. Met hem zijn zes andere Sicilianen gearresteerd en een jongen genaamd Asperio Marchesi, die door zijn vader was uitgezonden om op te letten ot de com missaris ook uitging en dan een afgesproken teeken te geven. De verbittering tegen de Italianen is zoo groot, dat velen hunner naar Alabama en andere aangrenzende Staten verhuisd zijn en er een comité van openbate veiligheid is be noemd, dat alle Italianen in het oog houdt. Toch is het blijkbaar dat men bier slechts met eenige weinige leden van een geheim ge nootschap te doen heeft, niet ongelijk aan iiet Genootschap de Mafia" op Sicilië, dat in 1877 vooral zulk een schrik en angst op dat eiland verspreidde. Met de landverhuizers schijnen ook de geheime genootschappen naar de Nieuwe Wereld overgekomen te zijn. Op het voetspoor van het besluit, dat de Staten Generaal hier te lande hebben moeten nemen, heeft de Luxemburgsche Kamer, op voorstel van den president, eenparig ver klaard, dat de koning-groothertog in de on mogelijkheid verkeirfc de regeeringszaken waar te nemen eifTiet regentschap rechtens toekomt aan" den hj'tog van Nassau, daarbij liane lepilwovamst r0v!-o"nöP ge. vendu.w.tnLVsf* gaan tegenover een Vorst, die gedurende een tijdsverloop van veertig jaren aan het land veel voorspoed, geluk en vrijheid geschonken heeft. De zitting, waarin dit besluit genomen is, werd geopend met eene boodschap van den hertog van Nassau, welke van Hohenburg 1 November gedagteekend en van het contra- signe van den minister van staat voorzien was. De heer Eyschen las haar voor. De inhoud komt hierop neer, dat de hertog, zich aan de wetten van liet groothertogdom en het Huis van Nassau willende onderwerpen, zich bereid verklaart, overeenkomstig het advies van den Raad van State en van de regeering, den bij de gretadwet voorgeschreven eed af te leggen. Aan het slot wordt de Kamer verzocht de door de Regeering medegedeelde stukken te onderzoeken en daaraan de vereische uitvoe ring te geven. Nadat van de boodschap mededeeling was gedaan, werd de zitting geschorst en ging de Kamer in de afdeelingen over tot liet onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden. Bij de heropening der zitting werd be kend gemaakt, dat de gcloofsbi ie ven waren goedgekeurd en wei den benoemdtot voor zitter de heer De Wacquunt en lot onder-voor zitter de lieer Simons. Daarna werd besloten tot de instelling van liet regentschap, welk besluit zoo menig Luxemburgsch hart met weemoed zal vervuld hebben. VENllAY, 8 November 1890. De gemeenteraad van Mcerlo heeft be noemd tot vroedvrouw mej. M. C. W. Tim mermans Wed. J. Alofs uit Zeddam. Bij de gehouden aanbesteding van vleescli en spek ten behoeve van het garni zoen te Venlo, was de laagste inschrijver de tegenwoordige leverancier Jos. Zweipfëiining welke voor vleescli 08 en spek 52 cent per kilo noteerde. Door eenige belhamels werd de voerman J. C. nabij de grens zwaar mishandeld. Hij moest per rijtuig naar zijne woning vervoerd worden. De politie meent de daders op het spoor te zijn, Door de Marechaussee der brigade Ven lo werd Zondag van daar naar de gevangenis te Roermond overgebracht 11. S., oud 23 jaren, landbouwer wonende te Bleiick aange houden als hebbende nog oude schuld met de Justitie te vereffenen, doch waaraan hij zich door naar Pruisen uitte wijken, had weten te onttrekken. Bij de gehouden vei.padering der Kamer van Koophandel te Tegelen, werd de aanleg van een tram tusschen dat dorp en Kalden- kirchcn druk besproken. Er zullen hierom trent nadere s'appen gedaan worden. De heer Jonkergauw beraamde de kosten op 1 85.000. Bij kon. besluit is, met ingang van 1 Fe bruari 1891, aanjbr. A. J. L. van Sasse van Yssolt, op zijn verzoek, eervol ontslag ver leend uit zijne betrekking van directeur van liet postkantoor te Ilcerle. De Eerw. Oblaten-paters te Bleijerheide Kerk rade, gaan van daar verstrekken naar Luik. Zij worden te Valkenburg opgevolgd door Eerw. paters Franciscanen uil bussel- do rf. Bij besluit van Z. E. den Min, van Fi nanciën is de coinmiesoiitvanger de heer Hi- gly op verzoek van Gennep naar Swalmen verplaatst. Sinds geruimen tijd reeds worden de in woners van Siebengewald door de vele Prui sische landloupers lastig gevallen. Dat deze ook daar brutaler beginnen te worden, onder vond de landman J. F. aldaar. Zondag avond werd hij op den grintweg van Bergen naar S. door twee personen aangevallen, die hem een hevigen slag toebrachten. Hij bleef hen echter het antwoord niet schuldig en zij dro pen af. Jammer dat de duistere lucht hem niet toeliet zijne aanvallers te herkennen, Door den kantonrechter te Maastricht zijn 15 winkeliers tot boeten van één tot tien gulden, subsidair 1 tot 4 dagen hechtenis ver oordeeld, ter zake van het in hunnen winkel onverpakt voor handen hebben van een sur rogaat van boter, zonder dat in duidelijke letters het woord «surrogaat" voorkomt. Door de gezamelijke agenten van politie te Maastricht is een verzoekschrift bij het ge meentebestuur ingediend om verhooging van traktement. Dit traktement bedraagt thans voor de hoofdagenten f 624, voor de hoofd agenten le klasse f 500 en voor die der 2o klasse f 450 per jaar. Allen hebben vrije wo ning en bovenkleeding. In den afgeloopen nacht van Zaterdag is de Walilwillcrhof, bewoond door den pachter Deutz, toebchoorende aan Mmö Janssen te Maastricht, geheel door het vuur vernield. Alle moeite om de vlammen meester te wor den, bleef ijdel. Niets kon gered worden, dan de paarden en koeien27 varkens en 1 geil kwamen in de vlammen om. De schade is zeer groot en wordt gedekt door de Ass. Gén. te Brussel. Oorzaak onbekend. Uit Tilburg wordt gemeld ...JtL«ATliuli黄.pasht.. onjstond^er brand in de afdeeling der graanzuivering in de oude fa briek. Tusschen dit gebouw, dat met het woonhuis, kantoor en magazijnen aaneenge- bouwd was, en de nieuwe fabriek was eene open ruimte, zoodal laatstgenoemde alleen tengevolge van de hitte eenige schade leed. Het behoud van dit gedeelte is trouwens voornamelijk te danken aan de windstilte, want bij het begin van den fel uitslaanden brand konden de spuiten bij gebrek aan vol doende water niets doen. Bij dezer, brand is gebleken hoe slecht men hier in dat opzicht gesteld is: sommige spuiten hebben met slijk en slocrienwater gewerkt. Het tot stand komen eener waterleiding zou vooral voor zulke groote branden van groot gewicht zijn. De voorraad in de-magazijnen, die de vorige week met eene groote hoeveel heid koren was aangevuld, is totaal vernield. Uit het kantoor werd een en ander bijtijds ge red. De heer B. moest door de brandweer te ruggedrongen worden, bij eene poging om zich nog in het kantoor te begeven. Alles is herschapen in een grooten rookenden en sraeu- lenden puinhoop met enkele hooge muren. De brand duurde onafgebroken van half tien tot drie uur in den ochtend. Alles was op Amster- danische beurspolis verzekerd. Voor de pro-duo-kamer der ai-rondissc- ments-rechtbank te Amsterdam is den 30 Oct. een curieus tooneeltje afgespeeld Aangebracht op de rol was do zaak van een ontvanger, die vergunning vroeg om koste loos te mogen procedeeron tegen Z. M. den Sultan van Turkije Abd ul Hamcd, daar hij dezen wilde aanspreken voor de rentebetaling eener leening, in privé aangegaan. Toen nu de behandeling der voorafgaande zaken was afgeloopen, zei de voorzitter, rnr. Schollen, tot den deurwaarder: «Volgende zaak. Wil u de beide partijen uitroepen 1" Plechtig gaat de deurwaarder naar buiten en roept: Meneer X. en Z. M. de Sultan van Tur kije. Abd ul Hamed Mijnheer X. gaat naar binnen. De deur waarder volgt. De voorzitter «Zijn beide partijen aanwezig?" I)e deurwaarder plechtig: «Neen, edelachtbare, alleen de aanvrager; Z. M. de Sultan is niet verschenen!" En ondanks hun onplooibare deftigheid kost hef. den heereu moeite hun lachen te bedwin gen om deze comedio vertooning. Maar aan ejscli en voipj der wet is voldaan! Uit Czernowitz wordt aan de Wimüt* Zty. bericht: Gedurende zijn jongste verblijf in onze stad wilde aartshertog Eugenius zich laten scheren en derhalve werd de beste bar bier uit de stad ontboden. Deze, een reeds be jaard man was niet weinig ingenomen met do hem te beurt gevallen eer. Toen hij echter voor den aartshertog stond, maakte zich eene groote ontroering van hem meester, die hij echter poogde te bedwingen. Met eenigzins bevende hand zeepte hij kin en wangen van den aartshertog in, maar toen hij zijn scheer mes voor den dag haalde, werd hij zoo zenuw achtig en begon hij zoodanig te sidderen dat liet mes als een dwaallichtje heen en weer schudde. Onmogelijk zoo aan den arbeid kun nende gaan, vatte hij moed, stak zijn mes in de koker en sprak «Keizerlijke Hoogheid, de vreugde Uwe Hoogheid te mogen bedienen heeft mij zooda nig aangegrepen, dat ik buiten staat ben Uwe Hoogheid te scheren," waarna hij Z.Hoogh. met het ingezeepte gezicht liet zitten. De prins die het uitproeste van lachen heeft ge duldig zitten wachten, totdat een tweede bar bier verscheen, wiens zenuwgestel er tegen opgewassen was om dadelijk het aartshertoge lijk gelaat te raseeren. Een gevangene in het tuchthuis te Nisida, die den bijnaam heeft van «de Romein", had in de kamer van den dokter der gevangenen een guttapercha matras bespeurd, die hij, als vlot gebruikte om 't eiland te verlaten, waarop dc kerker gebouwd is. Op zekeren dag slaagde hij er in, de matras, een stel bovenkleeren van den dokter en diens hoed machtig te wor den, die hij meenam naar zijne cel. Daar trok hij zijn boevenpak er over heen, nam een der manden, waarin gewoonlijk al het aangeveeg de der cellen wordt weggeworpen, stopte daar het costuum, de hoed en de matras in, begaf zich even buiten de poort, quasi om het uit vaagsel weg te gooien. Hij keerde echter niet terug, maar trok zijn boevenpak uit, zette den hoed diep in de oogen en ging den kant van liet water uit. Op zijn weg ontmoette hij den directeur der gevangenis, wien hij beleefd groette en die hem teruggroette, zonder er erg in te hebben dat het een vluchteling was. Veilig bereikte hy den oever des eilands, blies de matras op, liet ze te water en roeide, zijne handen als riemen gebruikende, lang zaam over. Hij had bijna het strand bereikt, toen de schildwacht in de schemering een zwart voorwerp over het water zag drij ven, een schot loste en alarm maakte. Dadelijk werden twee booten losgemaakt en roeide men den vluchteling na, die op het vasteland spoedig werd ingehaald en op wien voortaan beter gelet zal worden. FT.IKSPOSTSPAARJIANK. Aan 't postkant, te Venraai en de, daaronder ressort eer end hulpkantoren werd gedurende de maand ®ct. ingelegd f 2817,09 terugbetaald - 1701,57 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 730. VENRAY Van den 1 tot den 8 Nov. 1890. Geboorten. Hendrina Petronella Baken, Johanna Swackhcven en Julia Swackhoven, (tweelin-* gen,) Johannes Arnold us Janssen. Huwelijken. Geene. S terfge vallen Wilhelmus van Dijck oud 53 jaren, wedu wenaar van Maria Petronella Arts en echtge noot van Christina Klaassen. Venray, 4 Nov. Aangevoerd 1975 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 52 a 60 ct. Horst, 7 Nov. Boter per halve kilo 56 a 70 ets. Aangevoerd 1080 nalve kilo's. Venloo, 310ct. Boter per 1/2 kg. 48 a 51 ets. Biggen aangevoerd 357 per stuk 10 a 12 fp. Blittersioijck 4 Nov. Boter per halve kilo 40 45 ets. Well4 Nov. Boter per halve kilo 53 a 57 ets. Aangevoerd 159 nalve kilo's. 1 ierlingsbeek, 5 Nov. Boter per halve kilo 47 a 57 ets. Sambeek4 Nov. Boter per 1/2 kilo 43 k 56 ets. Mil, 31 Óct. Boter per halve kilo 53 a 66 ets. 's Hertogenbosch. 4 Nov. OP de lieden gehouden markt waron aangevoerd 140 stuks vette kalv. Prijzen: kalveren le qual. 50 a 54 ct. 2e id. 46 a 50 ct., en 3e id. 42 a 46 ct boter f 1,00 a 1,14 alles per kg. Maandag morgen waren op de kalveren 011 varkensmarkt te Nymegon aangevoerd 1S00 biggen. 50 vette varkens, 5 schottel., 2 vette kalveren, 2 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 3 a 5 per stuk vet to varkens 23 a 24 ct. de 5 ons, schotte- Iingcn 12 a 15 gld. per stuk, vette kalveren 21 a 23 et. de 5 ons, nuchteren id. f] 2 a 18 per stuk.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2