ea Een terugblik. De onzichtbare vijand. In een f ^yoliek ZATERDAG 25 OCTOBER 1890. ELFDE JAARGANG No. 43. Uitgever: W. VAX DEX MI XCRIIOF-Sasscn. Doze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Feuilleton. EINDE. 8land «Ier liaan. l.K. 5* Zondag N.M. 13 Maandag E.K. 21e Dinsdag. V.M. 28* Dinsdag Sruhï tier Zon. 5, 10, 10, 22, 28 Oct. op G.S; G,17; G.2G; 0,37; G. 18; vin.; onder 5.?*, 3.17, 3.4, 4.31, 4.; I Dl. Abonnementsprij s voor Ven rat franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers per kwartaal. 50 c. 65 c. 85 c. 6 c. Prijs der Advertentiën: ran 15 repel, 30 c. elke regel meer c c. groote letter» en vignetten naar planttruimte, Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2ma.il berekend. dvertantiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag 'vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau «Peel en Maas" te Venray. Iedereen heelt voor 't oogenblik zijne oogen op het Duitsche rijk of beter gezegd, op' Duitschlaud's jeugdi gen doch machtigen keizer gericht. Nu twintig jaren geleden ging een woeste oorlogskreet op. Napoleon ver klaarde Pruisen den oorlog, terwijl hij niet inzag dat Pruisen's goed ge oefende troepen zeer veel kans had den zijne ordelooze beuden en Turcos te vernielen. Napoleon die, nooit te vet trouwen, Paus en kerk die hij moest beschermen, op eene schandige wijze had verlaten, waagt het nog eens roekeloos, teneinde zijn rijk tot den Rijn uit te breiden, oorlog te voeren. De grijze Wilhelm komt ze- genvierend uit den strijd, hij (Napo leon) wordt verslagen en eindigt zijne dagen in ballingschap. Men heeft wel eens gezegd dat de Kerk of Godsdienst aandeel heeft ge had in de historische en rechtskundi ge oorzaken van den oorlog. Is dit zoo? Hoe men ook zoeke ofuavorsche men zal er geen vinden. Hei is een oorlog geweest enkel uit politieke naijver en naiionale eigen liefde. Napoleon III heeft hem vermetel ge wild, om de pruisische macht neer te slaan, welke Duitschland belieersch- te en ten nadeele van het Fransche overwicht, op het Europeesche vast land de hoogste dreigde te worden; hij heeft hem begonnen zonder de noodige voorbereidselen, 0111 zijn door twintig jaren van openbaar bederf tot in de grondslagen verrotten troon to steunenen hem ondernomen om de grenzen van Frankrijk te verruimen. Het voorwendsel, dat de uitbarsting besliste was een klein geschilpunt, gezocht in de opvolging tot den armelijkon Spaanschen troon. Duitsch land met Pruisen aan liet hoofd heeft ter zelfverdediging de hem door Bo- noparte toegeworpen handschoen op genomen. Wij laten staan of Pruisen Episode uit Napoleons oorlogen tegen Spanje, 5. Slot. Die prijs zal u uitbetaald worden, als gij, hom vangt, maar ik verwacht de helft. Anders moogt gy licrn zelf vangen of naar Pora terug keeren, om misschien den kogel te krijgen, omdat gij hot detachement iu een hinderlaag hebt geleid. Dat neem ik aan, hernam de wegwijzer. Verlaat u er op, wat belooning ik ook krijge» :k zal ze met u deelen. Dat is niet alles, zeidc dc officier; ik ver- rouw u, menschel), niet verder dan ik u zie, en zal zorgen, dat gij mij in de duisternis geene poets speelt; bij den minsten schijn van verraad jaag ik u eeneu kogel door-de hersens. in t geniep den strik had gespannen, waarin Napoleon III door den oorlog te verklaren, viel. Die valschhcid is door geen enkel document bewezen. Maar dit zelfs aangenomen, zou zulks enkel aanloonen, dat die mogendheid uit een onzekeren toestand trachtte te geraken, welke toch op een grooten oorlog moest uitloopen: wijl de ijver zucht tusschen Frankrijk en haar, na hare land vergrootingen van 1866 onuitdelgbaar was, en omdat zij langs ge wapenden weg begeerde te geraken tot de herstelling van een duitsch Keizerrijk, hierin alleen door de fran sche wangunst belangen gedwarsboomd. In deze botsing van zuiverslaatkun dige betwistingen en vergrootingszucht had de godsdienst hoegenaamd geen deel, noch van den kant van Napo leon, die den oorlog uitlokte, noch van de zijde van Wilhelm, die hem aannam. Tegen elke gezonde beschou wing strijdt het dus de oorzaken van een feit als van godsdienstigen aard voor te stellen, welke er zelfs den schijn niet van hadden. Als wij, behalve de geschiedkun dig i>ö«-wcöiciAtrneu ac recinsRunaige beginsels, waardoor tot den oorlog beslist werd, opsporen, zullen wij be vinden, dat de vaan van Frankrijk er gansch andere dan kaïboüeke oc- langeu vertegenwoordigde of s e tide. Niet katholiek, want oareehtvaatcbg was liet stoffelijk doei van dezen oorlog: de verovering van door oor sprong en taal duitsche provinciën om ze bij het fransche gebied in te lijven. Het opgedreund beginsel der nationaliteiten, waarvan Napoleon ais voorvechter in Europa was opgetre den, werd hier geschonden, in open lijke tegenspraak met dat nieuwe recht, hetwelk hij voorstond. Eveneens niet katholiek, want onrechtvaardig was het zedelijk doel des oorlogs; de ge wapende invoering in Duitschland van de beginselen van 1789, in welker naam Bonaparte, zooals hij verkon digde, de transclic legers naar Ber lijn deed oprukken. Deze, alle gods dienstige en burgelijke orde omver werpende beginselen, anti-katholiek van aard en auli-chrislelijk in hun maatschappelijke vruchten, zouden ge noegzaam geweest zijn om eiken straal- I)o Spanjaard antwoordde niet op deze be dreiging en maakt® ook geen tegenwerping, toen uien hem op liet paard zette en hem een strik om den pols bond, waarvan een sterke dragonder het ander eind vasthield. De officier zelt nam zijne plaats ter linkerzijde van den wegwijzer, wees nog eens op zijne pistolen, gaf hot woord en sloeg weer mot zijne ruiters don wog naar hot gebergte in. De nacht werd door geene ster verlicht, toen de dragonders, na twee uur rijdens op binnenwegen, welker kronkelingen den gids geen oogenblik twijfelachtig maakten, een langen heuvel begonnen te beklimmen, dio zich nochl hans zoo. langzaam verhief, dat het den paarden weinig inspanning kostte. Zij besteedden nog bijna twee uren om dozen borg te bestijgen. Do officier began ongeduldig te worden Wilt gij ons hier tot den morgen laten klimmen? vroeg hij den gids wantrouwend aanziende; at kunt ge uw woord niet gestand blijven en vreest gij vooruit tc komen? Neon se nor, antwoordde de Spargaard krans van katolicisme aan de door Napoleon geheven banier te ontnemen, zelfs indien hij ware opgetreden in dezen oorlog als vertegenwoordiger van de katholieke zaak. Maar dc on gelukkige trad slechts op als verte genwoordiger der revolutie. Duitschland intusschen, uitgedaagd tot een als allerblocdigst te voorzienen oorlog, en daartoe uitgedaagd om een bepaald nietig voorwendsel, maar met klaarblijkelijk onrechtvaardige en voor de natie allergevaarlijkste bedoelin gen, trad op als verdediger van het goed recht, dat altijd oud cn tevens nieuw is, en wel verre van iu deze aangelegenheid de bijzondere vaan van liet protestantisme te doen wapperen, ontplooide het die der internationale orde en rechtvaardigheid, te lang reeds door de met succes bekroonde rechts verkrachting van Bonaparte in Europa vertrapt. (Slot volgt.) aan de bisschoppen van Italië, spre kende over den strijd tegen de Kerk Gods, zegt de II. Vader o. a Begonnen is die strijd met onder politieke voorwendsels het wereldlijk gezag van do Pausen om\er te werpen maar de ondergang van 's Pausen tij delijk gebied moest naar de geheime bedoelingen van verschillende leiders, die later openlijk voor hun gevoelen uitkwamen, slechts dienen our fte op perste macht der Roomsche Opper priesters te vernietigen of ten minste tot dienstbaarheid to dwingen. En otn geen twijfel mogelijk te la ten omtrent het ware doel waarop men afging, kwam reeds dadelijk dc opheffing der kloosterorden, die een belangrijken steun verleenden aan den arbeid der evangelieprediking, door hun medewerking in de heilige bedie ning en door de verbreiding des ge- loofs onder de heidenen. Later werd tot hetzelfde doel den geestelijken de verplichting opgelegd van den krijgsdienst, met het nood zakelijk gevolg: dat groote en veel vuldige beletselen werden gesteld tot met zacbte steiu. Integendeel, wij zijn dicht bij de plaats, waar ik zeker ben, te vinden, wat ik zoek. Laat het volk stil zijn en in óén gelid marcheercn, zoodat zij op tién commando klaar zijn het in galop te zetten, om den vij and te omsingelen. Als de guerillas van onze nadering iets bespeurden, konden zij ons in de donkerheid nog ontsnappen. Aangemoedigd door het vooruitzicht op een snellen en gelukkigen afloop der expeditie, volgde de officier dit voorschrift. Zij bevonden zich nu op de hoogte van den berg. De bodem was vlak en met heide bewassen, wat maakte, dat men het getrappel der paarden niet ver nemen kon. Ik zio henzeide de Spanjaard met hol klinkende slem. Daar gaat een man op on noor; dat is de schildwacht. Gij moet kattenoogen hebben, antwoord de de Fransche officier. Het is helseh donker en tk kan pas den kop, van mijn paard zien. Daar! daar 1 riep de Spanjaard. Com mandeer galop, senor, of zo ontkomen het nog weei', het aanvullen der rangen cn het be hoorlijk vormen ook van de seculiere geestelijkheid. Men legde de hand op het erfdeel der Kerk, door het nu eens ten een- enmale verbeurd te verklaren, dan weder het genot ervan ie binden aan de buitensporigsto voorwaarden, ten einde de Kerk en de geestelijkheid te verarmen en hen te berooven van de middelen, gevorderd om tc kunnen leven en inrichtingen en werken te kunnen in stand houden tot hulp van hun goddelijke zending. Ook hierom trent laten de verklaringen van dezelf de leiders geen twijfel toe. «Om den invloed van de geestelijkheid en van dc geestelijke voroenigingen te ver minderen, valt slechts één afdoend middel aan te wendenberoof hen van hun goederen en breng ze tot volsla gen armoede!" Van den anderen kant is de actie van den Staat er geheel op aangelegd om iu de natie alle godsdienstige cn christelijke indrukken uit to wisschen: van de wetten en van al wat officieel leven heel. worden stelselmatig elke godsdienstige inspiratie en eiu gous- dienstig denkbeeld uilgeslotende openbare manifestation van katholiek geloof eu godsvrucht zijn óf verboden óf zien zich onder allerlei drogredenen op duizenderlei wijze bemoeilijkt. Aan hot huisgezin worden de noo dige grondslag en de godsdienstige ordening omtrokken door de instel ling van heigeen men burgelijk huwe lijk noemt, en door de inrichting van heL «ntWrwijs, dat geheel godsdienst loos we»e» moet, dc lagere school af lot het tnwversaaii: ouderwijs toe, zooutrt «k jongen* generatie, zoover het van tltop slaat afhangt, als het ware noodwendig moet opgroeien zon der eenig denkbeeld van godsdienst eu verstoken blijft van de eerste en noodzakelijkste begrippen van haar plichten jegens God. Dat is de bijl iu den wortel zetten, en geeii meer algemeen en werkdadig middel kan worden bedacht om aan den invloed der Kerk cn van het ge loof alles te onttrekken, do maat schappij zoowel als liet huisgezin en het individu! «Mot alle middelen het clericalistne ondergraven in zijn grond slagen en vooral zijn levensbronnen doen uitdrogen, namelijk de school en het huisgezin," ziedaar weder do eigen verklaring van de schrijvers der loge. Men zal wclligl opmerken dat dit alles niet enkel iu Italië gebeurt, maar dat hier gewag gemaakt wordt you een stelsel van regcering, dat alge meen door de verschillende staten wordt toegepast. Wij antwoorden dat dit ons niet verzwakt, maar veeleer ons versterkt in onze overtuiging, die wij uitspreken omtrent de leeringen eu handelingen der vrijmetselarij in Italië. oorzoker, het stelsel door ons bedoeld wordt aanvaard on in praktijk gebracht overal, waar do vrijmetselarij haar god- dclooze en verderfelijke macht doet gevoelen en wijl die macht wijd cn zijd zich uitstrekt, wordt het stelsel ook wijd on zijd toegepast. Maar die toepas sing heeft sneller en algcmccuer plaats en leidt nicer tot uitersten in die landen, waar de rogecringen meer onder den invloed staan van de vrijmetselarij cn zich moer moeite geven om haar belan gen te bevorderen. Eu ongelukkig' be- Miiui zivai nai!•-* up uix uu^thjuinv ÜAiuCl hun getal. De vijandschap tegen don Heiligen Stoel is voor Italië eene bion van groote ongelukken. De oorlog, den Paus aan gedaan, wil voor Italië naar binnen zeg gen diepe verdeeldheid tusschen het officieelo Italië en het grootste deel der wezenlijk goed katholieke Italianen. Elke verdeeldheid nu is zwakheid; ver deeldheid heeft ook dio beteekenis, dat zij het land den goeden wil en de mede werking onthoudt van dat deel dor na tie, hetwelk door en door conservatief is. Zij heeft voorts nog de beteeke nis, dat zij in den boezem der naiie. den strijd tegen den godsdienst, die nooit iets goeds kan teweeg brengen, eindeloos verlengt. Naar buiten verneemt die strijd met den Heiligen Stoel de katholie ken der gelieele wereld van het land, behalve dat hij Italië berooft van het aanzien en den luister, die het on feilbaar uit dc vredelievende betrek kingen met liet Pontificaat zou ton deel vallen. De strijd kost hot land onnoemelijke offers en kan zijne vij anden elk oogenblik een wapen in de Au galop! riep de Franschtnan, zijn sabel trekkende. De dragonders drukten de rossen do sporen in de zijden en renden voort. Evenwel waren zij nog geen honderd passen vergereden, toen het getrappel der p iarJen eenskl »ps ophield en een gil van vertwijfeling in den donkeren nacht opging. Daaronder liet zich duidelijk een vreugdekreet verneiuju. Iu liet volgend oogenblik was alles sul. Den volgenden morgen vertoonde zich ce:i gruwelijk schouwspel am de inwoners der kleine stad Beneveut. die, d>or ecnige land lieden er van verwittigd, in scharen kwamen toeitroemen. Aan den voet van een afgrond lagen, ecnige honderd voeten hoog, de lie ha men van 3D. dragonders nv t hunne purden, de meesten dood, allen gruwelijk geteisterd. Een man iu boeren lracht be-von. 1 zie!) onder henhij was dood, maar zijne- verstijfde vin gers sloten nog vast, om den hals eens Fran sehen officiers, dien hij waarschijnlijk iu den doodsangst luid vastgegrepen. Men herkende l.o.Q al» een inwoner van een naburig dorp. Zijn naam was Ksteban Laik. De weinige dragonders, die nog leefden, weiden naar het naaste Fransche garnizoen vervoerd. Zij berichtten, dat zij tol hot vangen van ecnige {guerillas waren uitgetrokken, dat zij die dachten tc overompolendoor hun weg wijzer over een afgrond waren geleid, die voor hi-n allen zoo verderfelijk was geworden. Men zond eeno afJeding uit om do ongcluk- kigen te begraven, en de lijken van den luite nant Pisani, die het detachement gecomman deerd had, van den wegwijzer en van 23 dragonders werden in één kuil gelegd. l>e afgrond achter Bene vent draagt nog he-leu ten dage den naam van -Fransclien sprong" dien hij aan dit akelige voorval ontleende. Van loon af werd in Oatalouie van den -on zichtbare" niets moer vernomen.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1