Duitscliland België Engeland Frankrijk Italië Zwitserland Gemengde Berichten staande die woorden ecne zware be schuldiging bevatten, zorgde men er voor, dat zij in de blaadjes, die eenig en alleen onder de arbeiders verspreid worden, totaal doodgezwegen werden. Men zorgt) er dus voor, dat daarin verbetering kome, dat op iedere verga- dering, waar de bekende leiders hun verderfelijke taal doen hooren, een te genspreker optreedt, die op het oogen- blik zelf al de holle theoriën met feiten en daadzaken bestrijd; men stelle spre kers aan, die het volk zelfstandig leeren denken en eindelijk... men zorge voor verspreiding van betere lectuur. Wordt een en ander goed aangepakt, nu, terwijl hot nog tijd is (doch de tijd dringt), wellicht is clan nog een kwaad le voorkomen, dat thans langzaam maar zeker voortwoekert en stellig binnen een niet zeer verwijderd tijdstip zeer ernstige gevolgen zal hebben, In den aanstaanden winter verwacht men geen ernstige rustverstoringen; alleen zullen de armvoogden het kwaad te verantwoorden hebben, op wie zeker bier en daar, nu ieder door de welbe kende praktijken der leiders arm is geworden, storm zal worden geloopen in het aanstaande voorjaar worden ook geen belangrijke werkstakingen ver wacht. Het een zoowel als het ander zou de herkiezing van Domela Nieuwenhuis in Juni a. s. slechts schaden en moet daarom vermeden worden. Zoo ooit, dar. zou liet dus nu de juiste tijd ziju om door de omschreven zede lij de middelen te trachten gunstig op onze anders zoo goedgezinde arbeiders bevolking te werken. Wellicht gaan haar dan de oogen nog open voor de ellende en het verdriet, waaraan men haar, ter wille van eigen vorheerlijkin en eigen grootheid, wil prijsgeven. Do Monitear des Intéréts Mot ér iels geeft juuu.j..ë o ueu uo-->- I België. -In weerwil der weersgesteldheid, heeft België een beteren trraauoogst dan verleden jaar. Hij bereikt de hoeveelheid van een goed middelmatig jaar. dat is 7 millioen hectoliter, tegen 0,725,000 het vorige jaar. België zal 6 of 7 millioen hectoliter in het buitenland moeten inkoopen. De hoedanigheid ran de tarwe is zeer verschillend. Wat de rogge bo- treft, de opbrengst is ook voldoende als hoe veelheid. De garst heeft veel door den regen geleden. Alleen do haver geeft een meer dan middelraatigon oogst. Wat de aardappelen aangaat, de regens der jongste dagen hebben de verwachting veel verminderd, doch men vermeldt een waren overvloed van vee vodeer. De d rie zoons van prins Albert van Pruisen (kleinzoons van prinses Marianne der Neder landen) hebben, volgens het oud gebruik in de Pruisische koningsfamilie, ieder een ambacht geleerd. Twee zijn metselaar en de derde is huistimmerman en schrijnwerker. Zij bouwen nu te zaïnen een paviljoentje, onder leiding van bouwkundige opzichters. Hun vader komt bijna dagelijks naar het werk zien. Als aartsbisschop van Posen (de benoe ming door don 11. Stoel is nog niet geschied) wordt benoemd proost Poninski. een neef van den Landtag-Marschall, graaf Poninski. - Keizer Wilhelm heeft 3000 mark aan de armen te Weenen geschonken en 300 gul den gegeven aau de reddingsmaatschappij aldaar. Te Hannover houdt zich thans het neger hoofd Hussein Furra op, die door dr. Peters uit Oost-Afrika is medegebracht. Het is een man van dertigjarige» leeftijd, wiens gelaat zeer voordeelig tegen dat van de gewone ne er! jpe afsteekt. Hij spreekt tamelijk vlug Engelsch. Voor zijne diensten, oan de Duit- che Eminpacha-expeditie bewezen, beeft hij 1S00 mark ontvangen. Voor dat geld heeft Hij in zijne geboortestad Aden twee rij tuigjes ekoebt, waarmede hij thans als verhuurder vrij goede zaken doet. Hij heeft uit Afrika een ouden gedcukten theeketel medegebracht, dien hij ais een waar dig eeret.eeken bewaart. Toen hij zich name lijk eens in Massailand in een gevecht zeer dapper had gedragen, heeft dr. Peters hem dien onbruikbaar geworden ketel aangeboden en hem daarbij met een hoogst ernstig ver toon plechtig verzekerd, dat zulk een ge schenk als een hoog eerbewijs werd be schouwd. In Duitscliland bevalt het Hussein zeer goed, en vooral vindt hij liet dol amusant, dat de blanke mensclien er evenzeer allerlei nederig werk moeten verrichten als de zwar ten in Afrika. Het eenige waarover hij mop pert., is dat hij m Duitscliland geen oorlog kan voerenwant hij zou o zoo graag toch ook eens een paar Duitsche dorpen in brand ste ken. gelijk hij in zijn land vijandige dorpen vlam heeft zien zetten. Hij gaat nu over veertien dogen naar zijn land terug. De landverhuizing neemt ook in Frankrijk too. Eenige jaren geleden was het gemiddeld getal jaarlijks slechts 5 a G0U0, in 1887 steeg dit cijfer tot 11170, in 1888 tot 23389 en ver- verlieten 30000 Franschen hun derdaad groofschen indruk maakie. Overal waren de tribunes met menachen gevuld, die de vorsten met geestdrift toejuichten. De mu ziekkorpsen speelden bij het voorbijrijden het Pruissisclie Volkslied. De stoet werd geopend door liet rijtuig, waarin de böide keizers ge zeten waren, en daarachter volgden zes rijtui gen met twee paarden, waarin de aartsherto- j gen en liet gevulg zaten. De burgemeester reed in het stedelijke gala-i'ijt.uig. De stoet bewoog zich langzaam door de versierde Straten, onder het voortdurend gejuich van het tallooze pu bliek, naar den Hofuurg. Onder weg sverden herhaaldelijk bloemen in het rijtuig der kei zers geworpen, en op het oogenblik dat de stoet voorbij de tribunes reed, waar de leden van den gemeenteraad en de voornaamste in woners der stad hadden plaats genomen, was de geestdrift onbeschrijfelijk. Na aankomst op den PI of burg hield keizer Frans Jozef zich eenige oogenblikkcn op in de vertrekken van keizer' Wilhelm, die zich ver volgens naar de aartshertogen begaf en een weinig later een bezoek bracht aan het Duit sche gezantschap. Wilhelm gaf nogmaals zijne bijzoudere ingenomenheid te kennen met de prachtige ontvangst, welke hem ten deel viel. liij bracht later eep bezoek aan de grafkapel der Capucijnen, waar drie monniken hem met brandende fakkels begeleidden, en legde een krans van viooltjes, theerozen en varens op de lijkkist van kroonprins Rudolf. Na daarop bij graaf Kalnoky een visite ge maakt te hebben, keerde hij naar den Hofburg terug, van waar hij. na afloop van het déjeu ner, dat eerst nogj plaats had, en van een onderhoud met Frans Jozef, naar Schönbrunn vertrok. Naar gemeld wordt, zag Wilhelm er bleek en afgemat uit. In laatsgedoemde plaats werd de keizer ontvangen door den koning van Sakset aartshertog Karei Bodewijk, prins Leopold Beieren en den groothertog van Toskane. De Oostenrijksche 'keizey was reeds eon paar uur vroeger aangekomen. Even vóór 3 uur, nadat een lunch gebruik was, begaven gastheer en gasten, in jachtgewaad gestoken, zich naar Mürzsteg, waar alles gereed gemaakt is voor hun verblijf en voor de groote jachten, welke in de omstreken gehouden zullen worden. Woensdag morgen orn 8 uur werd door den ZeerEerw. heer Directeur van het college te Venlo in de St. Nicolaaskerk eene Hi Mis opgedragen voor de leerlingen. De heeren professoren, het collegie van curatoren en 49 studenten woonden den H. dienst bij. Na de PI. Mis werd het Veni creator ge zongen en trokken de studenten met hunne prpfessoren, het collegie van regenten en de eerwaarde heeren geestelijke naar het collegie waar de Wel Eerwaarden heer Deken de plechtige inzegening deed. Maandag werd door de Marechaussee van Roermond naar de strafgevangenis te 's Bosch overgebracht W. T., oud 18 jaren, geboren te Venraai, veroordeeld tot zes maan den gevangenisstraf, wegens diefstal van een •ouwenhoed on doekjezij heeft liooger be roep doen aanteekenen. Het paard, onlangs op de spoorwegbrug te Buggenum uit den trein geraakte, is thans weer nagenoeg hersteld en naar Pruisen ver voerd. Door het bestuur der gemeente Asten en eenige belanghebbenden worden pogingen aangowend, ten einde te verkrijgen, dat de ontworpen spoorweg HerzogenraethSittard EchtWeert niet worde doorgetrokken in de richting WeertEindhoven, doch over die gemeente naar Helmond, in aansluiting aan den Staatsspoorweg aldaar. Met 't oog op de uitgestrekte veenderij in die gemeente en de aldaar en te Helmond bestaande mnga- rinefabrieken en bontweverijen is deze rich ting niet alleen voor deze streek, doch ook voor den concessionaris van groot belang. Le er 27172 nan: iNoord-Atnenk; Ten aanzien der overstroomingen in het Zuid-Oosten wordt opgemerkt dat de aanlei ding bekend is, herhaaldelijk bestudeerd en uiteengezet in boeken en brochures, zij is her haaldelijk het onderwerp van regeeringsmaat- regelen geweest. Deze bestaat daarin, dat de lieden, die boven op de bergen wonen, de hoornen uitroeien. De mensclien hakken de volwassen hoornen om, en de geiten eten de jonge planten op, en niet alleen eten zij die op, maar zij trekken ze al etende met wortel en al uit. Dientengevolge wordt op de hoogte het water met meer opgehouden, maar het bruischt langs de bergstroomen omlaag, ter wijl liet duizenden steenen nederdrukt, die beneden gekomen de vallei verwoesten. Dit is nog slechts het verschijnsel dat men ziet, maar bet gevolg daarvan, dat men niet ziet, dat de kruin der bergen hoe langer zoo minder bewoonbaar wordt, dut de mensclien er niet meer in hun onderhoud kunnen voor zien, en dat zij eindigen met zak en pak naar la Plata of naar Brazillië over te steken, of, wat voor hen nog aantrekkelijker is, naar de groote steden te gaan, naar Parijs of naar Lyon en naar eldeis, waar zij dikwijls den zwaren last van liet armbestuur komen ver zwaren. Wat onlangs te Lisieux geschied heeft thans te Iiennes plaats gehad. Uit het jmstkanioor is een zak met brieven gestolen. Na lang en vruchteloos zoeken heeft men, ter opsporing van den zak, de rivier la Vilaine, waaraan Itennes gelegen is, een eind laten droogloopen, en toen heeft men den lederen zak op den bodem gevonden, ontdaan van alle brieven. De dieven hadden de voorzorg nomen om drie zware sieenen in den zak te doen, ten einde hem des te zekerder op den bodem te houden. leden jaar vaderland.. Van dezen ging Arguiicunii, en islontevideo. schijnt den Fransohman niet aan te trekken. De Times verneemt dat de expeditie naar Dahomey binnenkort zal uitgerust wor den reeds worden Turco's naar Dakar ge zonden. De expeditie zal eerst als geëindigd beschouwd worden, als de koning van het West-Afnkaansche negerrijk zich zal onder worpen hebben. De minister-president Crispi is te Napels -geïnterviewd" door den correspondent van de Figaro. Do minister verklaarde, financieele toestand van Italië niet zoo slecht als men zegt. Hij zeide verder dat het drie voudig verbond nog niét vernieuwd ia. Italië en Duitscliland zijn met vredelievende gevoe lens bezield. Hij geloofde niet aan een oorlog, tenzij Frankrijk eene dolzinnige streek coup de tête) beging. Indien Frankrijk zich niet verroert, zal niemand zich verroeren Oostenrijk Een schildersvrouw te Weenen moest haar eenig kind, een jongentje van twee jaar, na één dag ziek te zijn geweest, aan diptheritis zien sterven. Die plotselinge dood kon de arme moeder maar met als feit aannemen Dagelijks gmg zij naar het kerkhof en zat uren lang te praten op het graf van haar kind Op een nacht ging zij weer naar het kerkhof, groef met do handen het kistje op, brak het open en nam het lijkje mee naar huis. Daar verborg zij het, om, zoodra haar man sliep, liet bed te verlaten en met het lijkje in een ander bed le gaan. Juist te 9 uur in den ochtend stoomde Woensdag de trein, waarin keizer Wilhelm en zijn gevolg zich bevonden, liet rijk ver sierde station van den Noorderspoorwe: Weenen binnen, waar keizer Frans Josef in Pruisische generaalsuniform, met zijn gevol zijn Imogen gast opwachtte. De begroeting was hartelijk. De keizers omhelsden elkaar waarna de voorstelling van eenige personen volgde en den aartshertogen de hand drukte. Keizer Wilhelm, in de Oostenrijksche huzaren uniform gekleed, liep langs de gelederen der eerewaclit. en betuigde vervolgens den burge meester dank voor de schitterende ontvangst Ir. een met vier paarden bespannen en door een voorrijder voorafgegaan open rijtuig reden de keizers door de ruet vlaggen, bloemen wapenborden, bewimpelde masten, enz. rijk versierde Praterstrusse en Ringstrasse. deze laatste straat stonden op korten afstand van elkaar twintig triomfbogen, wat con in Volgens depecbes uit Bern ontving de Bondsraad uit Engeland eenen opgeschroefde» brief van Castioni, die den staatsraad Rossi tijdens de onlusten te Bellizona doodschoot. Castioni beweert „daarin, dat hij dezen moord beging om dezelfda Redenen waarom elke.pa- triotische Helvetia' 'zelfde zou gedaan heb- utrnjjö.-ills1.-,x .«JeA terstond uastiönrs uitlevering aangevraagd. fl 3614 303' 2928 2732 - 2650 2458 - 1980 1755 1735 fl 3235 - 3093 VENRAY, 4 October 1890. Dezer dagen ontving J. J. V. alhier een valsch markstuk mot het jaartal 1887. Men zij dus gewaarschuwd. Bij de Maandag gehouden aanbesteding te Horst voor liet plaatsen van een ijzeren hek- met bet daarbij behoorende metselwerk is ingeschreven als volgt. Voor het eerste door de heeren Turlings, Lottum Gr. Cuppen, Horst V. Fonck, Venray Jos. Beckers, Horst Brandt, Delft Van den Munckhof, Horst G. Custers. Von ray Verhaeg, Steijl Me ij e ï'S, Roermond Voor het tweede door do heeren L. Haegens, Horst G. Cuppen, Horst Het ijzerwerk is den heer Meijers van Roer mond, het metselwerk den lieer G. Cuppen te Horst gegund. Z. D. II. Mgr. Boerrnans, bisschop van Roermond, heeft tot curatoren van het Col lege of Progjmnasium van Venlo benoemd de heeren L. Van do Winkel pastoor-deken Chr. Ilouben burgemeester, E. Goossens med dr., J. Brouwers, notaris en L. Carnbon raadslid. Het gebouw, bestemd voor het gj-mna sium te Venlo, is netjes in orde gebracht. Het ware echter nog een goed werk, indien d> waterplaats tegenover het gebouw veranderd werd. Do waterleiding wil kosteloos water leveren voor de reiniging dor urinoirs. De kosten voor het verbeteren zijn op de begroo ting uitgetrokken; er staat dus niets aan de uitvoering in den weg. De mensclien, die aan de, in de onmiddelijke nabijheid der water plaats staande stadspomp, het water gaan halen, zullen der commissie van openbar werken zeker dankbaar zijn, indien de be staande toestand verbeterd werd. Dinsdag avond is «door de rijkspolitie te Venlo een persoon aangehouden, verdacht van diefstal van gouden en zilveren werken te Viersen en Duiken. Bij hem werden verschil lende gouden en zilveren sieraden gevonden Een tweede, waarschijnlijk medeplichtig, i ontkomen. Op de veemarkt te Sittard waren aange voerd omtrent 200 stuks hoornvee. Wegens ae Israëlitische feesten waren weinig vreemde kooplui aanwezig. Voor melkkoeien werden f 150 a 200 be taald, voor het vette vee 72 a 75 ets per K. G. Paarden werden er niet veel aangevoerd. Verleden Zaterdag trof de gem. Neder- eert een zware slag. De geachte notaris Brun werd door eene beroerte getroffen. Alhoewel aanvankelijk gevreesd werd voor eene verlamming, is er toch op het oogenblik hoop op beterschap. LI. Woensdag avond is te Geldern (Pruisen) bijeengekomen de internationale commissie om de volgende dagen de streek tusscheu de Maas, de Niers en het Nierska naal te bereizen, en te onderzoeken wat er in het belang der beiderzijdsuhe bewoners ter verbetering van den toestand gedaan kan worden. De commissie bestaat voor Nederland un ae heerenmr oeijuuriy nu der God. Sta ten van Limburg, Van der Sleijden en Bau duin, rijks- en provinciale ingenienrs van den waterstaat, en voor Pruisen uit de heeren •egeeringsraden Borggreve en Ruhnke en in genieur Graf. Zondag jl. zijn, volgens het N. v. d. D aar. de Acadomiesingel te Breda door een visscher gevonden 6 rollen dynamiet, verpakt in perkamentpapier, waarop eon stempel met het woord dynamiet en een stempel, waarop een duitsch fabrieksmerk. Daarbij waren ge voegd 1 meter lont, 8 koperen busjes en dito met zwarte koppen. Of hier aan een mis dadig oogmerk gedacht moet worden, is tot dusver onbekend. Uit Breda wordt dienaangaande nog ge schreven: Tot nadere inlichting omtrent het gevonden dynamiet dieno het volgende. Een man, bezig met visschen, zag een pakje aan al liggen, even boven den waterspiegel. Hij bracht het als vondst bij de politie.^üetjjpakje was gewikkeld in een papier, waarop stond gedrukt«Actiengesellschaft-Lebel, Hamburg Ook de twee rolletjes, ieder met 5 pakjes dy namiet, waren van bet zelfde adres vuorzien. Verders werden nog in het pakket gevonden een houten radje, een dito van koperden één meter lont, in drie stukken gesneden. De door de afd. Tilburg, der Noord Brab. Landbouw-Mij. georganiseerde tentoon stelling, is Dinsdag jl.. in tegenwoordigheid van tal van genoodigden, dames en heeren, plechtig geopend door den voorzitter der alg. regelingscommissie, den heer A. L. J. v. Waesberghe, die na eene sierlijke toespraak het onder zijn presidium tot stand gekomen werk overdroeg aan de Noord-Brabantsc-he Landbouw-Mij., welke bij monde van haren voorzitter, den heer A. J. T. M. Rijckevor- sel, de tentoonstelling aanvaardde. Het geheel maakt eenen uitstekenden in druk, t en ongetwijfeld was deze tentoonstel ling ééne van de beste, zoo niet de beste, ooit van wege eenige afdeeling der Mij. gehouden. Een droevig ongeval had Maandag to Oisterwijk plaats. Het vierjarig dochtertje van den heer F. v. R. had bij het eten het ongeluk dat een stuk vleesch haar in de keel bleef vastzitten. Ge neeskundige hulp werd terstond ingeroepen, doch de dokter was naar een patiënt even bui ten het dorp, zoodat de talrijke omstanders het kind onder de hevigste benauwdheden moesten zien bezwijken. Men kan zich de droefheid der ouders voorstellen, wier jongste lieveling den vorigen dag was gestorven. Te Nijmegen is gevangen genomen en van daar gevankelijk naar Arnhem gebracht een brievenbesteller, verdacht van diefstal van geld uit een postpakket, dat liern ter bezor ging was toevertrouwd. Door den dir.-generaal der Staatsspoor weg-mij. zijn de navolgende, op 15 Oct. a. s. uit te voeren verplaatsingen onder het hoogere ambten, personeel bevolen De district-inspecteur Quaedvlieg van Ven- loo naar Utrecht; de adj.-insp. v. Harencar- spel, van Breda naar, Utrecht; de adj.-insp. Boot, van Nijmegen naar Breda, en de adj.- insp. Schieke, van Tongeren naar Venloo. Tevens is met ingang van dien datum besloten tot de oprichting van sub-inspectiën dier Maatsch. te Utrecht, Breda en Arnhem, Woensdag had te Woensel op de Feilen^ oord een hartverscheurend ongeluk plaats. Een paard voor een wagen gespannen werd schichtig door het rammelen van een koperen ketel, die op het voertuig geladen was, trok de lijn aan stukken, waarmede de voerman het dier vasthield, en sloeg eensklaps op hol,- met het ongelukkig gevolg dat een kindje van uim 3 jaar onder het verschrikte paard ge- •aakte en zoo ongelukkig vertrapt werd, dat et arme bloedje onmiddellijk een lijk was. Het hoofdje werd door een der hoeven letter lijk verpletterd. Het paard werd door W. van Moll onverschrokken tegengehouden, waar door verdere ongelukken voorkomen. In de Fabrieksbode van 27 Sept. jl. komt een opstel voor, waaraan wij het volgen de ontleenenIn 1869 waren in ons land 362 graanbranderijen in werking; dit aantal was in 1S80 geleidelijk vermeerderd tot 490, doch is sedert '82 gestadig teruggegaan en bedroeg '89 nog slechts 359, waarvan alleen in Zuid-Holland 339. In de laatste 7 jaren zijn dus 131 branderijen bniten werking gesteld. Intusschen is het totale cijfer der productie niet achteruitgegaan. In '89 werd nagenoeg evenwel gedistilleerd (671 duizend hectoliter van 50 pet.) bereid als in '83, want in plaats van vele kleine branderijen, die elk 800 kilo per dag verwerkten en te niet gingen, zijn enkele groote fabrieken opgericht of uitgebreid. In 1872 was Nederland vooral Schiedam, meester van de gistmarkt in Engeland, België en Frankrijk. De groote gistfabrieken, in het Noorden van Frankrijk verrezen, hebben de Hollandsche ;ist uit Frankrijk, een groot deel van België en een deel van de Engelsche markt verdron- hen. De Schiedamsche fabrikanten gingen niet met bun tijd mee en maakten zich de vorde ringen der wetenschap niet ten nutte. Bij benadering is de hoeveelheid branders- of spii'itus-gist, die jaarlijks in Nederland, België, Frankrijk en Engeland wordt ter mark gebracht, in ronde cijfers te schatten als volgt: door de Hollandsehe fabrikanten 13, door d& Fransche 9 en door do Hamburgsche 4.5 mil lioen kilo. De Nederlandscbe bakkerij gebruikt 7 kilo, de Belgische 5, de Fransche U/s en de Engel sche 13. Van de Hollandsche gist gaat naar Engeland 5 millioen kilo, naar België 1 mil lioen, terwijl in Nederland verbruikt wordt 7 millioen kilo. Patroon. Er komen hier nog al veel vreemden. Spreek je b. v. Engelsch? Bediende. Engelsch? neen, dat eigen lijk niet, maar mijn Hollandscb kan ik er zoo mal uitbiengen, dat ieder, die zelf geen En gelsch ^verstaat, mij voor een geboren En- gelsohman rnuet houden 1 Moedertaal. Onderwijzer: Wat wil dat zeggen moedertaal?" Leerling: »Dat vader niets te zeggen heeft. Practisch. Een postlooper trad te A. een winkel bin nen en vroeg om een kistje lekkere sigaren. Zware of lichte? was de vraag.. Vooral lichte, was 't antwoord, want ik heb nog meer te dragen, De gastheer. Lida, zon je niet voor do gasten eens op de piano spelen? Lida (zachtjens). Maar, papa, 't is bij twaalven. Papa (zachtjes). Juist, daarom. Ik ver lang zoo naar bed en ik kan mijn- gasten, toch- niet de deur uitgooien. DE KEUKENPIET. Den keukenpiet vindt men op enkele uitzonderingen na uitsluitend onder do renteniers on die mannen, welke hunne bezig heden te huis hebben. Al den tijd, dien bij beschikbaar heeft-, brengt hij in de keuken door, als daar gekookt, gebraden of gestoofd wordt. Hij telt de aardappelen, die in de pot ge daan worden, proeft het vleesch, of er wel zout genoeg in isbepaalt hoeveel boter er in dit of dat geregt moet. snuffelt alles na, kijkt in elk potje- en pannetje en loopt de meid in den weg. met wie hij altijd overhoop ligt. Hij maakt zich handen en gezicht vuil aan het zwart van pannen en ketels en heeft voort durend een vetten mond on vette vingers. Hij moet van alles weten hoeveel het kost en waar het gekocht is, weegt boter, vleesch, suiker, alles na, houdt aanteekening van de

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2