Frankrij k Duitschland Engeland Italië Nederland en vroon t eiken avond een plechtig Lof in een der kerken van Brussel bij. Getrouw leest hij elke» d;,o /j'in brevier. Hij houdt niet van de jacht, niet van het kaartspel, hij is geen aankooper van schilde rijen, doch hij heeft een passie voor hoeken- llij bezit een der kostelijkste verzamelingen van wiegedrukken, die er bestaan. Oischoon zijn particulier vermogen niet veel meer zal bedragen dan f 120U0 inkomen on zijn tracle- ment als minister circa f 9000 bedraagt, ziet bij er nooit tegen op om voor hei keurig in binden van een zijner zeldzame exemplaren, uit den tijd van de uitvinding der boekdruk kunst, een paar honderd gulden uit ie geven. In de soeieieitt-ü vindt men hem nooit en ook niet op partijen, tenzij hij als ufiieieel persoon verplicht is te verschijnen. Datgene wat hem populair maakt, is de overtuiging des volks, dat hij in alle opzich ten en tegenover alle partijen strikt recht vaardig is en nooit weigert iemand, die klach ten heeft, aan te hooien. B. v. een portier van ggii station was ver oordeeld tut 50 francs boete, omdat hij tegen de reglementen gehandeld luiu. Het was een arme drommel, die moeite had de boete te betalen. Den minister keunende, nam hij nie mand in den arm om hem voor ie Sj reken, doch ging regelrecht naar het ministerie van Spoorwegen. Het kostte hem weinig moeite audiëntie te verkrijgen. -Mijn goede man, zeide de minis ter, nadut de portier hem alles verteld had, gij liebt inderdaad de reglementen overtreden, ik hoor overigens dat gij uw piicht doet. De lïiiniaier moet de buete handhaven, daar helpt niets aanmaar een zekere Van den Peere boom heeft mij vet zocht u 50 iranes te geven. Adieu." Ecu ander ambtenaar, van den geringsten stand kwam in zijn blauwe kiel deu minister spreken, die in de Kamer was. De deurwaar ders wilden hem niet binnen laten en er ont stond een luidruchtige woordenwisseling, waarop minister Van den Peerebuom die het geval hoorde, van de groene latei opstond, tot den deurwaarder zeide, dat iemand wel een blauwe kiel en te gelijk een gegronde klacht kon hebben, waarna hij den man binnenliet, liem in een der gangen te woord stond en tot de overtuiging kwam dat het ambtenaartje gelijk had. Den volgenden dag werd hij dooi den minister in het gei ijk gesteld. liet is bekend dat de liberale partij op hem even als op wijlen Malou een versje gemaakt heeft, een straatdeun, waarin zijn naam gedu rig als refrein voorkomt. Nu gebeurt het wel eens in woelige dagen dat de minister, naar zijn Departement gaande, een troepje zangers achter zich heeft, die het lied van Van den Peereboom ophalen. Dan kijkt hij even ach terom en lacht hun goedsmoeds toe, als wilde liij hun zeggen -als jelui daar schik in hebt, zingt dan maar gerust door." In den regel scheiden zij er dau uit. Do advocaat Janssens te Brussel, op zijn landgoed hij Gobertange jagende, heeft liet vreesulijk ongeluk gehad zijn 15 jarige doch ter te treffen. Juist bij het opvliegen vuil een koppel patrijzen, waarop Janssens schoot, kwam zijne dochter, wier komst do patrijzen waarschijnlijk liad opgejaagd, uit hetzelfde boscbje ie voorschijn, met het gevolg dat zij door een aantal hagelkorrels in het lioolil ge- lrofl'cn weid. Volgens de laatste berichten w as haar toestand niet hopeloos. In de omstreken van Avignon is de Rhöne plotseling gewassen en is de overstrooming met zonder gevaar voor een aantal dorpen, die thans als in een meer liggen. Een geweldige orkaan heeft Zondag och tend van zes uur tot half negen te Marseille gewoed. Vele straten werden in een oogen- blik overstroomd, zoadat alles wat gelijkvloers in de winkels lag, wegdreef. In de wijk Saint- Mauront zijn een aantal huizen ingestort en eenc vrouw met haar kind in eenen kelder verdronken. De bliksem is ingeslagen in eene fabriek en in de protestantsche kerk en heeft beide gebouwen beschadigd. Vele wijngaar den zijn vernield en op de spoorwegen is op eenige plaatsen de baan onbruikbaar gemaakt. Sedert lang had te Padirac een onder- aardsche rivier de aandacht getrokken, waar toe tot nog toe niemand bad durven afdalen. De heer Martel, die in de Tarn vele dergelijke rivieren had onderzocht, heeft thans met acht anderen 23 uur in.de diepte doorgebracht. Ilij heeft de rivier 3500 nieter ver gevolgd, maar kon geen uitgang ontdekken. Voorts vond men 11 meertjes, 49 kleine watervallen en overfraaie grotten. Een er van vormde een zaal ter hoogte van 84 meter. Bij Alvisnac heeft de heer Martel de grot van Réveilion onderzocht welke 300 meter diep is. Het nationale mijnwerkers-Congres te Ilalle is geëindigd. Het congres stelde eene petitie i, bestemd voor den Bondsraad, deu Rijks dag, de volksvertegenwoordiging in de ver- schillende Duitsche staten en de onderscheiden regeeringen. In dit verzoekschrift wordt liet volgende gevraagd 1. Beperking van den arbeid in de mijn tot 8 uur; 2. afschaffing van alle overwerk 3. vermindering van werktijd bij groote vochtigheid of aanzienlijke hitte in de mijn,* 4. vaststel li lig van een laagste loon; 5. wekelijksche betaling der loonen; G. instelling van scheidsgerechten; 7. aanneming van een nieuwe mijnwet; 8. verbetering van gezondheidsmaatregelen; 9. wegneming der bepalingen die mijnwer kers verhinderen van de eene mijn naar de andere over te gaan; 10. verplaatsing van de administratie van mijnwerkersveieenigiiigen in do handen der werklieden 11. het. nemen van maatregelen tot voor koming van den invoer van builcnlaudsch wei k 12. beperking bij de wet van de macht der werkgevers om hunne mannen te ontslaan; 13. wering en afschaffing van vereenigingen van kapitalisten, indien deze tegen de werk lieden gericht zijn. Een werkmansfamilie te Berlijn vierde dezer dagen vroolijk bruiloft, toen plotseling een boven de tafel hangende petroleumlamp sprong, waardoor het gehcele kleine vertrek in een oogenblik in brand stoud en elf men- schen zware brandwonden kregeu. De schrijver Robert Louis Stevenson deelt mede dat een brandje aan boord van het scnip waarop hij zich bevond, bijna al zijne manu scripten, het werk van vele maanden, had doen verloren gaan. Hij was eenigen tijd ziek geweest, terwijl hij ie Sydney vertoefde en hem was, tot herstel, een zeereis aangeraden. Met zijn vrouw bevond hij zich aan boord van een zeilschip, dat tusschen Samoa en Auck land vaart. Er ontstond brand in een der ka juiten; het scheepsvolk haas;te zich de bran dende meubels naar dek le brengen ol in zee te werpen. Mevrouw Stevenson bespeurde nog bijtijds, te midden der verwarring, dat een der matrozen met oen koffertje, dat vlam gevat had. de trappen opüep. Zij ijlde hem na en kon hem nog juist bij de armen grijpen, toen hij op het punt stond bet voorwerp over de verschansing te werpen. liet koffertje viel den matroos uit de vingers en was m een oo- geubük overstroomd mof het water der spui ten. Het bevatte al de handschriften van Stevenson, do beschrijving en de geschiedenis van Samoa, zoomede van andere Australische eilanden, behelzende, waarvoor hem door een uitgever reeds 48000 is geboden. Zoo werd dit kostbaar manuscript gered, gelijk eenmaal de -Luciade" van Camoens door den dichter-schipbreukeling zelf aan de nijdige golven werd ontrukt. Het spoorweg-ongeluk te Reading was daaraan te wijten, dat in de eerste verwarring die ontstond door de botsing van de twee trei nen, (de een met kolen en de andere met goe deren bevracht) men geheel en al vergat te seinen, dat de weg met meer vrij of veilig was. De personentrein, waarmee de reizigers voor hei grootste gedeelte terugkeerden van de feesten te Reading, stoomde met eene snel heid van 05 mijlen in 't uur, want hij was wat laat en de machinist zocht den verloren tijd in te halen. In volle vaart stortte hij nu op de kolenmossa. die uit den verongelukten trein op den weg lag, en daardoor op zij geworpen, vielen de locomotief en de wagens van den spoordijk in de i ivier. Dit gebeurde Vrijdag 's avonds cm halfzeven. Er waten slechts eenige seconden tusschen het oogenblik, dat men den trein zag aanren nen en het verschrikkelijk moment, dat hij in het water stortte. De lieden, die op den spoorweg bezig waren de rails vrij te maken van wat daar oplag, hoorden plotseling een vaag rumoer en ver smoorde kreten, terwijl zij tevens zagen dat de wagens van den dijk gledenalle geluid werd opeens in het water der rivier gedoofd. In hun val en alvorens zij op den bodem der rivier neerzonken, waren twee waggons geheel verbrijzeld; dit was een geluk voor dengenen, die er in zaten, want deze werden, al was het dan ook gekwetst, nog levend op de helling geworpen en zoo ontsnapte zij aan den dood in het water. Een derde waggon werd op den voorafgaan de geworpen op zulk een wijze, dat een zijner zijden nog boven water uitstak. Eén reizi ger gelukte het daardoor aan het gevaar te ontsnappen en hij vertelde dat zijns reisgezel len in hunne worsteling om den dood to ont gaan zich wanhopig aan elkander hechtten, waardoor de een de kracht van den ander verlamde. De dooden, die men uit het water heeft ge- gehanld, hébben niets menschel ij les moer. Onder hen vond men bet lijk van een zekere mevrouw JB cl Iers, eenc dame nit. Reading, om wier hals nog een afgerukte arm van haar dochtertje, dat met hare twee zusjes in eene coupé bij de moeder zat. Deze zijn nog niet gevonden. Vier jonge meisjes werden boven water gebracht, die kleine bloemtuiltjes tus sclien de verstorven vingers knelden. De ma chinist werd gedood op de locomotief gevon den. Pb- wordt verondersteld, dat er nog een der tigtal lijken van slachtoffers jn hef water be dolven zijn onder de overblijfselen van den verongelukten trein. Tot heden zijn er acht en twintig opgevischt, zoodat het getal gedoode reizigers thans reeJs op vijftig geschat wordt. Het uitzicht der stad Rome is sedert 1870 er veel op veranderd, niet in haar voordeel. De pogingen om sommige gedeelten te ver fraaien zijn mislukt, terwijl een aantal wijken er thans uitzien als na een aardbeving of een bombardement. Indient morgen de regeering een andere hoofdstad koos (b.v. wederom Florence) en al de ambtenaren vertrokken, gelijk van zelf spreekt, dan zou een ontvolkte, arme stad overblijven. Zij die do nieuwe Ro- meinsche paleizen en villa's bouwden, zijn thans failliet en vart velen der bankiers, die bun het noodige geld voorschoten, kan het zelfde gezegd worden. De overigen, bijna even ongelukkig in hunne speciilatiën, zouden ook hunne betalingen hebben moeten staken, indien niet liet gouvernement, de rijksfinan ciën er aan wagende, tusschen beide gekomen ware. Er zijn hondorden nieuwe straten en duizenden nieuwe huizen, die bestemd waren voor de aristocratie of de aanzienlijke burgerij, huizen met 5 a 6 verdiepingen, waar, nu om dat ze anders leegstonden, de armste gezinnen huizen. Voor de ramen der bovenverdiepingen van de fraaiste gevels hangt de waseh te dro gen en de straten hebben geheel hot voorko men van den Amsteffdamsehen Jodenhoek. Men kan die straten vinden in de nieuwe wijken rondom het Victor Emanuelplein, bij de poor ten San Lorenzo, Portose, Angelica en Porta Pin. Er zijn slechts een drietal uitzonderingen de Via Nazionale, de Via Venti Settembre en liet Corso Vittorio Emanuele (heel iets anders dan de Piazza van dien naam) zijn prachtige nieuwe straten, bewoond door welgesteldeu, en met goed onderhouden huizen. De andere gebouwen, die weinig of geen interest opbrengen, worden vanzelf verwaar loosd. Bij Monto Tcstaccio staan de helft der hui zen ledig; men kan er zelfs geen behoeftige huurders voor vinden, 't Gaat er mede als met de arbeiderswoningen, door de Tiber-Bank opgericht langs de stadsmuren aan den weg naar het Compo Verano. Langs die huizen loopt een grachtje met groen, stilstaand water dat zeer ongezonde dampen verspreidt. Dezelfde Banca Ti henna heeft ook eenige fraaie villa's gebouwd nabij de poort Pancra- zio, doch geen enkele van die buitenplaatsen is ooit verhuurd kuniW. kordon. De Coroini- tuinen zijn nog wel in de nabijheid en de ver gezichten en wandelingen zeer schoon maar het is er geen veilig wonenmen staat er aanhoudend bloot aan de overrompelingen van roovers en vagebondendiefstal met inbraak zijn daar zeer gewone geschiedenissen, vooral wegens de eenzame ligging; de steile heuvel van Monto Citorio snijdt deze buitenparken geheel van de bebouwde kom af. Eenzelfde fiasco leed de Banca Tiberina met het aanleg gen van de door villa's (ook al onbewoond omzoomde wandeldreef tusschen de Via Salara en Aquacetosa; niemand wil or wonen. Som mige villa's in Moorschen of Turksciien stijl, zijn half opgetrokken geblevenhet werk is plotseling gestaakt. De Piazza Vittorio Emanuele levert, al een zeer zonderlingen aanblik op. Het vierkante plein is omringd door paleizen, met zalen, de eene al prachtiger dan de andere en aan den voorgevel versierd met zuileryen, ruim 200 marmoren kolommen verrassen het gezicht van den verwonderden bezoeker, die voor ledige woningen staat, blijkbaar bestemd voor prinsen of ambassadeurs. Slechts enkele van die gebouwen zijn betrokken door geringe lieden, dio nauwelijks de weinige huur kunnen betalen. In enkele buurten der stad staan rijen hui zen half afgebroken, hier en da u- een paleis, dat op vallen staat en nog door stutten wordt overeind gehouden, elders groote gebouwen, nog niet onder dak en die ook niet voltooid zullen worden zij verzakken reeds, omdat do fundementen niet deugen. Op een andere plaats, woningen in aanbouw, met de steigers er nog voor, waar het werk plotseling heeft opgehouden, omdat het geld ontbrak. Nabij de nieuwe Gavihaldibrug ziet men afbraak van nieuwe buizen liggen, die niet eens wordt op geruimd. Enkele wijken hebben een militair voorko men. Nabij de Engelenburcht staat een kolos sale infanten'e-kazerne en in de Via Lorenzo een nog grootere voor cavalerie en artillerie, terwijl ruim een dozijn forten, door strate gische wegen aan elkaar verbonden, aan de stad het air van een vesting geven. Sommigen zeggen, dat deze forten ook al niet zijn wat zij lijken, dat, zij, hoe modern ook, niet be stand zouden blijken tegen het nieuw geschut. De vele duizenden Italianen, die zich in Rome gevestigd hebben zijn of slecht, bezol digde ambtenaartjes, óf metselaars, ófwel arme gelukzoekers. Sedert dat de bouwcrisis is uitgebroken zijn die metselaars zonder werk en ten laste van liet armbestuurde politie hoeft een aantal hunner genoodzaakt naar de plaats hunner vroegere inwoning terug te keeren. VEN'RAY, 27 September. Bij Zr. Ms. besluit is herbenoemd tot kan- toaréchter-plaatsvervanger in het kanton Sittardj A. 11. J. Russel. Bij Zr. Ms. besluit tot kantonrechter- plaalsvorvanger in het arrondissement Maas tricht mr. E. J. II. M. Rijckevorsel, advo caat en procureur te Maastricht. Is benoemd tot dir. van het post- en telegraafk. te Balk L. W. Vollers jr., thans tslegr. le. kl. bij de rijkstelegraaf. Door den directeur-generaal der Staats spoorweg mij. is bepaald, dat alle telegrafis ten ei. volontairs der Rhijnspoorweg mij., die den 15n Oct. c.k. worden overgenomen, na verloop van G maanden zich aan het surnu- merairsexamen behooren te ouder werpen, ten emdü onder hei vaste personeel der S.S. te kunnen worden opgenomen. Het carnaval, door de sociëteit Momus te Maastricht in Februari a.s. te houden, be looft bijzonder aantrekkelijk te worden. Vier- en-dertig sociëteiten zullen aan de optocht, die den intocht van prins Carnaval te Maas tricht zal voorstellen, deelnemen. Eene der afdeelingen zal een reclame-optocht worden. Men wil door een en ander het jaarlykseh carnaval, waarin het, gaandeweg tot een reeks van bacchanaliëJ verbasterd, was ge raakt. Maandag vertrok de Zeereerwaarde Zeergeleerde lieer P. Wiramers, tot dusverre professor van Rolduc, naar Venlo, om al daar de functie van Directeur aan het nieuwe pro-gymnasium waar te nemen. Onze beste wenschen vergezellen der. heer Witnmers, opdat de onderneming, waaraan hij met zooveel moed zijne krachten gaat wij den, overvloedige vruchten moge opleveren voor Kerk en Staat. Den 5en October a.s. zal de hoor Houba, Griffier der Staten van 't Hertogdom Limburg zijn 25jarig ambisfeest vieren. Met voldoening raag Limburg op zijn ver- dienstlijken burger wijzen, die, door Koning en Paus beidon gedecoreerd, aan velen steeds tot raadsman diende, steeds vol ijver en toe wijding was voor de belangen van ons dier- öaar gewest. Met genoegen vernemen wij daarom, dat de HH. Burgemeesters van Limburg bijna allen zonder uitzondering besloten hebben, den jubilaris op dien dag, bij ménde eener Commissie, hunne hulde te doen aanbieden. Gewis zal hot den waardigen Griffier ook met aan bewijzen van belangstelling van alle zijden ontbreken. Het ging Zondagavond op den "Werf" te Svvalmcn warm toe. Een Koermondsche bengel van circa 18 jaar, bediende van den heer H., en die door zijne vuile taal zeker eene flinke bestraffing verdiende, werd echter al te onmenschelijk voor zijn laagheid gekas tijd. Zijn hoofd was geheel misvormd en ver toonde slechts ééne akelige wond, terwijl hem een diepe messteek in de rechterzijde werd toegebracht. Het zal de politie wel ge lukken, het geheimzinnige, dat die zaak nog omhult, op te heffen. Maandag had in het naburige Valken burg de aanbesteding plaats van het Groot Sanitorium (of herstellingsoord) dat aldaar zal gebouwd worden aan den grooten weg tusschen Valkenburg en Oud-Valkenburg naar de plannen van den architect Cuypers, van Amsterdam. Het gebouw zal den naam dragen «Huis ter Geul''. Het zal een groot gebouw worden. Tegen den berg gesteund, zal hot zijn vier verdiepin gen langs den weg verheffen. Voorzien van alle comfort; Biljart- lees- en converzatiezaal, badinrichtingen enz., beslaat het een opper vlakte van ruim 1200 vierkanten meter. Elf inschrijvingen waren ingekomen. Het gebouw werd eerst gedeeltelijk aanbesteed, waarvoor de laagste inschrijver was de heer Grocnendaal, te Nieuwer Amst-1, voor f 45, 317 (hoogste de heer J. Rcggors, ie Maas tricht, voor f77.000). Het werk is den heer Grocnendaal gegund. Daarna in massa aanbesteed, bleek de laag ste inschrijver te zijn de heer Van Straten, te Utrecht, voor 186.756; hoogste de heer J. Regger8, to Maastricht, voor f 114,300. Goedkeuring is voorloopig nog niet gegeven. Door den minister van Waterstaat is aan Gedep. Staten te kennen gegeven, dat do re geering bezwaar moet maken, om voor do spoorweglijn SittardHeerlenHerzogenrath subsidie te verleenen. Naar aanleiding van deze beschikking zijn gedelegeerden uit de Staten in overleg getreden met het bestuur der Maatschappij tot exploitatie van staats spoorwegen, en heeft dit laatste zijne êischon in zooverre gewijzigd, dat de alsnog aan de provincie gevraagde subsidie van 1 100,000 één ton is reeds toegestaan tot op de helft zal worden verminderd en de ontbreken de f 50,000 door de Exploitatie-Maatschappij zullen worden genomen. In de 23. dezer gehouden buitengewone vergadering der provinciale Staten werd de verhoöging der subsidie voor den spoorweg SittardHerzogenrath tot f 150,000 aangeno men. De weleerw. heer Drossaert, uit Heyen, tot dusver kapelaan in het bisdom van 's Her togenbosch, vertrekt naar Noord-Amerika om te worden geplaatst in den staat New Orleans Onze beste wenschen en een gezegende werkkring worden deu moedigen priester van harte toegewensoht. De bank van leening te Nijmegen, waar in zulke enorme dieverijen en vervalschingen der ïegislers zijn aan het licht gekomen, is tijdelijk voor liet publiek gesloten. Daar do tegenwoordige directeur en gearresteerde le klerk T. sedert Sept. 1880 aan de bank in functie zijn geweest, zullen do boeken der bank over dit tienjarig tijdvak door eene speciale commissie worden onderzocht, om den gchee- lon waren toestand te leereu koimen. Men verwacht, dat daardoor nog meerdere malver satiën aan het licht zullen komen. Door de Nijmeegsche Tramweg-Maat schappij, te Nijmegen, is gunning gevraagd voo'r den aanleg van een stoomtramiijn van Nijmegen naar Berg-en-Dal, welke lijn den bovenweg van den Hunner berg. zal volgen, zoodat men dan langs twee lijneu dat lustoord zal kunnen bereiken, daar, zoo als men weet, de bestaande lijn den beneden weg naar Beek volgt. 'V' Te Den Hoorn (op Tessel) heerscht do muizenplaag op groote schaal. De vraatzuchti ge knaagdieren maken zich niet alleen moester van alle vruchten, die zij kunnen bemachtigen maar zelfs verslinden zij groote hoeveelheden van de aardappelen, welke in den grond zitten. Iemand, die m de nabijheid van het dorp werkte, sloeg op êén dag op den akker, waar hij bezig was, tachtig muizen dood. Vrijdag woonden zooveel Amsterdam mers de wapenschouwing over de huzaren te Bussutn bij, dat toen, de trein van 3 u. 29 m. hen naar de hoofdstad zou terugvoeren, die nauwelijks allo passagiers kon bevatten, zoo dat de commissaris des konings jhr. Schorer, benevens twee leden van Gedeputeerde Staten zich genoopt zagen in een goederenwagen te gaan zitten. In de papierfabriek te Kampen heeft Dinsdag een treffend ongeluk plaats gehad. Een werkman, wiens vrouw stervende was, had daarom vrijstelling van arbeid verkregen en was nog slechts even in de fabriek ontboden om iets aan eene machine te verrichten. Gedu rende een kalm oogenblik, dat zijne vrouw mocht genieten, spoedde hij zich naar de fa briek, om dit te doen, doch kwam baarbij om. Bij de bezigheden nl., die hij verrichtte, ge raakte zijn kleederen om eene as vast, waar door hij werd rondgeslingerd, en, voor dat men de machine had kunnen stoppen was hij reeds een lijk. Een veertigtal arbeiders van den siga renfabrikant A. B. te Tilburg hebben, toen liun eisch van ontslag des meesterknechts met werd ingewilligd, het werk gestaakt. De heer B, weigerde mot hen in nadere enderhande- ing te treden, Vogelvrienden worden in de dagen, dat er sneeuw ligt, door de N. R. Ct. in een aan doenlijke aanmaning uitgenoodigd, om brood kruimeltjes in de vensterbank te leggen. Een vogelvriend te Berlijn heeft in dit jaargetijde op meer radicale wijze de beginselen der vo gelvriendschap opgevolgd. Hij ging den win kel van een vogelkoopman binnen, kocht voor 15 mark het paar, een aantal vinken, lijsters, leeuwerikken on andere soorten, zette de kooitjes met do gekochte exemplaren op de stoop en liet al de gevederde vrienden vliegen. «Zie, zoo sprak hij, de vogelen zijn voor de vrijheid geboren." De vogelkoopman knikte en was het met die beginselen, en vooral met de ontvangen Marken zeer eens. De Haagsche kouter der Pr. Gr. Cr. deelt het volgende voorval mede: Een jong schatrijk advocaat, die volmaakt gelukkig zou wezen, indien hij lid van den Gemeenteraad, Prov. Staten of van do Twee de Kamer worden kon, had reeds meermalen gepoogd, door een der kiesverenigingen tot candidaat te worden gesteld. Eindelijk was hij in aanmerking gekomen en nu had een kiezer die niet bijzonder kieskeurig schijnt, op zich genomen, overal stemmen voor don oerzuch- tigen candidaat te winnen. De kiezer, over tuigd dat kleine geschenken de vriendschap, onderhouden, had van den candidaat de schrif telijke belofte weten te verkrijgen, dat deze hem vooral de te bewijzen tjjdrooveilde dien sten schadeloos zou stellen. Intusschen liep do candidatuur op niets uit, dank zij het door zicht der Hagenaars. De verkiozingsagent diende nu bij den candidaat een declaratie van f 10,000 in wegens gedane uitgaven en werkzaamheden ten behoeve van zijne candi datuur. De schatrijke candidaat. die deze mislukte poging wat duur betaald vindt, wei gert, en de alles trotseerende omkooper stelt nu eene actie tegen hem in tot betaling van voormelde som.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2