Kerkvervolgers* ELIGIUS de Organist. ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1890. ELFDE JAARGANG No. 3¥. Uitgever!: IV. VAX DEX MLXCKjIOF-Sasscn. Deze Courant verschijnt ieder en Zaterdag. Advertentiën: ZIJ die zich nog voor 1 October weii- sclien tc abbonccrcn op „PEEL en MAAS" ontvangen de no nciidc nummers gratis. Het mesten van Kalveren. M L.K. 6' Zaterdag ^«nad der $Baan. N.M. 21e Zondag. E, K. 2Se Zondaj K^ind 5, 10, 1G, 22, 28 Sept. op 5.18; 5,10; 5.50; 5,-10: Abonnementsprijs per voor Venray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers kwartaal. 50 c. 65 c. 85 c. 6 c. Prijs der a' 0.38, 6.27, 0.1t, 5.50 5. Tan 1r iv^el. 3Q c clbe re<rel meer p, c groote letters en Tiknetten naar l'iaaUroinitc. Advertcntiën, 3maal geplaatst. wordon '.'maai berekend. Advertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. Toen de Heiland den H. Petrus aan het hoofd Zijner Kerk stelde, beloofde Hij met haar te zijn lot het einde der eeuwen en voegde II ij er bij, de machten der hel zullen niets tegen haar vermogen. Bijna negentien eeuwen zijn daar om de onfeilbare belofte van den Za ligmaker te staven. Vijanden zijn op gekomen, gewapend met al de macht van gezag, wetenschap en geweld, om de Kerk te bestormen en te vernieti gen; maar hunne pogingen zijn vruch teloos geweest; zij zijn gevallen, ver pletterd tegen de onwrikbare rots, die zij wilden vernietigen en de Kerk zet haar weg voort, zegenpralen op zcgenpralen meldend in de jaarboeken barer geschiedenis. Om de waarheid hiervan (e staven, behoeven we slechts een blik te slaan op de laatste jaren. Prins van. Bismarck, eertijds kan selier van het Duitsche Rijk, thans oene vergulden nulliteit, stond een maal zoo hoog en zoo vast gezeteld, dat zijn val onmogelijk scheen: te recht gaf men hem den naam van ijzeren kanselier. Hij was voor Duitsch- land's macht eu grootheid zoo onmis baar dat men angstig was voor de Feuilleton. 3G. Ondanks de aanbeveling van Dasson aan de kinderen, om zich te houden, als kenden zij Eligius niet, daar zij hem anders in ongele genheid zouden brengen, beantwoordden de drie meisjes den kreet baars broeders met een luid geween. Terwijl Adêle en Sophia haar in tranen badend gelaat met hare handen be dekken loopt Josephine naar Eligius toe en met gevouwen handen voor hom nederknie- Jende, houdt zij met eene angstige gejaagdheid hare oogen op Eligius gevestigd, wiens bleek heid hem aan een lijk gelijk doet zijn. Eligius bezwijming gewaar wordende, liet Dasson vaardig de gordijnen aan het voeten einde van het bed vullen, zoodilt de heer Du préjean niets daarvan kon zien en Camillins in het voorbijgaan een fleschje vlugzout in de hand stoppende, trad hij voor liet bed van den zieke, zeggende Gij duidt het die armen kleinen immers niet ten kwade, mijnheer, dat zij zich in uw bijzijn, zoo zeer aan droefheid overgeven? Helaas! hot is nog geen veertien dagen gele den, dat zij hare moeder verloren hebben Zij bevallen mij ongemeen, sprak de bankier. Doctor, ik ben u veel dank ver schuldigd; in waarheid! ik hcü mij nimmer den tijd gegund, om mij met het lot der ar toekomst, dat men vreesde voor het heil van het nieuwe keizerrijk, als van Bismarck zou komen te verschei den. En ziet de jeugdige keizer als doör de Voorzienigheid bestemd neemt de teugels des bewinds in handen, en nu?? de groote man verdween van liet wereldtooneel. Hij werd van zijn hoogen zetel afgeworpen en zijn heen gaan wordt met betreurd. »I/i ben en ik blijf erriep hij eens in den Rijksdag uit. Maar hij is niet ge bleven. Hij is gevallen en verwekt nu medelijden, zelfs bij zijne vroege re vrienden en vereerders. an Bismarck heeft oorlog gevoerd tegen don Paus en den Godsdienst; hij werd er voor gestraft. Alexander II van Rusland wiens onbeschaamde gezanten eens aan Paus Pius IX durfden Verklaren, dat in Polen Katholicisme en revolutie één waren, stierf door de bommen der nihilisten. Napoleon III die zijn weldoener Pi us IX zoo ondankbaar behandelde en werkelijk medewerkte nm jki: Pons van zijne Staten te berooven, stierf, beroofd van zijne kroon, aan de ge volgen eener smartelijke ziekte, in ballingschap. Zijn eenige zoon en erf genaam viel onder de zwaarden der wilden in Afrika. Victor Emmanuel, die op trouwelooze wijze Rome overweldigde, stierf in de kracht zijner jaren, na eene ziekte van 5 dagen, vervuld met gewetens wroegingen, in het paleis, dat hij van den Paus had geroofd. Oostenrijk, dat den Paus had moe ten ter zijde staan, om diens konink lijke rechten te verdedigen, liet den Paus, op raad van den liberalen mi nister Von Beust, aan zijn lot over. Het zag tol slraf zijn kroonprins door zelfmoord sterven. liet Katholieke Beieren, welks Bre men bezig te houden mnar gij hebt gelijk, er ligt daarin een zeker genot opgesloten. Treedt nader, lieve kleinen. Kom aan, weent zoo niet; ik zal u wat lekkers laten geven Weet gij wc!, sprak hij fluisterende tot Das son, dat zij er zeer goed uitzien? Zij hebben volstrekt niet het gemeene uitzicht der gewone armen. En liet kleinste meisje, wat heeft dat mooie oogen!.... Ik was er van overtuigd, dat gij, die belangwekkende meisjes ziende, getroffen zoudt worden, mijnheer. Op dien leeftijd!.,., geen vader of moeder meer Ja, ja, ik wil. dat zij zich mijner herin neren. Welaan! ik ga ieder barer,... op mijn woord! een schoonen bruidschat verzekeren Hoe heeton zij, mijnheer Dasson. Sophia, Adêle en Josephine. Goed; maar ik moet haar familienaam weten.... den naam barer ouders? Aha! den naam van haren vaderlaat eens zienantwoordde Dasson, in geen ge ringe verlegenheid over die vraag welke hij niet, voorzien had. Maar terwijl Dasson met den heer Dupré- jcan sprak, was het Camillins mogen geluk ken, Eligius uit zijne bezwijming te wekken. Deze stond bij liet hooren der laatste vraag zijns ooms op en zonder zien den tijd te gun nen, om het koude zweet, hetwelk nog opzijn voorhoofd parelde, af te wisschen, trad hij met een ontdaan gelaat voor het bed. Oom sprak hij met eene haperende stem, oom, het. goede hart van mijn vriend verleidt hem, om uwe goede trouw te verrassen; maar mijn geweten verbiedt mij, om ten koste van sident den strijd tegende onfeilbaar heid des Pausen en de Vatikaansche kerkvergadering op zijne banier had geschreven, moest zijn koning zinne loos zien worden en zij ft leven eindi gen in de golven van liet Starnber ger meer. En de Staatslieden, die tegen Kerk en Pausdom opstonden? Graaf von Arnim, de doodsvijand van Pius IX die zoo trouweloos handelde tijdens de Kerkvergadering en de inneming van Rome, stierf, tot eene zware straf veroordeeld, als vluchteling, een pijn lijken dood. Garibaldi, de oude re volutionair, de gezworen vijand van den Paus, verliet de wereld zonder eer of roem, gekrenkt ,:i geest en geknakt in lichaamsvermcgens. Gam- betta, de woedende kerk vervolger, het hatelijk werktuig der kerkvervol- gende joden, viel vol schande en oneer. Von Beust, de grafdelver van Oosten rijk er. schender van het Concordaat sloot gevallen en vergeter zijne loop vrienden verlieten hein en de dood maakte een einde aan zijn onheilstich tend leven. Staten en Rijken, die togen den Paus zijn opgetreden, zijn verdwenen. Vor sten en machthebbers, die de Kerk hebben bestreden, zijn gestorven, maar de macht van liet Pausdom staat immer rotsvast. Nog altijd klinkt de stem van den Vader der Christenheid over de gansclie wereld en millioenen luisteren en gehoorzamen aan den Gevangene op het Valicaan. A ruchteloos zijn er vijanden geweest om Hem te doen vallen, Hij gaat voort aan de wereld de leer van Christus te verkondigen en deinst voor geen geva ren terug, steunende op de onfeilUare beloften van Hem die zeide: Gij zijt Petrus; op deze steenrots zal ik mijne kerk bouwen en de poorten dei- liel zul len haar niet overweldigen." Wanneer toch zullen de oogen der verblinden geopend worden on de ver volgers van Kerk en Pausdom de waar baan op deze aarde. Lui" 1- 1 ,v.uv, t 1 [iru- 'leou vHiUTVomt schoon» li\ys32fcx tcstantschen godsdienst opvoedde, heeft vaarwel moeten zeggen aan de staatkun de en kan met zijn collega van Bismarck in de vergetelheid overdenken hoe lastig het is tegen de Kerk en den Pans te strijde te trekken. De dagbladen mel den dat von Lutz is overleden na met de Kerk te zijn verzoend. En von Humbeek die verkondigde dat hij liet lijk der Ka tholieke Kerk zou begraven, die door eene hatelijke schoolwet in België twist en tweedracht zaaide, die het geloof uit de harten der kinderen wilde bannen, wat is er van hem geworden? De kie zers hebben hem aan de deur gezet, hij werd door rampen en tegenspoed ge kweld, nood cu gebrek deden hun intocht in zijn huis, ziekten en kwalen kwamen hem bezoeken, gewetenswroe gingen pijnigden hem, zijne vroegere Oom.... ik heb veel, zeer veel tegen u mis dreven.... maar ik smeek u rouwmoedig om vergiffenis!.... Ik heb gisteren het ongeluk geluid in uw bijzijn aan mijne verstoordheid in oneerbiedige bewoordingen lucht te geven; mijn hart, vol erkentelijkheid voor uwe goed heid, wordt dien ten gevolge door wroeging verscheurd; vergeef het. mij, oom, vergeef het mij! Ten bewijze, dat gij ruij vergiffenis schenkt, verlang ik niels vuriger, dan dat gij mij veroorlooft die kinderen weder tot mij le nemen! ik heb tot dusverre in haar onderhoud voorzien door een aanhoudenden arbeid: thans, nu mij- een ruim bestaan verzekerd is, wil ik het insgelijks met haar deelen! Dit alleen smeek ik u, wees niet verstoord op mijwees niet verstoord op Eligius cn zijne zusters! Zoo sprekende was de jongeling, door zijne ontroering overmeesterd, op de knieën nedcr- gezonken en liet zijn afgemat hoofd tegen hot bed zijns ooms rusten. Door eene instinctma tige beweging waren de drie meisjes insgelijks voor het ledikant nedergeknield. Vergeef hun, oom, herhaalde Eligius met eene gesmoorde stem; vergeef, o! vergeef onzen vader! Sprakeloos van verbazing, niet wetende wat hij van dit zoo onverwachte en buitengewone tooneel moest denken, z ig de bankier Dasson met een ongerusten blik aan, als verwachte hij van deze de oplossing van dit raadsel. Ja, mijnheer, ja! riep deze uit, ja, het is de waarheid! daar hij hei u zelf gezegd heeft, wil ik het niet langer verzwijgen en voorzeker zult gij het ook mij vergeven dat ik u een oogenblik hc-b willen misleidenJa, liet zijn golooven) maak den Paus niet aan, dan is het met u gedaan." een leugen, voor haar eenig fortuin te koopen j zijne zusters, zijne arme 'zusiers. die gedurende De stal moet, indien hot mogelijk is, zoodanig ingericht zijn, dat hij van alles kan worden afgesloten. Een lichte stal is niet zoo goed als een cenigszins donkere, wat trouwens reeds een oude regel is bij liet mesten van varkens. Elk kalf moet een afzonderlijke ligplaats liebben, eu het tusschenschot, dat het dier van zijn buurman scheidt, moet zoo hoog zijn, dat de dieren elkaar niet zien en niet met elkaar spelen kunnen. Dit is noodig om ze rustig te houden. Het is vol doende, wanneer het kalf op zijn de laatste, zes maanden alleen door zijn ruste- loozen arboid hebben geleefdSedert zes maanden heeft hij zicli de grootste ontbeiingen en opofferingen moeten getroosten, om in haar onderhoud en dat barer stervende moeder te vooizien! Ik alleen bezat zijn onbepaald ver trouwenheeft hij misdreven door zulks voor u geheim te houden, welnu! ik hen niet min der strafwaardig dan hij; maar hij waste hooghartig, om u te doen blijken, dat hij ge brek leed. O! mijnheer, indien gij tot op den bodem van zijn hart kondt lezen, indien zijne schroomvalligheid en zedigheid niet voortdurend met de grootste zorgvuldigheid zijne edele hoedanigheden voor ieders oog trachtten verborgen te houden, zoudt gij, hoe wel gij hem leeds als neeflief hebt, hem als een engel hoogachten. De bankier liet oen blik, waarin eene ge weldige aandoening zichtbaar was, op Eligius vallen, die nog altijd met het noold tegen hot ledikant rustte. In den jongst verloopen nacht luid Dasson hem al diep geroeid door hem breedvoerig te vertellen, hoe veel moeite Eli gius zich gegeven had, om Gustaaf van het slechte pad, dat hem onvermijdelijk in het verderf moest voeren, terug tc brengen. Kom aan. Eligius, sprak hij ton laatste, sta op en ween niet meer. Luister! Is het uw voornemen, om die kinderen met u naar Mar seille te nemen Ja, oom! antwoordde Eligius met vuur. Maar..,, zijn zij geucigd u detwaarts te volgen Blikken, van die welsprekende blikken, welke gee no taal bij machte is. om met woor den uit te drukken en die in dal oogenbl plaats goed kan staan, de schollen mogen niet zoo n ijd van elkaar staan dat liet diep zich op zijn plaats zou kunnen omwenden. Voor middelma tig groote kalveren behoeft elk hole niet langer te zijn dan 1,50, nieter, bij een breedte van 0,50 meier er. met tusschenschetten van niet hooier dan I nieter. Om de ligplaats zoo dToog mogelijk te houden, is het zeer raadzaam, den vloer van deri stal zoodanig in te richten, dat de vloeibare afval en mest door gaten van 3 a 4 centimeter doorsnede on der den vloer kan wogloopen. Even nuttig is het, dat in den stal een gelijkmatige temperatuur van 1520 graden Celsius beerscht; evenwel dient men tegwlijk te zor gen voor voldoende luchtververschiog, waarvoor liet meest aan tc raden is een ventilatie van beneden naar boven. Vooral moeten de dieren niet aan tocht zijn bloodgosteld. Over 't algemeen is 't voldoende, t't', kalveren „.^il daags van melk eenter bok hier weder, ile' 'arulKens- uren regelmatig te verdoelen eu zich slipt aan die uron te houden. Hoe noodig dit is, bewijst het ongeduld der kalveren, wanneer liet voedings uur nadert. Iloiult men niet nauw keurig aan de gewone ure vast, d m drinken de kalveren te veel en te haastig, waardoor zij zich ziekten op den hals halen, die dikwijls hun dood ten gevolge hebben of beu ongeschikt maken voor verdere mesling. Voor de boeveelheid melk, die men een kaif geven moet, is geen vaste regel aan te gevenbcL best kan men die hoeveelheid die voor elk kalf misschien verschillen zal afleiden uit de wijze, waarop do dieren zich gedragen na liet voede ren. Gaan zij rustig liggen, dan tiisschcn Eligius en zijne zusters gewisse d werden, antwoordden den heer Dupréjean. De drie kinderen naderden haar broeder en hom hij do handen vastgrijpende, schenen /ij te willen zeggenniets, niets zal ons van hem kunnen scheiden «Ongelukkiglijk is dit eene ontdekking, welke waarschijnlijk al mijne plannen in dui gen doet vallen, want ik weet mot, of gij mijne inzichten zult deelen. Mijnheer Dasson, heb de goedheid mij dat stuk. eens aan te geven.... gij weet wel. de acte. welke li ij gisteren ge weigerd heeft tc teckenendaar, op do secretaire.... Goed geef mij nu nog mijn bril eu den inktkoker aan. De heer Dupréjean nam de acte aan, gaf een paar kruisstreepeu over de.onbarmhartige voorwaarde, welke haar eindigde en begon te schrijvc-n. Terwijl hij hiermede bezig was, heerschte or in de kamer eene plechtige en indrukwekkende stilte eu hoorde uien niets dan nel krassen van de pen over liet papier. Na eene poos geschreven te hebben, reikte de bankier liet papier aan Dasson over, met de woorden Wees zoo goed en lees de slotvoorwaardo eens overluid voor, doctor; wij zullen zien, of ik van daag gelukkig zal zijn. Met eene helder^ en duidelijke stem las Dasson de volgende regelen -De hiei voren beschrevene beschikkingen, betrekking hebbende op mijn neef' Eligius Castelnau en waarbij hy tot mijn cenigóiï erf genaam ber.oemd wordt, blijven v .n kracht, ónder voorwaarde, dat hij, afstand doende van de betrekking van organist. Slot volgt.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1