WtekbM TM r ELIGIUS de Organist. ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1890. No. 35. Uitgi arer W. VAX DEX M Deze Courant versehi i Hu! OF-Sassen. [it iedcren Zaterdag. Eenige bsschouvvingen ever de voeding van liet varken. Stased «les* itkaii. V.M. 7® Donderdag. L.K. 15e Vrijdag, N.M. 23e Zaterdag.' E, K. 30c Zaterdag. Abonnementsprijs voor Venray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers per kwartaal 50 c. 05 c. 85 c. 6 c. dvertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag "vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. »'t Zijn slechte tijden, die wij bele ven," hoort men overal klagen. Die goede, oude tijd, de oude vroomheid en rechtschapenheid zijn verdwenen, zede lijkheid en godsdienst worden met don dag zeldzamer; brave, tevreden en op rechte menschen, vindt men bijna niet meer. De ocr.e vertrouwt den anderen niet. Niemand is met zijn lot tevreden, ook niet met zijne medomenschen en velen hebben dan ook reden om ontevre den te zijn. Dc werkgevers klagen over hunne werklieden, dat zij te weinig ver richten en te veel eischen. De werklie den klagen over hunne patroons en zeggen dat dezen hen onbillijk, hard vochtig, liefdeloos behandelen, hen gewetenloos uitzuigen, hur. veel werk .p-nlegi^r, "dc;di -yeinig loon geven. De ouders klagen, en met reent, ctai (ie kinderen hen over het hoofd gewassen zijn, zich niet meer aan liet ouderlijk gezag willen onderwerpen, verwildeien en ruit den aard zijn geslagen." De kinderen trekken den neus op voor de ouders, omdat deze te ouder vel sch zijn en met den vooruitgang" geen gelijken tred willen houden. De vrou wen maken te veel werk van hare klee ding en zijn te veel eischend in het bestuur dor huishouding; do mannen voeren eene levenswijze ver boven hun stand en vermogen. Iedereen wil verder springen dan zijn stok lang is; iedereen zoowel de dienstbode als de meesteres, zoowel de knecht als de heer, verooi- looft zich a! te groote weelde. De oude soliditeit lieeft opgehouden te bestaan. Men is niet meer te vreden met eenvou dige kleeren en de sobere en degelijke Feuilleton. 34. De weinige uren rusténs, welke hij in den lautsten tijd des nachts genoot, daar hij aan den slaap den tijd ontwoekerde, welken hij over dag door het les geven voor zijne studiën verloor, waren niet voldoende tot versterking van zijne krachten hierbij kwam nog de over spanning van zijnen geest door de verschillen de werkzaamheden van het concours; dit alles gevoegd bij de aanhoudende, hem kwellende zorgen om behoorlijk in zijn levensonderhoud en dat fijner zusters te kunnen oorzien, had zijne gezondheid ondermijnd en eene langzame koorts verteerde hem. «Morgen, hernam hij na eene kleine pauze, overluid den loop zijner gedachten volgende, morgen ga ik weder naar mijn oom.... om hem vergiffenis te vragen. Ik zal hem alles openbaren.... ik wil hem niet langer een ge heim maken van mijn doen en laten;ik zal hem van mijne zusters spreken.... hem smee- ken die arme kinderen, die toch niets tegen liem misdreven hebben, niet te haten! Mor gen!.... zal het beslist zijn, morgen! zal de uitspraak bekend gemaakt worden.... Zonder morren zal ik mij aan de uitspraak onder werpen, hoedanig die ook zijn moge! O mijn Godmet de hand op het hart, betuig ik U mijn oprechten dank, dat Gij dit hart bewaard spijzen. Men zoekt niet meet* het geluk en het genoegen in huis, neen, men tracht in slemppartijen er wat dies meer zij, liet middel te vinden om de zorgen des levens te vergoten en zich te vermaken ten koste van huisgezin en maatschappij. Iedereen speculeert in onze dagen om maar niets te doen, op eene gemakke lijke wijze door de wereld te komen, zij liet ook op kosten van anderen. Van werken en zorgen heeft men een gren- zenloozen afkeer. Men huldigt den vooruitgang, maar een betreurenswaar dige» vooruitgang, den vooruitgang in leugen, bedrog en verkwisting, in het uitbroeden van plannen tot revolutie, moordaanslagen, in liet uitvinden van bedriegerijen en middelen om den evcn- mensoh kwaad te berokkenen. De we reld ziet er met den dag droeviger uit en hot menschdom wordt ondanks alle uitvindingen en volmakingen dagelijks meer en meer ongelukkig. Zeker wij beleven een slechten een boozen tijd. Wie^aldus redeneert in onze dagen, ge^'ük u.hii sohilde<"t 1-vend ice ldeuren don juiste toestand af. Doch waaraan ligt de schuld, dat onze tijd zoo slecht is? Aan den geest des tijds zegt men. Maar wie is dan die geest des tijds? Wanneer wij over den geest des tijds dien velen als een spook zouden willen uitschreeuwen, eens ernstig nadenken, dan komen wij tot de conclusie, dat die booze geest niemand anders is dan wij zeiven. De tijden gaan met de menschen mee die met hen leven. Dat de menschen zich zeiven en dc eene den anderen het leven verbittert en ondragelijk maakt, dat maakt ook den geest des tijds zoo kwaad. Ziedaar de oorzaak van den slechten tijd. Niet de tijd maakt den inensch slecht, maar omgekeerd In plaats van te kreunen en te klagen over de sléchte tijden, zou het Yoel be- hebt voor het ijdele streven naar den lof der mGnschen, waarvoor ik vóór den aanvang der proeven zoo zeer bevreesd was. Ik heb ze af gelegd als een plicht, waartoe Gij mij riepf, cn bij derzelver uitvoering heb ik mij alleen op uwen machtigen bijstand verlaten. Oorza ken, geheel van mij zeiven onafhankelijk, hebben mij verhinderd mij naar belmoren van mijne taak te kwijten; maar Gij, Heere; hebt het zöó gewild! Uw aanbiddelijke Wil ge schiede XXiï. Ton huize van den lieer- Bernard moesten de mededingers bij eikander komen. Van liever lede verschijnen allen-' in de zaal. Aller ge sprekken hebben natuurlijk den vermoedelij ke» uitslag van bet concours lot onderwerp. De beroemde Beichiui slaat in bet midden van eene dichte groep, Bercliini, van wien onder scheidene composition door de liefhebbers be wonderd worden, Berchini wien het somtijds aan inspiratie, doch nimmer aap kunstgevoel mangelt. IIij voert den boventoon m hut ge sprok, waarbij hij meer Iialiaansch dan Fransch gebruikt en ieder houdt, zich als be grijpt. hij volkomen zijne bedoeling. Inlussehen ontvangt Camilius alle aankomenden met de grootste hartelijkheid; want vele liefhebbers, benevens de vrienden en beschermers van de mededingers, die met belangstelling den loop van de werkzaamheden gevolgd hebben, heb ben verzocht om bij het uitbrengen van de keuze tegenwoordig te mogen zijn en de zaal is dien ten gevolge nagenoeg vol. Tot niet ge ringe ongerustheid van Cumillius heeft Eligius nog niets van zich laten zien of liooreh wan G.5G; n/m. Prijs der Advertentiën: ran 15 regels 30 c. elke regel meer 0 c. groote 1 otters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2mani berekend. ter zijp. wanneer i« 'I een rouwmoedig i!ke hij zc\f begaat, gebreken welke hij n en erkenken dat "eel goeds te doen. ,:n hun best toxloen Weeken den gods et, de tevredenheid .dc wederzijdsche i-zl on lijdzaamheid, liefde der ouders •en, der grooten, uers jegens de ar- ijke deugden op- sehiecén, dan zal ook de lor tevredenheid, de fouten erkende wanneer iedereen dj bezit, wilde verbetq bij beeft verzuimd Daarom dienen a om overal aan te dienst, de goede zet do arbeidzaamheid', liefde, offervaardig}^ de ware christelijk jegens hunne kind meesters en werkge beiders en dienstboden, der kinderen vrees en hunne gehoorzaamheid jegens de ouders, de verknochtheid en de getrouwheid der ihpdergesc hikte ten opzichte van huninj meesters. Draagt zorg dat de chrisi nieuw wortel christelijke geest der eendracht en c| is vredes weldra uit de huisgezinnen [ver de gemeenten, over de provinciën/ over den Staat en over de ganse lie maatschappij zich ver spreiden en in plaats van een ah 'mi ii; 1 -A Mi" - den tijd gaan belewn. li. Deze verschillende verrichtingen heb ben tot doel het kauwen te vervangen. Alhoewel het varkoh met gemak aardappelen en topinambours eten kan alsmede de verschillende soorten wor telen, beeten, enz., is het stellig voor- deeliger deze eerst te doen koken; deze spijzen worden beter benuttigd zij laten veel minder afvallen; er is geene verspilling. Daarenboven laat deze bereiding toe bij het ration ge makkelijker datgene te voegen wat er aan ontbreek het is te zeggen ei- witstofhoudende zelfstandigheden onder den vorm van meel of gepletterde of geweekte zaden. Deze zaden en granen passen niet aan het varken; alleen gegeven gedurende een langen lijd zouden zij erge stoornis teweeg bren gen. De wortelspij zen gemengd met granen cn zaden, in behoorlijke even redigheden, verbeteren de eene de an deren. Een lui dier zijnde, legt liet varken zich veel neder en slaapt veelhet verbruikt weinig; het vraagt dus wei nig voedende sloffen voor zijn onder houd. Deze geringe oefening bevor dert meer het leggen van het vet in zijne weefsels dan de ontwikkeling der spieren weefsels. Deze alles eter kan leven uitsluitend van dierlijk voedsel of uitsluitend van plan ten voedsel, als het in de velden, de bosschcn en wouden loopt. Het voedt zich terzelfder tijd met planten en dieren, vooral insecten. Zijn onder- te verpletteren, om ze vervolgons in zijne maag op te hoepen. Alsdan eene lange rust nemende, verteert het vreed zaam alles wat bot ingeslokt heeft. De honger alleen doet het uit die rust opstaan. Zijne eenige maag is van middelbare grootte; zijne ingewanden, kleiner dan di* van grasctende dieren en grooler dan die cler vleeschetenden, hebben eene groote gelijkenis met die van den inensch. liet is van al or.-ze huisdieren datgene welk, ten opzichte van wat liet gebruikt, zich op de snelste wijze ontwikkelt. Als wij den aard der spijzen die aan liet varken passen, nagaan, kun nen wij ons gemakkelijk overtuigen dat hel dagelijksch ration betrekkelijk arm moet zijn in stikstof houdende stof fen en lijk in vette slolfen en in kool ten acht ure moeten de rechters, die in het studeervertrek van den lieer Bernard bij el kander zijn, den uitslag hunner beraadshigin gen kenbaar maken en de groote wijzer der op den schoorsteen staande pendule, waarop me nigeen met verlangen een geheimen blik slaat, behoeft nog slechts vijl'minuten te doorloopen. Eligius heeft een zeer ongerusten nacht doorgebracht. In zijn slaap heeft hot beeld van Gustaaf, geheel bebloed cn doodsbleek, cu het sterfbed zijner behuwdmoeder zich on der allerlei gedaanten aan de oogen zijner ont stelde verbeeldig vertoond, terwijl hot gewee- klag van zijne van honger on gebrek stervende zusters hem voortdurend in de ooren klonk cn hem telken roize met schrik deed ontwaken. Door die akelige droomen afgemat, is hij bij liet krieken van den dag opgestaan en, na de H. Mis bijgewoond te hebben, bleef iiij langen tijd zitten bidden; want hij heeft vast.besloten, om bij liet verlaten van liet huis van den lieer Bernard, naar zijn oom tc gaan en hem ver giffenis te vragen voor zijne driftige uitdl uk- kingen en hij moet door den goddelijken bij stand gesterkt worden, om tot een stap over te gaan, welke hem zoo oneindig veel kust. Boezemde zijn oom hem reeds vroeger een zeker vreesachtig ontzag in, hoe veel te meer moet dit thans niet liet geval zijn, nu hij hem zoo grovelijk beleedigd heeft? Het is dus in de kerk, dat Eligius zich vergeten heefthij heeft een geruime poos doorgebracht met zich voor God te vernederen, met over zijne zwak heid te verzuchten, om den Almachtige zijne kwellingen op te dragen en Hem om sterkte te bidden, ten einde met gelatenheid de ver- twijtingen aan te hoeren, waarmede zijn oom hem ongetwijfeld zal overladen; want wie weet, hoe de oude man te moede zal zijn, al hij verneemt, d .t de kinderen van Philippine5 Bonnier ie Parijs zijn en Eligius ze z .o lang onderhouden heeft!.... Anno Eligius! Voor het altaar der 11. Moedermaagd nedergeknield, bloedt zijne ziel en vloeien zijne tranen; de opgewondenheid der koorts is voorbij en heeft voor machteloosheid plaats gemaakt! Plotseling slaat bet op de oude torenklok acht ure. Bij dat geluid herinnert zich EÜgius, dat hij zich naar den hoer Bernard moet be geven. Hij werpt op het altaar een laatstcn en begeerigen blik, wischfc in dor haast zijne oogen af en begeeft zich naar liet huis van Br ard. Bij het binnentreden der zaal groef, hij met een verlegen voorkomen de talrijke aanwezi gen, g.at regelrecht mar Camiliius toe, d;e hem met warmte de hand duikt, en naast zmh doet plaats nemen. Hetzij ten gevolge van een onwillekeurig huldebetoon aan het talent, het zij de onwederstaanbare overmacht, welke het zien van een gelaat, hetwelk nimmer voor eene begane laagheid heeft behoeven te blozen, al tijd zal uitoefenen, dit is zeker, dat allen met beleefdheid achteruit weken, om hem door te laicn en hem vriendelijk groetten. Eindelijk woidcn de beide vleugeldeuren der zaal geopend en treedt de jury binnen. Oogen- blikkelijk ontstaat er eene diepe stilte. Mijne heeren, aldus ving de voorzitter aan, twee manieien, om u don uitslag onzer beraadslagingen kenbaar te maken, stonden in onze keuze. Wij konden ons bepalen tot het noemen van dengenen, die zich liet beste van zijne taak gekweten heeft en wien hij ge- hydraton,- men moet er daarenboven minerale zelfstandigheden bijvoegen, die niet mogen ontbreken. Men is altijd geneigd in de vetmes ting evenals in den aankweek, de hoeveelheid albuminoïden in het ration te vermeerderen; men wil spoediger gaan, maar men vergeet dat een voed sel welk te veel stikstof bevat een gevaarlijk vergif is voor liet varken. Alles wat in het organisme komt, moet er later uitkomen, het is het zelfde langs welken weg, want het leven der weefsels is slechts eene op volging van verschijnselen van samen stelling en ontbinding, de innerlijke zelfstandigheid der weefsels vernieuwt zich onophoudelijk in het levend wezen. Een overvloed van stikstof in het ration van het varken wordt niet be nuttigd; het overvloedige moet al da delijk uitgedreven worden. Daarenboven wordt het bloed dikker loopt moeilijker om, des te meer daar het verrijkt is met eiwitstof. Daaruit volgen oploopingen in de organen die i-iiL-el/t 11 >-\ ii, tlnn/jiMinn '/AAOIC An longen, de lever, de lenden en ook do organen waar dc omloop moeilijker ge beurt, namelijk de huid. Deze neemt vet aan, dat het spek uitmaakt; hoe dik ker de speklaag wordt, hoe moeilijker de omloop is. Ook ziet fnon na eene voeding te rijk aan stikstof roode vlek ken en teekenen van deu netelbrand verschijnen. Als deze doodende voeding wordt voortgezet, dan doen de kenmerken zich talrijker voor on de blocdoplooping naar de longen, de lenden en ziekten der drachtige varkens laten niet naden dood te veroorzaken. Ook hoeft deze voeding aan al de dieren ccner boerderij gegeven dezelfde konteekens bij een groot getal hunner kunnen verwekken en doen ge- looyen aan het bestaan van het rood- von k. volg de vervulling der betrekking, welke de prijs van het concours is geweest, toekomt of wij konden de namen der mededingers afle zen. gerangschikt naar hunne betrekkelijke verdiensten. Dc eerste wijze was voor ons ge makkelijker: de tweede kwam, ons voor beter te beantwoorden aan de rechtmatige aan spraak, welke, gij er allen op hebt, om te ver nemen, in hoeverre gij het doel nabij geweest zijt. Wij besloten derhalve tot het laatste maar het is ons gebleken, dm het volstrekt onmogelijk was, om al de kandidaten te rang schikken. liet hoofdgebrek van de meesten hunner was, dat zij bij het afleggen der proe ven zieli op verre na niet gelijk gebleven zijn, en bei is déze ongelijkheid, welke ons verhin derd heeft aar» ons plan eene algeheele uitvoe ring te geven. Wij zullen er ons dus toe be-, palen, om op den naam van den eersten kan didaat drie andere, namen te laten volgen, waarvan ieder eene bijzondere vermelding, over waardig is en wij achten ons gelukkig te mogen hopen, mijne Lepreu, dat de schoone aanleg, waarvan ieder uwer blijk gegeven, heeft, tot. rijpheid gebracht door volharde sin- diën, ons la tor in de gelegenheid zal «(ellen in u de roemvolle steunpilaren vau de gewijde muziek te mogen aanschouwen. Hier zweeg do president; welJra ontstond er een verward gemompel onder de aauwe/.en- den in dc zaal, die elkander fluisterend hunne opmerkingen mededeelden. Ma eene kleine, pi.uzo nam de voorzitter een voor hem liggend, papier op cn zag de zaal rond. als wachtte hij tot er weder stilte was om voort te gaan. Wordt vevvolydi

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1