ELIGIUS de Organist. luüsnSand. ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1890. ÉT FT I JAARGANG No. o4i Uitgever W. VAN DEN 51 Uf CIvüOF-Sassen Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Eenige beschouwingen over de voeding van het varken. Reis ;ie «Bei* ^Üaas-a. V.M. 7e Donderdag. L.K. 15a Vrijdag. N.M. 23® Zaterdag. E, K. 30e Zaterdag. Stnnd der Zon. 5, 10, 16, 22, 28 Aag. op 4.28; *1,30; 4.43; 4,55; 5.5; v in.; onJer 7.43, 7.33, 0.50; n 'tri Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers 50 65 i 85 6 Prijs der Advertentiën: van 15 regels 30 c, elke regel meer 0 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertcntiun, 3mnul geplnaUft, worden 2inaal berekend. dvertentiën of Ingezonden Stuklcen gelieve men Vrijdag "vóór 2 uur 's-midöags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. Eene particuliere correspondentie uit Rome meldt het volgende Het zoogenaamd .uitstapje" van den Paus zal belangrijker-gevolgen heb ben dan men eerst vel kon vermoe den, want de Italiaansche regeering wil van de haar daarbij geboden ge legenheid gebruik maken, om haar .rechten" te doen gelden op liet ge bied van den II. Stoel. Ik heb u reeds bericht, hoe hot .uitrijden" van den Paus zich bepaald heelt tot het over steken van den Cortile della Zecca, een terreiD, zoo duidelijk tot het Va- ticaan behoorend, dat 's avonds de pauselijke Zwitsers do poort, die er toegang toe verleent, sluiten en den sleutel er van in 'bewaring hebben. Onlangs nu zond de Regeering op dezen Cortile eenige karren geel zand, Ai., iv.sr.ton g/ïledigd, alsmede een twee- Tal ingenieurs, die aanstalten maakten om de te verrichten werkzaamheden i op te nemen. De architect der apos tolische paleizen heeft z'ch gehaast dien heeren aan het verstand te bren gen, dat zij nutteloos werk zouden verrichten, vermits het terrein waar op zij hun arbeid voorbereidden, tot het Vaticaan behoorde, en de Paus zelf daarvoor zijn architecten had. Uit deze beide omstandigheden valt op te maken, dat de Italiaansche regeering geenzins van plan is don strijd op te geven, en dat wij ons mogen voorbereid houden op feitelijk heden van die zijde, welke niet van gewicht ontbloot zijn. Naar aanleiding van hetzelfde .uitstapje van 'L. H. ik zal den door de liberale pers ge- ijkten term maar gebruiken had ik Feuilleton. 33. Gij moet u verbinden, om nooit, in wolk geval ook, een cent van het vermogen, het welk in uwe handen zal overgaan, aan te wen den tot onderstand of ten voordode der kin deren, uit het tweede huwelijk uws vaders geboren. Indien gij komt te sterven, zonder gehuwd te zijn, zal uw geheele vermogen overgaan aan mijne nicht Leon tine ot' hare kinderen. Dassen was zoo weinig verdacht geweest op zulk eeno voörwaarde, waarvan de oom voor hem een geheim gemaakt had, dat hij, die hoerende, sprakeloos van verbazing op een stoel nederzeeg. Wat Eligius aangaat, deze scheen juist door dat voorstel geheel zijne geestkracht terug te erlangen. Oom! riep hij,.opspringende, driftig uit, terwijl hij met van verontwaardiging flikke rende oogen en een vuurrood gelaat met ruw heid het palier afkeerde, hetwelk de banlfier jieiR wilde overgeven de. nagedachtenis mijns vaders is mij heilig. Heeft hij een misslag be gaan, •vyelnu hij heeft, dio zwaai geboet maar nimmer zal hij zijn zoon onder het getal zijner beschuldigers tellen I - Wie spreekt er u yaji, oni hem te. be schuldigen-! er is daarvan in het geheel geen sprake; teelten slechts en zwijg er verder over onlangs een onderhoud met een zeer invloedrijk personage. Ik meen u geen ondienst te doen met het te resumee- ren. "Ofschoon Leo XIII zoo onge veer mijn zegsmanweinig op de hoogte is van de topograph ie van het Vaticaan (slechts korten tijd heeft hij in vroeger dagen te Rome in vrijheid geleetd) moet men toch niet meenen dat Z. II. in vergissing den Cortile della Zecca is overgestoken. De Paus is daartoe te berekend, te zeer zich zeiven meester, te zeer afkeerig van eene overhaasting, die de zaak, door hem voorgestaan, zou kunnen in de waagschaal stellen. Als de H. Vader last heeft gegeven, langs een anderen weg dan den gewonen de tuinen bin nen te gaan, heeft hij daarvoor zijn redenen gehad. Waarschijnlijk heeft Leo XIII het terrein willen verkennon en zich rekenschap geven van de openbare meening in betrekking met de rechten van den li. Stoel op het Vaticaan. Artikel; V der Wao.rhnrgcmoei sprf.ekt aldus: .-'De Opperpriester ontvangt'niet enkel de dotatie, in het vorige artikel bedoeld, maar gaat ook voort met gebruik te maken van de apostolische paleizen, het Vaticaan en St. Jan van Lateranen, met omliggende en daartoe behoorende terreinen, evenals van de villa Caslel Gandolfo met hetgeen er. toe behoort. De uitdrukking «voort- gaan gebruik te maken" Continue d Joair, staat tegenover in eigendom bezitten. Het eerste wordt den Paus toegestaan, het laatste ontkent de de Waarborgen wet. Welnu, dit is het juist waarover do. II. Vader zich bij elke gelegenheid beklaagt; hij is niet vrij, hij wordt beschouwd als oen staatsburger, die eenig privilege ge niet, maar die niet zijn eigen huis heeft, waarin hij doen en laten kan Hoe! is er geen sprake van, om liera te beschuldigen? Heet het dan niet, hem be schuldigen, als ik dit barbaarsche stuk met mijn naam onderteekende, om mij te verbin den zijne arme kinderen aan armoede en ge brek prijs te geven?O neen! ik zou liever sterven, duizend maal liever sterven dan zulk een eerlooze daad te begaan Ik bad zulk een uitval in het geheel niet van u verwacht, Eligius, sprak zijn oom mei eene van ontroering bevende stem; uwe woor den bevreemden mij in de hoogste mate; neen, ik zóu mij nimmer hebben kunnen verbeelden, dat gij aan de kinderen eenor trouw, die uwe vervolgster geweest is en u van uw vaderlijk erfdeel beroofd heeft, de voorkeur zoitdt go- geven hebben hoven een oom, die u met wel daden overlaadt.... -Weldaden?riep. de jongeling met blijkbare smart uit; weldaden?ach, oom! ik smeek u slechts om ééne enkele uamelijk die van oen rein geweten te mogen behouden! ik schuw of vrees den arbeid nietik ben niet bang voor armoede!, en gij zoudt van mij vergen, dat ik kinderen verstiet en verloo chende, die mijn vader do hunne noemen neen! liever sterven!... Behoud uwe schatten, ik begeer ze niet, ik weiger zo, liet hij er snel op volgen, want dat stuk teelten ik nooit nooit! Dit zeggende snelde hij geheel buiten zich zei ven naar de deur en Dasson liet hem gaan, zonder eenige poging aan te wenden, om hem terug te houden-, want hij was beducht, dat de vurige woorden, welke hem ontvallen wa ren, slechts de voorboden waren van nog he viger taal en hoewei hij zich voornam, al zijn wat hij verkiest. Lij wordt geduld, maar is zijn eigen 'meester niet. Hij mag «voortgaan gvbiuik te maken" meer niet. Morgen jkrijgt een minister het in zijn hoofd, <Jc hand te leggen op 't Valikaan, niemand kan 't hem beletteneen concessie, vandaag ver leend, kan immers morgen worden opgeheven? En zoo verstaan het dan ook inderdaad de 'bladen, die als tolken van den weljvilleuden premier Crispi mogen gelden. De H. Vader toont zich, ondanks dit alles en de beperktheid zijner mid delen, zijn grooten voorganger waar dig in do bescherm ng, aan kunsten en wetenschappen verleend. Onlangs begiftigde Z. II. het nieuwe observa torium, waarvan het beheer aan den Eerw. Pater Donza is toevertrouwd, met verschillende Voortreffelijke in strumenten, die van het vaticaansche observatorium een van do eerste in richtingen tor wereld zullen maken. De Paus heeft ,.^k last gegeven tot vornipuwing. vloeren der gsdeeiteiv van 4;at» ofs. die als de appartementen der Borgia's bekend staan. Voor hel tegenwoordi ge wordt er een gjroot gedeelte in bewaard van de gedrukte boekwer ken der Vaticaansche bibliotheek en van de boekerij van! den beroemden kardinaal Angelo Maï, Als men een stoomtuig wil doen werken, moet men Ivooraf aandachtig het mechanisme onderzoeken en voor al het toestel, dat dient om den ketel te stoken. Men kan aldus de brand stof erkennen die het best past en die op de spaarzaamste wijze de grootste warmte zal geven. mogelijke best te doen, oin de goede verstand houding tusschcn oom en neef te herstellen, beloofde hij zich evenwel daarvan niet veel goeds. Daar Eligius met drift? voortstapte, had hij spoedig zijne woning bereikt hij klom haastig naar boven zonder Brantóme goeden avond te zeggen en sloot zijne dèur op bet nachtslot, om niet gestoord te worden. «Zie daar dus riep hij smartelijk aangedaan uit, zie daar dus de vooi waards, onder welke ik die nalaten schap zou kunnen aanvaarden! Arme zusters ik zou u aan uw lot overlaten, om rijk te zijn! Zie! wat gaan mij zijne millioenen, wat gaan mij zijne rijkdommen aan, als ik die niet met u mag deeleu Neen, arme weesjes! gij zult uw broeder, uw vriend,, uw beschermer niet verliezen, zoo lang Eligius leeftO ja! hij zal de plaats van den vader, dien gij verloren hebt en die de zijne was, bij u bek'eeJen God zal aan mijne armen de noodige kracht schenken en nacht en dag zal ik voor u wer ken.... Wij zullen ieder ons best doen, orn ons brood to verdienen.... gelukt ons dit nioG Welnu, wij zullen gezamenlijk arm zijn, ge zamenlijk gebrek lijden, gezamenlijk omko men, maar er nimmer in toestemmen, dat men ons van elkander scheide!.... Ach! ik zou 11 verloochenen! u verloochenen voor hetgeen men fortuin noemt, u, mijne zusters, mijne kinderen! u, die zoo goed, zoo liefdevol zijl! ach! indien mijn oom 11 kende, zou hij u zoo feL niet halen Mijn God! rnijn God! wel ke harde beproevingen, welke wreedo folte ringen Zijne benauwde borst hijgde naar lucht; hij' opende zijn raam, om eenige versche lucht te Al de dieren der hofstede zijn le vende machines, die brandstof vergen. Dit toestel is niet hetzelfde hij al de soorten van huisdieren; hot biedt vrij talrijke verschillen aan deze ver schillen brengen wijzigingen inede in den vorm, welke de spijzen moeten aannemen. De werktuigkundige kan het fornis van zijne machine vorainlefcn, maar het vei'teringtoustel der huisdieren kan geene verandering ondergaan. Wij kunnen slechts aandachtig laatstgemeld toestel bestudeeren, om het een voedsel te leveren best geëi gend voor zijnon vorm, zijn vermogen, zijn mechanisme, ten einde het dier er zooveel mogelijk de voedende be ginselen die het bevat, uit kunnen trekken. Het is deze studie die onze kwee kers doorgaans verwaarloozende blin de slenter leidt hen schier altijd. Herinneren wij dus zeer beknopt waarin het verteoringtoestel van hut varken bestaat. Mou zal ons wellicht jzoggen. dak die bekUyptg b. .Wrijving overbodig? nutteloos is, dat ai kweekers die zoo goed als wij kennen. Waarom is dan het voedsel van het varkeu zoo dikwijls in tegenstrijd met hut voedingtoostel, mot zijne wijze van werken, mot de werkingen dor huid, met de werkingen der adem halingen, de waterlozing, enz! Men beweert het toestel to kennen, maar wat men het minst kent is zijn me chanisme. !)e natuurkunde leert het ons. Hoovelc kweekers zijn er dio de na tuurkunde van het varken bestudeerd hebben Zeer weinig. Do studie van het hoofd zal ons reeds belangrijke inrichtingen leveren over den vorm der spijzen, die liet best pas sen. Do bovenste kinnebak is langer daii het onderste. De onderste kinnebak is gearticuleerd met het slaapböon, dei wij- zo dat het anders niet kan doen dan do bewegingen van ophulion en neerlaten. Het varken kan de spijzen maar pietté ren door de twee kiunenbakken samen to brengen; de zljbewogiiigou, die do herkauwers kunnen doen, zijn aan het varken ontzegd, het is daarom dat de vezelspijzen en do drooge spijzen door hot varken niet kunnen gekauwd wor den; zij passou geenszins in ruwen staat. De kinnebakken zijn voorzien van -14 tanden. De 1- snijtanden worden maar benuttigd voor het vatton der spijzen. De vier baaktanden zijn wapens van verdediging; do andere tandon alleen dienen tot het pletteren der spijzen. Dit maaksel van de kinnebakken duidt genoegzaam aan, dat de natuurlij ke spijs van het varken tot grondslag malsche zelfstandigheden moet hebben, toeder groen, wortelen, aardappelen, i beeten, raputi, afval van de keuken, overschot dor brouwerij, stokerij, sui kerfabrieken en meelfabrieken. Het eut -1 h-- ..ulO*1 ;y - kels, enz., maar de gratiën en zaden die te klein zijn, worden niet geplutterd door de tanden en de moeste gaan door de vortoringbuis zonder eene verande ring te ondergaan de kleine zaden zijn over het algemeen van geen nut ip. de voeding van het varken. liet is daarom dat het noodig is ze eerst te pletteren of te malen, of wel ze te weeken ofte koken. (Wordt vervolgd.) scheppen en zijn gloeiend gelaat een weinig te verkoelen; doch daar de straat, waarin do zijmunr van de kerk uitkwam, bijzonder nauw'was en de hemel met /.ware -regenwol ken ovoitrokken was, ging hij te vergeefs halverwege uit het raam liggen: geen enkel verfrisschend koeltje deed zich gevoelen. Hij schoof het dus weder dicht en begaf zich naar het koor, om daar oenige verlichting voor zijn over kropt, hart te zoeken. liet zien van het vreedzame godshuis, des- zelfs levende eenzaamheid, deszelfs diepe stilte, welke hem veroorloofde, duidelijker de si om van God en die van zijn hart te liooron, brach ten weldra hunne gewone uitwerking op Eli gius te weeg. Zijne opgewondenheid bedairde allengskens; hij richtte het hoofd op, dat hij meer dan een kwartier nura tegen du koude raarmceu leuning van liet koor had laten rus ten, en even als in het Oude Verbond doode- lijkc beten genezen werden door eencu blik op de koperen slang, desgelijks was een enkele blik op het Allerheiligste Tabernakel voldoen de. om Eligius hart to-t zachtere gevoelens te stemmen en hem zijne gewone helderheid van- geest te hergeven. Hij betreurde zijn onbo- suisden uitvalbet speet hem met voor de erfenis, maar hij deed zich zeiven bittere ver- wijtingen over de ruwheid zijner woorden en den voor zijn oom zoo diep gr ie veilden toon, waarop hij ze geuit had. -Ik heb aan den eerbied, welken ik mijn oom verschuldigd was te kort gedaan, dacht, hij met leedwezen: alles wel ingezien, meende hij het toch zoo' goed met mij en was mij zoo genegen. Ach hoe diep moet het hem gegriefd hebben.,., ik had moeten, heden kon, dut er ook. voor mij. een Te Anjwerpcn waren Zondagavond reeds 30006 vreemdelingen aangekomen, ter bijwo- tijd was, waarop alleen hot liooren noemen van d*n naam mijner stiefmoeder voldoende was, oiu hem te ontroerenals ik veranderd bon, heb ik zulks niet aan mij zei ven te dan ken, maar aan de brieven van den abt Vincent en aan de gebeden, welke bij voor mij ten hemel opzondaan do inwerking der Godde lijke GenadeEn m weerwil van al zijuo' wijze raadgevingen en vermaningen zal ik dan toch altijd do zelfde blijven! z tl ik dan aliijd tot uiierstea overslaan!.... Het was mijn plicht, om hot voorstel van mijn oom van do hand te wijzenmaar hadde ik zulks met kalmte, niet liefderijkheid gedaan, wie weet hei?.... misschien zuu hij Lot zachtere gevoe len* gestemd zijn geworden? misschien zou hij verteederd zijn geworden en zich het lot dier kindertjes a angel rok keu hebben In plaats daarvan heb ik hem bode oef 1.... Ik heb dien zieken grijsaard, die de legerstede, waarop hij ligt uitgestrekt, met zal verlaten, dan om dia te verwisselen met de kille rustplaats dcf duoden in den sc mot der aarde, harde wcroi- den toegevoegd, die hem de ziel verscheurd hebben.... O mijn God, mijn eenige Toever laat! Gij weet, mi welke vurige bestanddec- leii G:j mijne ziel gevormd hebt, Gij kent het geheim van al mijne kwellingen, van nl mijn lijden, Gij weet hot beste, hoe*zwak- mijn hart is! Vergeef mij, liefderijke Hemclsehe Vader! vergeef mij mijne oploopcnd-hcid vergeef mijn arm hoofdwant iu do laatste veertien d.'gen is hei nwj. "Is doet de koortshitte mijn bloed bruisend door mijne aderen vloeien! Eligius bedroog zich niet. Worde teftolgdr

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1