Frankrijk Duitscliland Engeland Amerika Nederland Gemengde Berichten Vers achtte zij cmnoodig. Wel verklaarde zij zich voor het inrichten in ieder land van een nationale boekbeschrij ving en het wenscholijke van een diplomatieke conferentie, om te bewerken, dat voorwerpen, behoorende aan openbare bibliotheken,onver vreemdbaar en onaantastbaar verklaard wor den, - Uit de nadere berichten betreffende het ouweder, dat Zondag 11. gewoed heelt, blijkt, dat vooral in België groote schade is aange richt. Op verschillende plaatsen sloeg de blik sem in en werden personen getroffen. -Te Tourcoing bij de Fransehe grens is door Belgische liefhebbers een wedstrijd ge houden met ratten vangende houdeu. Twee liefhebbers uit Antwerpen en Tour coing streden om den voorrang. L>e hond van den Antwerpenaar doodde 50 ratten in 13 minu ten 55 seconden, terwijl de hond van den bur ger van Tourcoing, voor dezelfde bezigheid 7 minuten 20 seconden noodig had. De groote betooging ten gunste van al gemeen stemrecht, die Zondag te Brussel plaats had, heeft geen aiooi weer getroffen. Tegen twaalf uur, juist nadat <le stoet zich in beweging begon te zetten, vertoonden er zich zwarte wolken aan den hemel, die in kor ten tijd de zon met oen floers omhulden, en do horizon nam de onheilspellende loodkleur aan, welke gewoonlijk het naderend onweer ver kondigt. In een buitengewoon kort tijdsver loop was de zon verdwenen en vielen reeds de eerste dikke druppels, en nadat een paar licht stralen de lucht doorkliefd hadden en zware donderslagen de tonen der muziek en het gc- iofïel der trommen overstemden, stroomde er op eenmaal een stortregen neer, die in eon oogwenk als een tweede zondvloed de straten in beken herschiep, liet begin van den stoet was toen op de Place Rox/ule, terwijl het ein de zich juisi in beweging had gezet. Het was een algemeen sauve qui peut, en toeschouwers en manil'ts.anten zocliteu beschutting in cafes, estammetsonder poorten en in huizen. Slechts een klein aantal zotte den tocht voort, maar weldra stroomde het water van hunne hoeden en uit hunne broekspijpen. Het was inderdaad vermakelijk om te zien, hoe in een oogenblik, die duizenden uit elkaar stoven en do straat, die voor weinige oogeu- bJikken nog zwart was van de menseden, plot seling als verlaten was. Intusschen, de deel nemers aan don optocht, lieten zich door den regen niet uit het veld slaan. Nauwelijks was de stortregen voorbij, of men zag hen van alle kanten weder bijeenkomen, en nadat zooveel mogelijk elk zijne vroege plaats hud ingeno men, werd de tocht hervat. Toch was hun lijden nog niet ten einde, want voordat nog de helft het park van St. Gilles bereikt had, barstte er wederom een stortregen los, indien mogelijk nog heviger dan de eerste. Dat was dan toch wat al te veel, en geen wonder was het, dat aan een groot aantal manifestanten de uioed ontzonk en velen zorg den onder dak te komen, liet was dan ook ■wel geraden. Want de regen viel in zulke hoeveelheden dat op tal van plaatsen, vooral te Etterbeek, op den boidéikird Jarnar to St. Gilles en elders nog, de goten liet water niet bevatten konden, en dit de straten over stroomde en in de huizen de kelders en sous- terrains onderzette. Nu president Carnot Parijs verlaten en zich, met familie en gevolg, voor eenigen tijd naar Fontaiiiebleau verplaatst heeft, verdienen de historische herinneringen aan dat oude paleis verbonden, eeue korte vermelding. In de negende eeuw door Robert deu Vrome, zoon van Hugo Gapet, gebouwd, maakte tiet kasteel doel uit der toen onder deu naam van Biéue bekende leengoederen. Omtrent den oorsprong van don naam zijn de geschied schrijvers hot onderling niet eens, maar vrij algemeen gelooft men dat hij ontleend is aan fons Bleaudiof fontion van lil eau, dat als leengoed aan de Fransehe koningen toebe hoorde. Blijkens een oude charter voor den bouw, eener kapel, werd het kasteel onder Bodewijk VII tot een koninklijk lusthof inge richt, en de kapel zelve, in 1165, door Mgr. Thomas Beek et aartsbisschop vau Kantelberg, ingewijd, die wegens do vervolgingen vau Hendrik II, koning van Engeland, naar Frank rijk was gevlucht.. Tot aan Karei VII werd het kasteel onaf, gebroken dooi' de Fransehe koningen be woond, en daarna weder verlaten, tot dat Frans I het deed verbouwen en de kapel ver- grooten. Onder de rogeering der Valois vooral, was Fontaiiiebleau bij de dichters in groote eer. Lodewijk XIV en XV deden er nog ver fraaiingen aanbrengen, en Napoleon I besteed de twaalf rniilioen om, na de verwoestingen der omwenteling, aan het paleis zijn ouden luister terug te geven. In datzelfde Fontaiiie bleau deed de keizer, in 1814, afstand van den troon, terwijl hij op de binnenplaats, hekend onder den naam, van «het witte paard", van zijne krijgsbevelhebbers en manschappen af scheid nam,. In 1837, onder Lodewijk Fiiips, werd cr het huwelijk voltrokken van den her tog van Orleans mot eene prinses van Mecklen burg, en bij gelegenheid der wereldtentoon stelling van IS67, werd Fontaiiiebleau door den czaar Alexander II, den koning van Prui sen en den koning der Belgen bezocht. Later zal de geschiedenis misschien vermelden dat de president der Fransehe republiek in 1890 de schreden zijner vorstelijke voorgangers be wandeld heeft. President, Carnot heeft generaal Piet Joubert, opper-kommandaut der troepen in Transvaal., te Fontaiiiebleau ten gehoor© out- vangen, I)© generaal was vergezeld van den Franse-hen consul te Protom. Carnot over handigde Joubert de versierselen van officier van het Legioen van Eer. Tijdens den storm en het on wed er van Zon dag' avond is te Creteld de dijk van hel kanaal doorgebroken en een huurhuis, door verschei dene gezinnen bewoond, ingestort. Uit de puinhoopen zijn 13 lijken en 3 gekwetsten te voorschijn gehaald; 12 personen werden nog vermist, maar men hoopte nog sommigen te redden, daar men alsnog een zwak hulpgeroep uit den bouwval hoorde. Een 65jarige uian} geheel ouder de ruïne bedolven, werd gered. Een der allereerst geredden was een jong- menseji, die op de trap der bovenste verdieping stond; hij viel met do instortende trap tot voor de huisdeur en was spoedig op straat, waar het water eeu voet hoog stond. Zijn broeder bevond zich in de benedenverdieping en werd nog vermist. Men durfde slechts langzaam het puin op ruimen, daar do nog slaande achtergevel ieder oogenblik dreigde in te storten, en er in oen der verdiepingen brand was uitgebroken door het omslaan van eeu fornuis. De meeste opgegraven lijken zijn van kinde ren een kleine is geheel ongedeerd er uitge haald, doordien de wieg van het wicht kantel de eii onderst boven viel, aldus tol schild die nende. •Uit Birmingham wordt het overlijden ge meld van Kardinaal Newman. Te Morecamte gingen verleden week een paar jungolingen wandelen, in gezelschap van een hond, ceil Airedale taks. Builen de stad over de dijken ioópfciide, verloren zij den hond uit het gezicht. Eindelijk bespeurden zij dat het beest aan liet kraobeu en wroeten was, onder aan deu dijkzij konden in de verte niet waarnemen wal. daarvan de reden mocht zijn. Daar komt de hond blaffende aansnellen, trekt heil bij de kleëren, als wilde hij hen meetroo- nen, vliegt terug, komt weer bij hen en zoekt nogmaals dezili'de plek op. De nieuwsgierig beid der jongelieden werd geprikkeld: zij volgden lier, dier, dat zijn blijdse.h p luide ie kc-nueii gaf en vonden onder aan den dijk een driejarig kind, dat van de steilte gevallen was en steeds dieper in den modder van het ge deeltelijk onder water staande land was ge zakt. Voorzichtig brachten zij den kleine, die meer dood dan levend was, naar het naaste huis, waar de kleine patient, allengs weder bij kwam. liet kind zou weldra gestikt zijn, in dien met de hond bijtijds ware langs gekomen. De werkstaking van de spoorweg-bedienden van den New-York Central houdt aan. Er loo- pen eenige passagiers-tremen, maar geen goederen treinen. Sedert den 8 dezer is geen enkele posttrein aangekomen. De toestand is dreigend. Men vreesde, dat er in de stad weldra gebrek aan levensmiddelen zou komen. De stoilers der sectie lludson-rivier van den Central-Spoorweg hebben zien bij de werksta kers aangesloten. Duizend politie-agcnten staan in het noorden der stad op post, ten einde de pogingen der werkstakers, om het verkeer te doen stilstaan, te verijdelen. De werkstakers blokkeerden de lijn nabij Syra cuse, zoodat dé expiestrein naar New-York 6 uren vertraging had. De directeuren der maatschappij wezen tot dusverre alle voor stellen tot scheidrechtelijke uitspraak af. VENRAY, 16 Augustus. Omtrent de toestand van Z. M. den Ko ning ontving het JV. v. d. D, de volgende tij dingen uit particuliere bron: «Do tot-stand des Konings blijft tamelijk staiionnair. Iemand, die Z. M. sedert geruimen tijd niet gezien had zou in uiterlijk geen verandering zien, doch misschien van tijd tot tijd een plotseliugeu overgang van lusteloosheid m groote op ge* wuktheid bemerken. Z. M. verricht steeds op de gewone wijze zijne regeerings- en particuliere aangelegenhe den, maar neemt meer rusttijd dan vroeger. He chronische kwaal dóet zich niet gevoelen» en de eetlust, is bepaald uitstekent te noemen, zoodat van vermindering van krachten vol strekt geen sprake is." Door de ïnaróchaussées uit Yenlo werd Dinsdag aldaar in de gevangenis gebracht de 28 jarige landbouwer J. J., van Bieriek- Maasbree, verdacht van zich aan diefstal ee- nor porternonaie inhoudende 150, te hebben schuldig' gemaakt. De uitslag van den schietwedstrijd.jl. Zondag te Yenlo gehouden door de dd. offi cieren der limburgsche schutterij was als volgt: Iste prijs, de heer J, W. C. Joffroy, kapi tein te Maastricht met 49 van de 60 punten; 2de prijs, de heer 11, A. Goossens, majoor te Yenlo, met 48 var. de 60 pinnen; 3de prijs, de hoer F. A. 11. Goossens, 2de luit. aldaar met 48 van do 60 punten; 4de prijs, de heer ii. M. K. C. Houtappel, kapiiem te Maas tricht met 94 van de 120 punten. Bij den wedstrijd met de revolver heeft de heer L. C. R. 11. Foliquet 2de luit. te Maas- tiicht een prijs behaald. Bij het suelschieten werd er een prijs toe gekend aan boven genoemden heer Joü'roy. Door verliezen in den koffie- en meel- handol liebben de firma's Maesstm-Peelers in meel en de firma. A. Maesseu in koffie te Roermond zich gedwongen gezien, hare cre- diteuien een accoord aan te bieden respec tievelijk van 40o(o en 30/Oo. De meesten credi teuren moeten in „Antwerpen wonen. Tegen Donderdag den 14 Augustus is eeue vergade ring vau schuldeisclieis beroepen door Mr. G. Tripols te Maastricht in het hotel do la Paix te Antwerpen. Het is te hopen, dat deze zaak een gunstig einde neme. In hot Hertogdom Limburg zal de jacht op grof wild en klein wild dit jaar worden geopeed op 6 September e. k., benaive die op 1 October aanvangt. Examen Fransch L. O.; Geslaagd de Heeren 11. APerry van Yenlo, J. A. D. Ar nolds, van Schin-op-Geul Examen Gymnastiek L. O. Geslaagd de Hee ren A. G. Hermans van Blitterswijk en J. A. Peteis van fioensbróek. Examen Huitsch L. O. Geslaagd do heer M. \Y. 11. Beuken van Heerlen. - De Heer J. H. Wellens, te Midde laar s'uit, na 36 jaren met de meeste nauw gezetheid het organist-en kosterschap te heb ben waargenomen eervol de lange lijst, waar op zijn stain onafgebroken ruim twee eeuwen in deze betrekking alhier vermeld staat. Yau de 18 sulicitanien ter zijner vervanging is aangesteld H. Hendriks, voorheen koster en organist le Esbeok. Vrijdag jl. gaf de weide tusschen Weert en Horn een ongewoon schouwspel to zien. De groote vergadering vau ooievaars scheen daar gehouden te worden. Meer dan 15U langbeen en waren er tegen woordig; grooivaq} u grootmoeders, wedu wen, schoonmaniaYh? e^juugdige snaken alles was er bijX; liet ging er deftig toe. Zij sloegen een groo- ten kring, en midden in stond de raad der ouden naar het scheen en zij schetterden en kwetterden. Na veel deliberatie gaf een der langbeenen het sein, en men trok op het ka steel aan, waar de meesten, op de tinnen geze ten, den kop in de voeren staken en vernacht ten. Op de poort alleen zaten er dertig. De haasjes, die er talrijk zijn, waren inmiddels van schrik in het gras gedoken en zagen niet ongaarne het vertrek der langsnavels. Daar het nu de tijd van trekken nog' niet is, was deze verzameling opmerkelijk. Het schouwspel werd dan ook door vele nieuwsgierigen uit Weert en Horn gadegesla gen. Zij, die -tijdelijk buiten" zijn, zullen wel een weinig ongerust worden hij het ver nemen van al do inbraken, die in de laatste dagen te Amsterdam plaats hebben. Dezer dagen hebben de inbrekers weer van zich doen spreken en een bezoek gebracht aan een leeg staande woning van den heer H. Keijzer, Grensstraat 19, onder N.-Amstel. De Grens- straat is eene stille, weinig bezochte straat aan de Weesperzijde en uit velschillende om standigheden blijkt, dat de dieven eeue poos lang in de huurt op de wacht gelegen hadden eer zij hunne slag trachtten te slaan. Ook is door een heitel dion zij achterlieten, gebleken, dat zij hennen weg hebben genomen over eeu erf in de huurt van de woning des heeren Keij zer. Daarin hebben' zij zien door verbreking van het slot der buitendeur weten binnen te werken. Het huis was onbewoond, daar de familie Keijzer in Baa.ru toefde. Zij konden dus ongehinderd de geheele wo ning doorzoeken, leus wat zij ook niet hebben nagelatenTenminste in nagenoeg alle kamers hebben zij als krankzinnigen huis gehouden. Spiegels zijn stuk geslagen,- stoelen stuk ge sneden, andere voorwerpen verbrijzeld, kort om de schade voor de bewoners is zeer groot. Voorworpen van groote waarde hebben zij echter niet mede kunnen nemen: eene geladen revolver, een barometer, een pak kleeren e. d. bleken van hunne gading te zijn en daar mee beladen, hebben zij de woning verlaten, echter niet, zoudor waarschijnlijk gezien to zijn door een dienstmeisje uit de buurt, die ten minste liet signalement heeft gegeven van twee mannen, die zij in den vroegen morgen in do buurt der woning van den heer Keijzer gezien heeft. Door de politie te 's Ha ge is een lTjarig jongmonsch aangehouden, die door middel van vaisclie wissels bij eoue bankiersfirma aldaar een bedrag van f 1200 wist, machtig to wor- den. Na eerst te Amsterdam goede sier te hebben gemaakt, gaf hij de helft aan eeu vriend, begaf zieh naar Brussel, verteerde daar nagenoeg de rest van het geld, en werd bij zijne aanhouding nog in hot bezit gevonden van slechts f 40. De Slct. bevat het verslag der commis sie, in 1S90 belast geweest met het afnemen van het examen B, volgons art. 6165 der wet van 2 Mei 1868 (St. bl. no. 50). De dood ran freule Smissaert Een deskundig onderzoek moet aan het licht liebben gebracht, dat de gezamenlijke hoe veelheid zinkwit, die in do ingewanden der overledene gevonden werd niet voldoende ge acht mag worden om iemand te dooden. Het onweder van Zondag heeft veel on heilen te weeg gedraeht: Te Asselt bevond zich hot gezin van de wed. A. Hendrickx thuis om een tafel; een hevige slag dio als deed beven veroorzaakte dat haar 17 jarige en een 12 jarige dienst knecht van de stoel vielen en in het begin be dwelmd waren, na eenige oogenblikken kwa men zo tot bewustzijn, onmiddelijk liep alles naar buiten; er was van brand of anderzins niets te zien. De kokerpaal van den rijkstelegraaf, aan den spoorweg nabij de Vucliterpoort te 's Iler- togenbosch, word door den bliksem getroffen en verbranden geheel, waardoor alle teiegra- phische gemeenschap werd verbroken. Bij de wed. Beuuen te Schilberg aan het station sloeg eensklaps de deur open, eene barer dochters, die de deur dicht wilde maken werd door den bliksem, die op hetzelfde oo genblik het huis insloeg, wel gepaard, maar toen ze het handvat los wilde laten, was de hand als er aan vastgeklemd. Hare zuster viel op den grond en kwam op den mond terecht, dat de tanden door de lippen heendrongen. De moeder kwam met den schrik vrij. De jongste dochter, die bij alles tegenwoordig was, word niet geraakt. In verschillende gemeenten dezer streek bestaan onderlinge vee verzekeringen. Hoe deze werken weten wij niet en of zij kunnen wed ijveren tegen meer uitgebreide veevei zekering- maatschappijen is ons ook niet bekend; maar wel achten wij het dienstig hier het oog op deze maatschappijen te vestigen, die ten doel hebben aan ue vei zekerden zonder hunne schuld veroorzaakte schade door den dood of het noodzakelijk afmaken der verzekerde bees ten te vergoeden. Voor eene relatief zeer minieme som verzekerd krijgt men bij eventu- eeie ongelukken de geleden.schade vergoed, zoodat men. waarlijk hoogst onvoorzichtig moet geacht worden, wanneer'men voor eene kleine uitgave zich aan groote schade bloot stelt. Wij hebben voor ons liggen de statuten en het reglement der Eerste Nederlandsche Vee- verzekering-Maatschappij, gevestigd te Gol- dormalson, president Mr. W. C. Baron van Pallandt van Waardeuburg en Neerijnen, lid vau de eerste Kamer der Staten Generaal te Neerijnen. Daaruit putton wij de volgende voorbeelden van verzekering: Voor eene koe van 1' 100 waarde wordt het eerste jaar betaald 1' 3,47'/-2; doch voor het tweede en de volgende jaren bedraagt de te betalen premie bij pro longatie voor dezelfde koe nog slechts f 1,60. Voor 4 koeien van f 100 waarde elk, wordt het eerste jaar gerekend f i0,72l/2 of 2,68 per koe, en de volgende jaren slechts f 6.40 of 1,60 per koe. Voor een paard van 1' 200 van een eigenaar dio tevens vee vorzekert of verze kerd heeft, wordt het eerste juur betaald f7,4772 en cle volgende jaren slechts f 5,20 voor 4 paarden van f 200 elk, in dezelfde voor waarde, f 26,72i/2 het eerste jaar en de vol gende jaren t 20,80 of f 5,20 per paard. Zij die verdere inlichtingen verlangen kunnen zich wenden tot deu heer M. v. d. Voort te Veuray. Onoood'igö zorg. Dienstbode. Mag ik een postzegel van vijf cents verzoeken Boekhan delaar.. Tot mijn leedwezen kan ik er u met helpen; doch heeft de brief veel haast, neem don een postzegel van ttijH cents. Dienstbode. Maar zou dan do brief niet te ver worden ge zonden. Honderd reizigers snolden den 19en Juli den dood tegemoet op den Chicago North- Western spoorweg ten noorden Janesville, in Wisconsin, over wissels, die nauwelijks tijdig geuoeg gezet werden om den trein voor ver nieling te bewaren. Voort en immer voort vloog de trein over de baan, terwijl andere treinen inderhaast op zijsporen huiten gevaar gebracht werden door de verschrikte beambten, die begrepen, dat er iets niet in orde was. Zonder op te houden spoedde de trein voorbij stations, waar de menscheu er vol verbazing naar stonden te kijken. Op den vloer van de locomotief lag de machinist Steve Höteling, een krachtig ge bouwd man, machteloos in de hand van een krankzinnige. Deze, met een gelaat zwart van de steenkool, zijne kleederen haast van het lijf gescheurd in de worsteling op leven en dood, en zijne schouders met bloed bedekt, zwaaide een schroevendraaier, dien hij uit do gereedschapskist van de locomotief had geno men. Zijne beide armen werden omklemd door den bijna wanhopenden man, die onder hem lag, doch de personen to Clyman, een der stations waar de trein voorbij snelde, konden zien, dat hij zich bijna had losgerukt en dat in liet volgende oogenblik, als er geen hulp kwam, de doodelijke slag mot het stuk gereedschap zou vallen. Do krankzinnige was de stoker van den trein C. L. Hastings. Bij Watertown was hij van de locomotief op den kolenwagen gestapt oru kool in het fornuis te doen. Hij keerde niet terug en (le machinist schoof van zijne zitplaats het gordijn van de locomotief terug om uit te zien. Zoodra het gordijn bewoog, sprong Hastings van den kolenwagen weer op de locomotief. Zijn aangezicht was als in doodungst verdraaid en in zijne oogen was een blik, dien de machinist alleen bij dien van een wild dier kon vergelijken. Hij greep den machinist om den hals en wierp hem met het hoofd voorover naar beneden. Daar wor stelden die beiden, terwijl de trein in volle vaart voortsnelde. Eens viel de machinist bij na naar beneden op de spoorstaven. Mot groote inspannig voorkwam hij den val, maar kon verder niets doen dan de slagen van den krankzinnige met den schroevendraaier af weren. De locomotief verloor langzamerhand, daar er niet meer gestookt werd, stoom, maar snelde toch voort met eene vaart, die een schrikkelijk ongeluk voorspelde bij den eer sten wissel, die niet in rechten stand was gezet. Toen de trein zonder ophouden Clyman voorbij reed, maakte zich een gezelschap van spoorbeambten en andere gereed en zette met eene locomotief den vluchtenden trein na. Toen men dezen had ingehaald, werd met voorzichtigheid de kolenwagen beklommen en onverhoeds de krankzinnige stoker aangegre pen en de machinist bevrijd, die den trein spoedig tot staan bracht. Het duurde twaalf uren eer de stoker weer bij zijn verstand kwam. De groote hitte wordt gezegd de oor zaak zijner verstandsverbijstering te zijn ge weest. Een snoek van groole waarde? Vier mannen uit Eldora in de Vereen. Staten vingen voor eenigen tijd in de Jowa-rivier een buiten gewoon grooten en sterken snoek, in wiens maag men na de opening eene sterke brieven- tasch, gevuld met goud, zilver, banknoten en voor 10.000 dollars aan geldswaardige papieren, vond. Deze laatste bewezen, dat de tasch liet eigendom was geweest van zeke ren John J. Joues, uit Johnstown, welke stad men weet, dat in het vorige jaar door eeue hevige overstrooming grootendeels werd ver woest. Bij deze gelegenheid moet de snoek met de gewone vraatzucht dezer dieren de tuscli hebben ingezwolgen en verder de ree hebben gemaakt door den Sonemaughstroom den Ohio en den Mississippi tot hij in do Jowarivier werd gevangen! DE X IN 'S MENSCHEN LEVEN. Hot Romeinsche kruis X, als cijfer ge bruikt, om het getal van 's menschen levens jaren uit te drukken, hoeft eene zeer zinrijke zinnebeeldige beduidenis, die misschien nog door niemand werd opgemerkt. Tot in het vijfde jaar vindt men geen spoor van kruis of leed. Nauwelijks echter wordt dit bereikt, en het kind een ABC boek in de handen gespeeld of de beide bovenste takken van hot krui# vertonnen zich in de getalletter V. Op het ne gende jaar, als de eerste debatten over 's kna pen toekomst plaats hebben, komt het vol ledig to voorschijn, ofschoon nog beschermd door een verzachtingsteeken (IX), hetwelk waarschijnlijk do moederlijke teederheid aanduidt. Vervolgens op het tiende, wanneer de knaap instituut of gymnasium betrekt, of een ambacht leert, is dat scherm verdwenen; het kruis X vertoont zich naakt en kaal. Met de twintig voegt zich een tweede naast het eerste (XX), dat is de liefde met haar hartzeer tegen het dertigste komt hot derde opdagen (XXX); het lieve huiskruis voegt zich stille tjes naast de andere en wordt tien jaren later door het ambts- en kinder kruis opgevolg (XXXX). Nu schijnen de kruisen te wijken; do muu op zijn vijftigste jaar staat op deplioog- sten trap des levens: de hartstochten zwijgen,, het gerijpte verstand zwaait den staf der heerschappij, en geeft hem voor eenigen tijd de kracht, om elk kruis met den voet te tre den, Nu denkt hij, heb ik liet gewonnen; maar ziet weldra een nieuwe X naast de met de zooveel zwoegen bereikte L. hij is LX jaren geworden; vrienden en bekenden verlaten hem hij zelf gevoelt den ouderdom met eenen na sleep van gebreken naderen; ondank is het loon zijner goede daden, berouw zijner over tredingen. Nu groeit het getal der X aan, om, laat weer af te nemen; hij wordt LXX, geest 011 lichaam beginnen hem te begeven, de jon gen wereld laat hem alleen staan; hij is LXXX de last der kruisen doet hem grafwaarts bui gen; nog één? doch neen, het 90ste levens jaar komt als een engel der vertroosting, de X verminderen tot een enkel (XC), de prikkel des lijd ens verstompt, de laatste strijd ge naakt. Eene korte poos nog schijnen nieuwe X zich te willen verheffen (XCIX), leven en dood worstelen, tot dat eindelijk do koning

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2