en. Qiastrekea. ELIGIUS de Organist. zaterdag 9 AUGUSTUS 1890. elfdI jaargang ga No. 32. Uitgevï W. VAX DEX Doze Courant verschijn :-Sassen. iecleren Zaterdag. PWtig i RIOUUM. Welk sooi'l kip is liet vooi'iiecligstc? bbUjdUA, Stand der Haan. V.M. 7» Donderdag. L.K. 15" Vrijdag. N.M. 23' Zaterdag. E, K. 30c Zaterdag Abonnementsprijs per voor Ven ray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers kwartaal. 50 c. 65 c. 85 c. 6 c. fttiuisil der Zon. 5, 10, 10,22, 28 Aug. op <1.2S; 4,36; -1.45; 4,55; 5.5; v/ra.; onder 7.43, 7.33, 7.22, 7,0 0.56-, n/m. Advertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau »Peel en Maas" te Venray. De volken in onzen tijd, ofschoon onderling door partijschap, eerzucht en eigenbelang verrdeeld, koesteren vrij algemeen denzelfden wensch, den wensch van het behoud des vre- des. Meer nog dan in andere tijden, verlangt men vrede, kalmte en rust. Duitschland's machtige keizer uitte bij zijne troonsbestijging ten aan- lioore niet alleen van zijn volk, maar voor geheel het beschaafde Eu ropa, dat hij vrede verlangde, dat ge heel zijn streven het behoud van den vrede zoude zijn. Vorsten en andere machthebbers, die aan het hoofd staan der Regeeringen betuigen als om strijd, dat hen geen ander verlangen bezielt, dat zij geen ander doel nastreven dan het behoud van de weldaden des vredes. Zij stemmen hierin overeen met schier alle standen van het volk, die als het ware met den dag duidelijker en krach tiger hun weerzin tegëh ueiï oorlóg Ver kondigen. Een prijzenswaardige weer zin trouwens! Immers kan het soms eenedringende noodzakelijkheid zijnde wapenen aan te gorden, een oorlog heeft nimmer plaats zonder dat tallooze ram pen er het gevolg van zijn. En hoe ont zettender zijn die rampen in onzen tijd, bij de verbazende ontwikkeling dei- krijgswetenschap, bij het vermeerderen der verdedigingswerktuigen waarvan men dagelijks hoort gewagen. Geene zaak is van zooveel gewicht dan die om van ons werelddeel het ge vaar van een oorlog af te wenden al wat tot dit doel geschiedt, moet geacht worden te gebeuren tot heil van allen. Maar, het verlangen alleen naar vrede zou weinig vermogen om ernstige hoop Feuilleton. 31 De opgewondenheid was grooter dan ooit. Bij het verlaten der zitting zouden de mede dingers voor het laatst eene zamenkomst hou den. Eligius, die geene enkele keer aan de hem gedane uitnoodiging om insgelijks op die bijeenkomsten te verschynen, voldaan nad, had men dien dag zoo lastig gevallen, dat hij eindelijk, om van dien overlast ontslagen te zijn woord gegeven had, die vergadering t,e zullen bijwonen. Groot was de vreugde der komplotmakers, toen zij Castelnau, aan wiens komst zij gewanhoopt hadden, zagen binnen treden. Er lag reeds een geschreven protest gereed tegen de beslissing van de jury, indien men niet aan eenige hunner eischen toegaf en de handteekening van Castoln.iu ouder dat stuk zou het ontegenzeggelijk oneindig in ge wichtigheid doen winnen en hen misschien doen zegepralen; maar zij hadden zich deerlijk in den jongeling vergist. Alleen tegen allen staande, verklaarde Eligius, met de kalme waardigheid van een rechtschapen mensch, dat het hein genoegen deed in hun midden te ver schijnen, alvorens de uitspraak van dc jury openbaar gemaakt was, om openlijk de ver klaring af te leggen, dat hij in allo deelen deze uitspraak zou eerbiedigen. Daarop ving hij op ernstigen, maai' vasten toon aan, zijn meester op het behoud er van te wettigenhet is niet voldoendde, dien vrede alleen te willen. Groote legers en overdreven krijgstoerustingen kunnen een tijdlang een aanval van een vijand afhouden en voorkomen dat hij ons op het lijf valt, maar om een duurzamen vrede te verze keren, daartoe baten zij al heel weinig. Integendeel, groote oorlogstoebereidse- len zijn dikwerf zeer geschikt om haat, nijd en achterdocht op te wekken, dan to verdrijven. Zij prikkelen den geest door angst voor de toekomst en brengen vooral dit nadeel na zich, dat volken gebukt gaan ouder lasten, die de vraag wettigen of een oorlog niet even drage lijk zou zijn, als die onophoudelijk, zoo kostbare krijgstoerustingen. Er moet dus gezocht worden naar sterkere en met den aard der dingen beter overeen komende grondslagen voor den vrede. Immers, dat men gewapender band zijn recht verdedigt, is geen kwaad kwaad is het alleen, dat de stoffelijke macht als bron zou beschouwd worden en als oor sprong van het recht. Vermits nu de vrede bestaat in het ongestoord bewaren der orde, behoort, evenals dit het geval is voor personen, ook aeeenaraent der voixen naargronu- slag te vinden in de rechtvaardigheid en liefde. Niemand beleedigen, de heilig heid van het recht eerbiedigen, do goede trouw en onderlinge welwillendheid in acht nemen, ziedaar ongetwijfeld het middel om de banden van eensgezind heid te bevestigen en onbreekbaar te maken. Men zal er tegelijkertijd het voordeel mee bereiken, de kiemen van vijandelijkheid en naijver te zien ver slikt. Velen zijn door roeping en plicht ge houden, het bevorderen van deu vrede te beschouwen en te beoefenen als hun heiligste en verhevenste taak. 't Zijn dc machthebbers en bestuurders der Staten en Rijken, de mannen, die den schepter zwaaien over de volken van de aarde. vrij to pleiten van al de lasterlijke aantijgiu- gen, waaraan deze, gedurende die twaalf da gen, ten doel gestaan was. -Wat mij betreft, mijne heeren, ging de edele jongeling met vuur voort, ik weet niet welke plaats ik zal innemen; Gode zij dank, de hoogmoed ver blindt mij niet zoodanig, dat ik mij overtuigd zou houden, de eerste te moeten zijn; maar ik bezit de overtuiging, dat ik mij met ge- nocgzamen ernst op mijne studiën heb toege legd, om mij met de gegronde hoop te. durven vleien, niet onder de allerlaatsten te zuilen zijn. Ilt verklaar u evenwel op mijn woord van eer, dat indien mijn naam de veei tiende op de lijst komt te staau en Camillius de eerste is, ik uit alle macht de op Cannllius uitge brachte keuze zal toejuichen, daar ik mij min der, voor hetgeen mij zeiven betreft, op mijn oordcel van jong mensch durf verlaten, dan op de juistheid van eene beslissing, welke onder medewerking van den waardigen eu rechtschapen Bernard genomen is. De onrecht vaardigheid en de arglistigheid ademen niet. op haar gemak, wanneer zij met de edele oprechtheid der deugd in aamaking komen; zij moenen hare veroordeeling te hoo- ren m elk woord, dat door haar gesproken wordt, en terwijl Eligius dezj taal voerde, drukte zijn gelaat zulk eene edele verontwaar diging uit, dat zelfs de belhamels daardoor geheel uit het veld geslagen werden. Men roerde het onderwerp, dat de gemoederen zoo hevig gespannen hield, volstrekt niet meer aan; het gesprek word in algemcene bewoor dingen en over onbeduidende onderwerpen voortgezet en na verloop van nog een groot kwartier uurs stond Eligius op en verliet 4e Zeker, heilig is die licht, heilig ook de stem der nakotneliru chap, de getui genis der geschiedeni; Zou een vorst bij het verre nageslacht net niets anders willen prijken, dan nu de schitterende teekenen van den vero Sr aar Met wel ken afkeer toch gaat ma niet voorbij de kroon, die alleen aan troomen bloeds haar glans heeft te da ken. Welk een haat wekt de Vorst a, wiens doel is zijn Rijk door vc overingen, ten Prij.s der Advertentiën: van 15 regels 30 c. clko regel n.ocy c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maai geplaatst, worden 2maai berekend. koste van het geld en onderdanen, uit te br< den? Neen, er bestaat van oneindig verheven perheid betoond in den vrede en van d zamer dan een volk, eigen Vaderland slaaf maar daar buiten kloe per optreedt, voert volk, dat moedig is in Jet verdedigen van recht en vrijheid op eigen bodem eens edelen vrijheidsoorlog, de oorlog van het goede, voor welvaart en bloei bat bloed zijner e:re dapperheid r aardde dap- u behoud van vrijheid. Heil bot welk in zijn en laaghartig, moedig en dap- mrentegen het Ik zal de vraag iets wijzigen en er van maken Welke kip is t voordee- ligst?' en hierover mijne meening ook aan anderen mededeelen. In de eerste plaats zijn de kuikens van de Boeren- en Italiaansche kippen 't sterkst en beginnen 't vroegst te leg gen. Dan zijn de Italiaansche goede winterlcgsters, nog beter «ian dc Boe- renkippen hetgeen duidelijk bewezen wordt, doordat bij vele landbouwers, die in de laatste jaren ook Italiaan sche kippen hebben aangeschaft, die nu reeds overal aan den leg zijn, ter wijl de Boerenkippen. die zij nog hebben, op verre na niet zoovel zijn. Iemand kocht den vorige zomer broecl- eieren van ïtal. hoenders, waarvan hij zes jonge kippen kreeg, die in l begin van November zijn begonnen te leggen en den geheelon winter hebben doorgelegd, elk gemiddeld vier a vijl Om bovengenoemde reden zou het ons land ten goedo komen, als de boeren langzamerhand 't Ital. hoen tot landhoen maakten; of indien dit met te groote kosten gepaaid gaal, zij dan bij hunne kippen elk jaar een nieuwen, flink ontwikkelden Ital. haan kochten. Hierdoor toch zou ons landhoen grooter en flinker worden, de eieren zouden op de markten beter aftrek vinden, dc broedlust verminderen, en aan 't ijverige zoeken naar voedsel, aan dc Boerenkippen eigen, geen nadeel gedaan worden. Dc zeer groo te kammen, die voor losloopende kippen nog al lastig zijn, en in den winter heel gauw bevriezen, zouden door deze kruising iels kleiner wor den en 't hoen geschikter maken voor Boeren kip. ,uv/, mu Vll gemiddeld 65 a 70 gram wegen en (e houden door een Ecrw. Pater der van het dierbare Vaderland, de eenige I die der Boerenkippen slechts 50 a 55 J. uilSittard, in de Genade kapel te oorlog die geen wapenstilstand ma< kennen. Zoo zij het ook niet den Vorst. V'-'ide--, l:.at te verwezenlijken, dat zij oou Met ideaal des Konings. Moeilijker maar edeler is door den Vorst het krijgsvuur te duo ven dan liet tc ontsteken. Geluk kig de troon, van welken zulk een verhevene opvatting van taak en plicht uitgaat! Gelukkig de natie, die zich scharen mag om den troon van zulk een edelen Vorst! Ba ziedaar juist wat ons Nederlanders gelukkig maakt. Gedurig hoort en ziet men, dat do vraag gedaan wordt: Welke kip legt de meeste eieren Als antwoord hier op wordt gewoonlijk do boerenkip genoemd, en van de raskippen de Spaansche, Italiaansche en de Hamb. Pellen tot dc beste gorekond. zaal. Hij had zijne zusters don geheelen dag niet gezien en was verlangend ze nog, voor hij ter ruste ging te bezoeken. Maar aan de deur vond hij den kamerdienaar van zijn oom op hem wachten. Den bankier was, ondanks alle voorzorgen van degenen, die hem omringden, eeu verpletterend bericht ter oore gekomen en in de ontroering, welke deze tijding op hem te weeg bracht, had hij herhaaldelijk zijn verlangen ie kennen gegeven zijn neef Camil lius bij zich te zien. XX. Deze noodlottige tijding, deze vreeselijke gebeurtenis, welke Eiigius terstond door den kamerdienaar werd bekend gemaakt, was de dood van den rampzaligen Gtistaaf. Op den dag van zijne verschijning op het tooneel en den gelijktijdige» val van zijn stuk, had Je jongman, om geheel vrij t3 zijn in zijne han delingen, aan zijn oom een briefje geschreven waarin hij iiem kenuis gaf; dat hij een reisje van eenige dagen ging ondernemen. Dien tijd had hij zich ten nutte gemaakt om den hoofd leider van het tegen hem gesmeede komplot uit te vorschen, en maar al te wel hierin bij gestaan door zijne onvoorz gtige en misdadige schijn vrienden, duurde lie met lang, of hij had hem ontdekt. Een belqedigd. onmiddelijk aan dezen gezonden schrijven lukte een nog beleedigender antwoord i|it. Na drie of vier tusschen hen beiden gewissèlde brieven, waar van de een al heviger was ian de andere, had Gustaaf hem eene pitdagi jg gezonden, welke aangenomen was en hot eerste pistoolschot van zijn tegenpartij had den geweteloozon gram. Wel leggen de Spaansche kippen ook groote eieren, doch daar slaat Tegenover nat uete (Deren öok veel meer aan voeder kosten. De Pellen zullen oin hunne kleine eieren nooit algemeen worden, Verder hebben do Ital, dit nog voor, dat zij vóór bun vierde of vijfde jaar haast nooit broedsch worden; eeu groot voor deel voor deu landbouwer. Wel is 't Ital. soort niet 't beste voor de tafel, doch ik geloof dat dit voor ons niet van zooveel gewicht is, als- wel de eierproductie-. Er wordt bij de Ital. hoenders wel eens geklaagd over 't eiervreten en 't uitpikken der veêreu, doch dit vervalt bij losloopende kippen geheel en al en ook bij de vastzittenden, indien maar genoeg "groen" voer en kalk hok aanwezig hebben. z'J (puin), in bun jongeling het hart doorboord. In den staat waarin zich den heer Duprêjau bevond wilde men deze ontzettende» tijding voor hem ver borgen houden door eene onbescbeidenliei- denlieid kwam hij die te weten. In ademloozen haast snelde Eligius naar het huis zijns oom en kiemde hern onstuimig in zijne armen, maar lot zijne niet geringen verbazing vond^ luj hem veel kalmer, aan hij had durven hopen. Men heeft reeds bij ver schillende gelegenheden gezien, dat de heer Dupréjun zijn hart van zijn neef had losge maakt; hij was veel te zelfzuchtig, om nog eeuig belang te stellen in een wezen, dat zich zoo weinig aan hem liet gelegen liggen, en daal' sedert lange jaren de ziel van den lieor Dupréjon, zich uitsluitend in de sfeer van liet geld bewegende, voor alle godsdienstige in- dt ukken verstompt was, had de dood van Gustaaf, zoo diep te betreuren uit het oogpunt van godsdienst beschouwd, op hem geene au- dcro .uitwerking dm een natuurlij kg dood. Wel is waai' drukte nij Eligius iets sterker dan gewoonlijk aan zijn hart, maar begon spoedig over onverschillige zaken te spreken en terwijl Eligius ter nauwernood woorden wist ie vinden, om hem te antwoorden, sprak hij breedvoerig over cone groote hoeveelheid eiderdons, welko hij voor ruim vijf honderd franken gekocht had en waarvan de kwaliteit oneindig boter was dan die van het bed, waar op tiij gewoonlijk lag. Op deze wijze verliep de avond. Toen ein delijk liet uur daar was, waarop de bankier gewoon was zijnen slaapdrank in te nemenx door welks behulp hij op een tamelijk gewas-, ten nacht kon hopen, gaf nij zij:» neef zijn af- Eonderdag 14 Aug. Opening met "erojenmect Loïeii preek,'~s middags om half zes uur. Vrijdag 15 Aug. Feest van O. L. Vrouw Hemelvaart, plechtige Hoogmis met preek om 9 uur, eu 's middags Lof en preek om 3 uur. Zaterdag 16 Aug. Om halfzeven Hoogmis met preek en 's middags Lof aifit preek om half zeven. Zondag 17 Aug. Plechtige Hoog mis met preek om 9 uur en 's middags om 3 uur solemneel Lof mei preek, ver der Processie met het Miraculeus Beeld. Op bovcngcnoej-dide dagen zal de l>ra. PaSer 's morgens on "s middagïi biecht hoorei». Ia de Genade Kapel to Oostrum, kan men op een dag naar verkiezing, het ge- scheid, hem alleen te kennen gevende, dal hij hem den volgendon dag togen zeven ure des avonds zou wachten. Het onverwachte bericht van Gustaafs dood had hora doen besluiten om zonder verder ver wijl zijne zaken toregelen, hetwelk hij sedert lang van dag tot dag uitstoMe. Hij vleide zich buitendien met geene ijdele hoop: hij voelde zijne Krachten gestaag verminderen en zag derhalve zeer goed in, dat het niet lang meer met hom zou huren. Den volgenden dag deed hij Dasson, diet een buitengewonen invloed op hem had ver kregen, verzoeken vroegtijdig bij hem te ko men. llij doelde dezen uiet kalmte een gedeel te zijner plannen mede. Er hieven hem gceno andere rechtsfreeksche erfgenamen over dan Eligius en eene nicht, Gustaaf zuster, die to Lyon woonde en gehuwd was mot een schat rijken koopman. Hij was Yan plan, om zijne nicht een schoon landgoed tc schenken, het welk i:ij in. I.angucdoc bezat, een gedeelte van zijn vermogen voor zich te behouden, ton einde het tot het maken van eenige lega ten te l-esteden cn verder zijn neef Eligius. wiens verdiensten bij op waren prijs had le ren schatten, tot zijn universeler» erfgenaam to benoemen. Dien geheelen dag, een rustdag voor den armen Eligius, waarop bet hem ten minste vrijstond niet zijne zuster plannon voor de toekomst tc beramen en het treurige uiteinde van den rampzaligen Gustaaf te bewceuen, had Dasson het onbeschrijfelijk druk met al de beschikkingen van den ouden beer Duprè- ian ten uitvoer te brengen. De grijaard schonk hem zulk een onbepaald vertrouwen, dat hij

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1