I#» Ta» M» Janssen Uit de hand te koop, iiTTaiiii Universeel-zuiveringszoüt De Notaris Van den Bergt De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Yan den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh ADVERTENTIEN. Antonius L1TJENS, Fanfare Gezelschap „EITERPE" GROOT CONCERT P. Koenen Vlekziekte onder de Varkeus. APPELS De Xotaris EIXSSEA publiek verkoopen: De Xotaris LIXSSEX publiek verkoopen Allerhande Huismeubels, als publiek verkoopen: publick verkoopen:. 13.00 biggen 4 vfttie varkens, 9 scholteiin gen, 4 vette kalveren, 0 nuchtere ka)veren J)e prijzen waren: biggent 5 a 3 pPt' stuk, vette varkens 23 a 24 et. de 5 ons, scl/ptte- lingen 1.3 a 18 gld. per stuk, vette kalveren 30 a 3,5 ct. de 5 ons, nucliteren id. 9 a 51 per stuk.. "b Heden overleed zacht en .j. kalm na meermalen voor zien geweest te zijn van de laatste I HlI. Sacramenten, onze dierbare! Vader en Bekuwdvader de lieer VAN ELL| jjERARD in den gèzegenden ouderdom van bijna 81 jaren. lit aller naam, Jac. van WELL. Venray, 27 Juli 1890. Heden overleed zacht en kalm in den Heer na gesterkt te zijn door de II. II. Sa cramenten der stervenden onze geliefde Broeder, Behuwdbroedcr en Oom De Heer in den ouderdom van bijna i2 jaren. Namens de familie W. Litjens. Venray, 20 Juli 1800. i a. S! ssjarige êcTitvereemg%vg I tl Francis Van Gerven Maria Van Gerven. Venray (Zwarte Klef,) -1 Aug. 1S90. Hunne dankbare kinderen. Op de Kermis te Ven ray, die op Zondag 3 Au- gxistus 1890 en volgende dagen gehouden wordt, «uilen gceiie or geldraaiers, harmonicaspelers, liedjeszangers, enz. worden toege laten. Ysnray den 31 Juli 1890. De Burgemeester, Ph. ESSEK. horlogemaker te Venraai, Verwittigd hiermede zijne geachte beguns tigers, dat hij voor KcrmiKgescIicn!. ONTVANGEN HEEFT eene prachtige partii gouden, zilvcron eti nieLol sleu tel eilander horlogiëii aan buitengewone goedkoope prijzen; en TOONEELVOORSTELLING, op Kermis /ondag 3 Aug. Ter gelegenhoid van de opening van de nieuwe muziek/ ml. Aanvang 's avonds 7 ure, N.B. Uitsluitend voor 11.11. llonorairo Leden met inwonende fiuqilie en logés. STEESSTRAAT, VSKLOfl,, beeft voorhanden en lqvert volgens te geven teekeningen alle liou.fsooHcn. alle meulndoriiemenlen en «Iraaiu erL, Ta fel poot en a TC» cent, Ledihanipoolen it I, Kastpooten yan IJ» tot cent het Stel, Tafelzuilen a SO cent, Balusters a 12 cent, Trapposten van f 1 SO tot f 3.25. sterke Stoelen f 7 de O en hooper. Kasten tafelsledikantenbuffetkastjesenz. aan eer Civiele pdjscq. In vcrbaml met bel voorkomen van Vlekziekte (varkensziekte, vlektypbus) zij bet volgende den veehouder ter ken nis gebracht 1o. Dat de vlekziekte veroorzaakt wordt door eene snjelslof, welke van hel eene dier op het andere overgaat ep ook door tussehen dragers zooals mest, afval enz. van de eene plaats naar de andere kan worden overge bracht. 2o. dat. de eerste verschijnselen beslaan in ophouden der eetlust, soms gepaard met bra ken, lusteloosheid, slaperigheid en verlam ming der laatste ledematen. Spoedig daarna tredenvooral op de zachtere huidplaatsep, hel- derroode, later donkerblauw wordende vlekken op die eerst zuiver omschrevep zijn, rpaar later lol grootere samenvloeiep. 3o, dat door te nemen voorzorgmaalregelep veel gedaan kan worden, om van deze ziekte vrij te blijver). De geheele strijd tegen deze kwaal beslaat in onschadelijk making der smetstof. Daar waar de ziekte niet Ijeerscht, kan toch de smetstof aapwezig zijp, maar tij delijk onwerkzaatp, on) plotseling gevaarlijk voor biet dierlijk lichaam op te treden. Boven dien kan ze op plaatsen, waar ze niet is, ge bracht worden, a. Men zorge (lat de dieren in luchtige, goed geventileerde stallen liggen en niet met te veel in een hok moeten verblijven. B>. Men geve gemakkelijk verteerbaar voed sel, c. Moet menjer ophooping van'mest vermij den en is herhaaldelijke vernieuwing van strooisel ten zeersle aan te bevelen. Bovendien mesthoopen uit de buurt der stal len verwijderd,te houden. tl. Men onderwerpe de stallen aan eene degelijke reinigingen onlsincfting. Deze reiniging en ontsmetting wordt op de volgende manier voorgenomen. Na verwijdering van alle mest en voedsel, schrobt men alles schoon met zeep of soda water, tot zelfs de muren ter hoogte van 1 meter. Daarna overgiet men alles met eene sterke Carbolzuur oplossing (behalve de voed- selbakken.) Stallen zonder houten of steenen vloer moeten uitgegraven, en van nieuw zand voorzien worden. Bovendien is witten der muren en houtwerk noodzakelijk. Wanneer deze ontsmetting heeft plaats gehad kan men er, na een llnike laag stroo er in gebracht te hebden, de dieren gerust weder inbrengen. In verband met de geringe kosten aan een dergelijke maatregel verbonden is zij dus yooi elkeeu met weinig moeite uitvoerbaar. e. Indien zich gevallen dezer ziekte voor doen, direkt de gezonden van de zieken verwijderen. Verder zij in herinnering gebracht de ver plichte aangifte bij den lieer Burge meester. De Gemeente Veearts, T. A. L. BEUL. Een stuk bouwland groot 1-4 roeden, 10 ellen tjolejren op de Kemp. Te bevragen bij Thkodora BOOI.IEN, ten huize van R. KLEUSKENS te Horst. EERSTE PARTIJ mooie jgedroojgdo puike waar. Ballier G. Wint ets. A. W. Bullriqli's te bekomen rij W. v. d. MUNCKHOF-S^SSEN. T- tc Venray, zal ten verzoeke van Moj. de Wed. J. A. Jans sen, op Woensdag 13 Augustus 1800. Vmid- d igs ten 5 ure, ten herbergt van Martinus Thielen te Venray, Ken schoon perceel hooiland of turfpns, met aauschietond slaghout en Moeras, gelegen, in de Gemeente Venray, ter plaatse Smakter- spurkt of Hopgbroek, Sectie A no 310 groot 64 aren 30 cent., naast de Erven Jan Janssen, Gerard Jansrat, de Boek, H. Martens en H. Poels-Camps, Voor dit perceel is verlof gegeven tot ver- vecning of uitturven, Te aanvaarden op 1 Jan na rij 1891. £egt 't voort. zal ten verzoeke van liet Rouuisch Katholiek l'aroeliiaal Kerkbestuur van Venray, op Dinsdag: 19Augustus IS90, 's namiddags ten 4 ure, ter hei berge van den lieer Hendrik Poels-Camps in de Groote Straat te Venray, publiek voor «jaar VliRIMCHTIvl O KN L KldNTK VKNKA1.I 1. Bouwland te Merselo, groot 55 a. 80 cent. in pacht hij Joseph Hubert Janssen en Gerard Bahissen. 2. dito op den Landweert bij den oetpad, groot 31 a. 00 cent. in pacht bij de wed. Hendrik Linden*. 3. dito te Lull, groot 77 a. 20 cent. in pacht hij Leonard, Hendrik en Ca- tharina Dirks. 4. dito aan den Tol, groot 37 a. 50 cent. te nemen ten Westen van hei per ceel, in pacht bij dewed. Jan Gossens en dc wed. PeterGoumans. 5. dito in het Leunsche veld aan den Heespadgroot 50 a. 10 cent. in pacht hij Hendrik van de Voort. 6. dito in het Venrayseh veld nabij de Langcsf ukken, groot 42 a. 30 o. in pacht bij Jacob Lucassen en Peter J. Beorkens. 7. dito te Merselo in het Ilaagsche veld, genaamd Groothond, groot 1 h. 45 a. 30 c. in pacht hij Bernard van Meijel, Lainbertus Lemmens, Laurens Nooijen en de wed. Simon Lemmens. 8. dito in het Venrayseh veld nabij de Langcstukken, groot 82 a. 40 c. in pacht bij Johannes Vollenherg. 9. dito aldaar op de langestriikken, groot 97 a. 00 c. in pacht hij Hendrik Michels. 10. dito aldaar groot 29 a. 30 cent. in pacht bij de wed. Christ. Janssen. 11. dito in Boschhuizerveld, groot 94 a. 70 c. in pacht bij Gerard Vermeu len en Willem Min den Berg. 12. dito aldaar, "groot 24 a. GO c. in pacht bij Hendrik Dirks. 13. dito aldaar, groot 49 a. 25 c. zijnde de Westelijke helft van het ge heide perceel, in pacht bij de wed. Ant. Pouwels. 14. dito aldaar, groot 18 a.30c. in pacht bij Gerard Vermeulen. 15. d to aldaar, groot 47 a. 20 c. in pacht bij Willem van den Berg en P. Vermeulen. 16. Weiland te Oostrum, groot 62 a. 50 c. in pacht bij Peter Woltcrs, Peter Jacobs en Martinus Verheijen. 17. Bouwland te Oestrum liet Kempke, groot 34 a. in pacht hij Pe ter Vermeulen on Peter Jacobs. 18. dito in het Veltumseh veld, groot 82 a. 50 c. in pacht bij Martinus Thuijls.. 19. dito op de Langeslukken, groot 1 h. 27 a. 50 c. in pacht bij Martinus Janssen. Stepke. 20. Dito aan het Brukskc, groot 70 a. 70 c. in pacht, hij Peter Bom. 21. dito in liet Venrayseh veld, gropt 44 a. 10 c. in pacht bjj Anloon v. d. Putten, L. Hendriks en Plancis Bekkers. 22. dito op. de Kemp. gropt 01 a. 50 e. in pacht bij Johannes Hendriks en Geraj'd Maassen. 23. dito op 'de Koi'kdijk, groot 52 a. 00 c. in pacht- by de wed. Arts, thans eehtg. Philipsen. 24. dito in, liet Venrayseh veld, groot- 70 a. 10 c. in pacht bij Peter J;in Ruften en de wed. Mathijs Maassen. 25. dito te. Opstrum aan dc Lieve Vrouwe Boompjes, groot ongeveer 30 aren in pacht bjj Gerard Hendriks. 26. dito in het Boschhuizerveld, groot 27 a. 70 c. in pacht l>jj Jan Takken. 27. Tuin op den Landweert, groot 10 a. 20 c. in pacht bij Gerard Gossens en Hendrik DericUx. 23. Bouwland in hpt A eiiaysch veld, groot 26 a. 70 c. in pacht bj God fried de Ilaen en de wed. J.. Janssen. 29. dilo op de Langestukken, groot 97 a. 10 e. in pacht bij Peter Nooijen, Gerard van Gerven en Peter Willem*. zal op Woensdag dan 0 Augustus 1890. des namiddags 2 ure te Horst, ter plaat so Mid- delijk, op verzoek en ten huize van Hen drik Smits, Kust, kist, stoelen, tafels, klok, kachel mot toehehooren, .schilderijen, spiegels, glas, koper, (in en aardewerk, kuip en vaatwerk, sopkctcl. enz. Klein akkergereedschap, te weten: een kruiwagen, schup- pen, rieken, enz. Verder 2 geiten en wat moer zal worden ten berde gebracht. zal op Woensdag den 6 Augustus 1890, des namiddags 5 uur, te Horst, ion huize van Antoou Peelers, in de Veestraat, op ver zoek van Hendrik Smits, publiek verkoopen: Ken nieuw opgebouwd huis en dÉMW&Al tuin, gelegen te Horst, aan defeüD Middelijk, Kadastraal bekend inwWBoS Sectie A no. 2821), groot lo aren 80 Cen tiaren. Dadelijk te aanvaarden. zal op Woensdag den 13 Augustus 1890, des namiddags 1 uur, tc Horst, aan de Konijns- warande, op verzoek en ten huize van de wed. Thoodor Seroo, publiek verkoopen 1 melkgevende koe, 1 half vet varken, 15 hennen met haan. Allerhande huismeubels, als: kagton, kisten stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, kachel met toebehceren. klok. koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, kern, tobbe, broodtrog, kuipen, vaten, emmers cuz. Klein akkergerccd.schnp, kruiwagen, egge, weiboom, schuppen. rieken, zichteu en zeL-eu. 3 perceelcn haver, 3 id. aardappelen, 2 id. spurrie, 3 id. lupinen, 1 perceel wortclcu, 1 id knollen, 1 id. staakboonen, 1 id. witte kool, 5 perceclcn voorgras in dc weide naast die van Ilouben in Sloijerbrock. zal op Woensdag den 13 Augustus 18i»0, des namiddags 4 uro te Horst aan de Konijns- warande, op verzoek en ten huize van de Wed. Theodoir Seroo, piihlirli verparhlen voor «jaren: Ken huis, stal, schuur, tuin, met bouw- en weiland gelegen te Hors*, aan de Konijnswa- raiule, sectie li nos. 1015. 2010, 2018. 201.9. en sectie C no, 1918, samen groot 2 heet., 63 aren. 15 cent. Aanvaarding dadelijk. Zegt 't voort. zal op Donderdag den. 14 Augustus 1890, des namiddags 0 uur, to Venraai, ter plaatso- Leunen, teu huize van llend. Martens.. op. j verzoek van Lain hortus A.crts, publiek verkoopen:. Keu huis, stal; schuur en erf jdfci' j&a.jJ-iiiot bouw land en heide, gelegen BH^lPate Venraai, aan het Veulen. Ka dastraal bekend in Sectie II- nos. 537 en 538. samen groot 1 boet. 71 aren 10 Cen- tiaron. Aajj.vapnijng op den. gewonen-tijd in 189jl Zegt het voort, zal op Maandag den 18 Augustus 1899. ilea, namiddags 5 ure, te Venraai, ter plaatse het Veulen, op verzoek en ten, huize vpn. Antoou Custers., Gemeente Venraai. 1. Koop Keil huis waarin beklante jierberg met beugelbaan. i(fiV| schupr stal, erf. tuin en.boomgaard tÜJn-i.VN, gelegen in de Stc./gkenip, aan het Veulen, Kadastraal bekend Sectie g N'-s 1172 en 1173, samen groot 19 aren 80 centiaren. Koop. Ken perceel, weiland aan Steegsbroek genaamd de Knolirpot Sectio 11 no 733, groot.71 aien CO cent. grenzende I,. Arts, W. II. Liti'iis, F. Zeiken, A. I.i'j ns en Jo gemeente. 3 Koc>p. Fm iciccel Luwlmd in Bictukin p Sectie G i o. 596. gn ot 21 aren grenzende II. Scheuis. J. M. Geurt?, J, Wilms en dc Leer 11. Ksser. I. Stoop. Ken perceel bouwland in het Vculensclio veld Sectie (l no 91)1, groot 27 aren 35 cent. grenzende den Im.r H. Kss«r. F. Verheijen, J. MGcnrts en de gemeente. 5 Loop. Ken perceel afgekapt dennen- hoseti, zijmle ccdecltelijk bouwland, Sectie G no 1239, groot 1 hectare, grenzende Jac. v, Keus en 2 wogen. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1891. Zegt 't voort. zal op Donderdag den 14 Augustus 1890. des namiddags Cl t uur to Venraai, tor plaa'so Leunen, tor herberge van ILoJrik Gussen, op verzoek van de kinderen I .aureus dc Lauw, publiek verkoopen Gemeente Venray. 1. Koop. K-n huis met stal, schuur en erf, tuin, buotugnard, bouw en weiland, gelcgeu op do Steeg, kadastraal bekend in Sectio 1> nos. 189, 190. 191, 192. 201 en 1879, sauicu groot L heet. 95 aren, lü Centiaren. 2. Koop. Ken huis met stal, schuur en erf. met houwen weiland, gelegen aan liet Lisoveu kadastraal bekend. Sectio 1> nos. 2368, 21(14, 2055, 2798 cn 279 samen groot 2 heet. 06- are». 05 centiaren. 3. Koop. Ken perceel bouwland aan bet Une ven, sectie D no. 2290, groot 27 aren .40 cen tiaren, grenzende Poter Nellen, Peter N»cs~ sen en den weg. 4. Koop. Kon perceel bouwland aklaar, sectie- I) no. 1872, groot l heet. 02 aren 7U ceniia- ron, grenzende Pet. Math., van de Pascli, Mart. Goemans cn den weg. 5. Koop. Ken perceel weiland aan 't Lcnnscho Veld, sectio D no. 1877, groot 23 arorr .'kt <o.itiarei\ grouzendo Hcndrika Niesten, do Wed. Jac.. Jacobs-Cox en den wog. Ivoop. Ken perceel weiland cn heide in Steegshroek. sectie 11 m.>. 1008, groot 00- aren, 00 ccuturcu, grenzende Mart. Liljcns. de Wed. Arn. Arts, den weg en het volgende percoeL 7. Koop. Keu perceel heide aldaar, sectie L£ no 740, groot 42 aren 50 centiaren, gvenzendo hut vorige perceel, dc Wed.. Arn. Ai ts, cm hel volgende perceuL 8. Koop, Ken perceel hcido aldaar, sectio 11 no. GUü groot62 aren 70 centiaren, gren zende het vorig perceel. Marl. Liljcns, Hcnd. Giclon, Mart. Croemors. cn don weg. Aanvaarding op. de g.uw-.one tijdstippen iüi 1891. Zegt 't voort.. - l op Vrijdag den 29 Augustus 1890, des namiddags 6 ure, tc Venraai, e plaaiso. Gasteuraai, ton hu'ze van G. Depouti, op ver/.oek van dc KinderenJan van do Water, tieiu^üonto V M X LAAI. L Koop. Kene vruplitbare bonje- hoeve. geTegeu. te Klein Oirlo. he-^Sr»ïM staande in huis, s/al, schuur, hak - huis, tuin, bouw- wqi- hooiland, hakhout, dennenbosch en. heidp. Kadastraal bekend in Sectie F nos. 553, 55-t, 555, 356, 557, 569, 577, 617, 503, 94j?, 944 931. 649, 1126. 1127. 1132, J215, 1216, 1249, 1250, 4128, 1133, en 581 gedeelte lijk, en Sectio G. no. 147„ samen ter grootte, van 13. hectaren GO aren 40 oeabiaren, 2. Koop. Ken perceel hakhout, donnenr. bosch en heide, op hot Smnos, Sectio F no. 474, groot 1 iie» L 33 aren 90 centiaren, grenzelide den H.W.G. Heer Graaf, van Wesieiholt, Mart. DingUs en,dc Wed. Strij hpsch. 3. Koop, Ken perceel- hpoil tnd; hakhout. QU water, in de CnstenraYscho Pas. senic. G Nos. 792, 793 en 794. groot 1 heet. 20, centiaren, grenzende Mart. F»io?ou, Jac. RambaciiS. en llppd. Van Kijndt. 4. IConp. Een perceel struwelen eo wei- bind aldaar, Sectio G nos 187 en 788» groot. 59 aren. -tl) cent. giun/cude Mair. (ïcurts en, I/uijcns Smits. 5. Koop, Ken popeeef- Iraklioyt. oil lieiJo, in Girlo-'ebe veld. Se<-:ie F no 1/85 en ee1: gedeelte vant no _581g« o.»t 17 aren 25, cent, grenzende Pet. TJelde(is.et: l\ Jjoi van doit W.u.T I)t massa gro<> ll'heetarcr. 7p arep Qpf centiaren, 0. Koop. Iven pijrceH he'^vbud in Klein, Oirlo-iche vulJ» stH:'.ie .l« Nos. 1338, grpo 84 aren 10 centiaren. Aanvaarding op de gewone.tjj'lftippen in, 1891. Zegt 't voott,

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3