VAN AARSSEN. AMSTERDAM. Joti, SCHAEFFljRS9 Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Stoombootvaart 0p deMaas. SPOORWEGDIENST EL. rat 1 blauwe en roode dakpannen Zijn van af heden te bekomen aan zeer voor- deeïige prijzen alle soorten van G!as, Porcslein en aardewerk. DE PILLEN IN DE VERGULDE SCHAAR, Ontvangen: gemaakte FANTAISIE BROEKEN Gekleurde Tricot-Lijfjes van af f 1,25. Jongens Tricot-Broeken van al fl.40. Spreien, Dekens, Bcdvccrcn, Kapok, Vlokken, enz enz, ZOMERDIENST HEBBEN LANDBOUWERS „De Keulsciie Hagel-Assurantie-Maatschappij," 2 1 3 Bericht zijne geachte begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor het ZOMERSEIZOEN. voor werklieden, TRES aan zeer voordeclige prijs. V. FONCK. Uitsluitend in bussen van *14. KG- LLIJS PER BUS SO CENT. EN GROS EN DETAIL Dames en Huismoeders H M. van don BRANDT tfc Zonen PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. VAI iLuun n zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A- T-i 3? s oen onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zworon on Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en om-ergo- lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID en HOEST Ier genezing van kliergezwellen cn allo soorten van Huidziekten heeft zij gee» mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken on stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. Od., ds. 6d. lis. 22s. en 3Bs., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gelieele' wereld. DEMER BXTSTIDEa:OV7"E3Kr- ontvangen voor het zomerseizoen eene prachtige keuze in allernieuwste buliskins, (liagouaU, kamigai'eii!<i ciaz.: waarvan costumes en pantalons-naar maat solied en netjes afgewerkt zeer voordceJig geleverd worden. a f 1. f 1.10, f 1.25, f 1.50, f 1.75 f 2. on liooger. Zwart luster, blauw linnan en geel dril kantoorjasj.es. kamgaren cn bukskin jassen in allo prijzen. Alsook zwarte en gekleurde Franscho merinossen, ruime sorteering kleer- stoffen, schotscho ruiten, streepen onz. Allernieuwste dessins in katoentjes in wasolieclite kleuren, zwarte en gekleurde tricot- tailles van af f 1.50. Witte goederen, vitrages voor gordijnen, bassins, pikés. A jours enz. Gekleurde dames shortjes, kousen, ruches, kragen. Prima kwaliteit wereldliimoii en gummi boorden, fronds, manchetten en heerendassen. Wederverkoopers flink rabat. Verkoop op drie maanden crediet. Bestellingen worden dagelijks aangenomen, bij Jacobus AARTS te Venray. Onderneming P. J. Berger. 1 Maart 1890. Van VENLO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens-ten 7 ure 7aterdag voormiddags ten 12 ure tot RAVE- STE1N en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLO Dinsdag 's avonds ten 4 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. In geregelde correspondentie met ROER MOND en AMSTERDAM. Dienstregeling van 1 JtJNI 1890. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.50 S. 48 12.18 4.24 7,5n Mook 7.3 9.4 12.30 4.37 8 1° Heuinen. door 9.7 door door S.i3 Lind.-Katw. door 9.9 door door 8.1° Cuijk 7.12 9.15 12.39 4.46 8.22 Beugen 7.20 9.24 12.46 4.54 8.3 3 Rijkevoort door 9.30 door door 8.40 Boxmeer 7.29 9.35 12.54 5.3 8.49 Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vortum. door 9.44 door door 8.58 Vierlingsbeek 7.39 9.57 1.4 5.13 9.12 Smakt-ilolth. door 10.2 door door 9.17 Venray. 7.49 10.11 1.14 5.24 9.27 Oirlo - door 10.17 door dooi 9.33 Meerl.-Tienr. - 7.59 10.26 1.23 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.9 10.38 1.32 5.44 9.56 Grub.-Kloost 8.1 1 10.42 1,37 5.49 10.— Blerick S.27 10.53 1.47 6. 10.12 VENLO. .A. 8.32 10.57 1.51 6.5 10.17 De menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jare enJbijzonder in he afgeloopeno, zwaar geteisterd werd. leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen a .t onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid meS een gt-ondkiignlnui van 5 iniiiioen -HM» ()(Mi gulden benevens een i-cscrvefouils van UOO.ViiO gulden. Tegen zeer geringe premiên verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den grond, als: klaver, granen, peulvruchten, beden, wortelen, vlas, hennep enz. De duizende schadeloosstellingen, die sedert moor dan 30 jaren in der minne geregeld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelrjk bewijs dei' loyaliteit cn soliditeit der Ke.dsche Har/el-Assurantie-Maatschappijwelke vertegenwoordigd is in de provincie Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.27 9.55 2.— 4.8 7.48 Blei'ick 5.32 10.1 2.5 4; 14 7.54 Grub.-Kloost. 5.43 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.47 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tionr. 6. 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 6.9i door 2.44 door door Venray - C.l',4 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.'2-l door 3.door door Vierlingsbeek - 6.35 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 3 6.42 door 3.19 door door Sambeek. - 6.47 door 3.24 door door Boxmeer 6.51 lO.o/ 3.28 o.2 8.0O Rijkevoort - 6.56 door 3.34 door door BeVen - 7.3 11.06 3.41 5.11 9.- Cuijk. 7.18 11.14.3.51 5.19 9.8 Linden-KaUv. 7.19 door 3.58 door door Tieumon 7.21 door 4.door door Mook - 7.24 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.40 11.39 4.22 5.40 9.30 Vcnlo-illaas(nch( Venlo vertrek 6 39 11 ,2 3 6 40 S 39 6 4 G 11 7 2 10 6 48 8 47 Bell'ehl C :2 16 6 54 Reuver 6 58 11 16 2 22 7 8 57 Swalmen 7 9 11 27 2 i3 7 11 9 08 Roermond 7 IS 11 36( 2 45 7 21 9 17 Maas brac lit 7 28 11 46 i 2 55 7 32 6 27 Echt 7 37 11 51:3 4 7 41 9 36 Susuren 7 45 12 12 7 49 9 44 Sittard 7 54 12 1013 22 7 59 9 54 Gvleen 8 J 12 16 3 29 3 6 10 1 Beek-Elsloo 8 8 12 23 3 37 8 11 10.9 Buiule 8 18 12 33 3 48 8 25 1020 Maastricht a a nk 8 27 12 41:3 57 S 34 1029 i^ataslricht-Teulo P. II. Everts gem. secr. te Sevenum. A. II. Aerts swolgen. Ch. Hennen Nieuwstadt. J. l'\ Savdkoid wethouder Grevenbielit. C. A. Menter gem.-secr. Beesol. M. Iiaven gem.-ontv. J. Hermans LJ,an ssen - G iel ens J. Muasen gem.-ontv. JKnagen Wolfs J. Lernmens gem.-secr J. Schmeitz - Joos/en U les tra ten. Hoensbroek. Helden. Rogge 1. Veert. Eisdeu, Beek. Eoht. Li nburg door de Hoeren: J B. Arnold te Gulpen. H Dautzenberg gem. sec. Voerendaal. H. Creemers Maasniel. II. H. Bertrams Roermond. J. van Ass Heel. H. S/nects te Blinde (adres Maastr.) II. JWiertz wethouder te Kerkrade. A van Boom Venloo. J. Ilenckens Areen. H. J. van Bommel Ivessel. II. Gaenen Susteren. K. Frank gem.-ontv. Schnesbeeg. J. IV. Dols gem.-ontv. Merkelbeek. W. Th. Trienekens Baarloo. P. J. Oobbe.lstein gem.-ontv.» Simpelveld. M. II. Peters Horn. G. Tervooren Wansum. F. Schobben Waubacil. Ij. Elias wethouder Valkenburg. G. Pubben gem.-ontv. Oftersum. M. A. II. Wetseh Heerle. J. Douven Nuth. Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. agenten voor plaatsen in Limburg, waar de Maatschappij nng niet vertegenwifèfdigd is, gelieven ziel. to ailresseeren aan bet HoofJagentschap gevestigd bij Jules Hlxkar, Groote Staat No. 37 te Maastricht, J.U.v.d. Fame gem.-out.» Maasbrnelii. Fr. Roeffs P C. Ruiten C. J. Jooslen C. AVernooij A Perenboom F. Simons V. Assélberghs Bergen. Seintrn (Heer). Nederweert. Sittard. Mook. Tegel on. Maasbree, Paierstraat, VENRAY. Paterstraal, Broeken en Vesten in alle soorten en kwaliteiten. Paletots en Jassen. Kinder Costumes in alle grootten. Manchester Pakken, Bevertine- en Pi low Paletots, Broeken en Vesten, Blauwe Werkkielljes Bazeroens in alle soorten en aan zeer lage prijzen. Vorder Mans en Hinderhoeden vanaf Cent en Biooirei* als ook en eene groete partij Hiermede bericht ik mijne geëerde begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken bevit tende de nieuwste dessins van ENGELSC11E. FRANS CHE, DUITSCHE en INLANDSCHE BEHANGSELPAPIEREN cn RANDEN ter inzage gereed zijn. Door prachtige en nifge breide keuze gepaard aan lago prijzen; zal stellig elk bij mij zijn gading vinden, goed gesorteerde voorraad van gewone papieren en ronden. Behangselpapier van af H cent «Be b*öS, randen van af I cent per meter. Verder verkrijgbaar aan de minste prijzen, grondpapier, vocht weeroud papier, behangsellinnen, behangselzink, enz., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne schoonc sorteering onbreekbare Caoutchous Tafelkleeden, Kastranden, Kastzeil, eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedoek, Toehtband, vloer zeil; wasdoek, talclkleederenstof, alle schoonmaakartikelen, enz. Handel in alle soorten Verfwaren, Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, Borstel werk en alle voorkomende huishoudelijke artikelen. Maastricht v er trek 6 30 9 40 1 53; 5 S 8 42 Builde 6 39 9 50 2 3 517! 8 52 Berik-Elsloo 0 49 10 1 21415 27 1 9 03 Goleen 6 50 .10 8 221^ 34! 9 10 Sittard 7 2 1015 2 29! 0 41 9 17 Susteren 7 11 1025 2 39:5 51 9 27 Echt' 7 18 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbracht 7 28 10 44 2 58 0 10 46 Roermond 7 39 1057 3 18 i 0 22 10 1 S wal uien 7 47 11 6 3 22 .S0 10 09 Reuver 7 50 11 15 331 039110 18 Bel fel cl 3 37 TO 24 Tegel en 87 11 28 3 40 51 10 .32 Venlo 8 13 11 35 3 52 6 58 10 39 VeiiSo-Bloltenhun Venlo v 550 1 8 35 10 122 4 04 714 Blerick 6 03 8 40 10 06 7 20 Horst-Sevenum 6 25 j 8 5.3 '10 21 12 17 732 Helenaveen 6 50 97 Il039 12 31 I 7 40 Deurne 7 04 1 9 10 10 49 12 40 7 54 Helmoml 7 3S 9 27 117 12 51 4 47 8 5 Nuenen-Tong. 7 57 9 40 11 23 1 4 8 IS Eindhoven 8 24 9 19 11 35 1 14 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 14 12 22 1 38 5 30 8 51 Tilburg 10 38 1 1 58 5 49 9 25 Breda 11 11 1 32 2 23 0 13 9 54 Dordrecht 11 48 0 52 10 53 Rotterdam 12 10 3 22 7 14 11 15 KrtdtTdauE-venlo Rotterdam 5 46 8 38 10 40 12 84 3 35 Dordrecht 618 9 19 U 5 1 24.4 6 Breda 7 1 10 1111 44 2 30 4 44 Tilburg 7 28 10 41 1? 9 3 111524 Boxtel 8 11 18 12 34 4 18.5 49 8414 Eindhoven 8 30 11 54 12 58 n 016 12 8 52 Nuenen-Tong 8 37 12 2 5 10 - 9 4 Helmond 8 48 12 16 1 15 5 25,0 28 9 22 Deurne 9 00 12 30 5 40 - 9 42 Helenaveen 9 09 12 40 5 51!» 9 50 Horst-Sevenum 927 12 57 V 6 10'» 1021 Blerick 1 15 6 27!» 10 15 Venlo 9 42 120 1 56 6 32,7 9 10 501— De Firma A.. VERZIJL te Amsterdam heeft de eer hare clientèle te berichten, dat zij de alom gunstig bekende onder %001'tfdhiO'emBe coiBtcoSe heeft gesteld van het ESsireiaea voua- Claesnascla en ÜSScïa'oseopiseii OBBiBci'zocli, van de Ileeren Dr. P. .F. VAN HAMEL ROOS en A. IIARMENS Wzx., Spuistraat 140te AMSTERDAM. Hoogachtend en onder aanbeveling, lirsa L. V1EIK1, JDe Direcite van het Bureau voor Chemisch en Microscopisch Onderzoek, Spuistraat 1-46 te Amsterdam, verklaart, dat zij de AAI- ^TS^BSEVOSSCSiB'] ikOFIFSIE zoowel chemisch als microscopisch heeft onderzocht, dat genoemde koffie een voldoend caffiüne-gehalte bezit en er geenerlei vervalschingen in zijn aangetroffen. Op grond der uitgevoerde analyse constateert zij, dat de Ei>A$S^l'S!F MOFF3E voldoet aan alle te stellen eischen, van eene zeer deugdelijke hoedanigheid is en dus als een zuiver artikel aanbeveling verdient. De Directie van het Bureau voornoemd: [u-as get.) Dit. P. F. VAN HAMEL ROOS. [was gel.) A. HARMENS Wzn. N.B. Ieder afnemer der firma heeft het recht, een monsterbus, mits verzegeld, en in den orgineelen slaat, ter gratis onderzoek aan voornoemd Bureau te zenden Zie verder Maandblad tegen vervajsohing van Levensmiddelen en Ilan- deisartikelen van Mei, Juni, Juli, enz. "W. "V- 3D. MTTNTCKHOF-SASSENr. ÏS VMBAY IIm TI BEK.QMIH' A l l i iüb iLm Wilt ge uwe wol mooi en goedkoop ge sponnen hebben? van uwe eigen wol prachtige vervaardigd hebben? uwe ver schoten kleederen s«*Sa«'EB, lai^g'e^BaoaiAci of beslraalit hebben dat ze weer zoo mooi als nieuw zijn zendt ze dan aan StoomwolspinnerijStoomvei'verij te Horst. Voor Venray en Omstreken bij den Heer M, VERBEEK, Langstraat. Venray. Handel in Zaden, waar monsters eu prijscouranten voorhanden liggen. Station VenraaiOostrum. handel in: STEEMKOLBN Alles aan concurreerendo prijzen, alsmede BESTE HOLLANDSCHE ASCII, aaa 05 cents per mud.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4