F. 1. Sanders, wRMHmm. NIEUWE GROENTEN! ij L He elm an Cj I, Mi Janssen Boste aseli van Behangselpapieren. Wed. P. A. Boers, Algemeene Assurantiën, Veldvruchten* De Notaris HAFFMANS, De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh De NotarisVan den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN. SIBILLA BEEL Versch Varkensvleesch MART. KLAASSENS. JOS. GEOMINI. G. TOEBOSCH, PAIN-EXPSLLER WEGHALEN van GRAS enz. uit het GEMEEMEBROEK. in den Boekhandel Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. MAGAZIJN beste i'oode en blanwc dakpannen Plavuizen, Steenkolen Marmeren Schoorsteenmantels Teekening-eii L. Laudy, VENLO. De Muziekbode f 0.50 Fijdsclii'ifl voor fraaie handwerken oktnateidzekr, publick verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen Allerhande Huismeubols, als Een troep kerels, die zitten te fiedelen tegen een groot gordijn, dat is alles Vooruit maar! VEN RAY Van den 5 Juli tot den 12 Juli 1890. Geboorten. Gerardus Wilhelmus Liljes, llermanus Hfcbertus Rongen. Huwelijken. Geene. S terf go vallen. Anna Maria Huberdina Gussen, oud 5 jaren. Venray7 Juli. Aangevoerd 1350 halve kilo's Boter. Prijs per halve kiio 34 a 44 ct. Horst7 Juli. Boter per halve kilo 40 a 48 ets. Aangevoerd 1020 milve kilo's. Venloo, 5 Juli. Boter per 1/2 kg. 41 a 43 ets. Biggen aangevoerd 425 per stuk 15 a 17 fr. Dlittersioijck 7 Juli Boter per halve kilo 42 a 50 ets. Well, 8 Juli. Boter per halve kilo 40 a 45 ets. Aangevoerd 129 nalve kilo's. Vierling sbeek, 8 Juli. Boter per halve kilo 38 a 45 ets. Sambeek7 Juli. Boter per 1/2 kilo 34 4 44 ets. Bergen00 Juli. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurne9 Juli. Boter per halve kilo 38 cent. Aangevoerd 784 halve kilo's. St.Anthonis, 10 Juli Boter per 1/2 kg. 37 a 50 ets. Mil, 5 Juli. Boter per halve kilo 37 4 42 ets. Maandag morgen waren op de kalveren on varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 1500 biggen 20 vette varkens, 12 sehottelin gen, vetle20 kalveren, 18 nuchtere kalveren lie prijzen waren: biggen! 10 a 12 per stuk, vette varkens 19 a 20 ct. de 5 ons, schotte- Itrigon 10 a 22 gld. per stuk, vette kalveren 22 a 24 ct. de 5 011s, nucliteren id. 15 a 18 per stuk. "b 4* Bieden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig doch 4h geduldig lijden meeimalen voor zien van de H.H. Sacramenten, onze geliefde Kchtgenoote en Moeder Mejuffrouw gcb. Feld, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Thkoüor BEEL. Louis BEEL. Bertiia BEEL. talrijke bewijzen van deel neming gedurende de ziektehet over- de begrafenis ondervonden, innig en dank. Al diegenen, welke ge- lieverd of gewerkt hebben voor het FaiBfiaa'e {*«»!- zelsclinp, ten behoeve van het Festival, worden verzocht hunne rekeningen te zenden vóór ülaaifitlag 14 Jaali 's miri- «Biögs 32 uur aan den President dei- Feestcommissie, den Heer C. ESSiSR van Wij Hick. Venray, 12 Juli 1890. De FEESTCOMMISSIE. De Ondergeteekende maakt den ingezetenen van Venray en Omstreken bekend, dat bij hem, op Vrijdag den f Augustus en in het vervolg is te bekomen. Bij Vooruitbestelling wordt het vleesch aan huis bezorgd. Door een nette en prompte bediening hoopt hij ieders gunst waardig te worden. Paterstraat, Venray. Iedere week verkrijgbaar alle soorten nieuwe groenten, als Nnijhooiien, erirten, Btoniltous- luors, savooien, Moeuikool, enx. enz. Onder aanbeveling De TREKKING der eerste klas begint 23 bbS igeheele en gedeelten van loten zijn te bekomen bij Eind, Venraai. Steenfabiikant te ELST bij Nijmegen levert franco aan elk station van den Staats spoorweg alle soorten tegen zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. Afleveringen goscliaetSou iot 3 ÜVovoanber* O IS en BLIJFT e het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flesschen a 50 Cent, 75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. horlogemaker te Venraai, bericht hiermede zijne geëerde begunstigers, van Venraai en Omstreken dat hij heeft ONTVANGEN eene prachtige keuze goueloBi, ziltercii, en nicl^eS Sicc- ■•eu en riamos Esorlogiëu uit de beste fabrieken van Zwitserland, aan uiterst g'oetikoope prijxen. De Burgemeester van Ven ray, brengt in herinnering, dat het verboden is gras voor veevoeder of strooisel uit het Gemeente- broek te snijen of te plukken en weg te halen. Hiertegen zal voortaan ten strengste wor den gewaakt en bij bevonden overtreding |»B*oeesv«,'i*0>«8sal worden opgemaakt. 'Venray den 28 Juni 1890. De Burgemeester, V li. K 3-1 33. VERKRIJGBAAR van W, v. d. Muncktjof-Sassen. v i:\atAY. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verdors AGIüiVr in natuurlijke mest. Ondprgeteekcnde maakt het geachte publiek van Venray en Omstreken bekend als dat hij hem alle soorten Bsiaa'aS gebaliSieai Cerainhigic en vBoeB*«u in allo mogelijke kleuren en dessins verkrijg baar zijn uit de beste fabrieken van België en Frankrijk, uiterst geschikt voor kei*- licia, iviukclhuizesa, £'»ii&-cei. Stcii- VtSiZ ZOO ook BU»6*3130*^89 scSaooi'Sf^eiBE&atfifiBfels beneden concur- reerende prijzen. Monsters en Teekeningen op franco aanvraag. VK. Op verlangen worden de vloeren ook door hem gelegd alsmede liet plaatsen der schoorsteenmantels. E. OÜDENIIOVJEÏN Mn. Metselaar, Venray. Steeds voorhanden dc nieuwste dessins aan billijke prijzen. Staalboek wordt op aanvraag franco' toc- l gezonden S. MtUSERS. Venloo. SiaitioBa venray-Oesü'um zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste halfzachte ILÊjsaköêlk en 8Jjai- ïbbi»«S aan concurreerende prijzen in prima kwaliteit uitmuntend geschikt ter smering van alle soort Machinericn, Rijtui gen, Karren, enz. Deze olie is veel be»- Ser ess veel goe<Si!ioo|>eB* dan Boom olie of andere smeerolie. Prijs per 1 liter 25 cents: bij partij nog minder. bij V. FONCIC. ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. BELGISCHE pATSCIjAPPiJ gevestigd tic brussel. Opgea-iclil fin 8824. DIRECTEUR: De Heer Mr. E. II. E. MOERMANS 't SERSTE VEN-S. Deze Maatschappij verzekert tegen Iin*abh«3, Oüli jpfioff'sSBBg' ViSBB ft JSS OBB SdoflBBBB- l&ctels,alsineilè tfeg&n «3«sa bliSiMcaai kobkBcb* Ibb*sbrb<3 (daarin begrepen hot. vee in open lucht) alle roerende eaaoïna-ee i-eiBifie eigesadloaaamesa ess vooi-wea*- |»eai, van allen aard en ouderdom, zoomede hypothecaire inschrijvingen, enz.; legen de minst concureerende en vaste premiën. Geen andere, onkosten, bij het. aangaan der verzekering, dan die der polis welke uiterst billijk gesteld zijn. Zij betaalde alleen in 1883, 30D3 ver schillende brandgevallen" uit, dus gemiddeld ruim acht per dag, en haar grootheid en soli diteit bewijst verder haar momcnleelen toestand, hier volgende; Maatschappelijk kapitaal 4,232.801,23 fr. Reservekas en reservcpremiën 3,832,015,18 - Premie cli intrestrekening 7,053,005,18 Geteekendc polissen .2,500,000 Betaalde brandschade i; 00,000,000 Onder de aandeelhouders. bevinden zich de Hooge Erfgenamen van wijlen Koning Willem II en Z. K. H. Prins Willem, Frcde- rik,II. K. II.Prinses Maritime., en II. D. D.II. de Prinsen en hertogen van Arcnberg; ter wijl de gezamèiïtlijke aandeelhouder-, in al gemeene vergadering van- 27 Ökioher 1883. besloten hebben, den duur der Maatschappij tc verlengen tot 1912, Ten slotte wordt den geëerde® begunstigers nog opmerkzaam gemaakt dat deze Maat schappij haar domicilie heeftbij deszelfs Agent door wiens tusschenkoinst de verze kering gesloten is. Ter bekoming van nadere inlichtingen en tot liet aangaan van verzekeringen vervoege men zich tot den Iloofd. Agent den heer B*. W. VsaSSiaasias ie Blorst, of hij deszelfs sub. Agenten op alle plaatsen van het canton te Venraai bij den lieer $1, Ven iel, koopman. Boste kwaliteit Portland-Cement li vaten van ISO kilo's aan uiterst {joedhoopen prijs levert L, LAUDY Venlo. Geïlkstrccri -TijdsoWit vast Toonkun stenaars en, Vrienden der Muziek. Onder Redactie, der voornaams#* Neder- landsche Toonkunstenaars. ^293a92tt3>ia;9B* orgaan voor ieder Neder- landsch Musicus of liefhebber der.Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muziek-bijvoegsels ten be drage van meer dan het dubbele van den Abonnementsprijs. Men abonneert zich voor Venray en Om streken bij den Boekhandelaar W. van den MUNCKHÜF-SASSEN. pes* 4s*ic innnüdcia. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze xira-edilie verlangen, out vangen perk war taal a /'(J.5W hij hut eerste en vierde Nu. i de BAZAR eene aflovering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor ij ekleu rd e hor du ursels Voor niet-aboMi.ées op do JJAZA Ris de prijs van het TIJ DB CIIRII' T l OOR ERA A IE HAND WERKER fO.70 PER MAAN DEK. Editiën van de Bazar (3 nummersf 1. 6 met. 0 gekl. platen - 1.50 5 -3 gekuipte patro. - l.pö 3 »G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij- AL DEZE EDI TIEN lean men tegen rerhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. Den Haag.Gehr. BEL IN'FA XT. ILhLDUJkJji over bet .BEVATTENDE onderrichtingen, behoedmiddelen en gebeden, uitgegeven door J. SAURKN. It v a* li e I i j Si G «ccü ke» a*tS Verkrijgbaar a 25 Ci»b»< bij W. v. d. Munkhof-Sassen. Patcrstraat, VENRAY. zal op Maandag 14 Juli 1890, om 10 uur voor middag te Oirloo-Venrny, op verzoek dei- weduwe en kinderen Philipsen, publiek verkoopen 20 perceelcn rogge 15 even 5 haver 10 spurrie en 1 perceel lupinen. Vergadering aan huis. Zegt 't voort.. zal op Maandag den 1 1 Juli 1890. des na middags 5 ure, te Venraai", ter plaatse Leunen, op verzoek van Christiaan de Mulder, publiek verkoopen 10 perceelen rogge 2 id. eve 2 id. spurrie 2 id. haver. Vergadering aan de bouwhoeve. Zegt 't voort. zal op Maandag den 14 Juli 1890, des na middags 4 uur, te Venraai op de Land weert, op verzoek van Theodor Kêursten, .2 perceelen rogge, I perceel lupinen. Vergadering op de Land weert. Zegt 't voort. zal op Woensdag den 1G Juli 1890, des namiddags 2 uur, te Tienraai, in het Cai'ó Loijgrauf, op verzoek van den heer Jos» Timmermans, 50 slagen l.oj.hout en gelogen lo Swolgen, aan de Meerloosche Bi.au, afkomstig van Anioon Arts. Vooraf te bezichtigen. Zegt 't voort. zal op Woensdag den 1(> Juli 1890, des na-» middags -1 uur, tc Gnibbenvorst, ter plaatse Klein ('alifornië, op verzoek van de wed. Gisbert Gommans, publiek verkoopen: 15 perceelen Rogge, Haver en Eve, Vergadering ter herberge van F. vart Wijlick aan Klein Califurnic. zal op Maandag den 21 Juli 1890, des na middags -1 uur, te Horst, ter plaatse Mid del ijk, op verzoek van Hendrik. Smits, 4 perceelen rogg<\ 2 id. aardappelen. 1 perceel gerst. 1 id. wortelen. 1 id. mangelwortclen. Vergadering aan het wool h lis. Zegt 't voort. zal op Maandag den 28 Juli 1890, des na middags G uur te Venraai ter plaatse Oirlo, ten huize var. Pet. Pouwels, op verzoek van de Kinderen Godfried Philipsen, publiek verkoopen G E AI K K N T E V E X RAAI. Eene vruchtbare bouw* gelegen ter plaatse ■dkvKlein Oirlo, beslaande in een huis, met schuur, stal, schop, tuin, boomgaard, bouw- en weiland, benevpns hooiland en hakhout, Kadastraal bekend. Sectie F nos. 518 523 524 525, 52G, 527, 528, 529, 531, 020, 632, 035, 611, 053, 054. 711 en 1404, samen ter grootte van 13 bedaren 30 aren 40 centiaren. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1891. Zegt 't voort zal op Woensdag den 6 Augustus 1890, d«-a namiddags 2 ure to Horst, ter plaatse Mid del ijk, op ve-zoek en ten huize van Hen drik Smits, Kast. kist, stoelen. Tafels, klok, kachel met toebehooren, schilderijen, spiegels, glas, koper, tin en aardewerk, kuip en vaatwerk, sopketel, enz. Klein akkergereedschap, te welen: een kruiwagen, scnup- pen, rieken, enz. Verder 2 geiten en wat meer zal worden ten berde gebiacht. zal op Woensdag den 0 Augustus 1890, des namiddags 5 uur, te Horst, ten huize van Aiitoon Pecie-s, in de Veestraat, op ver zoek van Hendrik Smits, publiek verkoopen: Een nieuw opgebouwd huis en tuin, gelegen te Horst, aan de] Middelyk, Kadastraal bekend in Sectie A no. 2820, groot 10 aren 80 Cen tiaren. Dadelijk te aanvaarden. Zogt 't voort. zal op Donderdag den 11 Augustus 1890, des namiddags 0 uur, te Venraai, ter plaatse Leunen, ten huize van Hond. Martens, op verzoek van Lam bert us Aorts, publiek verkoopen: Een buis, stal, schuur en cif li; met bouwland en heide, gelegen tÖ®||^§te Venraai, aan het Veulen, Ka dastraal bekend in Sectio TI nes. 537 én 538, samen groot 1 heet. 74 aren 10 Cen tiaren. Aanvaarding op den gcwoilGn tijd in 1891 Zegt het voort.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3