Buitenland. België Frankrijk Duitscliland Engeland Oostenrijk Spanje Nederland Gemengde Berichten To Brussel is Zaterdag oveiloden do oud- minister Piot van Huinbeeck, eenmaal -de doodgraver" van België bijgenaamd, de ont werper van de -ongelukswet", thans door een nieuwe onderwijswet vervangen. De vul van het liberale ministerie, waarvan hij een dei- steunpilaren was, schokte zijne gezondheid hij had zulk een staatkundigen ommekeer in België niet verwacht. De fortuin weck geheel cn al van zijne zijde. Den genadeslag gaf hem 't faillissement van zijn bloeder; deze, oud-voorzitter van de rechtbank van koophandel en bankier, zag zich genoodzaakt zijne betalingen Ie staken. I'iet van Ilutnbceck bracht daaraan zijn ge- lieelo vermogen ten offer, inaar toch konden de schuldeischers niet ten olie worden vol daan en moest er met een vergelijk worden getroffen. De begrafenis, welke overeenkomstig zijn in het testament uitgesproken wensch burger lijk zal wezen, had Dinsdag plaats, zonder militaire eer, waartoe hom zijn graad in de Leopoldsorde recht gaf. en zonder redevoerin gen; het een en liet ander heeft hij uitdrukke lijk vei zocht dat achterwege blijven zou. Te Brussel loopt het gerucht, dat koning Leopold, bij gelegenheid van zijn 25juiig regeeringsjubilé op ID Dec. o. k. gratie zal vcrleenoii aan den moordenaar Loon Pe.tzer en aan Corvillain, svieus zorgeloosheid verle den jaar te Antwerpen de bekende groulo ramp veroorzaakte. ln het ziekenhuis te Macé, waaruit in 1885 de Zusters verdreven werden, hecrschto sinds dien tijd de grofste nalatigheid. Verleden week werd een sergeant van hot garnizoen, die doodziek was, er heen vervoerd. Niemand heeft verder naar hem omgezien. De patient la" van 's avonds tien tot den voigendeu och tend, zonder dat er iemand aan zijn bed ver scheen. De dokter had voorgeschreven dat er gewaakt moest worden cn had op het geregeld innemen der medicamenten aangedrongen. Den volgenden morgen, toen er voor hel eerst oen zieken oppasser naar hem kwam kijken, was hij dood. Dit voorval heeft voel sensatie verwekt en thans roept heel liet provinciestadje om den terugkeer der religieuzen. La France militaire heeft onlangs be weerd, dat de in Mei jl. overleden Prunsclie generaal Beaufort, d' liauipoul de eenige veld overste was die ei zich op beroemen mocht leu veldmaarschalk Von Moilke verslagen te jü -.ebben. -- Het M'diidr Wocb.enblatt teekent hierbij aan. dat deze historische herinnering waarheid bevat. Beaufort d' liauipoul is van 1834 lot 1837 in Egypte gedetacheerd geweest, waar hij chef Vuii den generalen staf was bij Ibra- liim-paclia. Als zoodanig hielp hij den slag hij Nisib winnen, waarin de Egyptische troepen de overwinning behaalden op de Turksche, aangevoerd door llalis pacha. wiens chef van den staf dw toenmalige majoor You Moltke was. Het Duit.sche blad voegt er echter bij, dat de Tu-ksche bevelhebber zijne nederlaag hieraan te wijlen had, dat hij juist het tegen overgestelde deed vau hetgeen zijn Duiisclio Stafchef hem aanried. Drie Franschen, die door den koning van Dahomey gevangen gehouden waren, zijn to Marseille aangekomen. Up den 28 Febi uari waren zij, vertegenwoordigers va icon han delshuis en de missionarissen, door den koning on'boden om de lezing aan tc hooren van een koninklijke boodschap. Toen zij op de aan gewezen plaats aankwamen, werden zij om singeld door een menigte inboorlingen, die hen mishandelden. Den volgenden dag, blout- voets en den hals in een ijzeren hoepel ge klemd, kwamen zij in draagbaren te Ailadah aan. Hier weiden zij twee aan twee gebonden, gevangen gehouden. Na verloop van achttien dagen werden zij naar de hoofdstad Aboiuey vervoerd. Hier werden zij door het verzameld voik beleedigd. De ongelukkigen leefden steeds bedreigd met den stok, het mes en de vreesdijkste martelingen, liet bleef echter hij .de heleedigingen. Eindelijk, op den 8 April, toen de commandant Fournier Wydah ging beschieten, werden zij in vrijheid ge steld, Later schijnt de koning over deze invrijheid stelling spijt gevoeld te hebben, want hij liet hen opnieuw ontbieden om de voorlezing van eon koninklijke boodschap aan te hooren. De Franschen pasten wel op er heen te gaan. Een eigenaardige bijzonderheid is, dat de ko ning de rekening der kosten, welke de gevan genschap veroorzaakt had, aan een hanJelshus te Marseille opgezonden heeft. Bij het internationale schuttersfeest te Ber lijn werd in den oplucht het oudste vaandel «*H|dooid, dat men in Duitscliland kent. T is liet vaandel der scliuttersvereeniging te Kit- iiiigen a M. Dit schuttersgilde ontving het vaandel na den veldslag bij Giengeti (10 Juli 1 1G2Ï ui», handen van den markgraaf Albreebt Achilles van Brandenburg, voor betoon van buitengewone dapperheid. Op de 428 jaren oude vlag staat met groote letters geborduurd E1N JVNGB M.VNSCHAFtT SlClI MLIJCU SOI.I. 111M UVCHSENSCHIESZEN VHKN AL'FDASZ WAN KlilEG FORM VN DEN TSÏ slli YkYN AJLZDAN ZVM STKK1T OERVST. I)e optocht was ten slotte onorèelyk. Er zijn verschillende ongevallen hij voorgekomen; verschillende personen worden gewond. Te Dublin zijn de echtgenoote cn drie doch ters vun den redacteur James O'Connor over leden, tengevolge van het gebruik vat» ver gift igo champignons, die zij in den tuin achter het huis geplukt hadden. Toen O'Conner des avonds om 9 wuur van het bureau der Lmtcd Ireland tehuis kwam, vond hij zijn Uuisgenoo- ten den dood nabij, liij gal*haar dadelijk een braakmiddel in, ontbood oen paar dokters, maar alles was te laat; reeds om halt 10 luid den alle vier opgehouden te leven. Maandag-ochtend zouden de soldaten van het tweede bataljon grenadiers in de Weliing- tou-kazerne te Londen geweigerd hebben ie gehoorzamen aan het appèl om hunne ransels te laten onderzoeken. Nadat do kolonel met de officieren van don staf de z.»ak overwogen had, richtte hij vertoogen tot dc troepen, Uie hem echter uiijouvvdcn en uitfloten. Door den lieer Stanhopo intusschen werd 's middags m het Lagerhuis veriUaaid, dat dc regeering go- norlel bericht had ontvangen, waaruit kon blijken, dat er eeuig verzet vau de zijde der soldaten had plaats gehad. De beweging, welke reeds lang onder de Londeiiseho politic-agenten broeide, is Zater dag 11. uitgebroken, en wel naar aanleiding hiervan, dat een van hen, zekere Boevers, naar een ander district is overgeplaatst. Hen aantal hunner weigerden den dienst bij de schouwburgen te gaan waarnemen. De nieuwe oppercommissaris begaf zich terstond naar het bureau in Bow-Strcet, waar de wederspanni- gen zich bevonden. 11 ij liot elk der 39 «werk stakers" vóór zich komen en ontsloeg hen één Voor één. De naar huis gezonden agenten weiden buiten opgewacht door honderden kameraden uit verschillende districten, eu er scheen algemecne verontwaardiging te beer schot!. Tegen Maandag-avond vorwaclitte men al- gemeene werkstaking. Naar echter de heer Matthews in liet Lagerhuis medededoelde, ziju do noodige maatregelen in het belang van do orde on de rust in de hoofdstad. Onder vele wetenschappelijke merk waardigheden, die op de postjubilétonioun- s!«llmg tc-South-K'ensingtou* te zien zijn-, be vindt zich ook de •Hlect.rophonoseoop," een werktuig om door electricileit voorwerpen op zeer verren afstand te zien, het bestaan van welke uitvinding meer dan eens ontkend is. Thans valt er niet meer te twi)feleu. Het toestel geplaatst in eene kleine ïuimte, is niet veel "grooter dan een Uinke patroontasch. Voor den spieker is een door electrische lampen helder vèi lichte, trechtervormige schijf ge- pl atst. Wanneer ge nu de telophoon aan hut oor plaatst en uw vriend op sabelt, verschijnt zijn gelaat onmiddelijk m liet midden der schijf. Uij spreekt en hy antwoordt. Zijn ge zicht verandert van uitdrukking. Beurtelings lacht hij, ziet hij ernstig en vroolijk. De ge laatstrekkeu moeten zoo duidolijit te onder scheiden zijn afsof ze dichtbij door eea ver klein klas worden bekeken. Eene bonde var. 000 Ilumeuiërs, uit het dorp Kornyo.'izia hoeft eenen inval gedaan over de grens van Hongarije en den te velde slaanden graanoogst weggerool'd. Den volgen den dag kwam de bende terug, maar toen werd zij door de grenspolitie opgewacht en teruggedreven. Bij die gelegenheid is er een doodu gevallen, verscheidenen werden gewond cn een aantal in hechtenis genomen. Het telkens voorkomen van dergelijke voor vallen op dc grenzen geeft tot levendige klach ten aanleiding. Het nieuwe kabinet is aldus samengesteld Caiiovas, president van den ministerraadSil- vela, bmnoiilandsehe zaken; Villaverde, Jus titie; C'jsgHvon, financiën; Isasa, openbaro weruengeneraal A/.darraga, oorlog; generaal Beranger, marine; Fubre, koloniën, hertog van Teiaun, buitenlaiidsche zaken. Enkele ropublikeinsohe bladen schrijven liet plotseling genomen besluit van de koningin ine aan deu invloed der hoven van Duiisch land en vau Oostenrijk, die door middel der conservatieven Spanje voor de triple-allianiie trachten te winnen. Veel grond bestaat hier voor échter niet. lntusscheu had in de zitting, voorafgaande aan die, in welke het ontslag der ministers werd bekend gemaakt, generaal Lop*v, Do- minguoz verklaard, dat hij en zijn vrienden, de dissideerendo liberalen, Sagasta zouden steunen ten einde liet optreden van een con servatieve regeering tc voorkomen. Hot was tc laat. De koningin heeft naar gewoonte, do voorzittei s van den Senaat en de Kamer cn eenige partij lijders geraadpleegd, doch stelde het nemen van ecu beslissing uit, totdat zij ook de ineemng van maarschalk Martinez Campos zou hebben ingewonnen. liet is vooral het militair element, dat aan Sagasta, den voorzitter vau het ministerie, den voet heeft dwars gezet, en de koningin heeft weten te overtuigen, dut iiet tijd werd om liet liberale Kabinet naar huis te zenden en de rechterzijde aan het bestuur te brengen. De nieuwe minister-president Canovas heeft echter dadelijk te kennen gegeven, dat de rechterzijde geen overdreven gebruik denkt te oiaken van haie overwinning. VEN RAY'12 Juli. «Zal het festival Zondag slagen?" was reeds eenige dagen te voren dealgc.neeno vraag van den dag. «Als het maar droog blijft," hot ant woord. Maar hoe treurig keek eenieder Zon dagmorgen na buiten, regen op regen deed zich knetterend hooren. «liet zal niet veel gevenhoorde men all-T zijd n. Dat zou jam mer zijn, geen moeite is gespaard gebléven en nuhet zonnetje dacht er anders over eu liet zich omstreeks 1L uur even kijken. Als door een too verslag herleefde in ieders boezem de zoete hoop. Het werd dan ook recht vroolijk, gezelschap na gezelschap arriveerde en deed hare vroolijke tonen, als toeken van aankomst door de straten wêerklinkcn. Ten 12 uur had de aanbieding van don eerewijn ten raad huize plaats, waar de EdelAchtb. hoer burgemeester Dli. Esser, als eere-president een treffende aanspraak hield. O in 1 uur begon ce goed georganiseerde optocht, liet was'•een .schoon gezichtvooraf gegaan door twee maréchaussees te paard, volgde de feestvierende fanfare Euterpe", daarna do deelnemende gezelschappen volgens hun getrokken nummers. Nu en dan deed de zon nare stralen Weerkaatsen op het goud eu zilvorborduui'sel der drape.tu's, die mot elkan der wedijverden in schoonheid eu pracht, ter wijl de gezelschappen beurtelings eeii marscli ten geaoore brachten. De optocht mag dan ook volkomen geslaagd heet en. Om 2 uur naderde nu-n het zoo prachtig versierde feestterrein, door de heer C. Esser- Van Wijlick daartoe welwillend afgestaan. Nauwelijks was men ter plaatse of de sluizen des hemels openden zich, zoodat ieder van zijn regenscherm gebruik maakte. Niettegenstaan de dat ging alles zijn geregelde gang. Onze feestvierende Fanfare deed het eerst hare tonen weergalmen, van 'af het daartoe zoo doelmatig ingericht kiosk, daarna volgde de andere gezelschapjmn volgens getrokken num- incrs. Vej'scliuidyii'* i-raehtige stukken werden ten gchuore gebiülcht, geen wonder dat een herhaald «bravo" uit de menigte opsteeg. N a de uitgevoerde stukken, had de uitreiking plaats der nerinnenngs-medailles, waarna If et volkslied door de gezamenlijke gezelschappen werd uitgevoerd. Terwijl dit plaats greep, steeg de luchtballon statig omhoog en ver dween onder een luid «hoera' in oostelijke richting. Ieder verliet wel opgeruimd liet feestterrein om in liet dorp of elders nog een potje te drin ken, op liet welgeslaagde festival. Ja, niet recht mogen wij net volkomen geslaagd noe men. Daarom een woord van dank aan de feestcommissie, die door ijver eu opofferingen aan het tot stand brengen van het festival heeft medegewerkt; aan do verschillende ge zelschappen, die door de trouwe opkomst ge toond hebben den vriendschapsband met Euterpe" inniger tc vereenigen. Aan maré chaussees en politiebeambten, voor hun flink optreden en handhaving der goede orde, in één woord dank aan allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van het festival. Een woord van lof aan de werkende leden van de fanfare Euterpe", die dien dag getoond hebben hoe aangenaam het hun is voor den bloei van het gezelschap to arbeiden. Zaterdag middag ten vier ure had ten kantore van den lieer Sectie-Ingenieur der Staatsspoorwegen te Voulo de insein ij ving plaats, voor het maken van een vetgasfabnek op het station Blouk nabij de nieuwe werk plaats der tractie. Bij de September kermis zal te Venlo een locale tentoonstelling vun tuinbouw voort brengselen, door het landbouw-casino gehou den worden, liet entréa is bepaald op 15 ets. Z. D. II. Mgr. F. A. II. Bocrmans bis schop van Roermond, heeft, ter bevordering van het christelijk onderwijs en opvoeding een bijzondere commissie benoemd, samengesteld uil de volgende hoeren: de hoogoerw. lieer U. Verzijl, kanunnik en professor van hut groot seminarie, presi lentdo zeereerw. heer Th. IIaltmans, directeur van hot bisschoppe lijk college, vice-president-, de zeereerw. lieer ,J. Drehnianns, professor aan het groot semi narie, secretarisen da leden: de hoogcerw. heer W. Everts, kanunnik cn directeur van het klein-seminarie te Rolduc; de hoogwelgeb. heer Willem baron d'Olne, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaalde zeereerw. heer. J. America, p istoor te Ottersuno; de edclachtb. heer mr. E. \V. Guljé, raadslid dor stad Maastricht; de zeereerw. heer II. Wij nen, pastoor te Limbrieht; de weledele lieer 1). Schram, leeraar aan dc rijks lioogore bur gerschool te Venlo. De stad Weert was Maandag in rep en roer. Het was nog drukker dan mot de ker mis. De zoolang besproken lieer Clercx Nota lis aldaar, was tusseiien Zondag eu Maandag nacht teruggekomen. Aan verschillende per sonen die hem kwamen bezoeken verklaarde hij, dat hij Notaris bleef en alles in orde zou brengen. Dinsdag en Woensdag, werd zijn inboedel verkocht, waarbij hij niet tegenwoordig was. 't Is te hopen, dat nu werkelijk menig arme ambachtsman en wees mogén hopen op betere dagen; dit zou een groot heil voor deze ge meente zijn. Te Voerendaal zijn jl. Donderdag dieven in den Puttermolen ingebroken-, zij mochten zich ccliter niet in een rijken buit verheugen, daar zij slechts eenige kleeren en een scheer mes konden ontvreemden. Zekere B. te Berg hem Gulpen is 11. Zaterdag aan een groot gevaar ontsnapt. Ter wijl hij nabij 't kasteel Neuboarg eene koe eene weide binnenleidde, schoot een stier op B. toe en trachtte hem met de horens in de iioogte te slingeren. B. was genoodzaakt in deze benarde omstandigheid zijne redding in de vlucht to zoeken op eenen jongen appel boom in de nabijheid. Niet voordat men het wraakdorstend dier weggeleid luid, kon B. den boom verlaten. Onder begunstiging van liet mooie weer had Maandag middag het festival te Rausdaal plaats. Na afloop der ontvangst, volgde de plechtige optocht door Let dorp, terwijl er heerlijke muziektonen uit hun midden opste gen. Negen voreenigingen waren ter opluistering bij het feest tegenwoordig, dat, dank Ue hee- ren der feestcommissie, in eene goede orde en met veel opgeruimdheid ten einde liep. Namens II. M. de Koningin is bij den burgemeester van Nijmegen een schrijven ont vangen, waarin dank wordt be:uigd «voor de vele bemoeiingen, door hem genomen bij ge legenheid van het bezoek van H. M. en li. K. H. Prinses Weibel mi na". Aan allen, zonder onderscheid, wordt de dank der Koningin toe gebracht. Terwijl onlangs het. hoofdbestuur der Maatschappij van landbouw in Limburg bij de Staten meende te moeten aandringen op ver-, senerpte gemeentelijke verordeningen, tot het tijdig uit en zoover mogelijk van de bossclien af verwijderen vau takkebossclien, stompen of stoven dor hout en dergelijke, als van ouds bekende broeinesten, vestigt thans do lieer Defrêcheux, Garde general des eaux Gt forèts in België, de aandacht op het verschijnen sedert 1889 van den nonvlinder in de dennen- bosschen der Belgische Kempen, o. a. ook in de Beigisch-Limbu gsche Kempen en inde nabijheid onzer grenzen. Do uonvlinder, tot dusverre zelden in ons land voorkomende, en nog schier onbekend zelfs voor 1878, is wellicht de ergste cn in Duitscliland sedert lang ook de meest beruchte verwoester van dennen- en sparrenbosschen. Wie zich daarvan overtuigen wil en du non rups uit eigen aanschouwing lccren kennen, kan zich o. a. begeven naar de Belgische ge meente Dilsen, langs de lijn MieseyckHas selt, op een uur afstaiids, aan den overkant der rivier de Maas gelegen, tegenover onze grensgemeente Grevenbicht-10 hectaren ge meentebosch zijn daar op dit oogenblik zoo kaal gevreten, dat wie er voorbijgaan en het niet weten, zegt de lieer Defrêcheux, in de stellige overtuiging verkeeren dat er een bosciibrand heeft gehcerscht. De nonvlinder behoort tot do familie der Bombyeidae of spin ners en in die familie lot het geslacht der be haarde Liparissen, welk geslacht enkele zeer schadelijke spinners bevat. Men heelt hier, iu Limburg, de rups van een andeie spmner, ook tot dit geslacht beboerende, iu 1888 leu ren kennen, nl. van Liparis salycis, (de popu lier of wilgenspinnerj en 'toen kunnen waar nemen dat de zwaarste peppel door hen in korten tijd zoo geheel van zijn loof beroofd kan worden, als inj daar naakt en dor in Do- cember of Januari staat. liet komt den lieer Depréeheux vooral be denkelijk voor dat dc nonvlinder, wiens aan- we/igneid roods in '89 op enkele geïsoleerde punten opgemerkt was geworden, zich sedert dien lijd heinde eu ver verspreid heeft en thans in de Kempen bijna overal woidt aangetrof fen. Men lean jacht maken op de eieren, door van September tot April de stammen terdege af te Krabben; óf de pasgeboren rupsjes dood drukken eer zij do takken bereik hebben; óf haar dit beletten door, even boven manshoog te, teerbanden om de stammen te leggen, welke middelen ongetwijfeld probaat zijn en practisch ook, indien men slechts voor enke le hoornen of voor eene zeer kleine beplanting te zorgen heeft, maar zulks is zelden hot ge val, en de hoer Defrêcheux merkt terecht op dat het bijna ondoenlijk en te kostbaar wordt, zoodra men zo, in boschryke streken, op ce- nigzins groote schaal met kracht cn tegelijk moet toepassen. Ilij raadt in ieder geval aan, al het strooisel en onderhout uit dc bedreig de bossclien weg te nemen, omdat vele rupsen daarin verpoppen en ook poppen van de boomen afvallen. Natuurlijke vijanden van dit insect zijn vele vogels en roofinsecten vooral het kleine roodbiuine, vlugge mierko- vertje, hetwelk veol in de dennenbossoheu wordt aangetroffen en wiens larve, die men altijd achter do schors van denne- en sparre boomen aantreft, ijverig op hot broed van den nonvlinder jacht maakt: dus een zeer nuttig kevertje, Wij lezen in het U. D: Zoonis aan velen bekend is, genieten de stations- en halte chefs op de Nederlandsehe spoorwegen vooral op de kleine stations, waar over zeer weinig personeel kan worden beschikt slechts zeer weinig of in het geheel «geen Zondagrust". Hun positie wordt daardoor zeer bezwaard. Vooral bij bovengenoemde betrekkingen is het zaak, dat de geest niet onophoudelijk iu spanning blyve. Dit heeft de directie der Exploitatie-maat schappij geleid tot het ontworpen van een re geling, waardoor, voor een dtel altiians, het overigens zeermoeielijke vraagstuk betreffend® dc Zondagsrust op de spoorwegen opgelost wordt. Reeds zeer spoedig zal aan de chefs der kleine station en die der halten des Zondags meermalen vrijaf worden gegeven. Men mag op goede gronden verwachten, dat maatrege len als deze gunstig op het personeel zullen werken. De vorige week werd een vrouwelijke gevangene onder geleide van twee maréchaus sees aangebracht om met den celwagen van af het station te Utrecht naar de gevangenis to worden getransporteerd. Dit feit nu op zich zelf zou eindelijk de vermelding niet waard zijn, daar liet zoo dik wijls voorkomt en dus niets bijzondei s is# Maar wat zoozeer de aandacht trok was juist de houding van deze gevangene. Stel u voor eene jonge vrouw als juffrouw gekleed, wordt door de wachtkamer naar den wagen geleid, zonder maar eenigszins te blozen, en bracht zelfs door hare houding de toeschouwers in de meenmg dat een ander en niet zij de gevange ne was. Toen zij echter instapte was op ieders ge zicht verbazing te lezen, en een man roept uit Zoo iets is in mijn jongen tijd toch nooit voor gekomen; steeds heb ik een diepe schaamte opgemerkt bij dergelijk personen, en thans men schijnt er een eer in te stellen, do menschcn worden al door meer onbcscjiaamd. Waar moet dat eindigen? is de misdaad dun geen misdaad meer? Wat zullen we van deze oratie zeggen ligt er in 's mans woorden inderdaad niet veel waars Oranjevaan. Zijn ideaal. Het was op een Woensdag middag. Het had reeds den halven dag ge regend en nu geleek het wel een wolkbreuk. Koenraad, een der eersten van de hoogste klasse, was met verlof van zijne moeder al vroeg in den middag uitgegaan naar zijn ka meraad Frits, om gezamelijk rebussen op te lossen. Klokslag acht moest hij weer thuis zijn, maar juist Omtrent dat uur plasregende het. Mama dacht: «Misschien loopt hij met zijn lichten stroohoed en dun kieltje, zonder paraplu er door." Zij telefoneert daarom en verzoekt aan de vrouw des huizes om Koen- raad het noodige geld voor te schieten, opdat hij een huurrijtuig neme. Dit geschiedt dan ook. Binnen een kwalier vliegt de jongen de kamer binnen, druipnat en glimmende alsof hij uit het water gehaald was. Maar, jongen, waar hebt ge toch in 's hemels naam gezeten; zijt ge niet met eea rijtuig gekomen O ja, Mama, antwoordt de knaap, ter wijl hem de trots daarover uit de oogen- seliittert. Maar hoe zijt go dan zoo verschrikkelijk nat geworden Dat zal ik u zeggen, Mama als ik met tl rijd, moet ik altoos binnen in zitten en nu mocht ik eens bij den koetsier op den bok. -- Binnenkort zal tusschen Buenos-Avres en Montevideo een electrische draadspoorweg voor brievenvervoer geopend worden. De af stand tusschor. beide steden bedraagt circa 300 K. M. Over dien afstand worden 2 electrische draden gespannen, waarover dc brieven wa gentjes zich zullen bewegen. Naar men meldt zouden de brievenmalen over dien afstand m 2 uren kunnen worden overgebracht. Over den ongeveer 30 K. M. broeden La Plata- stroora worden de draden door twee aan bei de oevers van den stroom op te rich ten torens gedragen, op eene hoogte van 80 meter. Een troepje zeelui is aan 't passagieren en komt voorbij een kleinen schouwburg. Willen we er eens ingaan? stelt er een voor; Neen zegt een ander; laat Willem eerst eens gaan kijken wat er zoo aan de hand is 1 Zoo gezegd, zoo gedaan. Voor algetneene re kening gaat Willem binnen juist word de pauze door muziekanten opgcvroolijkt maar komt spoedig terug met het bescheid Houdt je duiten maar in je zak, jongens!

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2