J. van Jaarmarkt te Venray Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen CoFsetten van af 80 Gents, M. VAN AAHSSEN. DASSEN en STRIKKEN In den nieuwen Winkel Johj SCKAEFFEES, ¥enray, HOLLÖWAY'S PILLEN EN ZALF. BERICHT AAN DEN HANDEL. A. mZIJL. AMSTERDAM. Stoombootvaart 0:» ddaas. SPOORWEGDIENST @11 en Landbouwvoortbrengselen, op Maandag- 30 Juni 1BOO. 1W0 IX DE VERGULDE SCHAAR, Ontvangen: gemaakts FANTA1SIE BROEKEN Gekleurde Trieol-Lijfjcs van af f 1.23. Jongens Tricot-Broeken van al f 1.40. Spreien, Dekens, liedvteeen, Kapok, Vlokken, enz. enz, Jacobus AARTS te Venray. Bericlit zijne geachte begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor het ZOMERSEIZOEN. voor werklieden, TRES aan zeer voordceüge prijs. IIBL6BBX LANDBOUWERS „De Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij," lïïi ÏSeSÉM. ZOMERDIENST V. FONCK. Zijn van af heden te bekomen aan zeer voor- deelige prijzen alle soorten van Glas, Porcelein en aardewerk. vïwïz jajjii m IDE PILLEN "w. "v. id. TvrTTJNrcTCH:oF-s^.ssE]sr Uitsluitend in bussen van '/4 KG. PRIJS PER BUS 30 CENT. FA GROS EN DETAIL VOOR Belanghebbenden worden herinnerd nan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot liet aanbrengen en verzenden van vee per spourlijn Veiiloo-Nijmegen DEMER EINDHOVEN. ontvangen voor het. zomerseizoen eone prachtige keuze in allernieuwste SmlisJUsaas, fhcviotK, (!iago»stl§, Eisasïï^iaE-esïs ens.: waarvan costumes en pantalons naar maat soiied en netjes afgewerkt zeer voorileeiig geleverd worden. a 1' 1. 1' 1.10, 1 1.25, f 1.50, f 1.75 f 2. en liooger. Zwart luster, blauw linnen en geel dril kantoorjasjes, kamgaren en bukskin jassen in alle prijzen. Alsook zwarte en gekleurde Fransclie inerinos.*en, ruime sorteering kleer stoffen, schotsche ruiten, streepen enz. Allernieuwste dessins in katoentjes in waschecbte kleuren, zwarte en gekleurde tricot tailles van af f 1.50. "Witte goederen, vitrages voor gordijnen, bassins, pik ós. A jours enz. Gekleurde dames schortjes, kousen, ruches, kragen. Prima kwaliteit wereldlinnen en gummi boorden, fronds, manchetten en beer endassen. Wedëi'vei'koopers flink rabat. Verkoop op drie maanden crediet. Bestellingen worden dn gelijls aangenomen, bij Patoi-straat, VENRAY. Palei-straal, Broeken en Vesten in alle soorten en kwaliteiten. Paletots en Jassen. Kinder Costumes in alle grootten. Manchester Pakken, Bevertine- en Pilow Paletots, Broeken en Vesten, Blauwe Werk kieltjes Bazeroens in alle soorten en aan zeer lage prijzen. Torder Mans on Ivinderhocden vanaf fO Cent en lioogci* als ook esi eeiïc groove partij T)e menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jare en bijzonder in lie afgeloopen zwaar geteisterd werd. leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid mei een g;i*oii<lkapitfaaB vasi 5 maüioc'Bt «KiO ganicSen, Geneven» een reserve fonds van# 4500,000 gukkn. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Alaalschappij alle voortbrengselen van den grond, als: klacergranen, peulvruchten, bee ten, wortelen, vlashennep enz. De duizende schadeloosstellingen, die sedert meel» dan 30 jaren in der minne geregeld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstoolelijk bewijs der loyaliteit ou soliditeit •der Keulsche flag el- Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de iicercn: J. B. Arnold te Gulpen. P. Everts gem.-secr. te Sevenum. II. Dautzenberg gom. sec. n Voorendaal. A. 11. A erts S wolgen. 11. Creemers AI aas n iel. Ch. Mennen Nieuwstadt. H. If. Bertrams n Roermond. J. F. Savelkoul wethouder - Grevenbicht. J. van A ss Heel. C. A. Aleuter gem.-secr. Beesel. 11. Smeets te Bund e (adres Maastr.) 11. Raven gein.-ontv. U lestraten. n. J. Wiertz wethouder te Kerkrade. J. 11 er mans ifoensbroek. a. van Boom Venloo. L. Janssen-Gielens Helden. Menckens Areen. J. Maasen gem.-ontv. Rnggel. 11. J. van Bommel - Kessel. JKnapen Weert. n. Geenen - Susteren. J. Wolfs Eisden. K. Frank gem.-ontv. - Schaesberg. J. Lemmens gem.-secr. Beek j. IK. Dols gem.-ontv. Merkelbeek. J. Schmeilz- Joosten Echt. w Th. Trienekens Baarloo. J.W.v.d. I'enne gcm.-ont.» Maasbracht. p. J. Dobbelsiein gem.-ontv Simpelveld. Fr. Roeffs Bergen. M. II. Peters Horn. PC. Ilulten Scharn (Heer) Tervooren - Wunsum. C. JJoosten Nederweert. l. Schobben Waubachi C. A. Vemooij Sittard. Ij. Elias wethouder - Valkenburg. APerenboom Mook Cf. Pubben gem.-ontv. Ottersum. F. Simons - Tegel en. M. A. II. Wetzelx Heerle. V. Assélberghs Maasbree. J. Do u ven Nuth. Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. AGFLnTEN voor plaatsen in Limburg, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is gelieven zich te adresseeren aan liet Hoofdagentschap gevestigd bij Jules Hen kar, Groote Staat No. 37 te Maa^Ukht. Onderneming P. J. Berger. 1 Juni I8S0. Van VENLO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag voormiddag.? ten 12 ure tot RAYE- STE1N en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Tan ROTTERDAM naar VENLO Dinsdag 's avonds ten -1 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. In geregelde correspondentie mot ROER MOND en AMSTERDAM. Dienstregeling van 1 JUNI 1S9G. NIJMEGEN V. Muok - Heunicii. Lind.-lvatw. w Cu ijk Beugen Rijke voort Boxmeer Sarnbeek Vort urn Vierlingsbeek Smak t-i lol tb. - Venray. Oirlo Mcei'l.-Ticnr. Grubb.- Lott. -■» Grub.-Ivloost Blcrick VENLO. A. Van Nijmegen naar Venloo. 6.50 SAS 32.18 4.24 7.51 7.3 9.4 12.80 4.87 8 10 door 9.7 door dooi 8.18 door 9.9 door door 8.15 7.12 9.15 12.89 4.46 S.22 7.20 9.24 12.46 4.54 8.83 dooi' 9.30 door door 8.40 7.29 9.35 12.54 5.3 8.49 door 9.39 door door 8.53 door 9.44 door djor 8.58 7.89 9.57 1.4 5.13 9.12 dooi' 10.2 door door 9.17 7.49 10.U 1.14 5.24 9.27 door 10.17 door door 9.33 7.59 10.20 1.23 5.34 9.42 8.9 10.38 1.32 5.14 9.56 8.14 10.42 1,37 5.49 10.— 8.27 10.53 1.47 6. 10.12 S.32 10.57 1.51 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.27 9.55 2.— 4.8 7.48 Blcrick - 5.32 10.1 2.5 4.14 7.54 ürub.-Kloost. 5.43 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.47 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tionr. 0. 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 0.9 door 2.44 door door Venray - 6.14 10.36 2.50 1.42 8.28 Smakt-Ilolth. -.O.^'-i door 8.door door Vierlingsbeek 6.35 10.47 3.12 4.52 8.39 Vertuin o 6.42 door 3.19 door door Sambeek. - 6.-17 door 3.24 door door Boxmeer. - 6.51 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 6.56 door 3.34 door door Beugen 7.8 11.06 3.41 5.11 9. Cuijk. 7.13 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.19 door 3.58 door door Houmen 7.21 door 4.door dooi Mook - 7.24 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.40 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo Treden lïellVld Reuver S wa line n Roermond Maiisbracht Echt Susteren Sittard Gotten Beek-Elsloo Buiulc Maastrichtaank. 39111 ,2 3 6 40 2 10 6 48 vebil«-^8«asér5<ïsal vertrok 6 6 46 117 6;2 1216 6 54 6 58 11 16; 2 22 7 9 j 11 2712 S3 7 11 IS 1136 2 45 7 21 28 11 462 55; 7 32 37.11 51 3 4 17 41 45il2 1 j3 1217 40 54' 12 10 322 7 59 12 16 3 29 S 6 S 12 23;3 37,8 14 18.12 33 3 48 8 25 27 1241 135718 b4 5 39 8 47 8 57 9 03 9 17 6 27 9 36 9 44 9 54 10 1 10.9 1020 1029 SBausB'icSïi-Veulo Maastricht vertrek 6 30 9 40 15.D5 8 8 42 Bniiilu 6 39 9 50 2 3 517; 8 52 Beik-Klsloo 6 49 101 2 1-415 27 9 03 Oclcen G 56 108 2 21(5341 9 10 Sittard 7 2 1015 2 29 5 41 917 Susteren 7 11 10 25 2 39 551 9 27 Echt 7 18 10 33 2 17 j 5 59 9 35 Maasbracht 7 28 10 44 2 5816 101 9 46 Roermond 7 39 10 57 313 6 22 10 1 Swalmeu 7 47 116 3 22 Ti 30 10 09 Rouver 7 56 11 15 3 31(0 39 10 18 Belfdil 3 37 10 24 Tc géi en 87 11 28 3-1616 51 10 32 Venlo 813 11 35 3 52'6 58 1039 VeiiIo-lSo^erdn 231 Venlo v. 550j 8 35 10 122 4 04 714 Blcrick 6 03, 8 40 10 06 7 20 Ilorst-Sevenum 6 2E 853.1021 12 17 7 32 Hoh-naveeu 6 50, 9 7 10 39 12 31 - 7 46 Deurne 7 0- 9 16:1049 12 10 7 54 Helmond 7 3v 1 9 27 117 12 51 4 47 8 5 Ntienen-Tong. 7 57 9 10 11 23 1 1 - 8 18 Eindhoven S24 9 49 11 35 1 11 5 05 8 27 Boxtel 912 10 14 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 10 38 1 l 58 5 49 9 25 Bivda 11 11 1 32 2 23 V 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 1. 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 22 7 14 11 15 Hiermede bericht ik mijne geëeide begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken beva- tende do nieuwste dessins van KNGELSCilE. FRANSCHE, DU1TSCHE en 1NLANDSCI1E BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zijn. Door prachtige en nitge breide keuze gepaard aan lage prijzen; zal stellig elk bij mij zijn gading vinden, goed gesorteerde voorraad van gewone papieren en ronden. Behangselpapier van af 8 «?«?bï4 tie roB, randen van af 2 ceutf pei' indcr. Verder verkrijgbaar aan de minste prijzen, grondpnpier, voebtweerend papier, behongsellinnen, beliangselzink, enz., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne sclioone sorteering onbreekbare Caoutchous Tafelkleeden, Kastranden, Kastzeil, eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedook, Tochtband, vloer zeil; wasdoek, tafclkleederenstof, alle schoonmaakartikelen, enz. IInndol in alle soorten Verfwaren, Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, Borstel- wei'k en allo voorkomende liuiishoudelijlie artikelen. lUderdam-venSo 5 46, 8 38 10 40 12."4 3 35 6181 919 11 5 I 1214 6 7 1 11014 11 44 2 30 4 44 7 28 10 41 12 9 y 11 18-12 34 830 11 54,12 58 8 37112 2 I 115 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nucnen-Tong Helmond Deurue Helena veen Ilorst-Sevenum 9 27112 57 Blcrick I 1 151 Venlo 9 421 1 20 8 48 j 1216; 9 n0 12 30- 909 12 40 3 11 5 24 4 18.5 19 5 0116 12 5 10 - 5 25 6 28 5 40 5 51!» 6 10 627'- 6 32.7 9 8 04 8 52 94 922 9 421— 9 56 10 21 10 45!— 1U50(— VAÏT zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan Tt vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB ZALF s een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge- lijkbaar voor Aamborstigheid. IvKKJLPIJJNT, BRONCHITIS. VERKOUDHEID en HOEST l'er genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zy geen meuedingcr, en geneest betoovorend üaamgetrokkon en stijve Gewrichten. Alloon bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen £553 OXFORD STREET En worden verkocht in Potten en Doozcn van ls. h/sd.. 2s. 0d., 4h, öd. lis -*>8 en 33s., en verkrijgbaar hij alle nicdicijnen-verkoopcrs door de geheelè' wereld. TE VBHRAY ZIJN Tl BEKOMES De Firma A. VERZIJL te Amsterdam heeft de eer hare clientèle te berichten, dat zij de alom gunstig bekende AtB$TFSt9*.V?3S€IIlF KOFF1F onder voortdurende controle heeft gesteld van het Bureau voor Chemisch en 3Iioa*osco|>iscli oBidorzoeüi, van de Heeren Dr. P. F. VAN HAMFL ROOS en A. HARMENS Wzn. Spuistraat 1-iG, te AMSTERDAM. Hoogachtend en onder aanbeveling, SIsba A. VEESUE. De Direcite van hoi Bureau voor Chemisch en Microscopisch Onderzoek, Spuistraat ITO te Amsterdam, verklaart, dat zy do 111 zoowel chemisch als microscopisch heeft onderzocht, dat genoemde koffie een voldoend cafFeïne-gohalte bezit on er geenerlei vervalschingen in zijn aangetroffen. Op grond dor uitgevoerde analyse constateert zij, dat de ASBSTER- BKi^lSCSIE KOFFIE! voldoet aan alle te stellen eischen, van eene zeer deugdelijk® hoedanigbeid is en dus als een zuiver arlikol aanbeveling verdient. De Directie van het Bureau voornoemd: was get.) I)r. P. F. VAN HAMEL ROOS. (was get.) a. harmens Wzn. Ieder afnemer der firma heeft het recht, een monsterbusmits verzegeld, en in den orgineelcn staat, ter gratis onderzoch aan voornoemd Bureau te zenden. Zie verder Maandblad tegen vervalsching van Levensmiddelen en Han delsartikelen van Mei, Juni, Juli, enz.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4