GROOT FESTIVAL OmclTin. Informatie. F. M. Sanders, G. Maas VEETMEmiKG. QtDffiïBa. Timmermansknecht PORTLAND-CEMENT. ik *3 i ter gelegenheid van het 30jarig bestaan FANFARE GEZELSCHAP „EDTERPE". van Behangselpapieren. lü Beste Hollandsche asch ISfCHiM OLIE blauwe en roode dakpannen B, 3, Vaalman Wed. P. A. Boers, Algemeene Assurantiën, U niverseel- zuiveringszout De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh M. VERHEIJEN, Dames en Huismoeders!! M. van den BKANDT cè Zonen BI l El 18GO. 1800. VEN RAY, OP ZONDAG e TTTJZX 1 S 0 O, ft ft rn VRIEMfeZIEKEN Marmeren Schoorsteenmantels Te ekening-en L. Laudy, VENLO. f 0.50 rijdschrift voor fraaie handwerken. MAGAZIJN S. MUIJSERS, Venloo. V, EONQK, in den Bockhandel Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemecl. A PAIN-EXPELLER W W. van den Munckliof-Sasscn. PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. beste roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN De Nota ris LINSS'FN De Notaris LIXSSEN publiek verkoopen: Dc Notaris L1 XSSEN publiek verkoopen: Dc Notaris LI XSSEN publiek verkoopen publiek verkoopen 7 percealan rogya. 3 id. haver. publiek verkoopen: Venloo, 14 Juni. Boter per 1/2 kg. V a 44 ets. Biggen aangevoera 404 per stuk 10 ■a fr 21. Blittersxcijck 16Juni Boter per halve kilo 42 a 50 ets. Welly 17 Juni. Boter per halve kilo 40 45 ets. Aangevoerd 120 naive kilo's. Vierlingsbeek, 17 Juni. Boter per halve kilo -14 a 49 ets. Sambeek, 16 Juni. Boter por i/e kilo 36 k 48 ets. Berg en00 Mei. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurne18 Juni. Boter per halve kilo 30 cent. Aangevoerd 020 halve kilo's. St.Anthonis, 19 Juni Boter per 1/2 kg. 43 a 52 ets. Mil, 14 Juni Boter per halve kilo 37. a 42 ets. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 1500 biggen. 20 vette varkens, 12 schottelin gen, vette20 kalveren, 18 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 10 a 12 per stuk, vette varkens 19 a 20 et. de 5 ons, schotte- hngen 10 a 22 gld. per stuk, vette kalveren 22 a 24 ct. de 5 ons, nuchterenid. 15 a 18 per stuk. ADVERTENTIEN. De Ondergeteekende be richt den ingezetenen van Venray en Omstreken, dat Hlcj. Klein, verkoopster in parapluies, op verschillende plaatsen voorgeeft, familie van mij te zijn. Bij deze maak ik mijne clien- teele bekend, dat er de minste familiebetrek king tusschen ons bestaat. Koopman in parapluies, VENLOO: Ter aanbeveling van de Kea-sle ftieeier- lisiidKcke Yecves*Eel4eri3i£-3ïï5»;B*- agent M. van de VOORT te Venray, beüiigt ondergeteekende P. J. Rutten, bierbrouwer te Venray, bij deze openlijk zijne volkomen tevredenheid voor de spoedigo on loyale zegeling der schade, ontstaan door liet verlies van een zijner bij bo vengemelde maatschappij verzekerde koeien. Venray, den 14 Junij 1S90. Nu bij ministerieel besluit is bepaald, dat gelden voor abonnementen door tusschenkomst van Postkantoren genomen, voortaan VOORUIT zul len moeten worden BETAALD, en dus met 1 Juli het kwar taal loopende tot 1 October reeds moet voldaan worden beveelt de ondergeteekende zich opnieuw beleefdelijk aan tot het nemen van abonnementen op alle couranten en tijdschriften en het plaatsen van advertentien in alle binnen- en buitenlandsche bladen, tegen de bekende voorwaarden en Uit- geversprijzen. W. v. i. MUNCKH0F-S4SSEN. EEN BEKWAAM wenscht in Venloo, Vfnray, Boxmeer of Omstreken vast werk te hekomen. Franco brieven onder letter G. V. aan 't Bureau dezer Courant. Wilt ge uwe wol mooi en goedkoop ge sponnen hebben? van uwe eigen wol prachtige Üekcns vervaardigd hebben? uwe ver schoten kleederen geivas- schen, uitgestoomd of hcda-uLt hebben dot ze weer zoo mooi als nieuw zijn zendt ze dan aan Stoomwolsplnnerij, Stoomververij te Horst. Voor Venray en Omstreken bij den Heer M, VERBEEK, Lapgstraat. Vepray, Handel in Zaden- waar monsters en prijscouranten voorhanden liggen. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst Qoedhoopcn prijs levert L. LAUDY Venlo. iü Au CS liTl til TE VAN HET |!J (T» \?-) fir iijj ui ft' (TL irp rn in. p. Een geïllustreerd handboekje met ra a d g e vi n g e n f voor allo ziekten. en a"C() Richter'8 Boekhandel In alle gemeenten van Nederland «le Mei Buste niet uitgezonderd, worden gezocht personen geschikt en genegen om nauwkeurige informatie tc verstrekken over handcldrijvenden in hunne gemeente. Dis cretie verzekerd. Franco brieven onder letter ES. aan Haasenstein Vogler A. G. Rotterdam. ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. per drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwal' mal a /"Ü.ÖO bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels Voor ïiiüt-aboniiëes op de BAZARis de prijs van het TIJDSCHRII T VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 3 geknipte patro. - 1.50 6 0 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDITIEN kan men tegen verhoogiog van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den IlaagGebr. BELINFANTE. Steeds voorhanden de nieuwste dessins aan billijke prijzen. Staalboek wordt op aanvraag franco toe gezonden IK BETAAL OUD TIN AAN IIOOGEN PRIJS VERKRIJGBAAR van W, v. d. Munekljof-Sassen. Ic VEXRAY. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mei-t. Li ANKER- O IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK. AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flcsschcn a 50 Cent. 75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Venray en Omstreken bekend als dat hij hem alle soorten Eiarei g'©S>aK2i«iaa Cernmifiiie en parket vloeren in alle mogelijke kleuren en dessins verkrijg baar zijn uit de beste fabrieken van België en Frankrijk, uiterst geschikt voor !!♦.©»•- ken, winlielhiaixcn* gangen, keu kens, enz zoo ook iai»s*siaes*eii selioorsIccninanteU beneden concur- reerende prijzen. Monters en Teekeningen op franco aanvraag. ft.15. Op verlangen worden de vloeren ook door hem gelegd alsmede het plaatsen der schoorsteenmantels. K. OUDENHOVEN Mr. Metselaar, Venray. die hunne boeken netjes, sterk en goedkoop willen ingebonden hebben bezorgen ze bij in prima kwaliteit uitmuntend geschikt ter smering van alle soort Mdchincriën, Rijtui gen, Karren, ens. Deze olie is veel ier ei» voel goe«!koo|>e»* dan Boom olie of ap 'ere smeerolie. Prijs per 1 liter 25 centsbij partij, nog piiuder. bij Y. FONCK. Station VenraaiOostrum. IIANDEL I.\: STEENKOLEN Alles aan coneurrcerende prijzen, alhiuede BESTE HOLLANDSCHE ASCH, aaa U5 renfs per ir.ud. Steenfabrikant to ELST bij Nijmegen levert franco aan elk station vau den Staats spoorweg alle soorten tegen zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. Afleveringen geschieden io( 3 reoveuiber. Sialion venray-Oo^lruiu zijn te bekomen zoonrede tweede soort, en Beste half zachte Lijnkoek en Ujai- laicei aan concurreerende prijzen BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN gevestigd te brussel. Op^erielil f sa f821. DIRECTEUR: De Heer Mr. E. II. E. MOERMANS 't SERSTEVENS. Deze Maatschappij verzekert tegen I>i*«u«i, outfploffing; van s;as ou sioom- kclels,ahinetlc<egcn «len bliksem zomlei* brnml (daarin begrepen het vee in open luciit.) »1I«^ i'oes'eiade enoBiroc reiu&e eigenduiumeu cn voorwer pen, van allen aard en ouderdom, zoonrede hypothecaire inschrijvingen, en/..; tegen de minst concurccrcnde en vaste premiën. Geen andere onkosten, bij het aangaan der verzekering, dan die der polis wélke uiterst billijk gesteld zijn. Zij bcta.-lde alleen in 1883, 3SM1& ver schillende brandgevallen uit, dus gemiddeld ruim acht per dag, en haar grootheid en soli diteit bewijst verder haar momenteeten toestand, hier volgende; Maatschappelijk kapitaal 4,232.804,23 fr. Reservekas en rcsei-vepremiën 3,832,015,18 - Premie cn iutreslrekciiing 7,053,065,18 - Geteokende polissen 2,500,000 Betaalde brandschade GO,000,000 Onder de aandeelhouders bevinden zich de Hooge Erfgenamen van wijlen Koning Willem 11 en Z. K. H. Prins Willem, Fredo- rik,H.K.H.Prinses Marianne,c.i H. 1). D.H. de Prinsen cn hertogen van Aren berg; ter wijl de gozamentlijke aandeelhouder*, in al gemeene vergadering van 27 Oktober 1883. besloten hebben, den duur der Maaischappj te verlengen tot 1912, Ten slotte wordt den geëerden begunstigers nog opmerkzaam gemaakt dat deze Maat- sehappj kaar domicilie heeft, hij doszells Agent door wiens tusschenkomst de verze kering gesloten is. Ter bekoming van nadere inlichtingen en tot het aangaan van yer/.ekeriiigen vm voege men zich tot den Hoofd. Agent don heer Ss. W. VuSling;Ii»<e oi l-ij dcszelfs sub. Agenten op alle plaatsen van het canton te Venraai bij den heer .vl» Vcrriel, koopman. A. W. Bullricli's TK bekomen bij W. v. dM UNCK1101'-SASSEN to Venray, zal op Maandag 23 Juny 1890, 's namiddags ten 5 ure, ter herbergt» van don heer Gerard vau Well in de Grootc Straat te Venray, over gaan tot den OPENBAREN VERKOOP vau het navolgende VOOK4sI&.l$. Ten verzoeke van; 3 Voornoemde Gerard van Well. 2 slagen in den Handerik groot 75 aren. 2o. Alejde Wed. Martlnus Laurensse. 2 slagen aan Weverslo groot t<4 aren naast het bnsck van den heer A. Pocls. 3den Wel Edelen Zeer Geleerden heer Dr. J. Rousseau. 2 slagen iu de Propsenwci groot 56 aren. 2 dito in de Langheide bij van Jvcssel groot 52 aren. 1 slag in do Spur kt groot 37 aren. 2 slagen p de Zwarlcklef groot 80 aren. 4o. Au toon Bistervelds. 1 slag van 23 aren te Merselo in de Kamp, naast Hubert Drabbels en Nellen. 7*o. Dc Wed. Jan Gosscns. 1 slag in de Laagheide groot 36 aren, naast de Wed. Francis vau Gerven. 4»). Antoon van Rijswijk. 2 slagen in den Brabander groot 57 aren. naast do Wed. P. Arts cn den gemeente weg. 7o. Martinua Vermaten. 2 slagen in de Laagheide, weide afkomstig van do kinderen Zcegers. 2 slagen daarnaast. 8o. I>en heer Pu. Essfr, Burgemceslcr, 2 slagen in den Handerik. Autoon Mar tin Acrts tc Merrclo. 2 slagen nabij de kinderen van Johannes van Dijk, groot 34 aren. IO den lieer Jan Nefkens. 2 slagen in 't Vlakwater en 1 slag aan do Lullsche Kuilen nabij het Nieuw Huis. flflo. Mevr. de Wed. X&n Geflen-Nefkens. 2 slagen in den Handerik. Do Ikn-waarde Zusters Ursulinen. 2 slagen in de Laagheide, groot 85 aren naast Goumans en Cleophas. 2 dito in de Lullsche Kuilen, groot 05 aren naast Rutten cn Goumans. Zegt 't voort. tc Venray, zal ten verzoeke van den Heer Hendrik Poels- Camps, op Diugsdag 8 Ju'i 1890, s namiddags ten 5 ure, ter plaatse 7 pcrccelen rogge, staande to wassen op den Land weert tc Venray, naast M. Liljens. te Vknray, zal ten verzoeke van de Kinderen Martin Poels op Woensdag 9 Juli 1890, 's namiddags ten 4 ure, ter plaatse 25 slagen rogge en 2 slagen hater, staande te wassen aan de Heide tc Venray, to Vknray, zal ten verzoeke van Willem de Bruin, op Donderdag 10 Juli 1890, 's namiddags ten 4 ure, ter plaatse 3 perccelcn haver en 1 perceel rogge, staande te wassen in Leybergsch Veld en in de Schap te Goystercn. zal op Dinsdag den 8 Juli 1S90, des namid dags 5 ure to S venum, op verzoek van do Erfgenamen Peter Sijbers. Vergadering aan 't sterfhuis in de Steegh. Zegt 't voort. zal op Vrijdag den 11 Juli 1890 des namid dags -1 ure fe Venraai ter plaatse het S hoor, op verzoek van do Erfgenamen Gerard do Mulder, 35 pcrccelen rogge 2 id. eve 3 id. spurrie 5 id, lupinen 16 id. haver slaande ic wassen bij de bouwhoeven Schoor* hof en dc Riet. Vergadering tor herberge van Mart. do Mulder aan 't Schoor. Zegt 't voort.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3