Duitschlaiul Engeland Italië I Spanje Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten I£n wanneer en ooit voor ons land Weder gevaar moolit iiakeu of de eer Van ons Vorstenhuis., welke ook onze ■eer is, -belaagd mocht worden, dat dan de -naam Waterloo ons in gulden letters -voor den .geest stal Te Qvufrebras is Zondag het gedenktccken van dm bij Waterloo gesneuvelden hertog Frcderik van Brunswijle, onthuld. Een aantal Duitsche officieren en de Duitsclie gezant wer den te Genappe dooi burgemeester Berger ontvangen. De regimen ts-uiuziok speelde •Bi iuisw ijUsche, Dnitsche en Belgische liede ren, terwijl overal triumfbogen met de vlag gen dier drie landen waren opgericht. De pre sident van liet Brunswijkor-Cmnilé dankte voor het hartelijk onthaal, terwijl de burge meester in zijn begroetingsrede Duitschland, het «groote vadorlauil" niet had vergeten. In het sterfhuis van den hertog is een gedenk steen aangebracht. - Bij de jl. Dinsdag te Thuin gehouden herstemming voor twee leden der Belgische Kamer van algeraaidigden zijn de beide libe ralen herkozen. De strijd was buUengewojii levendig; onthoudingen kwamen bijna niet voor. De liberalen liebbeB ternauwernood de overwinning behaald-, een hunner candidateii had slechts negen stommen moer dan zijn te genstander. De geheelc uitslag is nu, dat de katholieken vijftiy stcunueu meerderheid in do Kamer behouden. Bij de komst van Stanley te Brussel in «iet station St. Gilles is er lie\ige oneeniglieid geweest tusschen de daar opgestelde schutterij eu ecuige verslaggevers van dagbladen, aan wie de gelegenheid ontnomen werd bunue laak te verrichten. Daarvan is o. n. eene aanklacht het gevolg geweest, door Terwague, redaciour van La Rê/orme, ingesteld tegen den majoor der schutterij van St. Gilles, wegens het toe brengen van slagen, alsmede een aanklacht van dien majoor legen Tcrwagne, uitboolde van heleedigmg, en cone aanklacht tegen een ander ollicier der schutterij, Van Oost, wegens bedreigingen. De oorreelioneele rechtbank heeft Zaterdag den majoor der schutterij vrijgesproken, l'er- wnguc veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf en 20 frank boete en Van Oost lot lt) liank Frankrijk Por stoomschip is naar Tonkin een kerk overgebracht. Het ijzeren gevaarte was in 831 stukken verpakt en woog 70,000 kilo. liet gebouw, bestemd voor een der missiën, zal 55 M. lang, 20 breed en 15 hoog zijn. Do regeering, om zich te verontschuldi gen wegens het in vrijheid laten van den lier tog van Orleans, laat bet min of meer dwaze gerucht verspreiden, dat bij onlangs verrichte huiszoekingen papieren zijn gevonden waaruit een groote tweespalt tusschen de koningsge zinde partijen bleek; sommigen wilden den jongen hertog van Orleans in de plaats van den graaf van Parijs tot kroonpretendent pro- clameeren. Om die scheuring te bevorderen, heeft do regeeriug den jongen hertog uit de .gevangenis verlost. Bij den grooten wedren, Zondng te Parijs gehouden, w aarbij de «eerste prijs van Parijs*' gewonnen werd door het paard van baron •Schickler, dat eerst no. 10 op de lijst der weddingschappen stond, is de zoon van den president dm- republiek, de jeugdige C.iruot, van het paard gestort en er betrekkelijk nog goed afgekomen. Zaterdag avond had er te Parijs weer eene door de volgelingen van Karl Marx be legde vergadeiing plaats om te protestecren tegen de gevangeneming dor Russische nihi listen. Yaillant, liet Parijselie gemeenteraads lid, nam het voorzitterschap waar. Aan de bestuurstafel naast hein zaten de afgevaardig den Baudin en Lachize. Thivricr de afgevaar digde mei den blauwen kiel, Guesde, de man der commune, en veischeidene anderen van de partij waren ingeschreven als sprekers. Nadat Yaillant gesproken had, voerde de oud-afgevaardigde Cmnélmat liet woord. Men heeft de republiek tot tnonchard gemaakt van de geheele wereld, sprak hij. Als Jules Ferry aan liet bestuur is, knielt zij voor Bismarck; is Constans minister, dau knielt zij voor den •czaar. Er werd vervolgens gefloten, gestampt met .den voet, geschreeuwd, do tribune bestormd door anti-Marxisten. De anarchisten maakten •er zich meester van. Men ging nu aan het Aiitdeelen van stokslagen; stoelen en banken werden gegrepen om de vechtpartij geduchter te maken. De eigenaar v.m de zaal' draaide eindelijk Imt gaslicht uiig maar de vechtpartij werd desniettemin nog een poosje voortgezet. Nadat nu zeer velen waren heengegaan, ver zamelde Yaillant de zijnen en liet dezen een motie goedkeuren, waarhij de Fransche regee rt ng gebrandmerkt werd wegens net gevangen nemen der Russische nihilisten, TVc militaire commissie uit den Duitsclien Rijksdag heeft hare beraadslagingen voort gezet en is eindelijk met hut inihtair ontwerp tot een eind gekomen. Ken vooistcl van den heer Rickcrt, om de Icgcrstcrkte in vredestijd ieder j ar vast ie stellen, werd met 19 tegen 9, en een voorstel van den heer Richter, om den diensttijd op twee jaar te bepalen, mot 18 tegen 10 stemmen verworpen. De commissie bepaalde met 17 tegen 11 stemmen de lcgcr- sterkte in vredestijd op 480,983 man. De ge heele wet werd ten slotte met 16 tegen 12 stommen aangenomen. Tegen stemden de vrijzinnigen, de volkspartij, de socialisten en •1 cenlruru-ledcn. liet reeds bekende voorstel van den heer Windt horst is mot groote meer derheid goedgekeurd. I)o Carmelitessen, aldus meldt men uit Alten, die gedurende den CuRurkampf hier hare woonplaats moesten verlaten en zich met terwoon te Maastricht vestigden, hebben vol gens de Echo verlof gekregen i:i haar gewezen klooster te Alten te mogen terug It eaten, het geen waarschijnlijk reeds midden Augustus a. s. geschieden zal. De vroegere inrichting tot onderwijs en opleiding voor kerkmuziek, liet zoogenaamde Gregorinsliüis, aan bet oude klooster verbonden, zal nu 't nieuwe klooster gebouw in ue Cynattenerstiaat verplaatst worden. Dc Itcichsanzeiger waarschuwt voor de Parijzer Akadcuiie van Uitvinders, wier diplo ma's en medaJjes geheel en al waardeloos zijip In liet geheel is (hans voor het Bismarck - monument in Duitschland 312,220 mark bij eengebracht. Men zegt dat prinses Victoria, eene zus ter des keizers, verloofd is met prins Adolf zur Lippe-Schautnburg, luitenant d lu suile bij het huzaren-regiment to Bonn, en de jon, te zuster des keizers prinses Margareta, met den erfprins Wilhelm van Nassau. Tc Hamburg is onder den naam van «Werkgeversbond voor Hamburg en Altona" con vereeniging van industricelen opgericht, die zich ten doel stelt, aanmatigingen en bui tensporigheden van socialisten tegen te gaan en het welzijn van weldenkende werklieden tc hevotderen. Voor een daartoe noodige waar borgtbnds is reeds spoedig anderhalf miilioen mark bijeengebracht. g in do nieuwe buskruitfa is ontstaan door schietka te Home ccïi m voorwerpen do Onder deze godsdie nstigc De ontploflia, briek te Spuudau i.r «»IL- iiaivd bet drooggebouw is er een tweede gc bouw weggeslagen. De werkzaamheden in d> f..btiek zijn gedeeltelijk geschorst. Er zijn achttien personen licht gekwetst. Het gebeurde juist op den middag, terwijl" de aan de inrichting werkzame arbeiders, ten getale van meer dan vijftienhonderd, wegens den regen, in goederenloodsen bezig waren hun middagmaal te gebruiken. Hieraan is liet te danken dat bet ongeval niet oen aantal mensolieulevens gekost Leeft. Een der goede renloodsen werd door de drukking van d< lucht geheel platgedrukt. Deze louds bestond echter uit niets dan houf, met een lichte dak bedekking, zoodat de daarin aanwezige bon1 deidtachtig personen, ofschoon onder de plan kon en splinters Begraven, een half uur later bijna ongedeerd weder te voorschijn werden gebracht. Elke droogloods hoeft eon inhoud van 2100 kub. meter. Twintig van die loodsen staan onderling op 150 nieter afstand van eikaar tusschen de met booge aarden wallen omringde kruitinolen, krui'fabriek, patronen fabrieken enz. De ontploffing gaf oen vervaarlijken slag. In een op korten afstand gelegen kardoezen makerij vielen zestien daar werkzame meisjes in onmacht. De arbeiders in de tweede, nubu- ige ki uilfubrielc vluchten in wilde verwarring waarbij een aantal menschen onder den voet raakten en zich bezeerden. Te Spanduu sloe gen een ige voetgangers van schrik en door de luchtdruk king tegen den grond. Mijlen in den omtrek hoorde men den knal, die door een tweeden, zwakkeren, gevolgd werd. Te Bi lijn, op 11 kilometer afstand, werd er aan kanonvuur gedacht. Te Cliarfottenburg, 7 mijlen van de plaats des ongeluk*, spron gen een aantal ruiten en word 'iet fraaie groote palmenlmis van Flora-tuin iueengedriikt. De vestingwerken te Spandau hebben geen schade geleden. Een kleine pachthoeve in Fortarshire, die 15 jaar geleden gekocht was voor 31.500 pd. st. is dezer dagen verkocht voor 10.000 pd. st. Deze waardvermimioriiig is alleen een ge volg van de lagere prijzen dor landbouw voort brengselen. Nu de influenza de golieelc aarde beeft bezocht, schijnt zij inderdaad met de schepen, die Europeoschc havens biimcnloopen, opnieuw haar intrede in dit werelddeel te doen. Er.gelsche bladen beweren hot tenminste, op grond van scheepstijdingen. De rechterlijke macht beeft aan het station i.-.ioulijkc bocveoJliei.l gewijde in beslag nemen welke voor den aarisbissclj p van Dublin waren bestemd. oorwerpen, die eertijds aan vercenigingen toebehoorden, bevinden zich »n marmeren altaar, met kost bare stecnen lgelcgd. en een geciseleerd ta bernakel, met. colonnaden van zeldzame stee- nen. De in betftgneiDing geschiedde krachtens een wet, die dijl uitvoer van. kunstvoorwerpen «ondor inaclititlig verbiedt.. Door dén Eugt-1- schen gezant 4 bij liet Iinliaaiiscke gouverne ment een prolog ingediend. Do bladen bevestigen dat de in de omstreken van Valencia h&rscneude ziekte de cholera is. Aan Le Tern\s wordt gemeld dat de Spuan- scho regeering tlou prefect van Valencia heeft aangeschreven, mot verdubbelde waakzaam heid maatregehn in het belang der gezondheid te nemen. Do jrnih'C van Puebla de Ruga zal gerechtelijk vcfivolgd worden, dewijl hij bij het uitbreken ijjh; epidemie zijnen post verlaten heeft. Van den 5. tjjt den 15. Juni zijn er te Pue bla de Ruga 12$ personen aangetast, waarvan er 52 overleden. Te Almeda was een geval met doodclijkei. afloop en te Monticiielvo zijn 5 personen ovcitoden. De minister vku binuonlandscho zaken heeft in Jen Senaat gp.egd dat de bericbléu over de cholera overdreven zijn. De minister gelooft niet dat liet de echte Aziatische cholera is. Nederland VEN RAY 21 Juni. Op de Maandag gehouden lierbesteding der levering van aardappelen voor liet garni zoen te Venlo waren drie Biljetten ingeko men, als. Hendriks te Venlo f 2,79 G. Seelen, le tVe»lo f 2,69 en J. Eiekelbcrg, te Maas- bracht f2,67 per hectoliter of 65 kilogram. Door de stedelijke politie van Venlo werd aldaar gearresteerd \V. G., oud IS ja ren, voorheen dienstknecht in liet hotel «Wil- 1 einsburg" te Rotterdam, wiens aanhouding in het politie blad werd verzocht, verdacht van zich aan diefstal, ten nadeele van den houder van dat hotel, te hebben schuldig ge maakt. Hij werd ter beschikking dor Justitie naar de gevangenis te Rotterdam overge bracht. Zondag van gezond, paard te sti^ nóéinu officier bad den heer van Moersel, off. j^enlo het ongeluk met zijn teuae voice. waarvan.&*- dat bij por rijtuig moest worden naar huis ge bracht. Zaterdag word door de Maréchaussee van Maastricht naar Roermond overgebracht: C. W., oud 45 jaren, die bij de arrondisse- ments rechtbank te Maastricht is veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, wegens op lichting. Zaterdag benaderde de rijksambtenaren te Nedenveert 152 k. zout. Een der 5 dragers viel mede in hunne han den. Op de Maandag gehouden veemarkt te Roermond waren aangevoerd 63 koeien, 19 runderen en S stieren, waarvan resp. 19, 9 en 3 stuks verkocht werden. Door 's Konings commissaris in Lim burg is Maand .g do eerste machtiging ver leend, bedoeld bij art. 3, laatste lid der wet houdende verbodsbepalingen tegen bet dragen van wapenen óp don openbaren weg of op een ige voor bet publiek toegankelijke plaats. Aan don heel' Jonkei gauw, directeur van tramwegen te Bieiiek (Maasbree) is vergun ning verleend tot het dragen van een revol ver en een dolkmes. Voor zooveel noodig zij herinnerd lo. dat onder bovenbedoelde wapenen verstaan worden: geweren, karabijnen, revol vers, pistolen cn andere vuurwapenen, wind- roeren, dolken, dolkmessen; sabels, degens, degenstokken, pnemstokken, wapenstokken, cn diergelijke voorwerpen. 2o. dat bij die," zonder machtiging van 's Konings Commissaris, zoodanig wapen bij zich heeft, gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste 7 dagen of geldboete van ten hoog ste f 100. Voor de arrond. rechtbank le Maas tricht., werd jl. Dinsdag de zaak behandeld van den gemeenteveldwachter H., die op den openbaren weg te Epen-WiHem in twist ge raakte met zekere P. J. M. te Eperheide, aan wien hij, toen deze hem vastgreep, een messteek in de zijde toebracht. Het O. M. vroeg veroordeeling van II. tot drie maanden gevangenisstraf cu in do kosten. Uitspraak 30 Juni c. k. Donderdag 3 Juli a. s., zal de afdeeling «Gulpen" der vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Limburg, ten raadbuize aldaar eene vergadering houden ter behande ling van een ontwerp over de keuring van levensmiddelen, toezicht op loterijen en eene algomeene poli tic-verordening. In de gemeente Weert werd Vrijdag jl. door de maióchansséo aangehouden cn naai de. gevangenis te Roermond overgebracht een persoon als beschuldigd van diefstal van geld en kleeren. Hij gaf op Mortons te lieeten maar later bleek liet dat hij een valschen naam had opgegeven en men kwam lot de ontdek king, dat hij reeds verschillende malen ken nis met de justitie had gemaakt. I)e verkiezing voor een lid der Prnv. Staten te Weert, ter vervanging van den heer Clerex, zul plualt hebben op Vrijdag den 27 Juni. Bij do ontgravingen in de kerk te Sus- teren heeft men een graf gevonden, dat ge houden wordt voor dat van Koning. Swenli- bold, die in 9».G aldaar werd begraven. Twee manoouvrcercnde treinen liepen Zondag avond te Maastricht nabij liet Luiker goederenstation tegen elkander. Vijf wagens werden ontspoord en bekwamen nogal schade. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Men meldt uit Valkenburg Op voorstel van den officier van justitie te Maastricht, hebben Gedep. Staten do verdere exploitatie der oude Valkenburgsche mergel groeve verboden. Do blokbrckers hebben zich bij dat verbod neergelegd en den arbeid gestaakt. De hoofdingang lot de groef is 11. Donder dag door den daarop rechthebbenden voerman II. toogeruetseld met een muur, waarin bij eene deur aangebracht hoeft. Tengevolge daarvan wordt een geregeld bergbezoek, voor al een bergtocht,', bemoeilijkt en het is daar om, dat de vereeniging van het Geuldal be sloot, oen eigen ingang te laten maken aan liet "Geböschke," in de onmiddelijke nabij heid der plaats, waar eerlang het «Sanato rium" zal verrijzen. De eerste bergtocht heelt plaats op Maandag 7 Julia. s. De heer Goossons-Ivoenen te Gennep heeft uit Barcelona, Spanje, een brief ontvan gen, zooals er herhaaldelijk uit dat land der citroenen zijn gekomen, nl. voorspiegeling van een geheime vondst machtig te zullen worden, mits inzending van zooveel gulden. Het is te veronderstellen dat de adressant zich niet als een citroen laat uitpersen en het schrijven naar de snipperrnand zendt. Het zouden Nederlanders zijn, die zich in Spanje met deze oneeiiijko practijken bezig houden. To Goes is Maandag de algomeene ver gadering van hot -13e Nuderl. Landlmishoudk. congres geopend onder presidium van den i.«» j-- i j. x)i.ii» Kijnc upenmgsrcne wees spr. er op, dut de veeteelt aanmerkelijk vooruitging; de runderen door den invoer van Shorthorns, de schapen door dien van Lincoln en Yorkshire. Een krachtiger hefboom daar toe zal ook zijn meer en beter gelegenheid tot vakonderwijs, zoowel ais eene meer ralionee- le inrichting van het credietwezen. De hoeren hebben gebrek aan bedrijfskapitaaldat een beter ingericht crediatwezen daarin Irachte te voorzien. Maar ook van Regeeringswej moest meer gedaan worden. Zoo dan steu- nond op eigen kracht gesteund door den Slaat, en elkander steunende, kunneu wij rustig de toekomst onder de oogen zien. Omstreeks Si/a uur verscheen de commis saris des Konings in Zeeland ter vergadering. Als plaats waar het 44e congres zal gehou den worden, word Zwolle, de geboortestad van den grooten Sloet, dat zich bereid had verklaard, het congres m 1891 te ontvangen, gekozeu. Uit Meppol meldt men aan de N. R. CL Luidens het verhaal heelt Donderdag avond laai, even buiten de slad een treurig tooneel plaats gehad. De dienstmeid van T., aan dc Hoofdstraat te dier plaafso wonende, moet haie moeder, die tijdelijk aldaar verblijf hield van liet leven hebbon willen beroovcu. Zij had haar daartoe onder een valseh voorwendsel naar het Paradijssehut in do Drcntscho Hoofdvaart gelokt en op een onverwacht oogeublik te water gestooten, kennelijk met do bedoeling om haar zoo te doen verdrinken. Toen de vrouw zich op het droge had ge werkt, is zij andermaal er in gestooten, en dit geschiedde, naar het verhaal wil, tot drie maal toe. Toch is de locleg mot gelukt, dank zij de hulp van de sehutmeester, die op hot lawaai nabij zijne woning naar buiten was gekomen. Dc politie heeft de dochter reeds in verhoor genomen. Dinsdag had eene ook in ons land zicht bare zonsverduistering plaats; zij begon om 8.44, om 9.15 was de vorduisleiing bot grootst, welke om 10.55 eindigde. Hoewel de hemel bewolkt was. brak de zon van tijd tot tijd door de wolken heen om tc laten zien hoe ver de maan gevorderd was in baar pogin gen, om ons liet koesterend zonnelicht te be nemen. De nieuwe ÏTolIandseho haring wordt in het begin der volgende week per stoomschip Woilan van Lerwich naar Vlaardingen ver wacht. Volgens telegraphisch bericht aan het kan toor van den lieer M. de Niet tc Scheveningen ontvangen, waren alle loggers en bommen, welke ter haringvisschcrij zijn. te Lerwich binnengcloopcn met Zéér geringd Vangst Vall een a twee ton haring» Het weer was ruw. Reiziger aan 't loket. Een biljet voor mij en een kinderbiljet voor mijn zoontje. Kassier (wantrouwend). Een kinderbiljet? Is uw zoon dan nog geen twaalf jaar? Reiziger. Neen, hij is pas elf. Kassier. Zoo dan kan ik u voor hem geen kinderbiljet geven, xvant alleen kinderen onder de tien jaar reizen voor den halven prijs. Adolf: «Och, tante, de kurk van mijn inktpot is weg en als er stof inkomt, wordt dc inkt zoo dik. Zoudt u er niet zoolang uw neus in willen steken, tot ik een ander ge vonden heb V' Tante: «Maar, Adolf, wees niet zoo on aardig, om tante dus den gek aan te steken!" Adolf: «Ik steek u den gek niet aan, tante. Pa zei van morgen nog, dut u overal den neus insteekt Vorstelijke personen hebbon niet weinig last van allerlei verzoekschriften en bedel brieven. Dit ondervond ook keizerin Eugenie ditmaal te Wiesbaden. Stapels bedelbrieven werden aan haar adres gezonden. Do raeoste adressen luidden: «Aan Hare Majesteit, kei zerin der Franschen." Een er van was aldus geadresseerd«Aan Mevrouw de weduwe Napoleon III, in handen." De mooiste was wei van een oud vrouwtje uit het Badensehe Schwarzland, die eenvoudig schreef: «Uwe Excellentie heb ik met eerbied te melden dafc enz." en op de enveloppe had gezet»Gais- zerin Er/cnja Gaizer der Fratzoszen der III. in WUzbad.cn in Teutschland De drie «harddravers" ter zeenl.de City of Rome, de Aurania en de Alaska zijn 25 Mei to New-York aangekomen. De City of Rome legde de reis af in 7 dagen, 5 uur en 4 minuten; de Aurania in 7 dagen, 6 uur en 26 minuten terwijl de Alaska de reis in 7 da gen, 8 uur cn 40 minuten heeft volbracht. Men zou bijna niet weten op welke van de drie «harddravers" te wedden, zegt de Hope. Yoor den houtsnijder uit Oberammer- gau, die in de gewone omstandigheden met zijn Christusbeeldjes drie vier mark per dag verdient, is, nu de beroemde passiespelen we der in vollen gang zijn, eon gulden tijd aan gebroken. In de eerste plaats omdat bij zijne levensmiddelen veel duurder kan verkoopen en ook van zijne houtsnijwaren aan de vreem den Hinken afzet heeft. Dan levert elk bed, uat m de onaanzienlijke huisjes geplaatst en verhuurd kun worden, drie mark per nacht op, Maar in t bijzonder is de verkoop van photografieën van de voornaamste spelers vuordeelig. Deze kosten een mark en de pro visie voor den verkooper is 15 pfenning. Een Weener firma heeft ditmaal het monopolie van den verkoop gekocht voor niet minder dan 37,000 mark. In het jaar 1880 werd hiervoor slechts 3000 mark betaald. De ge meente krijgt hiervan 35,000 mark, de 2000 word onder de spelers voor het tijdverlies van het photografecren verdeeld. In het jaar 1880 werd met 40 voorstellin gen in 't geheel 336,596 mark ontvangen. Deze som werd besteed aan het verbeteren van liet theater, terwijl 150,000 mark aan de 700 medewerkende spelers en de 217 grootburgers ten goede kwamen. Een hono rarium wordt aan de spelers niet uitgekeerd, slechts een matige schadevergoeding voor Let geleden tijdverleis. Men rekent dit jaar op eone bruto ont vangst van 500,000 mark. Voorbereiding. Om zijn vader op de ont» zettende tijding, dat hij niet door zijn examen is gekomen, langzamerhand voor te bereiden, telegrafeert een student«Go" en een half uur later: «dropen." VENKAY Van den 14 tot don 21 Juni 1890. Geboorten. Antonius Engelbertus Pools. AHegonda Iluberla Folbers. Johanna Geitruda van Rhee. Gerard us Jacobs. Martin us Lemmens. Huwelijken. Jacobus Wilmsen, landbouwer 33 jaren, en Maria Geertrui Yollenberg, 30 jaren, bei de te Venray. Sterfgevallen. Anna Maria Franssen echtgenoote van Gerardus Nooijen oud 56 jaren. Franciscus Weemers weduwenaar van Ida van Hooren- beek en echtgenoot van Anna Maria Peeters oud 73 jaren. Johannes Martinus Arts 9 maanden. Venray, 16 Juni. Aangevoerd 2225 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 43 a 57 ct Horst20 Juni.' Boter per halve kilo 1$ a 52 ets. Aangevoerd 1070 nalve kilo's.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2