mimnm. Jaarmarkt te Venray Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen Corsettea van af 60 Cents. SISSEN en STRIKKEN In den nieuwen Winkel HOLLOWAYS PiLLEN EN ZALF. M. VAN AARSSEN. Stoombootvaart op deMaas. SPOORWEGDIENST Joh, SGHJI1FFIBS9 Venray, BERICHT MM DEN HANDEL A. VERZIJL. AMSTERDAM. en Landbouwvoortbrengselen, op Maandag 30 Juni 1890. IN DE 'VERGULDE SCHAAR, Ontvangen: gemaakte FANTAÜSSE BROEKEN Gekleurde Tricot-Lijfjes van a!' f 1.25. Jongens Tricol-Broekeu van ai f Spreien, Dekens, Bedvêeren, Kapok, Vlokken, enz. enz, Jacobus AARTS te Venray. Bericht zijne geachte begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor liet ZOMERSEIZOEN. TRES aan zeer voordeclige prijs. HE EREN LANDBOUWERS „De Keuische Hagel-Assurautie-Kaatschappij," ZOMERDIENST 117 V. FDNCK. Zijn van af heden te bekomen aan zeer voor- clcelige prijzen alle soorten van Glas, Porcslei'i en aardewerk. mmm aamh m DB BILLEN "W. "V. JD- HVEXTlSrC^lIïO^-S^ASSEJKr. TS V1SRA1 IIJN' TE BEKOMEN Uitsluitend in bussen van */4 KG. PRIJS PER BUS 30 CENT. EN GROS EN DETAIL VOOR |É$iÈp& ^tll ■il'LJh'L Bke m^ass Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans b staat tot hot aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmegen DBjVCBR BUSJ-DHOVEN". ontvangen voor liet zomerseizoen eenc prachtige; keuze in allernieuwste Sjaskskssss, ohevêots, diagonals, liaiugarens enz.: waarvan costumes en pantalons naar maat solied en neljos afgewerkt zeer voordeelig geleverd worden. a f 1. f 1.10, f 1.25, f 1.50, f 1.75 f 2. en hooger. Zwart luster, blauw linnen en geel dril kantoorjasjes, kamgaren en bukskin jassen in alle prijzen. Alsook zwarte en gekleurde Fransche merinossen, ruime sorteering kleer- stoffen, schotscht: ruiten, streepon enz. Allernieuwste dessins in katoentjes in waschechte kleuren, zwarte en gekleurde tricot tailles van af f 1.50. "Witte goederen, vitrages voor gordijnen, bassins, pikés. A jours enz. Gekleurde dames schortjes, kousen, ruches, kragen. Prima kwaliteit wereldlinnen en gummi boorden, fronds, manchetten en heerendassen. Wsderverkoopers flink rabat. Verkoop op drie maanden crediet. Bestellingen worden dagelijks aangenomenbij Paterstraat, VENRAY. Paterstraal, Broeken en Vesten iu alle soorten en kwaliteiten. Paletots en Jassen. Kinder Costumes in alle grootten. voor werklieden, Manchester Takken, Bevertine- en Pilow Paletots, Broeken en Vesten, Blauwe Werkkielljes Bazeroens in alle soorten en aan zeer lage prijzen. Verder Mans na Hinderhoeden vanaf 23) Cent en Sioogea* als ook en eesae gróóle partij De menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jare en bijzonder in he afgeloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid mei een groncSkapitfaai vaw 5 uiiSISoen 400 ÖOO g-nkSen, benevens een reservefonds van6460,000 guEcilen. Tegen zeer geringe preiniën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den grond, als: klaver, granen, peulvruchtenbeetenicorlelenvlas, hennep enz. De duizende schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne geregeld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelijk bewijs der loyaliteit eu soliditeit der Keuische Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren: J. B. Arnold te Gulpen. II. Dautzenberg gem.-sec. Voerendaal. II. Creemers Maasniel. H. H. Bertrams Roermond. J. van Ass Heel. H. Smeets te Builde (adres Maastr.) AJ. Wicrtz wethouder te Korkrade. H. van Boom Venloo. J. lienckens Areen. II. J. van Bommel - Kessel. II. Geenen Susteren. K. Frank gem.-ontv. Schaesberg. J. W. Dols gem.-ontv. Merkelbeek. W. Th. Trienekens Baarloo. P. J. Bobbels ie in gem.-ontv.Simpel veld. M. II. Peters G. Ter voor en L. Schobben L. Elias wethouder G. Pubben gem.-ontv. M. A. II. Wetzel* J. Douven Horn. - Wansum. Wan bach. - Valkenburg. Ottersura. - lleerle. Nuth. P. II. Everts gern.-secr. te Sevenum. A. H, Aerts - SwoJgen. Ch. Hennen - Nieuwstadfc. J. F. Savelkoid wethouder Grevenbicht. C. A. Meuter gern.-secr. Beesël. H. Raven gem.-ontv. - Ulestraten. J. Hermans Moensbroek. L. Janssen-Gielcns Helden. J. Maasen gem.-ontv. Roggel. J. Knapen - Weert. J. Wolfs Fisden. J. Lemmens gern.-secr. Beek. SchmeitzJoosten - Echt. J.H.v.d. Venne gein.-ont.» Maasbraclit. Fr. ltoeffs P. C. Hutten C. JJoosten C. A. Vemooij APerenboom F. Simons V. Assélberghs f Bergen. Scharn (Heer). Nederweert. i- Sittard. Mook. - Tegel en. Maasbree. Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-HouDen. AGENTEN voor plaatsen iu Limburg, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is gelieven zich t.e adresseeren aan het Hoofdagentschap gevestigd bij Jui.es Hknrar, Groote Staat No. 37 te Maastricht. Onderneming P. J. Berger. 1 Juni 1SS0. Van YENLO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag voorraiddags ten 12 ure tot RAYE- STE1N en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar YENLO Dinsdag 's avonds ten 4 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. In geregelde correspondentie met ROER MOND en AMSTERDAM. Dienstregeling van 1 JUNI 1890. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. Mook - Heünlen. Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sa m beek Vortum Yierlingsbeek Smakt-Hoïth. Venray. Oirlo Mecrl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. - Blerick - YENLO. -A. 6.50 7.3 door door 7 12 7.20 door 7.29 door door 7.39 door 7.49 door 7.59 8.9 8.14 8.27 8.32 8.48 9.4 9.7 9.9 9.15 9.24 9.30 9.35 9.39 9.44 9.57 10.2 10.11 10.17 10.26 10.38 10.42 10.53 10.57 12.18 4.24 7.51 12.30 4.37 8 10 door door 8.13 door door S.15 12.39 4.46 8.22 12.46 4.54 8.33 door door 8.40 12.54 5.3 8.49 door door 8.53 door door 8.58 1.4 5.13 9.12 door door 9.17 1.14 5.24 9.27 door door 9.33 1.23 5.34 9.42 1.32 5.44 9.56 1,37 5.49 10. 1.47 6. 10.12 1.51 6.5 10.17 Venlo vertrek 6 39 11 2 3 6 40 8 39 Tegelen 46 117 210 6 48 S 47 BelfèLd 6E2 216 6 54 Reuver 6 58 11 16 2 22 7 8 57 Swulmeu 79 11 27 2 33 7 11 9 08 Roermond 7 18,1136 2 45 7 21 9 17 Maasbraclit 7 28 11 46 2 55 7 32 6 27 Echt 7 37 1154 3 4 7 41 9 36 Susteren 7 45 12 1 3 12 7 49 9 44 Sittard 7 54 12 10 3 22 7 59 9 54 Gn leen 8 12 16 3 29 8 6 10 1 Beek-EIsloo 88 12 23 3 37 8 14 10.9 Bumle S 18 12 33 .3 48 8 25 1020 Maastricht aank S 27 1241 3 57 8 84 1029 J!a;ts<ricSal-VeiiSo Maastricht vertrek 6 30 9 40 1 53 58 8 42 Bunde 6 39 9 50 23 517 8 52 Bcek-Elsloo 6 49 101 2 14 527 9 03 Gilleen 6 56 108 221 5 34 9 10 Sittard 7 2 10 15 2 29 541 917 Susteren 7 11 1025 2 39 551 9 27 Echt 7 18 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbraclit 7 28 1044 2 58 6 10 9 46 Roermond 7 39 1057 313 6 22 10 1 S waluien 7 47 116 3 22 6 30' 10 09 Rem ei- 7 56 11 15 331 639 10 18 Bel leid 337 10 24 Tegelên 87 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 8 13 11 35 3 52 6 58 10 39 Van Venloo naar Nijmegen. YENLO. V. 5.27 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 15.32 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.43 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.47 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tionr, 6. 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. c'.v door 2.44 door door Venray - 6.14 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.24- door 3.door door Yierlingsbeek 6.35 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum -» 6.42 door 3.19 door door Sambeek. - 6J47 door 3.24 door door Boxmeer - 6.51 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 6.56 door 3.34 door door Beugen - 7.3 11.06 3.41 5.11 9.- Cnijk. - 7.13 11.14 3.51 5.19 9.S Linden-Katw. - 7.19 door 3.58 door door Heumen - 7.21 door 4.door door Mook - 7.24 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.40 11.39 4.22 5.40 9.30 Vemlo-^SaasdracSai Venlo v. 5501 8 35 10 122 4 04 714 Blerick 6 03 8 40'10 06 7 20 Hurst-Sevenum 6 27 8 53.10 21 1217 7 32 Helena veen 6 50; 9 7 11039 12 31 7 46 Ileurne 7ül 9 16 1049 12 40 7 54 Helmond 7 38 9 27 12 51 4 47 85 Nuenen-Tong. 7 57 9 40 1123 14 w 8 18 Eindhoven 824 9 49 11 35 1 14 5 05 8 27 Boxtel 912 10 14 1222! 138 5 30 8 59 Tilburg 1 10 38 1 1 1 58 5 49 9 25 Breda 11 11 1 82 j 2 23 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 M 6 52 10 53 Rotterdam 12 10 1 3 22 - 7 14 11 15 Rotterdam 5 46 8 38 10 40 12 34 3 35 Dordrecht 6 IS 9 19 U 5 1 24,4 6 Breda 7 1 10 14 11 44 2 30,4 44 Tilburg 7 28 10 44 12 9 3 11 5 24 x Boxtel 8 11 18 12 34 4 18:5 49 804 Eindhoven 830 11 54 12 58 5 01|6 12 8 52 Nuenen-Tong 837 12 2 5 10'- 9 4 Helmond 8 43 12 16 1 15 5 25*6 28 9 22 Deurne 900 12 30 5 40 - 9 42 Helenaveen 909 12 40 X 5 51- 9 56 Horst-Sevenum 927 12 57 X 6 10- 10 21 Blerick 1 15 X 627 - 10 45 Venlo 9 42 120 150 6 32.7 9 10 50 Hiermede bericht ik mijne geëerde begunstigers/ dat mijne nieuwe modelboeken beva- tende de nieuwste dessins van ENGELSCI1E. FRANSCIIE, DUITSCHE en INLANDSCHE BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zijn.fr Door prachtige en uitge breide keuze gepaard aan lage prijzen; zal stellig elk bij mij zijn gading Yinden, goed gesorteerde voorraad van gewone papieren en randen. Behangselpapier van af 8 eeaat <2« rol, randen van af fi «ent peo» meier. Verder verkrijgbaar aan de minst» prijzen, grondpapier, vochtweerend papier, behangsellinnen, behangselzink, enz., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne schoone sorteering onbreekbare Gaoutchous Tafslkleeden, Kastranden, Kastzeil, eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedoek, Toehtband, vloer zeil; wasdoek, tafelkleedereustof, alle schoonmaakartikelen, enz. Handel in alle soorten Verfwaren, Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, Borstel werk en alle voorkomende Huishoudelijke artikelen. VAK' zuiveren het Bloed on herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Sn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID HE ZALF s een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID en IIOEST Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen/ mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichton. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten on Doozen van Is. li/zd.. 2s. 9d., 4s. 6d. Us., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele' wereld. wmmM De Firma A. VERZIJL te Amsterdam heeft de eer hare clientèle te berichten, dat zij de alom gunstig bekende AMSTËRSKV^BSCIIE B£4>FFBBË onder voortcEureude controle beeft gesteld van het Elaas-^aana voor CSaeiajDscSa ca Microscopisch onderzoek, van de Heeren Dr. P. F. VAN HAMFL ROOS eu A. HARMENS Wzs., Spuistraat 146, te AMSTERDAM. Hoogachtend en onder aanbeveling, Hrrai A. VmUL De Direcite van liot Bureau voor Chemisch en Microscopisch Onderzoek. Spuistraat 1-46 te Amsterdam, verklaart, dat zij de A.1I- «TEWI»ASÏS<"SIK HÖPFIE zoowel chemisch als microscopisch heeft onderzocht, dat genoemde koffie een voldoend caReïne-gelialte bezit en er gêenerlci vervalschingen in zijn aangetroffen. Op grond der uitgevoerde analyse constateert zij, dat do AS1STER- KOFFIlü voldoet aan alle te stellen eischen, van eene zeer deugdelijke hoedanigheid is en dus als een zuiver artikel aanbeveling verdient. Be Directie van het Bureau voornoemd: (was get.) Dr. P. F. VAN IIAMEL ROOS. [was get.) A. HARMENS Wzn. Ieder afnemer der frma heeft het recht, een monsterbusmits verzegeld, en in den orgineelen staat, ter gratis, onderzoek aan voornoemd Bureau te zenden. Zie verder Maandblad tegen vervalsehing van Levensmiddelen en Ilan- «TTDTl1 delsartikeien van Mei, Juni, Juli, enz.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4