P. 1. Sanders, G. Maas MKEBNHOWD, >i ZANDMKER van Behangselpapieren, Amerikaansch SPEK Beste Mandscle ascli B. Ji Vaaiman Heeren Landbouwers! Meststoffen Wed. P. A. Boers, Visitekaartjes) V. FONCK. - Venray. De Notaris HAFFMANS, De Notaris Van den Bergh 450JAÜ1C JLCILK 0. L. Vr. van Tienraij. Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENT I EN TE KOOP. Konmg-vogeischieten V. FONCK. MAGAZIJN S. ML1JSERS. Yenloo. f 0.50 fijilsclii'ilï voor fraaie liamlwerken, „De Keulsche rlagei-Assuraiitie-Maatschappij," Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudy, VENLO. Plavuizen, Steenkolen PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. De ATuziekbocle PETROLEUM Openbare verkoop I1001GUAS le CEIlSTüiüA. f De Xótan's LI X.SS EX publiek verkoopen De Notaris k SS EX publiek verkoopen De Notaris LINSSEN publick verkoopen De Notaris LINSSEN publiek verkoopen: Ds Notaris LINSSEN TOPIIOIT IA SCHALKX, 7.0»der aarzelen, «als me» uw persoon er ach ter voegt is liet 120". I HO. 1890 VAN de Troosteres der Bedrukten" f ONDER SWOLGEN, van af 31 Mei tot en met 15 Sept. 1890. Z. II. Paus Leo XIII heeft aan allen, die de Genade Kapel "Klein Lonrdes" te Tienraij bezoeken en daar, na gebiecht en gecommu niceerd te hebben zullen bidden voor de voortplanting des geloofs en tot intentie van Z. H., verleend: 1°. Een vollen aflaat aan allo Bedevaarten, Processie», Congregatiën, H.H. Familiën, van af 31 Mei, tot eu met 15 Augustus. 2°. Een vollen aflaat aan alle pelgrims, van af 15 Augustus tot en met den 15 Sep tember, sluilingsfeest vail dit Jubilé. Deze aflaat kan éénmaal verdiend worden en is toepasselijk op de zielen in het vagevuur. Regeling des pkciiUg&sdea. Zaterdag, 31 Mei. Hoogmis met preek te 9 uur voor de Bedevaart van Well. Tijdens het Jubile 'lederen Vrijdag te 9 uur Hoogmis en te Sl/4 uur een stille mis. Woensdag, 2 Juli. Extra-trein van Venlo naar Station Tienray, vertrek te Venlo uur. Het leest van L- Vr. Bezoeking. Hoogmis on preek te 10 uur. Te Sijs uur eeue stille li. Mis. Woensdag, 16 Juli. Extra-trein zooals bo ven. O. L. Vr. van der. Berg Carmel en het Jaarfeest van de laatste der 18 Verschijningen van .0. L. Vr. 'aan Bernadetta in de grot te Lourdes. Dit feest wordt jaarlijks plechtig gevierd. Te half negen.eene stille H. Mis en te 10 uur Pontificale Mis door Z. D. Hw, Nlgr. F- H. BOERljANS, Bisschop van Roermond. Vrijdag, 15 Augustus. Extra-trein, vertrek van Venlo te 9 uur. O. L. Vr. Hemelvaart, ■een stille H. Mis te 81/2 uur en Hoogmis met preek te 10 uur. Processie van Swolgen. 's Namiddags te 3 uur Lof en preek. Zondag, 17 Augustus. Extra-trein, vertrek van Venlo te 9 uur. Hoogmis met preek te 10 uur. Processie van Meerlo, te 01/2 uur «ene stille H. Mis en 's namiddags te 3 uur Lof en preek. Vrijdag, 22 Augustus. Laatste dag der Octaaf, Hoogmis met preek te 9 uur. Zondag, 34 Augustus, Zondag, 31 Augus tus en Zondag, 7 September. Hoogmis met preek te 10 uur. Maandag, 8 September. Extra-trein, ver trek van Venlo te 9 uur. O. L. Vrouw Ge boorte, Hoogmis en preek te 10 uur. De groote processie van Horst. Eene stille H. Mis te S1-2 uur. *s Namiddags Lof en preek te 3 uur. Gedurende deze Octaaf. Dagelijks Hoogmis met preek door eon weleenv. P. Franciscaan. Zondag, 14 September. Extra-trein vertrek van Venlo te 9 uur. Hoogmis en preek te 10 uur. Te 81/2 uur eene stille H. Mis. 's Namid dags Lof eu preek te 3 uur. Maandag 15 September. Plechtige sluiting van het Octaaf en het Jubilé. Hoogmis met preek te 10 uur. De Hoogmis wordt opge dragen voor de levende en overledene wel doeners dei' Kapel «Klein Lourdes". 's Na middags plechtig Lof, feestelijke optocht met het genadebeeld door den Engelschen tuin. Pauselijke Zegen en Te Deuni. Er zal gezorgd worden voor goede predi kanten op de bovenstaande eesldagen. Swoi/.en Tibnray, Mei 1890. J. B. H. MAESSEN, Pastoor. VENRAY Van den; 17 tot 24 Mei den 1890. Geboorten. Peter Johannes Franciscus Hubertus Dech- nar, Anna Gertruda Maria Wintels, An- toon Droesen, Hendrikus Rongen, Johanna Maria Kuipers. Huwelijken. Mathijs Baten, oud, 36 jaren en Joanna Smit, oud, 23 jaren, Leonardus ütnlen- ven, weduwenaar van Theodora Loonen, metselaar oud 34 jaren eu Anna Maria Loonen Pieter Jan Litjes, weduwenaar van Anna Maria Hermkens, landbouwer, oud, 40 jaren, wonende te Sevenum, en Petronella Philipsen oud, 42 jaren wonende to Venray. Sterfgevallen. Hendrina Laurensse, ongehuwd oud 25 ja ren. Venray19 Mei. Aangevoerd 1525 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 45 a 53 ets. Horst23 Mei Boter per halve kilo 39 a 49 ets. Aangevoerd 1040 nalve kilo's Venioo. 17 Mei. Boter per 1.2 kg. 47 a 49 ets. Biggeu aangevoeru 378 per stuk 19 32 fr. liliUersxojck19 Mei Boter per halve kilo 45 a 53 ets. 1Veil, 20 Mei. Boter per halve kilo 49 a 51 cis. Aangevoerd 117 nalve kilo's. Vierlmgsoeek, 20 Mei. Boter per halve kilo 42 a 48 c.s. Samheeh, 19 Mei. Boter per 12 kilo 37 a 46 ets. Bergen, 00 Mei. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurne21 Mei. Boter por halve kilo 41 cent. Aangevoerd 698 halve kilo's. St.Anthonis23 Mei Boter per 1/2 kg. 38 a 49 ets. Mil, 17 Mei Boter per halve kilo 40 a 53 ets. Maandag morgen waren op do kalveren en varkeiismarkt te Nijmegen aangevoerd 1600 biggen. 46 vette varkens, 14 scliottelin gen, 8 vette kalveren, 20 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggenf 9 a 13 per stuk, vette varkens 25 a 26 ct. de 5 ons, schotte- lingen 18 a 22 gld. per stuk, vette kalveren 26 a 27 ct. de 5 ons, nachteren id. 14 a 16 per stuk. 's Hkrtogen'bosch, 19 Mei. Op'de lieden gehouden markt waren aangev. 93 stuks vette kalv. Prijzen: kalveren le qual. 06 a 00 ct. 2e id. 52 u5t> ct., en 3e id. 48 a 52 ct boter 1' 1,00 a 1,24 alles per kg. EEN FLINKE JONGE Te nnn hel B5a«reaai van (lil blad. door de Schutterij op iMiiltstfea'-fiaaaudag 's namiddags. \-rr*-—=p> Mannen en jongelingen die nog fid wensclien te worden kunnen zich nog voor dien tijd laten inschrijven aan het Gildehuis bij «0ACO35S. De COMMISSIE. IK BETAAL OUD TIN AAN HOOGEN PRIJS Steeds voorhanden de nieuwste dessins aan billijke prijzen. Staalboek wordt op aanvraag franco toe gezonden prima rnmmt is te bekomen aan zeer lagen prijs bij 3VE- VERRIET. Langstraat, Venraai. |>ei* drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op du BAZARdie doze exira-oUiue veriungmi, omvangen per ié war taai a U.öiJ bij net eerste en vierde Nu. an de UAZAR eene afievering, bevallen de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 3U. een patroon in carumuDlhugraphie voor gekleurde bora uursels. oor uiet-aboni.ée.- op de BAZAR is de prijs van liet TIJDSCIIRil' 'I I UUR FRAAIE HAND H ERREK fü.lö PER MAAK EX. Editiën van do Bazar nummersf 1- - met 6 gckl. platen - 1.50 0 «3 geknipte puiro. - 1.50 6 - 6 gckl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A1. DEZE EDI TI EX kan mep. tegen erhooging van 0.50 het rijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke edi 1 ie men verlangt. Li tg. Den Haag. Gebr.BELINFA N TE I)e menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken ja re en bijzonder in liet afgeloopene, zwaar geteisterd werd. leerden u de noo.lzaki lijkheid kennen, uwe veldvruchten tegen dut onheil te vei zekeren. Hiertoe biedt 11 de beste gelegenheid S2£«'l ^-trondltiiguiaal v»sa 5 maüincn 8OO ^;»5«S<'n, hetKMen» een a*eservéseSw \an gulden. legen zeer geihige premie» verzekert gemelde Maatschappij alle oortbieng elen v..11 den grond, als: klavergranenpeulvruchten, beelenu: or telen, vlashennep enz De duizemlo schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren 111 der minne geregeld en prompt uitbetaald werden, sfi ekk-n to* een onomstdolelyk bewijs der loyaliteit 011 soliditeit der Keulsche Hagel-Assurantie Maatschappij, wciko vertegenwoordigd is in de provincie Limburg dooi de Hoeren B. Arnold (e Gulpen. II. Dautzenberg gein. sec. Voerendaal. H. Creemers - Maasniol. II. II. Bertrams Roermond. J. van Ass Heel. H. Stn.ee ts te Buude (adres Maaslr.) A.J. Wicrtz wethouder te Kerkrade. II. van Boom - Yenloo. J. Henckens Areen. II. j. van Bommel Kessel. H. Geenen Siistcrën. K. Frank gëmr.-ontv. Scliaesberg. J. IV. Dols gem.-ontv. Merkelbeek. IF. TIi. Trienekens - Buarloo. P. J. Dobbelstein gem.-ontv.- Simpel veld. P. II. Everts gem. secr. te Sevenum. A. II. Aerts - Swolgen. ChHennen Nicuwstadt. E. Savetkoul wethouder Grevenbicht. M. H. Peters G. Tervooren L. Schobben Ij. Eiias wethouder G. Pubben gem.-ontv. M. A. II. Wetzels J. Douvcn Horn. Wansum. Wan bacli. Valkenburg. Oltersum. Heerle. Nuth. C. A. Meuter gein.'-secr. H. Raven gem.-ontv. J. Hermans LJanssen-Helens Moasen gein.-ontv. JKnapen J. Wolfs J. Bernmens gem.-secr. J. Schmeitz Joosten. Beesel. UI est raten. Ilocnsbrook. - Helden. Roggel. - Weert. Eisden. - Beek. - Echt. J.ll.v.d. Venna gom.-out.- Maasbraclit. Fr. 1, P. C. Rutten C. JJoosten C. .4 Vern 00 ij APerenboom E Simons V. Asse/berghs - Bergen. - Scharn (lieer). Noderweert. Sittnrd. Mook. - Tegel en. Maasbree. Te VENRAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. AGENTEN voor plaatsen in Limburg, waar de Maatschappij nog niet'vertegenwoordigd is, gelieven zich te adresseereu aan het Hoofdagcntsehap gevestigd bij Jules iilni:ai:, Groote Staat No. 37 to Maastricht. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AG EXT 111 natuurlijke mest. Steenfabrikant te EL-ST bij Nijmegen evert franco aan elk station van den Staats spoorweg alle soorten tegen zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. Afleveringen geschieden ioi JI November. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. Bij den Oodergetcekende is te bekomen allerhande soorten met gegarandeerde gehalte oilder controle R ij k sproefs 1 al 1011 Wa ge n i uge n aan concurreerende prijzen, bij 12. Poel» (iaiup», G rootestraat.Vf.nr.vy. ^(aiion vrnray-Ooslruni zijn te bekomen beste roede 011 !)i:iK\\c dakjiiimeii zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste halfzachte BJjuhoeii en B.iju- ii» cel aan concurreerende prijzen ju alle soorten. Te hekomen bij W. v. d. MUNCKHOF-S^SSEN, STEEISTKOLEN" Alles aan concurreerende prijzen, alsmede BESTE HOLLANDSCHE ASCII, aa i G5 cents pci' mud. BBÏilustessri TiJ4s;!uiR ?sw Taenkun- s'.5naa:5 sr, Vrieaisn d?r ifuzisk. Onder Redactie dex voornaamste Neder landse he Toonkunstenaars. Onmisbaar orgaan vo>r ie Ier Ncder- landscli Musicus of liefhebber der Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muzick-bijvoegsels ten bo drage van meer dau liet dubbele van den Abonnementsprijs. Men abonneert zich voor Venray en Om streken bij den Boekhandelaar W. van di n ML'XCKHOF SASSEN. .\oti:b:k4\g Bij een vaatje franco station Venray f 0,50 vijf f9,25 een voor Venray franco thuis f9,05 - vijf - - - f9,40 Alles per 100 kilo, betaalbaar a contant in Nedcrlandsch geld. Voor de vaten wordt 20o/o van liet bruto ge wicht afgetrokken. Voor grooterè bestellingen gelieve men prijzen aan te vragen. VAN zal Maandag den 16 Juni 1890, om J0 uur voormiddag te Geij-'.eren ter herberge van den U -er Coopmans, PUBLIEK VERKOOPEN A. Op verzoek va» den llnogWrlGeb. Heer Cl. Baron de Weidis de Wenne 23 slagen op de la gen waard 'C „11 - logen won el j7 25 - hoogenwaard 6 bovenwaard eu 2 - aan den Berg. B. Op verzoek van den Heer J. II. Len gen te Maashees. 2 slagen voorgras, te Venray, zal ten verzoeke en ten huize van Chrisiiann Olfors Janssen te Meerlo, op Woensdag 28 Mei 1890, Vmorgens ten II ure, KivNIOK IH'ISMEL'ÜRt.'? als: K islen, .'Vocie'i, tafels, canapé, ledikanten, klok, .«■e.-.iblui i;. 11, verder geweer, w.isclitobben, .schaafbank, draaibank, slijpsteen, snijki-u, handkar, 2 varkens, 2 geiten eene partij mest en meer andcie voor werpen. te Venray, zal ten verzoeke van Gorardus Peters, op Donderdag 29 .Mei 1890, 's namiddags ten 5 ure, ter herberge van Marlimis Th iele n te Venray, Gemeente V 16 X KAAI. lo. Een buis met. stal, ^°uw!and aan de Z oidhb-ek, giOit 1 II. 76 si. 80 c. Si die C n«;s. 3870. 3871, 3872 naast den weg, M. Vullenberg en Jan Arts. 2". Bouwland aldaar, groot 14 a. 10 c. Sectie C nos. 3139 en 3140 naast den weg, M. Vollenberg en P. J. Janssen. te Venray. zal ten verzoeke van Michiel Arts, op Vrij dag 30 Mei 1S9U, 't> namiddags ten 5 ure, in liet Hotel -de Gouden Leeuw" te Venray, Gemeente Venray. lo Een huis met tuin. aan den Heuvel, groot 8 aren 55 cent. ®3,l'ï Sectie C nos 3771. 3772. 2o Bouwland aldaar, groot 13 aren 00 c. Sectie C n<> 3765 naast Latnb. v. d. Bekerom en de Erven Hendrik Oudenhoven. 3o Weiland in Veiiraysch Broek, groot 16 a. 50 c. Sectie C 110 3763, naast Lamb. v. d. Bekerom en Jan O t-m. lo Dito aldaar, 23 a. 90 c. Sectie C no 3759. naast Lamb. v. d. Bekerom. Michiel Vullings en den weg. te Venray, zul ten verzoeke van Jan Otteu—va» Be kerom. op Vrijdag 30 Mei 1890, 's namid dags ten 6 ure in het Hotel -de GouJen Leeuw" te Venray, Gemeente Venray. lo. Een Imis met tuin. den -Heuvel, moat 10 c. Sectie C 110. 3773. 2o. Bouwland aldaar, groot 12 a. 80 c. Sectie C no. 3767, naast Lambert van den Bakerom en de wed. Hendrik Philipsen. 3o. Weiland in Yenray,ch Broek, groot 16 oren -10 centiaren Sectio C no. 3762. naast Michiel Arts en den Heer Dr. R tisseau. 4 Dito aldaar, groot 24 a. 20 c. Sectio C no. 3758 naast den weg, Michiel Vullings, Michiel Arts en L. van don Bekerom. tc Vknkay, zal ten verzoeke van den Edel Achtbaren Heer l'Hli.n* Esskk. Burgenieeator to Veuray, op Vrijdag 0 Jui.y 1890 "s namiddags ten 4 ure, publiek lor plaalse verkoopen 50 NOS xwaall topiioit liggende 11 hij de Wust 10 Ca s t e 11 ray - Ven ray. zal op Vrijdag dun 30 Mei 1890. des namiddags 4 uur ton huize van Dei ks op den Buus te Venraai, op ver/mek van den Heer Joseph Smegl», publiek verkoopen 60 SLAGEN liggende in de bosschet» yan Mcj, de W"1, S- '.s. in de B«»sc'Jiuizurfi-Tg en van Arts nabij I)erks aan dn Gi int weg. Vuoraf te beziclitigen. over liet OHWEDEE JBEVATTENUE onderrichtingen, behoedmiddelen en gebeden, uii^'^even doui J. SAl'RKN. Hrrlidijli (iueilgelieuril. VurUi'ijgba u' a cnl bij W. v. d. Munkhof-Sassen. i'atcttitraat, VLNR.W

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3