J. van P. J. ScMlei-Meijei, M. Temet, t ELPAPIER Jaarmarkt te Venray 1Ë ™'1 ül Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeeügsfe Meststof. Thomas Phosphaatmeel. FORTLAND-CEMENT. SPOORWEGDIENST In den nieuwen Winkel HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. en: Magazijn van Bedveeren M. TAN AARSSEN. BLAUWVEKYERIJ Stoombootvaarop «io Maas. lÉlilr joh, SOHMFFIISj Venray, Amsterdamsche Amsterdamsclie Amsterdamsche Amsterdamsclie Amsterdamsche Amsterdamsche Amsterdamsche Amsterdamsche Amsterdamsche VE1IIJL, Amsterdam. en Landbouwvoortbrengselen, Levert alle soorten Manufacturen, Dostums cp maat. Bestellingen worden dagelijks aangenomen, bij Jaco- bus AARTS. Venray. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Veeren, Uuehes en alle mode-A ri ikelen Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch." VENRAAI Bericht zijne geachte begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor het ZOMERSEIZOEN. WIXTERD1ENST. V. FONCK. Zijn van af beden te bekomen aan zeer voor- deelige prijzen alie soorten van Glas, Porcelein en aardewerk, Lil Koffie Koffie Koffie Koffie Koffie Koffie Koffie Koffie Koffie Koffie AiiÜ 8(D(DMa op Woensdag 30 April 1SOO. Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen en verzenden van voe per spoorlijn Venloo-Nijmegen Verkoop op drie maanden crediet. K le e der-Maga zi j n Alle sasiten EQS3EK sa PETTEN voor Hoeren en Kinderen, Al deze goederen worden ciun spotprijs ver- Me* ht, en d hontant nog 5 ■pet. korting. ül4XlFACTlitE\: Buxkings in alle soorten. Baai, Bovertin, Manchester, Pilow, Kleerstoffon, Mutsen Kanten, Linton van af 20 cent per el. ligen fabrikaat platte Bedden, goed ▼oèren dicht 3,70 ets. Tijken, suiver vaêren dicht, 5,SO - Wollen Peluwen met afgeiette ruit 6,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in ée waseh, 2 el breed 0,38 - Wit en rood Chamois, 6/4 breed O vertreksels, rood en witte ruit breed Katoenen peluwen Randrokken in alle kleuren 0,30 k 0,30 2,50 2,50 Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. 6 cent per pond. Rijst Inlandgch spek 39 zuiver slofrem. In alle soorten voorhanden aan uiterst lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting ger gulden, HORST, tegenover de Markt. Onder fontróle van het Rijksproefstation te Wapeningen is van af heden t.e bekomen aan zeer voordlceSig© jtrijs bij Paterstraat, VENRAY. Paferstraat, Broeken en Vesten in alle soorten en kwaliteiten. Paletots en Jassen, Kinder Costumes in allo grootten. voor werklieden, Manchester Pakken, Bevertine- en Pilow Paletots, Broeken en Vesten, Blauwe Werkkieltjes Bazeroens in alle soorten en aan zeer lage prijzen. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van ISO kilo's aun uiterst goeclkoopen prijs levert T I.AXJDY Venlo. van Thomas Geurts te Veltum. Bestellingen worden dagelijks ten zijnen huize te Veltum en by den heer Johannes ar. der LINDEN aangenomen. Onderneming P. J. Berger. 8 October 1880. Van VENLO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag voormiddags ten fö ure lot LITO- IJEN en van daar iZondag's mor gens ten 8 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLO Dinsdag 's avonds teii 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. In geregelde correspondentie met ROER^ MOND en AMSTERDAM. Dienstregeling van 1 OCT. 1889- Van Nijmegen naar Venlqo, NIJMEGEN V. Mook - Iieunieii. Liud.-Katw. Cuijk Beugen Rijke voort- Boxmeer Sambeek Vortum. Vierlingsbeek - Smakt-Hol tb. Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. Blerick - VENLO. A. 6.52 SAS 7.5 9.4 door, 9.7 J- 9.9 door 7.15 7.22 door 7.31 door door 7.41 door 7.51 door ',10.17 8.1 110.26 8.11 Q0.38 8.16 10.42 8.27 10.53 8.32 10.57 9.15 1 9.24 9.30 9.35 I 9.39 9.44 9.57 10.2 10.11 12.18 4.24 7.51 12.30 4-37 8 10 door door 8.13 door door 8.15 12.39 4.46 8.22 12.47 4.54 8.83 door dooi- 8.40 12.55 5.3 8.49 door door 8.53 door d.ior 8.58 1.5 5.13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 door 5.49 10. 1.45 6. 10,12 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.281 9.55 2.— 4.8 5.33, 10.1 2.5 4.14 5.45' 10,10 2.17 door 5.49 10.15 2.21 4.24 6.2 10.25 2.35 4.33 6.11 door 2.44 door 6.16 10.36 2.50 4.42 6.20 door 3.door 6.37 10.47 3.12 4.52 6.44 door 3.19 door 6.49 door 3,24 door 6.53 10.57 3.28 5.2 6.58! door 3.34 door 7.5 11.06 3.41 5.11 7.151 11.14 3.51 5.19 7,22 door 3.58 door 7.24, door 4.door 7.27! 11.27 4.3 5.29 7.46 11.39 4.22 5.40 Blerick Grub.-Kloost. Grubb.-Lott. Meerlo-Tienr. Oirlo Venray Smakt- Holth, Vierlingsbeek Vortum Sambeek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cuijk Linden-Katw. Heuraen Mooie NIJMEGEN 7.48 7.54 8.3 8.8 8.18 door 8.28 door 8.39 door door 8.50 door 9.— 9.8 door door 9.19 9,30 VcnSo-MaastiricOii Venlo vertrek 0 39 11 2 3 '0 40 8 39 Tegelen 0 40 117 12 10'6 48 8 47 Belfeld 6 52 2 10,0 54 Reuver 6 58 11 161222'7 8 57 Swalmen 7 9 11 27 22317 11 9 OS Roeroqoftd 7 18 113612 45 7 21 9 17 Maas bracht 7 28 11 46 i 2 55 j 7 J2 6 27 Echt 7 37 11 54 G 4 7 41 9 36 Susteren 7 45 12) 3 12,7 49 9 44 Sittard 7 54 12 10 3 22 7 59 9 54 Goleen 8 12 10 3 29 3 6 10 1 Beek-Elsloo 8 8 12 23 3 378 11 10.9 Builde 8 18 12 3313 48 8 25 1020 Maastrichtaank. 8 27 1241 ,357 8 34 1029 31aa(ü6'iciU« Venio Maastricht vertrek 6 30; 9 401 54 Builde B'^k-Elslbo Geleen Sittard Sustenen Ecltf, Maanbracht Roermond S walmen Reuver Belfeld Tegelen Venlo 0 39 9 50 2 3 0 49 10 1 ,2 14 0 50110 8 12 21 7 2 )0 15,2 29 7 II 10 2512 39 7 18 10 33 2 47 7?8 10 412 58 7 -391 0 5 73 13 7 47 'J10 j3 22 7 SuFll 1513 31 1 j 3 37 8 7 11 28 340 8 13 11 35 3 52 58 5 17 527 1534 5 li 5 51 5 59 0 10 0 2 2 030 0 39 6 51 6 58 i 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 46 10 1 J0 09 10 18 10 24 10 32 10 39 rnlo-B'ollerdani Venlo V. 5 30: 8.35 10,122 j Blerick 0 03.' 8 40,1006 - Hopst-Sevenum 6 23) 353' 1021,12 '7 Helena veen 0 50) 9 7 1039(12 31 Deurne 7 04 9 1040 49 12 40 Helmond 7 38/ 9 27)117 12 51 N'uenen-Tong. 7 57 9 40; 11 23 14 Eindhoven 82li 9 49 1135 111 3 45 Bostel 9 37/10141222 1 38 Tilburg 942)1038 1— 1 38 Breda 10 24! 11 11 123 3 28 Dordrecht 1148 .3 Rotterdam 112 19 3 30 5 05 5 30 5 49 0 13 52 7 22 714 7 20 7 32 7 4G 7 54 85 8 18 8 27 8 59 9 25 9 54 10 53 1123 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Bostel Eindhoven Nueaèn-Tong Helmond Deurne Helenaveen Horst-Sevenum Blerick Venlo ItftHei'diiiii-venlo 8.30; 10 32 919,115 1014 11 44 10 41,12 9 lil 18!12 34 11 54 12 58 12 2 12 I6| 115 12 30 12 40 12 57 1 15 120 156 12 24 1 24 2 30 3 11 4 18 5 01 5 10 5 25 5 40' 5 12 6 10 0 27 6 32 5 30 67 .8 04 8 52 9 4 9 22 9 42 9 56 10 21 10 45 10 50' Hiermede bericht ik mijne geëerde begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken bovafc, lende tie nieuwste dessins van ENGELSCHE. FRANSCHE, DEUTSCHE en INLANDSCUE BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zijn. Door prachtige en uitge_ breide keuze gepaard aan lage prijzen; zal stellig elk bij mij zijn gading vinden, goed gesorteerde voorraad van gewone papieren en randen. Behangselpapier van af H ©ené «I© s"-»!, randen van af ©©Mil |»es* mode**. Verder verkrijgbaar aan de minste, prijzen, grond papier, voehtweërend papier, behangsellinnen, bchangselzink, enz., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne sciioone sorteering onbreekbare Caoutchous Tafelklecclen, Kastranden,|Kastzeil^ eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedock, Tochtband, vloer zeil; wasdoek, tafelkleedereustof, alle schoonmaakartikelen, enz. Ilandcl in alle soorten Verfwaren, Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, HorsteK werk en alle voorkomende huishoudelijke artikelen. VAK 1$ geen melange van Gasscn's Kunstkoffie, waartegen gewaarschuwd wordt. beval geen Cichorei of dergelijke artikelen. is geen mengsel van divcrsehc sur rogaten. kan «lus door oen ieder ossderzoeht werden. is aanhcvelenswaardsg, is geurig iq zuiver van smaak. wordt gevraagd om hare deugdelijke kwa liteit. behoort in elk huisgezin thuis, is de volksdrank bij uitnemendheid. moet ieder WiBikeliei* in 't belang zijner Clientèle vea'koopen. is uiterst goedkeoj», 30 cent per bus (1/1 KG. wordt door meer dan winkeliers ver kocht. Op alle Plaatsen waar zij nog niet verdocht wordt, worden op ze«r voordeelige conditiën Winkeliers gevraagd. Inlichtingen bij de Agenten en DB PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zjjn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. D3 Z -A. Xj F s een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter geneziDg van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en ITOEST Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen mededinger, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 i/ad2s. 9d., 4s. 6d.f lis., 22s. tn 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele' wereld. ■W. "V- XD- MTTNCKHOF-SASSEN. TE VENRAY ZIJN TE BEKOMEN

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4