UN LANDBOUWERS! GROOTE OPRUIMING G. Maas Wed. J. SLITS. F. M. Sanders, JJEfiJJK KERMIS te HORST. EEN SCHAAPSHERDER Visitekaartjes} blauwe en roode dakpannen van eene belangrijke partij IAÏÏÏFACTU1II Beste Hollandsche asch 8, J, Vaalman Meeverzekering. Wed. P. A. Boers, Heeren Landbouwers! IVieslstöfTen De Notaris Van den Bergh Gemeente-Vroedvrouw ¥EISNDDEE ZIEKEND De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh burgerlijke Stand. Marktberichten AÜVERTENTIEN. MATEN eu GEWICHTEN. .,De Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij," FLIK en FLOK PLAVUIZEN, STlELEUXTrKOlLIEISr Magere Stukkolen en Kalk. TüAdüÜT Roede en Blauwe Dakpannen, van Dinsdag 29 April tot en met Zaterdag 3 Mei a. s. Aan ongekende lage prijzen it contant. VENRAAI Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Havev, grut gruttemeel. Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudv, YENLO. beste roode oh blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN oopenblik treft; ik zou zoo graag dat proces wilien afdoen. Daarop volgde eene pauze van nadenken, doch Pelkins kwam maar niet. Daar helderde zich eensklaps het gelaat des rechters, alsof het door een goeden inval verlicht werd op. Bell, zeide hij, zich tot den vriend van den afwezigen advocaat wendende, die de oorzaak dier afwezigheid zoo welsprekend verdedigd had; gij speelt toch oven goed -po ker' als Pilkens, wat dunkt u, zoo gij er heen gingt en zoo lang zijn spel opnaamt, tot dat hij hier klaar is? Het vernuftige voorstel werd gretig aange nomen en spoedig daarop trad Pilkens binnen, het gerecht eerbiedig groetende, dat door den rechter met een vriendelijken blik werd be antwoord. De zaak werd nu aan de orde ge steld en afgedaan. N. Zuricher Ztg. verzoekt geldelijke bijdragen voor de weduwe van uen dezer da gen overleden baanwachter Joseph Napfli, die thans voor hare vier'kiiidereii, waarvan het oudste 8 jaar, het brood moet verdienen met zijde weven. Het blad herinnert aan het volgende Het was in den nacht van 31 October 1887. Het was een koude, regenachtige nacht, De storm loeide vreeselijk over het Vierwoud- stedemeer en eensklaps -ie baan wachter een vervaaii.ju. 6v;.,.as. z,ijn wacht huisje verialende, hegaf luj zich naar de spoorwegbrug. De brug was verdwenen. Rotsblokken, door den woesten wind losge rukt, hadden brug en rails medegesieepi in Ue Uieple. Hij sidderde, aan den rand van den afgrond, bij de gedachte dat de trein ieder oogenblik kon komen. Het was reeds over elven. In koortsachtige haast liep Naptli naar liet belsignaal en luidde liet teeken-alle treinen inhouden," keerde dadelijk terug en klauterde naar den ingang van den Axen- innel, die nu met meer langs de brug te u-eiken was. Hij lette op geen wind ol' we- 'er; hij bereikte zijn doel. Den tunnel zoo ver mugelijk ïnloopende, legde hij overal slaghoedjes op rails, lot waarschuwing aan den machinist en zwaaide aanhoudend met het ï'oode signaal. Daar ontwaart hij in de diep te des tunnels de beide vlammende oogen van de locomotief, hoort het güleude Üuuen der stoompijp en met de gewone snelheid rijdt de trein voort. Tot zijne onbeschrijfelijke vreugde hoort hij, dat er plotseling geremd wordinog schiet het gevaarte een eind weegs voort en li^uuo stand, vlak aan den ingang van den tuimel, pal voor de plek waar de brug is weg geslagen. Nog eemge seconden en 2U0 inen- schen hadden hun graf gevonden in het meer. De moedige baanwachter bleef nog tot 's morgens medehclpen aan het slaan van een xoodb-ug. o.iK.s uien tijd bleef de baanwachter suk kelende; net stormweer van dien nacht en de aug.-tjge- spanning, waarin hij had verkeerd, iiauueu zijne gezondheid geknakt. Van den 19 tot den 25 April 1890. VEN RAY Geboorten. Peter Johannes Sanders. Jan Verstrae- Ion. Petrus Lambertus Gooren. Ti u w eli j k e n Peter Johannes Lemmen. daglooner, oud 3-1 jaren, wonende te Holthees en Auna de Jiiuijn, dieustmeid, cud 26 jaren wonende te Venray, Mathijs Litjens, daglooner, oud 29 jaren en Petronella van Goch, dienstmeid, oud 31 jaren Mathijs Arts, landbouwer, oud 25 jaren en Catharina van Osch, oud 25 jaren beiden wonende te Yenray.l'heodorus Swinkels, daglooner, oud 29 jaren en Leo nora Raijmakers, oud 29 jaren, beiden wo nende te Venray. Gregorius Arts, land bouwer, oud 37 jaren wonende te Venray en Wühelmma Litjens, oud 33 jaren wonende te Overloon. Sterfgevallen. Geene. Sl.Anlhonis, 20 April. Boter per i/j kg. 52 a 60 ets. Mil, 19 April Boter per halve kilo -11 a 61 ets. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 10Ü0 biggen. 40 vette varkens, 6 schottelin gen, 5 vette kalveren, 19 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen 1 10 a 14 per stuk, vette varkens 21 a 24 ct. de 5 ons, scliotte-. lingen 13 a 16 gld. per stuk, vette kalveren 33 a 35 ct. de 5 ons, nuchteren id. 12 d 17 per stuk. 's Hertogen dosch, 21 April. Op de heden ;ehouden markt waren aangev.92 stuks vette kalv. Prijzen: kalveren le qual. 64 a 68 ct.. 2e id. 60 a64 ct., en 3e id. 56a 60 ct boter 1' 1,00 a 1,20 alles per kg. Venray21 April. Aangevoerd 1825 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 53 a 03 ets. Horst27 April Boter per halve kilo 49 a 59 ets, Aangevoerd 1040 naive kilo's Venloo19 April. Boter per 1/2 kg. 49 a 51 ets. Biggen aaugevoeru 345 per stuk 19 1 Ir. lerswjck, 21 April Boter per halve •14 54 ets. '■'ell, VI April. Boter per halve kilo 48 50 ets. Aangevoerd 96 nalve kilo's. Vierling so eek, 22 April. Boter per halve kilo 48 a 60 ets. Sambeek, 23 April. Boter per 1'# kilo 42 a 57 ets. Bergen, 00 Feb. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurne23 April. Boter per halve kilo 4G cent. Aangevoerd 817 halve kilo's. DER Burgemeester en Wethouders van Venray, brengen, naar aanleiding der ontvangen me- dededeelingen van Heeren Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg en van den Heer Ijker, Chef van Dienst aan het IJkkantoor te Maastricht, ter openbare kennis dat tot den herijk der maten en gewich ten voor deu dienst van 1890, in deze Ge meente zal worden zitting gehouden op 31aanclag <len 28 April a. s. van 2 tot 5 ure namiddag en op Diusdag dril 29 April a. s. van 8 tot 12 ure voor en van 2 tot A ure namiddags in het lokaal der Botermijn aan de Groote Markt wijk B No. 91 onder liet Raadhuis. De belanghebbende ijkplichtigen worden wijders opmerkzaam gemaakt 1. dat 111 1890 alle maten en gewichten aan den herijk moeten worden onderworpen 2. <lat geene maten of gewichten tot de vei ïlicatie en den herijk kunnen worden toegelaten, welke niet volkomen schoon en droog worden aangeboden, of waarop de wettelijke naam of waarde niet is uitgedrukt; 9. dat geene droogmaten, bestemd tot het tneten van granen, zaden, boonen, erw ten, enz. mogen worden herijkt dan verge zeld van den daarbij behoorenden strijker; A. dat krachtens Ministerieel© beschik king van den 16 April 1872 de verificatie van de milligram-gewichten uitsluitend aan liet IJkkantoor kan geschieden en 5. dat 11a het eindigen van den voor den herijk bepaalden termijn, het gebruiken of voorhanden hebben van maten en gewichten, niet voorzien van de vereischte stempelmer- ken. volgens art. 29 der wet van 7 April 1869 (Staatsblad No. 57) verboden en straf baar js. Yenray, den 15 April 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd I» li. KSSE R. De Secretaris, M. VAN DE VOORT. Op de Kermis te HORST, den 4 Mei 1890, worden gecno [harmonicaspe lers en liedjeszangers toegelaten. De Burgemeester J. J. TH. HOUBA. De menigvuldige hagelslagen, waardoor onze landstreek telken jare en bijzonder in hot afgeloopene, zwaar geteisterd werd. leerden u de noodzakelijk *id kennen, uwe veldvruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid met ecu grondLapitaal van 5 miSleocii AOO gulden, Bieiaevens een reservefonds van guitten. Togen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van don grond, als: klaver, granenpeulvruchten, beeten, icortelen, vlas, hennep enz. De (luizende schadeloosstellingen, die sedert moor dan 3U jaren in der minne geregeld en prompt uitbetaald werden, 'strekken tot een onomstootelijk bewijs der loyaliteit en soliJiteit der Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren J. B. Arnold te Gulpen. H. Duutzenberg gem. sec. Voerendaal. H. Creèmers Maasniel. H. H. Bertrams Roermond. J. van Hss Heel. II. Smeets te Bunde (adres Maastr.) A. J. \Viertz wethouder te Kerkrade. II. van Boom - Venloo. J. Ilenchens Aroen. II. J. van Bommel - Kessel. II. Geenen Susteren. K. Frank gem.-ontv. Schaesberg. J. W. Dols gem.-ontv. Merkelbeek. W. Th. Trienekens Baarloo. P. J. Vobbelstein gem.-éntv.» Simpel veld. M. IIPeters Horn. G. Tervooren Wansum. L. Schobben Waubach. L. Elias wethouder Valkenburg. G. Pubben gem.-ontv. Otters urn. M. A. H. Wetzels Heerle. J. Douven Nuth. GEVRAAGD 0111 terstond in dienst te treden, wegens dienst voor de militie van den tegenwoor dige, bij \V. LAA1JER te Hcissen bij Arn hem. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Peter BA ATEN te Oirlo. op den. onderzeeschen telegraaf kabel, FLIK. Hoe laat heb je 't. Flokkie? FLOK. Ik weet 't niet, Flikkie, de veer van mijn horloge is door liet water gebroken. FLIK. Hoe j.miner, dat we nu onder water zitten, hé, anders konden we gauw naar T. $9. .5 %\88KA 1.1 de Groo- te Venray Joopen, die togen spotprijzen degelijke leparatiëii verricht aan i&Bokkcii, SficrSogcs, BVndiilc», ^peélivcrkcn en voor 55 cent een naeuwe veer in je horloge zet. FLOK. Zeg 't adres nog eens, ik kan jo niet verstaan door d it water, FLIK. (jiroolCMlraal, tegenovor het Postkantoor, doove kwartel. in afle soorten. Te bekomen bij W. v, d. MUNCKH0F-S4SSEN. P. IIEverts gem.-secr. te Sevenum. A. H. Aerts Swolgeu. Ch. Hennen Nieuwstadt. J. F. Savelkoul wethouder - Grevenbicht. C. A. Menter gem.-secr. H. Raven gem.-ontv. J. H er mans LJanssen -Qielen s JMaasen gem.-ontv. JKnapen J. Wolfs J. Lemrnens gem.-secr. J. Schmeitz- Joosten J.U.v.d. Venne gcm.-ont. Fr. Roeffs P. C. Kutten C. J. Joosten C. AVernooj A. Perenboom F Simons Y. Assclberglis Becscl. Ulestraton. - Hocnsbroek. - Helden. - R.'t'gel. - Weert. Eisden. Beek. - Echt. Maasbracht. - Bergen. Scliarn (Hoer). Nederweert. Sittard. Mook. - Tegel en. Maasbree. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN! Alles aan coucurreemetide prijzen alsmede BESTE HOLLANDSCHE ASCII, aa i 95 cent?» per mud. TE BEKOMEN bij J. v. 4. MÏÏKCICHQJ „in fea ZzgiV dienstig voor £i*us, haver, enz. TEVENS ook plavuizen in verselitllcudo ^rooKen. Te VENBAY door M. van de Voort, gem.-secr. HORST door W. Thomeer-Houben. AGENTEN voor plaatsen in Limburg, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, gelieven zich te agreaseeren aan het Hoofdagentschap gevestigd bij Jules Hknrar, Groote Staat No. 37 te'Maastricht. I PATERSTRAAT. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT 111 natuurlijke mest. Steenfabrikant le ELST bij Nijmegen levert franco aan elk station van den Staats spoorweg alle soorten tegen zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. Afleveringen geschieden (of November. ALLE SOORTEN aan zeer voordcélige prijzen. gratis op franco asnvragu. De ondergeteekende M. "Wismans koop man wonende aan het Eind te Venray. be tuigt bij deze zijne volkomene tevredenheid over de spoedige en royale regeling dei- schade ontstaan door het aan kalfziekte overlijden van zijne koe, verzekerd bij de Neder 1 andsóhe VéeverzeUering maatschappij Agent M. van de Vóórt te Venray, den 21 April 1890, H. WISMANS. Sa (ion venra r-Oostrum zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Beste half zachte Lijuköolt en Ujn- 111 cc i aar. eon eurreerende prijzen Bij den Ondergeteekende is te bekome» allerhande soorten met gegarandeerde gehalte, onder controle Rijksproefstation Wageningen. aan concurreerende prijzen, bij 91. l'ocls Camp*, Grootestraat, Ve.nr.ky. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Venray en Omstreken bekend als dat bij hem alle soorten liarci ^(diakkcn ('crainiquc 01» pnrkid vloeren in alle mogelijke kleuren en dessins verkrijg baar zyn uit de beste fabrieken van België en Frankrijk, uiterst geschikt voor ker ken, winkelhuizen, gnn^cii. ken- kens, en/, zoo ook miiB'an<ke*eift selioorsteeiaman<els beneden concur reerende prijzen. Monsters en Teekeningen op franco aanvraag. VB. Op verlangen worden de vloeren ook door hem gelegd alsmede liet plaatsen der schoorsteenmantels. K. CM 'DENHOVEN Mn. Metselaar, Venray. zal op Maandag don 28 April 1890, des na middags 5 ure, te Horst, ten huizo van Jacob Verriet, op verzoek van Jacobus Willenis en kinderen, PUBLIEK VEBKOOPEN Eon huis met tui», eA*Abouti huid, schnapsweido 0„ heide, gelegen te Horst, in de Keindonlt, Kadastraal bekend in Sectie F nos. 4. 5 en 453, samen groot 1 hectare, 56 aren en 32 centiaren. /e£( liet voort. VENRAY. Sollicitanten naar de in do GEMEENTE VENRAY, met een bevolking van bijna <50-0 zielen, opengevallen betrekking van VROED VROUW, woiden uitgonoedigd zich vóór I 3Sci e. k. bij den Heer Burgemeester te melden. Aan deze betrekking is behalve f 999 jainrtvctSiie het genot van vrije wt>- II a 11^; met tuin verbonden. Bij deze betuig ik mijnen oprechten dank aan den lieer J. die 11. Zondag ten mijnen hui ze de ingezetenen van de Heide op een lekke:* tonnetje bier onthaald heeft. Acïilen. Gep. Kol. Ben goïUustrcord handboekj: ^^1. mot raadgevingen! voor alle ziekten. 1 Richter's Boekhandel! Rotterdam zal op Vrijdag den 9 Mei 1890, des namid dags 5 uur te Venraai, ten huize van Mart. Tliielen, aan het EinJt, op verzoek van Mar- tinus Yollenberg. publiek verkoopen Gemeente V K XTv A AI. 1. Koop. Een perceel weiland, in do Spu»*kt, Sectie A Nos. 955 en 956, groot 25 aren 10 centiaren, grenzende Ed. Assel- berghs en Wil. Gerrits. 2 Koop. Een perceel weiland aan do Zandsche bleek, Sectie C no. 2376, gi" t 24 aren 10 centiaren, grenzende l'c-'er Kors ten. en F. Joh. Janssen. 3 Koop. Een perceel den nenbosch en hakhout aldaar. Sectie C 110. 23SU, groot 21 aren. grenzende P. Joh. Jans sen en den weg. 4 Koop. Ken perceel we lig groeiend dennenbosch al daar. Sectie C no. 2369. groot 1 bert. 2 aren 50 cent. grenzende G. Peelers, J. Arts en de Kind. Janssen, Gouden Leeuw. 5 Koop. Een perceel weiland, in de Nieuw molen. Sectie C ne. 2739 groot 51 aren 90 cent. grenzende Ilend. Wismans en de Kind. Smulders. Zegt 't voort. zal op Vrijdag den 2 Mei 1890. des namiddags 4 uur Ie Venraai, ten huizo van 101 heer I'. van de Voort, aan 't Hcnsenius plein, op ver zoek va» den heer Jos. Stoogii, publiek verkoopen: 60 sikgen zwaai" dennen top.hout, liggondtj i» de bossciicn van den hoer T' eodor van den Bn igaart, :o V.mraai nabij Wil. Heijnemaus, aan het Vlakwater en op de Hiept. Alles vooraf te bezield-igfii. Zegt 't voort.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3