J. van blUAiUM P. J. Sclellen-Verleijen, M. Vernet, LHDNER Co., BEHANGSELPAPIER tl t P. M. Sanders, In den nieuwen Winkel UT ATTENTIE EERSTE H. COMMUNIE. Kerkboeken, Rozenkransen, Doppen en Prentjes. Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeeligste Meststof. Thomas Phosphaatmeel. Universeel-zuiveringszout Beste Hollandsche asch ¥isit@kaa rfjes, SCHMFFERS, Venray. wmm Mum m Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie A* VERIIJL Amsterdam* HOLLQWAY'S PILLEN EN ZALF. Levert alle soorten Manufacturen, Costums op maat. ONTVANGEN eene prachtige sokteering aiim a&a tmuim smaiio, PIJ W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. Xleeder-Mag-azijn. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch." VENRAAI Kleine Wittenburgerstraaat 2224, AMSTERDAM. VMEKZIEKEN! A. W. Bullrich's -1 'AIS-I PAIS-EXPELLER f 0.50 De Muziekbode Kogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. V. FONCK. Zijn van af heden te bekomen aan zeer voor- deelige prijzen alle soorten van Glas, Porcelein en aardewerk. DB DILLEN ■w. -v. id. nvnxjivciciïOF-SA.ssEnsr- T2 VSÏfHAY SUS TB BIKOU» ara 3(Dd)ara 'Bestellingen worden dagelijks aangenomen, bij Jaco- bus AARTS. Venray. Verkoop op drie maanden crediet Alle tiortsr. HOEBES es PSXTEH voor Hsoren en Kinderen. Al de se goederen worden aun spotprijs ver kochten a honlant nog 5 pet. korting. MAMFACTlRSiV x Buxkings in allo soorten, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleurstoffen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cont per el. Bloemen, Vecren, Ruches en alle aode-Ariikelcn. Biftn fabrikaat platte Bedden, goed veéren dicht 3.70 ets. Tijkon, zuiver reéren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgozette ruit 6,50 - Linnen doek. 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, eeht in de waseh, 2 el breed 0,38 - Wit en rood Chamois, e/< breed 0,30 - Overtreksels, rood en witte ruit 7/4 breed o,30 - Katoenen peluwen 2,50 - Randrokken in alle kleuren 2,50 Vaste doch lage prijxen. uiterst goedkoop. voor 6 cent per pond. Rijst Inlandsch spek 39 - zuiver stof, rem. In alle soorten voorhanden aan uiterst lag 6 prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting per gulden. HORSTtegenover de Markt. Onder Controle van het Rijksproefstation te Wapeningen is van af heden te bekomen aan z«er voordeelige prijs bij Gezaagd en ongezaagd Eikenhout en gezaagd Wagenschot. Groote vooraad gezaagde Slavonische Eiken Rondklossen, die dooi- gladde, blanke kwaliteit zeer zijn aan te bevelen voor Kerkbanken, Meubelenjen fijn Tim merwerk. ZEER BILL IJ KE PRIJZEN. Ken geïllustreerd handboekje met raadgevingen! T00r al1e ziekten. jg rr^*Co Richter'» Boekhandel m door' Rotterdam. ANKEE- IS JI2 BLIJFT h«t taste middel tegen; JICHT, RJMATIEK, AAtfEZICHTSPIJNEN enz. Fleaschena 60 C«ot,75 Cent en/1.35. Alten eeht met Ankart F. AI. RICHTER Cie. Rotterlam on Londen B.C. per 4rle maanden. Tijdschrift oor fraaie hamlwerkeu. Extra-fiditia van de Bazar. Da abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie valaugen,ontvangenperk war taai a /"U.5Ó bij net eerste en vierde No. van de liAZh.R eene atleveriug, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpairojien en begeleidenden tekst en 2°. een patroon j.n c/tromolithographic voor gekleurde boïduursels. Voor uiet4boni:êes op de BAZAH is de prijs van tat '1 'IJDSCHRIT T V OOR FRAAIE HVND WERKEN fU.75 PER 3 MAANDEN. in van de Bazar fl.- - 1.50 - 1.50 o t G gekl. platen 3 geknipte patro. 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen 1ZEEDI TIEN kan men tegen n 0.50 het Tijdschrift Yoor erken bestellen. Bij toezeiling van postwissel plaatse men daarop!duidelijk welke editie men verlangt. Bij AL verhooging Fraaie Ham Li tg. DenHkag. Gebr. DELINFANTE. TE BEKOMEN BIJ W. V. D. MUNCKHOF-SASSEN. I Ge'Alastresrd rijdschrift vso: Toanhan- {isnssrs Vriesdag dar Mssiak. Onder Redo die der voornaamste Neder- landsche Toonkunstenaars. Onmisbat p orgaan voor ieder Neder- landsch Musicu; of liefhebber der Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muziek-bijvoegsels ten be drage van meer dan het dubbele van den Abonnementsprijs. Alen abonneert zich voor Venray en Om streken bij den Boekhandelaar W. VAN DE|S- MUNCKHOF-SASSEN. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. in alle soorten. Te bekomen bij W. v. d. MUNCKHOF-SASSEN. Hiermede bericht ik mijne geëerde begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken bevat tendo de nieuwste dessins van ENGELSCHE. FRANSCHE, DUPTSCHE en INLANDSCHE BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zijn. Door prachtige en uitge breide keuze gepaard aan Inge prijzen; zal stellig elk bij mij ziju gading vinden, goi.<® gesorteerde voorraad van gewone papieren en randen. Behangselpapier van affc8 «en* <2e rol. randen van af fi 4<fc cent per meter. Verder verkrijgbaar aan de minste prijzen, grondpapier, voehtweerend papier, behangselliimen, behangselzink, en»., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne schoone sorteering onbreekbare Gaoutcbous Tafelkleeden, Kastranden, Kastzeil, eenvoudig mot water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedoek, Toehtband, vloer zeil; wasdoek, tafelkleederenstof, alle schoonmaakartikelen, enz. Handel in alle soorten Verfwaren. Vernissen, Oliën. Venster- en Spiegelglas, Borstel werk en alle voorkomende huishoudelijke artikelen. VA» Op alle Plaatsen waar zij nog niet verjtocht wordt, worden op zeer voordeelige conditiën Winkeliers gevraagd. Inlichtingen bij de Agenten en is geen melange van Gassen's Kunstkoffio, waartegen gewaarschuwd wordt. beval geen CueBiorei of dergelijke artikelen. is geen mengsel van dlversebe sur-» rogaten. kan dus door een ieder onderzocht worden. is aanbevelenswaardig, is genrig en zuiver van smaak. wordt gevraagd om hare deugdelijke kwa liteit. behoort in elk huisgezin thuis, is de volksdrank bij uitnemendheid. moet ieder Winkelier in 't l>elang zijner Clientèle verkoopen. is uiterst goedkoop, 30 cent per bus (1/4 KG. wordt door meer dan ÜË064 winkeliers ver kocht. 3 zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden Yan de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Sn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF s een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatie*., en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID en HOEST Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeü mededinger, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, Er worden verkocht in Potten en Doo/.en van Is. li/jd 2s. 9d., 4s. 6d.t lis.. 22a. en 33s., en verkrijgbaar bij alle modicijnen-verkoopers door de geheele wereld.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4