ia, Laniistraat LIMB SELPAPIER P. M. Sanders, Bedien, ?iena ea Kapok, Hr Kerkboeken, Rozenkransen, Doppen en Prentjes. P. J. Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeeligste Meststof. Thomas PhosphaatmeeL M. Verriet, U ni ver seel-zuiveringszout P. R. Lutters Zonen, I Beste Hollandsche asch EERSTE II. COMMUNIE. Johj SCHAEFFERS, Venray, KQIMIALE WABII. Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie fl. VERZIJL, Amsterdam. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. SPI11IAA1TII, Levert alle soorten Manufacturen, Costums op maat. Bestellingen worden dagelijks aangenomen, hij Jaco- bus AARTS. Venray. ONTVANGEN eene prachtige sorteering PIJ W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. TOeeder-Mag-azijn. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Vccrcn, Rucbes en alle modc-Anikclcn. Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch." VENRAAI Kleine Wittenburgerstraaat '2224, AMSTERDAM. VRIEND der ZIEKEN j A. W. Btillricli's PAIN-EXFELLER f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. enorme keuze CIPSORNEMTEN VENRAAI, Groolcslraat G9, Portland-Cement 8n Gips. De Mviziekbocle SwUuslrssrd Tijdschrift vasr Tnsakaa- ■tenavi »n Vrlondss dsr Miïïisk. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Ontvangen eene uitgebreide keuze V. FONCK. Zijn van af heden te bekomen aan zeer voor- deelige prijzen alle soorten van Glas, Porcelein en aardewerk. WB3!D3a laaaaaiL m DB PILLEN in don boekhandel van W. v. d. MU.NCKHOF-Sassen, Venray. Verkoop op drie maanden crediet. 1 o Allt wsrtsa HOEDEN sa PETTEN voor Hoeren en Kinderen. Al dete goederen xcorden aan spotprijs ver kocht, en d konlant nog 5 pel. hurting. MANLFACTLKEft Buxkings in alle soorten, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstoflen, Mutsen Kanten, Linten ran af 20 cent per ol. Bigen fabrikaat platte Bedden, goed veéren dicht 3,70 ets. Tijken, zuiver veéren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 - Gestreept Boezeroenen stof, echt in de waseh, 2 el breed 0,38 Wit en rood Chamois, «'4 breed 0,30 Overtrélcsels, rood en witte ruit 7/4 breed 0,20 Katoenen peluwen 2,50 Rand rokken in alle kleuren 2,50 Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 6 cent por pond. Inlandsch spek 39 - zuiver stofrem. In allo soorten voorhanden aan uiteist lage* prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting ^er gulden. HORST, tegenover de Markt. Onder •ontröle van het Rijksproefstation te Wagcningen is van af heden t.e bekomen aan zeer voordeelige prijs bij Gezaagd on ongezaagd Eikenhout en gezaagd Wagenschot. Groote vooraad gezaagde Slavonische Eiken Rondklossen, die door gladde, blanke kwaliteit zeer zijn aan tc bevelen voor Kerkbanken, Meubelen^en fijn Tim merwerk. ZEER BILLIJKE PRIJZEN. Eon geïllustreerd handboekje f met raadgevingen! voor alle ziekten. I Richter's Boekhandel I door: Rotterdam. B TE BEKOMEN BIJ W. v. d. MUNCKHOF-SASSEN. AMKER- IS en BLIJFT het beste middot tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. FlesBchen a 50 Cent,75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. per drie aan»»sa«8ena. Extra-Editie van de Bazar- Do abonnees op do BAZAR, die deze extra-ediiie verlangen, ontvangen perkwar mal a /'U.öU bij het eerste on vierde No. van do BAZAR eenej aflevering, bevallen de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand leer k patronen en begeleidenden tekst en 2° een patroon in chro/nolithographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboni.éös op dc BAZAR is d> prijs van het TlJDSCIIRId T 1 OUR FRAAIE IIAND WERKEN f0.75 F ER 3 MAANDEN. Editiën van ds Bazar 0 nummersf 1- 0 - mei 6 gek 1. platen - 1.501 0 "3 geknipte patro. - 1.50 G - G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2 Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. L'itg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. VAN ttoeli Gild- en omOckerkstraat voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen das tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kater.' Specialiteit in Cement-constructics. Alle mogelijke profilering in Cementsteen, alsaldekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitstecnen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, gi*afinonurnen- ten, montants en kroiicmenten voor kerk ramen, gootsteencn, piëdestallen voor beelden en vazen, en alles wat op bouwkundigen decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teckening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting bekomen is. Onder Redactie der voornaamste Neder - landsche Toonkunstenaars. Onmisbaar orgaan voor ieder Ncder- landsch Musicus of liefhebber der Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muziek-bijvoegsels ten be drage van meer dan het dubbele van den Abonnementsprijs. Men abonneert zich voor Venray en Om streken bij den Boekhandelaar: W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGEA'T in natuurlijke mest. Hiermede bericht ik mijne.gcëcide begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken bevat tende do.nieuwste dessins van ENGELSCI1E. FRANSCHE, DUITSCHE en 1NLANÜSCHE BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zijn. Door prachtige en uitge_ breide keuze gepaaid aan lage prijzen; zal stellig elk bij mij zijn gading vinden, goed gesorteerde voorraad van gewone pipieren en randen. Behangselpapier van af 8 cent «8e rol. randen van af S 3 cent per meter. Verder verkrijgbaar aan de minsto prijzen, grondpapier, vocht weeroud papier, behangsellinnen, behangselzink, eD/., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne sclioone sorteering onbreekbare Caoutcbous Tafeikleeden, Kastranden, Kastzeil, eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedoek, Toohtband, vloer zeil; wasdoek, tafelkloodorenstof, allo schoonmaakartikelen, enz. Handel in alle soorten Verfwaren, Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, Borstel werk en alle voorkomende huishoudelijke artikelen. Kerkboeken, Surprises, Prentjes, Rozenkransen en "Hoppen van af de lijksle tof de minste soorten aan zeer vooidoclige prijzen. VAH ia geen melange van Gassen's Kunstkoffie, waartegen gewaarschuwd wordt. bevat geen CieEioo*ei of dergelijke artikelen. is geen mengsel van diversclic sur rogaten. kan dus door een ieder omlerzoelit worden. is aanbevelenswaardig, is geurig en zuiver van smaak. wordt gevraagd om hare deug«lelijke kwa liteit. behoort in elk huisgezin thuis, is de volksdrank bij uitnemendheid. moet ieder Winkelier in 't belang zijner Clientèle verkoopen. is uiterst goedkoop, 30 cent per bus (i/« KG. wordt door meer dan 2064 winkeliers ver kocht. Op alle Plaatsen waar zij nog niet vencocht wordt, worden op zeer voordeelige conditiën Winkeliers gevraagd. Inlichtingen bij de Agenten en zuiveren het Bloed on herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z I_i F s oen onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID en IIOEST Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen mededinger, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WA Y's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 633 OXFORD STREET, Eu worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/td.. 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoopers door de geheele wereld. in alle soorten

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4