DE HAAN'S BESCHUIT, HONDSDOLHEID. GOUDEN MEDAILLE Meststoffen BLAÜWVERVERIJ es3 SPRJNOSTIEBj BERJGHT. MACHINE OLIE B, J. Vaalman Buxkisiy en Kamyarsn V. FONCK. - Venray. PORTLAND-CEMENT Heeren Landbouwers! blauwe en roode dakpannen De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN. Prachtig Assortiment de RllIJl'ER. m&a&maaa Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudv, YENLO. flinke colleclie modcslolïen. bij M. Van Aarssen. PETROLEUM Roode en Blauwe Dakpannen, PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. publiek verkoopen: 50 zi:kr schooxeex ZWARE EIK E.N BOOM E\ ef-e publiek verkoopen Rant, te Waalwijk Van den Bergh, te Horst ■vc-nd, zijn in goeden staat te La Villette (Pa- rijs, aangekomen en zijn aan winstgevende prijzen verkocht geworden. Nieuwe verzen dingen hebben onlangs plaats gehad op dezelf de markt en men heelt toen ongeveer twee honderd Amerikaansche ossen te La Villette verkocht. En dit schijnt nog maar een begin van de gevreesde concurrentie, want eeno Argentijn- selie firma richt thans een dienst in van bijzon dere schepen» tot vervoor van vee raissohen Buenos-Ayres en de havens van Londen, Au> wei^en, Le Havre enz. La Bretayneeen schip dat aan de Fransche stoomvaartmaatschappij toebehoort, is be stemd om GUU levende ossen te vervoeren. Is dit allesbehalve geruststellend voor de landbouwers, voor de regeering een reden te meer om hier beschermend voor den nijveren landbouwersstand op te treden. Dorpsschoolmeester. Kinderen, morgen zal ik u de geschiedenis van het ei san Co lumbus vertellen. Gin ze u echter recht dui delijk te maken, moet ieder een ei meebren gen wie geen ei heeft, kan ook boter mee brengen. Zekere professor adverteerde, dat hij den aard der kwaal van een zieke en de wijze om hem te genezen kon gewaar worden, als men hem slechts een paar haren van den patiënt bracht. Twee jongelieden besloten, eens een grap te hebben, en brachten hem wat haar van een hunner rijpaarden. De dokter onderzoent dit nauwkeurig en schreef een recept. «Tien gulden 1" luidde het daar het een ernstig geval gold. De jongelui keken eerst wat ver bluft, maar betaalden en op straat lachten zij hurtolijk om de grap. Zij gingen duarop niet liet recept naar den apotheker, die des profes sors voorschriften steeds gereed maakte, en wachtten af wat deze geven zou. Dezu las het Latijnsche recept en vertaalde het voor de weetgierigen. Er stond: «Stuur het dier wat in de weide!" Men was veisUudig genoeg toen nog eens te lachen. Omtrent den nieuwen Duitschen rijks kanselier wordt aan de National Zlymede gedeeld.: In 1878 bevond.vorst Bismarck zicli eens, op zijn reis van Friedrichsruhe naar Berlijn, in den flamburgschen trein. Aan een der sta tions steeg C.pnvie in, om zich eveneens naar Berlijir te hegeven. Daar hij onder het gevolg van den kanselier kennissen zag, liet hij /.ich aan vorst Bismarck voorsteilen, met wien hij nu weldra in een gesprek was gewikkeld. Toen de kanselier des avonds aan zijn reisge noot dacht, zeide hij tot een der heeren uit zijn omgeving: «I.t heb er reeds dikwijls over gedacht wie mij toen zou kunnen opvolgen. Thans heb ik hem gezien." Van den 5 tot den 12 April 1890. VENRAY Gebooi'ten. Catharina Petronella Maassen. Leonar dos Reijnen. Johanna Peeters. Jueoba Vermeulen. Pauliua Pouweis. Huwelijken. Geene. S t erf go val 1 en Petronella van Vugt oud 55 jaren eehtge- noote van Joseph Adnanus Hendriks. Ma ria Catharina de Riet oud 46 jaren echtgenoute van Johannes van Opbergen. Peter Hen drik Fleurkcns oud 66 jaren ongehuwd. Ar.tonetta Jacobs oud 77 jaren weduwe van Johannes Einonts. Laureus do Lauw oud 74 jaren weduwenaar van Johanna Jennen. Venray, 8 April. Aangevoerd 1950 halve kilo'* Boter. Pry» per halve kilo 34 a 58 ets. Horst13 April Boter per halve kilo 48 a 59 ets. Aangevoerd 1080 nalve kilo's Venloo5 April. Boter per 1/2 kg. 48 a 51 ets. Biggen aangevoerd 318 per stuk 18 21 fr. Blittersicjck, 8 April Boter per halve kilo 48 a 55 ets. Well, 7 April. Boter per halve kilo 49 a 57 ets. Aangevoerd 88 nalve kilo's. Vierlingsbeek, 8 April. Boter per halve kilo 41 a 51 ets. SambeeA, 9 April. Boter per ï/t kilo 31 a 48 ets. Bergen00 Feb. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurne, 9 April. Boter per halve kilo 44 cent. Aangevoerd 896 haivo kilo's, St.Anthonis, 11 April. Boter per 1/2 kg. 50 a 63 ets. Mil, 4 April Boter per halve kilo 38 a 60 ets. in alle soorten. Te bekomen bij W. v. d. MUNCKHOF-S^SSEN. Ondergctcokendc heeft de eer den ingezetenen van Venray en Omstreken ter kennis te brengen dat wegens de voorgenomen ver bouwing van zijn ImS» tot nadere aankondiging HI.EtSgBAU» zal gehouden worden. Venray den 12 April 1890. B. POSLS-CAliPS. Bij van ^BtüBJIiX te .IBcrsclo staat een die in 1890 te Meerloo met den derden prijs is bekroond. Dekgeld 25 cents. DE COMMISSARIS DES KONINGS in het Hertogdom Limburg. Gezien het berigt van den districts veearts voor het veeartsenij kundig Staatstoezigt in dit gewest, dd. 1-1 dezer luidens hetwelk dezer dagen in de Noordbrabantscbe gemeen ten Nuenkn, Deurne en Asten gevallen van hondsdolheid zijn geconstateerd. Gelet op arr.. 3, al. 3, der wet van 5 Juiiij fl$75 (Staatsblad 11. HO; Beveelt Gedurende YflBiBl IBAAYDBSIY, te rekenen van den dag der afkondiging door den betrokken burgemeester van dit bevel schrift, worden in de gemeenten Venray, Horst, Sevenum, Helden, Meijl en Neder- w'ekrt alle honden die zich buiten woningen ol vaartuigen (geene openbare middelen van vervoer zijnde) bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan eenc ketting liggen, voor zien van een muilkorf volgens tiet model voorgeschreven bij provinciaal blad n°. 107 van B88?. Dé Commissaris des Konings in het hertogdom Limburg Afgekondigd, den 16 Maart 1S90. De Burgemeester van Venray, Pli. lüSSE BI. De Burgemeester van Venray, brengt in herinnering liet bepaalde bij artikel 41, letter x, der algemeene plaatselijke politieveror- denig luidens welke het verboden is: In de open lucht te stellen hoopen, of sta pels van schansen, of takkebossen en brand hout, in de kom van het dorp, op minderen afstand dan twintig meters, op de ge huchten, op minderen afstand dan tien meters van stroo, hooi, ongedorscht graan, turf en andere ligt brandbare stoffen In de kom van het Dorp, op minderen afstand dan veertig meters, en op de gehuch ten op minderen afstand dan vijf en ticintig meters, van huizen en gebouwen en in het algemeen binnen vijf metersvan openbare wegen en voetpaden. Venray, den 27 Maart 1880. De Burgemeester, PH. ESSER. in prima kwaliteit uitmuntend geschikt ter smering ran alle soort Machineriën, Rijtui gen, Karren, enz. Deze olie is veel be ter en veel goedkoooer dan Boom olie of andere smeerolie. Prijs per 1 liter 25 cornsbij partij nog minder. bij V. FONCK. Steenfabrikant te ELST bij Nijmegen levert franco .aan elk station vau den Staats spoorweg alle soorten tegen zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. Afleveringen geschieden tof 3 November. ALLE SOORTEN aan zeei' voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. voor het aanstaande saizoen. Voorhanden G cm aakte Kleed eren Alle soorten van jongens-en kiinler- B>akjes van af f 1,75, als ook verschillende Coupons aan zeer lage prijzen. Voor werklieden een groofce partij bc- veriine, moiicliestea*, pilow boe zeroenen in alle soorten aan lage doch vaste prijzen Paterstraat. bekroond met Reims, April 1889. Keulen, Juni 1889. Alleen verkrijgbaar te Venray bij J. J. H erlieugcn. Grootestraat No. 85. i\OTEEimG Bij een vaatje franco station Venray f 9,50 - rijf - - - - f9,25 een voor Venray franco thuis f9,65 - vijf f9,40 Alles per 100 kilo, betaalbaar a contant in Nederlandsch gtld. ▼oor dc vaten wordt 20o,o van het bruto ge wicht afgetrokken. Voor grootere bestellingen gelieve men prijzen aan te vragen. Ledige vaten betaal ik met f 1,80 franco bij mij aan huis. Prijs per 1 j liter 5 cent. - 1 9 - - 5 - 43 - 10 83 - Ondergeteekondo maakt hqt jepebte publiek van Yeprav en Omstreken bekend ais dat bij hem alle soorten hard gohakkcit Geramicgife en parket vloeren 111 allo mogelijke kleuren en dessins verkrijg baar zijn uit do boste fabrieken van België en Frankrijk, uiterst geschikt voor ker ken, winkelhuizen, gaiagen. kou keus, enz zoo ook iipinueren schoorsteenmantels beneden coucijr- reereijde prijzen. Monsters pn Teekejjingeii op frarjeo aanvraag. IYBB. Op verlangen worden de vlooien ook door hem gelegd alsmede het plaatsen der schoorsteenmantels. K. OUDENHOVEN Mr. Metselaar, Venray. Boste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uilers goedkoopen prijs levert L. LAUDY Venlo. TE BEKOMEN hij J. d. MraCKSQP „Ia dia Eagsi" dienstig voor grus, hater, enz. TEVENS ook PLAVUIZEN in verschillende grootten. Bij den Ondergeteekende is te bekomen allerhande soorten met gegarandeerde gehalte onder controle Rijksproefstation Wageningen. aan concurreerende prijzen, hij BI. B>oels C'aiiips, Grootcstraat, Vknray. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreenende p rij zon. alsmede BESTE HOLLANDSCHE ASCII, ana G5 cents per mud. Be Notaris LI NS SEN te Venray, zal ten verzoeke en ten huize van den heer Hendrik Stevens, Wethouder tc Geysieren, op Maandag 14 April 1890, 's morgens ten 10 uur, Allerhande huismeubels als: stoelen, com mode, tafels, waarbij 1 uittrektafel, kasten, spiegels, schilderijen, kagchels, huisklok, ku- per, tin, glas, porcelein en aardewerk. Allerhande akker- schuur- en incikgereed- schappen als 2 lange en 2 korte karren, 2 raderploegen, een brabandsche ploeg, 2eggen, wel, hakselmachine, hakseibak en liekselkist, wanmolen, zigton, zeizen, scbuppen, rieken, vlegels, wan, ziften, kern, tob, melkwagen, vloten, emmers, voerkuipen enz. Verder een sterk werkpaard. 3 melkgevende en dragende kooijen, 1 dragend rund, een kalf, 30 kippen, eeno partij hooi, schansen en heigeen verder te koop zal worden aangebo den. Het vee wordt om 1 uur verkocht. Be Notaris LINSSES to Venray, zal ton verzoeke van het Algemeen Burger lijk Armbestuur van Venray. op Donderdag 17 April 1890, 's namiddags ten 3 ure, publiek verkoopen: staande to wassen aan den Hoe- bert en aan St. Joseph te Ven- ray. «Sëess Vergadering aan No 1 bij den Hoehert. ?al qp \{aand*jg c|er\ 14 ^pri{ 18.9Q, des namiddag* 2 uur. la Venraai, tor plaftiao ï^eunuu, op verzoek on ten huize van Chris- tjaap do Mu'der, publiek verkoopen: Kasten, kisten, stoelen, 4 tafols, klok, knohol mot toebehoor, kopoi', tin, popedom, gjas en aardewerk, brood trog, ketels, tobbe kern, potten, en pannen, kuip en vaatwerk, q1)z. i lange en 1 korte kar, een 2 scharige ploeg, egge, wanmo len, wan, schuppen, rieken, gaf fels, zichten en zeisen. Eeno partij hooi eri spurrie an wat meer ifal worden gepresenteerd. Eeno partij esschenplanken. Zegt 't voort. zal op Donderdag den 17 April 1890, des na middags 1 uur te Grttbbenvorst, aan Klein Caliloniie, op verzoek en ten huizo van de Wed. Gisbert Gommans, 1 dragende koe. lluisrneubels als; kasten, kisten, stoelen, tafels, spiegels, Föhilderyen, beddegoed, huis klok, kachel met toebehooren, koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, potten en pannen, kuip en vaatwerk, ton met moes, spek en vet, enz. Klein akkergorcedschap en Eeno partij hooi, stroo cn wor telen. Dr llfc NOTARISSEN en uillen ton verzoeke van Mej. J. E. M. D. 'o&sacrts. te Ilejjen. DEFINITIEF VERKOOPEN 1 het Veerhuis te Brongelen, b(j veiling en dag, op Dinsdag den 15 April 1890. des namiddags 2 ure. Onder Waalwijk. Hooiland, Koeweide groot 5, 3u, 10 heCb Bouwland, 2 Zoino groot 1, 17, 10 heet. Bouwland. 2 Zeiue groot 0, 57. 50 boot. Bouwland Hoogjo groot 0. 20, 20 heet. Bij den afslag komen 111 massa: Koopen 2e 113 Koopen 3en4 en koopen 2,3cn4. Onder JJesoijeii. Hooiland, buitendijks groot 2. 05, 50 heet. O Hooiland, buitendijks groot 2. 57. 90 heet. Bij den afslag komen koopen 5 en 6 in massa. Weiland, v. de spoorlijn, groot 0. 74,00 h. H Bouwland, over de spoorlijn, groot 0.82,90 heet. Onder .Baardwijk: O Hooiland, over de 3 brug, groot 0,79,20 h< IO Bouwland, over de 1 zeine, groot0,61,30 heet. Onder T>ror)trelen BB Bouwland, «den Emert," groot 1,24,50 h. Onder Almkerk: 12 Bouwland, in den f'itwykschen Eng, groot 1,28,50 heet. Onder L,oon op Zand: A3 Bouwland, «in 't Hoekske." groot 1,28,50 heet. Alles verhuurd tot Seizoen dezes jaar». Betaling koopsom If. October 1890. zal op Maandag don 28 April 1890. des na middags 5 ure, te Horst, ton huize van Jacob Verriet. op verzoek van Jacobus Willem# en kinderen, PUBLIEK VERKOOPEN Een huis met tuin, bouwland, schanpsweide '.^-2 en beide, gelegen te Horst, in de Reindonk, Kadastraal bekend in Sectic I* nos. 4, 5 en 45.}, samen groot i hectare, 56 aren en 32 centiaren. Zegt 't voort. zal op Vrijdag den 9 Mei 1890, des namid dags 5 uur te Venraai, ten huize van Mart. Thielcn, aan bet Eindt, op verzoek van Mar- tinus Volleuberg, publiek verkoopen Gemeente VluNHAAI. 1. Koop. Een perceel weiland, in de Spu'-kt, Sectie A Xos. 955 en 956, groot 25 aren *10 centiaren, grenzende Kd. Assel- berghs en Wil. Gernts. 2 Koop. Eet, perceel weiland aan de Zandscho blnek. Sectie C no. 237G, groot 24 aren 10 centiaren, grenzende Peter Kers ten. en I'. Joh. Janssen. 3 Koop. Ken perceel den nenbosch en hakhout aldaar. Sectie C 110. 2380. groot 21 aren, grenzende P. Joh. Jans sen eu den weg. 4 I\nop. E<*n perceel we lig grqejdnd jewvphosch al daar. Soctje C no. 2369. groot 1 heet. 3 aren 50 oent. gronzeudo G. Peelers, J. Arts en do Kind. Janssen, Gcpiden Leeuw. 5 Koop. Een pcrccol weiland, in dc Nieuw, rno^en, S.octia O pe. 2739 groot 51 aren 90 cent. grenzende Hend. \Vi«mans eu do Ki«d, ginpljcrs, Zegt voort. vap Thomas Geurts te Veltum. Bestellingen worden dagelijks ten zijnen huize te Veltum on bij den heer Johanne^ van der LINDEN aangenomen.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3