J. iran P. J. ij fin, M. Yerriet, LINDNER Co., BEHANGSELPAPIER 1Ë. Eimdhovea, UT ATTENTIE EERSTE 1. COMMUNIE. P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeeligste Meststof. Thomas Phosphaaüneel. P> M, Sanders, Ir den nieuwen Winkel Joh, SGHAEFFIBSj Venray, A, VERIJL, HOLLQWAY'S PILLEN EN ZALF. Kerkboeken, Rozenkransen, Doppen en Prentjes. Magazijn van Bedveeren U ni ver seel-zuiveringszout P. R. Luttcrs Zonen, Beste Hollandsche asch EERSTE H. COMMUNIE. Amsterdamsche Koffie Amsterdamschs Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdam. Levert alle soorten Manufactursn, Coslums op maat. Bestellingen worden dagelijks aangenomen, hij jako bus AARTS. Venray. 11 ONTVANGEN eexe pkachitge sokteeking &1134 QJ&1TJK3 spawaiïGL PIJ W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. Ivleeder-IMag'dzij n. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Bloemen, Veereii, Ruches en alle mode-Aeiikelen. Handel in koloniale Waren Merk „Hoesclt." I VENRAAI Kleine Wittenburgerstraaat 2224, AMSTERDAM. VRIENDderZIEKEN A. W. Bullrich's PAIN-EXPELLER JS9 f 0.50 Tijdschrift voor fraaie haiidwcrk.cn Cement- en Giosornement- FABRiEK 35, UTRECHT 35. GIPSCRNEMTEN VENRAAI, Grootestraat 69, Portland-Cement en Gips. De Muziekbode Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Ontvangen eens uitgebreide keuze V. FONCK. Zijn van af lieden te bekomen aan zeer voor- deelige prijzen alle soorten van Glas, Porcelein en aardewerk. DE PILLEN in den bockhandel van W. v. d. MUXCKIIOF-Sasscn, Venray. Verkoop op drie maanden crediet. Alls s«;rUa EQEBEH sa PSÏTSK voor Hoeren en Kinderen. Al (h'ic goederen u-orden aan spolprys ver kocht, en d Aon tan 1 nog 5 pet. korting. SIV\lFACTlKi:.\: Buxkings in allo soorten. Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Lvleerstoflen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per oJ. Eigen fabrikaat platte Builden, goed veêren dicht 3,70 ets. Tijken, xuiver -voeren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 -Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wascli, 2 *1 breed 0,3S Wit on rood Chamois, 6/4 breed 0,30 Overtreksel^, rood en witte ruit 7/4 b,,eed 0,00 - Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 1 eiste doch Inge prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 6 cent per pond. Inlandse!) spek 3'J zuiver stof, rem. In alle soorten voorhanden aan uiterst lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. horting ^er gulden. II OUST, tegenover de Markt. Ouder Contióle van het Rijksproefstation to Wageningen is Yan af heden to bekomen nan zeer voordeelige prijs by* Gezaagd en ongezaagd Eikenhout en gezaagd Wagenschot. Groote vooraacl gezaagde Slavonische Eiken Rondklossen, (lie dooi- gladde, blanke kwaliteit zeer zijn aan te bovelen voor Kerkbanken, Meubelen en tijn Tiin merwerk. ZEER BILLIJKE PRIJZEN. Een geïllustreerd handboekje I met raadgevingen! ▼oor alle ziekten. I TK BEKOMEN BIJ W. V. D. MUNCIillOF-SASSEN. ANKER- IS en BLIJFT O liet beste middel tegon: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flesschen i 50 Cent.75 Cent en/1.25. Alleen echt met Aaker! 1. AD. RICHTER Cie. Rotterdam *n Londen E.C. per drie uiHnu.ieii. Extra-Editie van do Bazar. Do abonnees op do BAX All, die doze oxtra-editie verlangd), ontvangen perk war taal a /Ü.öl) bij net eerste en tierde Nu. van dc BAXAlt eene aüovering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand le erkpatronen en begeleidenden tekst en 'd°. een patroon in chrotnulit/wgraphic voor gekleurde borduursels. Voor niet-abuiu.èes op do BAZAli is de prijs van het TIJ DSC 11 Rib T VUUR FRAAIE I/AMJ WERKEN fü. 73 F ER 3 MA AM)EE. Editiöu van de Bazar G nummersf 1. 6 - mot 6 gckl. platen - 1.50 6 - - 3 geknipte puiro. - 1.50 G G gekl.'platen en 3 geknipte patronen - 2 Bij AL DEZE EDI TIES kan uien tegen verhoogiug van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerkeu bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk, welke editie men verlangt. Ui tg. Den Haag.— Gebr. DELINFANTE VAN liocüi Gill!- en ouiiekerkiitraaf EXOItME KEUZE voor inwendige veliering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eisehen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden allo andere fabri kater.' Specialiteit in Cenipnt-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccinentsteen, als: afdekkingen yaor gevels en topversie- ringen, consoles, vnnpn, insignes, cartouschen, sluitsteenen, Fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kroneinenten voor kerk ramen, gootsteenon, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alle? wat op bouwkundigen decoratief gebied doorkomt, wordt door ons solied en netjes, d<fsverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, torwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij or op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt to alwaar verdere inlichting bekomen is. Gjïlliiitrard Tijduhiift tos; Tconksa- lUxaui n Vtiicdin dsr Jfulik. Onder Redactie der voornaamste Neder landse he Toonkunstenaars. Omni «baar orgaan voor ieder Neder- landsch Musicus of liefhebber der Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muziek-bijvoegsels ten be drage van meer dan het dubbele van dei) Abonnementsprijs. Men abonneert zich voor Venray en Om streken bij den Boekhandelaar W. van DEN MUNCKHOF-SASSEN. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IX: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGEWT in natuurlijke mest. Hiermede beticht ik mijne gedeule begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken bevat tende do nieuwste dessnis van ENGELSC1IE. FRANSCHK, DU1TÖCHE en INLANDSCHE BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zijn. Door prachtigo en nitge. breide keuze gepuurd fu n logo pi ijzenzal stellig elk bij mij zijn gading vinden, goed gesorteerde voorraad van gewone papieren en ronden. Behangselpapier van af etnit i8? rol, randen van af eriit |»or motor. Verder verkrijgbaar aan de minst© prijzen, grond papier, vocht wecreml papier, behangsellinnen, behangselzink, enz., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne schoone sorteering onbreekbare Gaoutohous Tafelkleeden, Kastranden, Kastzeil. eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegodoek, Tochtband, vloer zeil; wasdoek, tafelkloodoronstof, allo schoonmaakartikelen, enz. Handel in alle soorten Verfwaren. Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, Borstel werk en alle voorkomende huishoudelijke artikelen. Kerkboeken, Surprises, Prentjes, Rozenkransen en Doppen van af de rijkste tot de minste soorten aan zeer vooideelige pryzen. VA* ra s is £ccn melunge van Gassen's Kunstkofflo, waartegen gowaarschuwd wordt, bevat geen Cieliorei of dergelijke artikelen. is gnen mengsel voa divemhe sur rogaten. kan du» door oen ioder onderzocht worden. is aanbevelenswaardig, is geccrig en zuiver van snaaak. wordt gevraagd ora hare deugdelijke kwa liteit. behoort in elk huisgezin thuis, is de volksdrank bij uitnemendheid. moet ieder Winkelier in 't belang zijner Clientèle verkoopen. is uiterst goedkoop, 30 cent per bus (1/4 KG. wordt door meer dan *2CO 1 winkeliers ror- kocht. Op alle Plaatsen waar zij nog niet vericocht wordt, worden op zeer voordeelige conditiën Winkeliers gevraagd. Inlichtingen bij de Agenten en luiT.ren het Bloed au herstellen »lle ongeregeldheden ren de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan varzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. J5n onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF s een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wenden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID ©n ITOEST for genezing van khergezvellon en alle soorten van Huidziekten heeft zy geen mededinger, en geneest betooverend «aaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen BB3 OXFORD STREET, En worden verkocht lil Potten en Dooien van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33e., en verkrijgbaar bij alle ntedicijnen-verkoopers door de geheele wereld. in alle soorten

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4