PORTLAND-CEMENT HONDSDOLHEID. BERICHT. MACHINE OLIE Buxkiny en Kamgaren STOOMFABRIEK Stoelen en Banken, B, J. Vaalman PI De Notaris Yan den Bergii De NotarisVan den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh den en Varkensfgg§ Visitekaartjesj Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN.™ Aanbesteding dc KUIJPEK. Prachtig' Assortiment! Flinke collectie luojlcsluffcn. Gemaakte Kleederen. bij M. Van Aarssen. Een fvleid-aiieen Be Notaris L1NSSEN publiek ve -lioopen Be Notaris 1 LINSSEN publiek verkoopen: Be Notaris LINSSEX SO ZEER SCIIOQXEEX ZWARE EIKEXBÜMIEX c-\ ïTj De Notaris HAFFMANS, De Notaris van den I'ergh publiek verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen: Allerhande Huismeubeis, als: publiek verkoopen Rant, te Waalwijk Van den Bergh, te Horst I)o gevaren van een kaal hoofd. Een letterkundige van naam, in een onzer groote steden woonachtig, hield des winters nu en dan wel eens een lezing. Eens, zoo luidt het verhaal, was hij als spreker opgetreden in een kleine boèrengemeente op geringen afstand van zijn woonplaats en ging na af loop van de lezing op diens welwillend ver zoek nog even met een zijner hoorders mede om iets te gebruiken. Immers, er was nog tijd voor de laatsten trein, en men was vlak hij het station. Beide heeren, de vriendelijke gastheer zoowel als de gast, waren in het bezit van ecu spiegelgladde kale kruin. Zij vonden zooveel smaak in eikaars gezelschap, dat toen »de spreker van hedenavond" opstond om naar den trein te gaan, de ander er sterk op aan drong dat hij toch zou blijven. »\Vc kunnen u vannacht heel goed herber gen, mijn waarde heer, en morgen moogt u zoo vroeg en zoo laat weg als u maar wilt". Na eenige aarzeling werd het aanbod aan genomen en men bleef nog uren zitten praten. Toen hij naar zijn logeerkamer wilde gaan, bemerkte hij, dat zijn reistasehje beneden ia de gang was blijven staan, en daarom ging hij in donker weer naar beneden en vond het ook. Toen hij nu met groote voorzichtigheid den terugtocht aanvaardde,, bemerkte hij opem.s een vrouwelijke gedaante boven zich op Je trap, en voor hij tijd had voor verdere op merkingen, kreeg hij een klinkenden klap op zijn kalen schedel, terwijl éene stem, die hij onmiddellijk voor die van zijne gastvrouw- herkende, nijdig zeide: «Daar, daar hebt je wat,- omdat je hem gevraagd lieb om te blijven lcgeeren, lee- Jijkerd?" Wat de drie personen van dit kleine dra ma elkaar hebben verteld, toen de vergissing was opgehelderd de dame die de kastij ding toediende, het slachtoffer wiens glinste rende schedel werd aangezien voor dien van den echtgenoot, of die mijnheer zelfdat alles valt moeielijk te zeggen. Alledrie sloe gen een zeer mal figuur. VENRAY Van den 29 Maart tot den 5 April 1890. Geboorten. Peter Martinns Wijnhoven. Mechtilda Eudoxia Michels. Josephus Wilhelmus Alichels (tweelingen). Wilhelmiua Huberta Yoermans. Aütonia Francisca Seijkens. Gerard An toon Hubert Pubben. JL-ïuwelijken. Geetie. Sterfgevallen. Petrus Roelofs ongehuwd oud 93 jaren. Venray31 Maart, Aangevoerd 1775 halve kilo's Boter. Prijs per halve kiio 37 a 07 cr,s. Horst4 April Boter per halve kilo 51 a 59 ets. Aangevoerd 1210 naive kilo s Vetiloo, 29 Maart Boter per ljt kg. 50 a 54 ets. Biggen aangevoeru 466 per stuk 19 21 Ir. Blittersioijch1 April Boter per halve kilo 48 a 55 ets. Well31 Maart. Boter per halve kilo 49 a 57 ets. Aangevoerd 8S naive kilo's. Vierlingsoee/t, 1 April. Boter per halve kilo 41 a 51 ets. Sambeek2 April. Boter per 1/4 kilo 3L a 48 ets. Bergen00 Fob. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurnet 2 April. Boter por halve kilo 44 cent. Aangevoerd 896 halve kilo's. St.Anthonis, 4 April. Boter per 1/2 kg. 50 4 63 ets. Mil, 29 Maart. Boter per halve kilo 38 4 60 ets. Maandag morgen waren op dn kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 1200 biggen. 30 vette varkens, 0 schóttelin gen, 3 vette kalveren, 13 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen t 10 a 13 per stuk, vette varkens 28 29 ct. de 5 ons, schotte- lingen 00 a 00 gld. per stuk, vette kalveren 40 a 45 ct. de 5 ons, nuchteren id. 12 4 17 per stuk. 's-Hertogenbosch, 29 Maart. Op de heden gehouden markt waren aangev.150 stuks vette kalv. Prijzen: kalveren lo quuj. 68 a '72 ct. 2e id. 64 a68 ct., en 3e id, G0a (34 ct boter f 0,56 a 0,60 alles per kg. Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uilersl goeclhoopen prijs levert JU LAUDY Vealo. De bouwkundige N. J. II. van Groenen- daal te Hcomskerk. z,.l op Woensdag April nasnidtistgm Se drie aiur, in het koffiehuis van den Heer b*. *2. §IL'T- TSNA te Venray MÏBESTSDM: Hst vergreoten en verbouwen van het bestaande GYMNA SIUM te Venray met bijlsve ring van alle materialen enz. De gedrukte bestekken zijn a S en de geliclitdrukle teokeningen a If per stel, voor zoolang de voorraad strekt, aan voornoemd koffiehuis verkrijgbaar. Aanwijzing in loco op [Dinsdag 8 en Woeiistiag O April 's morgens to elf uur. Twee dagen voor de aanbesteding zullen de hoorddétails in voornoemd koffie huis ter inzage liggen. Nader inlichtingen geeft de bouwkundig voornoemd. DE COMMISSARIS DES KONINGS in het Hertogdom Limburg. Gezien het- berigt van den districts veearts voor het veeartsenij kundig Staatëtoezigt in dit gewest, dd. fi-2 dezer luideifs hetwelk dezer dagen in de Nooi dhrabantscbe gemeen ten Nuexen, Deukne en Asten gevallen van hondsdolheid zijn geconstateerd.. Gelet op art. 3, al. 3, der wet van S Junij (Staatsblad n. fl&Ö; Beveelt: Gedurende VIEK MAAAÖEA, te rekenen van den dag der afkondiging dooi den betrokken burgemeester van dit bevel schrift, worden in de gemeenten Venray, Horst, Sevenum, Helden, Meiji, en Neder- weer'I' alle honden die zich buiten woningen of vaartuigen (geene openbare middelen van vervoer zijnde) bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan eenc ketting liggen, voor zien van een muilkorf volgens het model voorgeschreven bij provinciaal blad n°. 107 van IHH7. Dc Commissaris des Konings in het hertogdom Limburg Afgekondigd, den 16 Maart 1S90. De Burgemeester van Venray, P li» Ë8SER. De Burgemeester van Venray, brengt in herinnering liet bepaalde bij artikel 41, letter x, der algemeens plaatselijke polilieveror- denjg luidens welke liet verboden is; Ia de open lucht te stellen ho'opeu, of sta pels van schansen, of takkebossen en brand hout, in de kom van het dorp, op minderen afstand dan (wilftfig meters, op de ge huchten, op minderen afstand dan tien meters van stroo, hooi, ongcdorscht graan, turf en andere ligt brandbare stoffen In de kom van liet Dorp, op minderen afstand dan veertig metersen op de gehuch ten op minderen afstand dan vijf en twintig meiersvan huizen on gebouwen en in het algemeen binnen vijf meiers, van openbare wegen en voetpaden. Venray, den 27 Maart 1880, De Burgemeester, PH. E3SER. in prima kwaliteit uitmuntend geschikt ter smering yan allo soort Machineriën, Rijtui gen, Karren, enz. Deze olie' is veel be« iet' en veel goediiooper dan Boom olie of andere smeerolie, Prijs per 1 liter 25 cents; bij partij nog minder. bij V. FONCK. voor hot aanstaande saizoeij Voorhanden Alle soorten van Jongens--eu S^inder- PsaSijes vanaf f 1,75, als ook verschillende Coupons aan zoor Inge .prijzen. Voor werklieden oen groote partij l>e- vertisiic. Einsanehesder, pihnv, lioe- zeroeiieia in alle soorten aan lage doch vaste prijzen Palerstrnat, VAN echlo Attirriknansche Hofleverancier van Z. M. dc Koning C. H. TEUBilNCX-MEIJERS, tc OIRSCfjöT. Agent voor Venray, .8. GEVRAAGD EEA PATm£%LaJK Z A!)i:L.%,! A KI'i'.SlJCRIÏIj.\f; bij Jos. DER1X. Zadeimnlyer tc Wichcn. Mot Mei wordt gevraagd te 's-Bosch: in een net burgeige/in. 55. C. die een bur gerpot koken kan. B rip ven, onder letter C. fD. Bui •eau dezer courant. Steenfabrikant te KLST bij Nijmegen levert fra.neo aan elk station van den Staats spoorweg alle soorten togen zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. A leveringen geschieden tol 3 November, tc Venn y, zal ten verzoeke en ten ren Thomas Geurts, te dag den 10 April 1890 ure, h'nizê van de Kinde- /énray, op Bonder 's morgens ten 10 Eenige huismcubels, koperen ketels en vele tin werpen. Verder lange en ploeg, paardentuig, 5 no: staande nabij het huis en; te Vein zal ten verzoeke en tc Hendrik Stevens, Wetl waaronder groote >en voor- huize van den heer ouÜer te Geijsteren, z. op Maandag 14 April^lSÖO, 's morgeus ten 10 uur, Allerhande huismeubelJj als: stoelen, com mode, tafels, waarbij 1 fcittrektafel, kasten, spiegels, schilderijen, kagjhels, huisklok, ko per, tin, glas, porcclein en aardewerk. Allerhande akker- sclnur- en melkgereed- schappen als 2 lange en 2 korte karren, 2 raderploegon, een brabandsche ploeg, 2 eggen, wel, hakselmachine, hak.se.hak én heksdkisf, wanmolen, zigten, zeizen, schuppen, rieken, vlegels, wan, ziften, kern, tob, melkwagen, violen, emmers, voerkuiper enz. Verder een sterk werk'paird, 3 melkgevende en dragende koeijen, 1 dragend rund, een kalf, 30 kippen, eene partij hooi, schansen en hetgeen verder te koop zd worden aangebo* den. Het vee wordt ora 1 uur vèrkochr. to Venray. zal ton verzoeke van liet Algemeen Burger lijk Armbestuur van Venray, op Donderdag 17 April 1890, 's namiddags ten 3 ure, publiek verkoopen: staande te wassen aan den Hoe- Vergadering aan No 1 bij den Iloebert. zal Vrijdag den 11 April ljS90, om 10 uur voormiddag, te Klein Oirloi gemeente Ven ray, op verzoek der erfg, van de Weduwe Andrios Philipson, publiek verkoopen». Alle huismcubels als stoelen, tafels, kisten, kasten, klok, kachels, spiegels, sélnüle:ijbtt, stoomketel, potten, kei dis, emmers, koper, tin porceloin, enz. Alle akker en schnurgcreod- schoppen als1 lange kar, 1 korte kar, 1 omgaande cn een brabantsche ploeg, weiboom, og, wamnolon, hakselhak, scliaapsribben, enz. Eene party aardappelen, hooi en stroo, 1 best 9-jarjg ruinpaard met getuig. 3 dragende koeien, 1 versche koe, 1 dragende maal, 1 rund, 2 dragende varkens, 1 sebetjfeling. 'j z'1 op Woensdag 9 April 1890, des namiddags 2 uur, te Sevenum in co Steeg, ten s' erfhuue van Peter Sijbers;' 1-dingende koe, 2 s&heuteling vark'ons, vn, 20 hennen eu haan. V-A. y y Alleriinirle huismou! cj^. al-: V- K-isiuii, aiston. taf. is, stoe len, sj i-igcls, Fchildei iien, "N-r" klok, kachel met tuobehooren, heddegood, 2- ledikanten, tobbe, kern, koper, tin, po.-ce- h.-in, glas en aardewerk, kuipen, tonnen met HtfLVS,pel; en vet, enz. Klein akkergcreeds: hap, handkar, wanmo len, kruiwagen, sohupp.m, rieken, vh-^els, gaffels, enz. Eene groote partij rogee en havere sirqo, hooi, schoven en aardappelen. Daarna 10 kanadahoomen en 3 essclien bij hot huis, 4 eiken, 2 berken, 1 eisen 18--slagen eiken en berkoil slaghout met het daaronder gelogen strooisel, staande en gelogen in uej Bemdcn op Hü/onhoist, dit vooraf te bezich tigen. Zegt 't voort. zal cp Woensdag don 9 April 1890. dos voor- middags half 10 uur, te Horst, aan de Markt, op verzoek van de GebroeJeis Janssen en Leon Haegcns. De afbraak van het Raadhuis, beslaande in: Verschillende zware eiken balken, rib ben, opleggers, schoono deur en vensterra men, eenc hestc dubbele glasdeur, planken, 4000 lcijen, pannen en een koepeltorentje. Zegt 't voort. zal op Donderdag den 10 April 1890 des namiddags 1 uur te Venraai op Schoor, op verzoek van de Kinderen Gerard de Mulder, 1 melkgevende koe, 1 schoon 5 jarig ruinpaard metS getuig, 1 1 jarige sehaapshond, 60 hennen en haan, 1 dragend varken. Kasten, kisten, stoelen, tafels, huis-Tp3} klok, spiegels, schilderijen, ledikn.ii- IrJx ten, beddogoed, koper, tin, poreelein, glas en aardewerk, tobbe, kern, ton- nen, vaten, kuipen, emmers, eiken en ker sen planken en bijengereedschappen. ALLERLEI AKKERGEIiKEDSCilAPPKN, als: 2 lange en 2 korte karren, 2 ploegen, eggen, wanmolen, weiboom, kruiwagGit waspers, schuppen, rieken, gaffels, zichten en zeisen. Eene groote partij hooi, rogge en haver, stroo, en spurrie, Zegt T voort. zul op Vrijdag den 11 April 1890; des na middags 1 uur, te Venraai, in de langstraat, op verzoek en ten huize van den lieer Math. Hub. Roolofs. publiek verkoopen Een goed onderhouden inboedel, bestaande in: kasten, secretaire, tafels,"stoelpn, spiegels, schilderijen, poreelein, glas. koper, tin, ijzer cn aardewerk, oone klok, 3 kachels, lodikan- en, kuip en ander valwerk. Verder allerlei schoonmakersgereodseha-. pon, waaronder een best stikmachine. Daarna 3 dragende geit en, «ene partij aardappelen, goiinthout, knjk, benevens kruiwagen en meer klcjn akljergerccdscbap Zegt het voort. zal op Maandag dén l-l April IS '0. des namiddags 2 uur to Venraai, tor planiso Leunen, op verzoek cn teij hqi/.o van Chris tian!» de MuMer, publiek verkoopen: Kasten, kisten, stoelen, 4 tafels, klok, kachel met toebehoor, knpoi', tin, poreelein, glas cn au'dewerk, broodtrog, ketels, tobbe, kern, potten, en pannen, kuip un vaatwerk, enz. 1 lange on 1 korte kar, een 2 scha li ge ploeg, egge, wanmo len, wan, schappen, rieken, gaf fels, zichten cn zeisen. Eene partij hco» en spurrie en wat meer zal worden gepresenteerd. Eenc partij essclionplanken, £cgt 't voort. zal op Donderdag don 17 April 1890, des na middags 1 uur to Grübbehvorst, aan Klein Californie, op verzoek en ten huizo van do Wed. Gisbcrt Gommans, 1 'ifv.'.'omiie kf'o. Hu:.-:ui«iilurls als: kasten, kisten, stoelen, r ;Vi,'. q i. g.-ls, schilderijen, bedde.' >oi], huis klok. kachel niet to jbehooren, koper, Gin, pai'ccléin. glas en aardewerk, ,r -- -A potte:» on pannen, kuip eu Aj ij vnatw.wk, .»n met n.oes, vpek 1 on vet, enz. j \r\ Klein akkergercedsctiap en Eeno partij hooi, >tioo en wor- telen. lief voort. DE NOTARISSEN eu zullen ten voizoeke van M"j. J. E. M. D. Drussaerts, te IDijcn, DEFINITIEF VERKOOPEN: in hot Vi erhuis te Drongeler», by voiling en alslag, op Dinsdag den 15 April 18.0. des namiddags 2 ure. Onder Waalwijk. 3 Hooiland, Koeweide groot 5.35, H) heet. *4 Bouwland, 2 Zcine groot 1, '7, 10 heet. li Bouwland, 2 Zoir.e groot 0, 57, 50 heet. 3 Bouwland 1 loojtji groot 0, 26, 20 heet. Bij ücii afslag komen m massa: Koopeu 2rtii3 Ivoopeif 3cn4 en koopon 2,3ei»4. Oridoi- I3esoijèn. 5 Hooiland, buitendijks groot 2. 05, 50 heet. Si Hooiland, buitendijks gi'oot 8. 57. 90 heet. Bij don afslag komen koopen 5 cn 0 in massa. 7 Weiland, v. de spoorlijn, groot 0, 74,00 I». H Bouwland, over de spoorlijn, groot 0.82,90 heet. Onder 'laardwijk: Hooiland, over do 3 brug, groot 0.79,20 I». IO Bouwland, over de l zeiuo, groot 0,01,30 heet. Onder Drongelen fl0 Bouwland, -den Emert," groot 1,24,50 1». Onder Almkerk: 19 Bouwland, inden l'itwijkschen Eng, groot 1,28,50 heet. Onder .Loon op Zand: 13 Bouwland, »in 't Hoekskè.""groot 1,28,50 heet. Alles verhuurd tot Seizoen dc/.es jaars. Betaling koopsom 15 Öctober 1890. Zegt 't vooi t zal op M landag den 28 April 1890. d«;s na middags 5 uré, te Horst, ton huize van Jacob Vorriot, op verzoek van Jacobus Willcms on kinderen, PUBLIEK VERKOOPEN hi is mot lui:', lmo»l«wl. ïclin.,|..nvoiüo -.:4-X4r— en heide, getogen ie Horst, in de Reindonk, Kad.astraal hekcud in Soclk' 1< nos. -1. 5 cn 453, samen groot 1 hectare, 56 aren eu 32 centiaren. Zwgt 'l rtort. B^anüeliiiiaandng den 7 April I80O. Omlei'geléckende maakt liet V geachte publiek van Venray en Omstreken bekend als dat hij hem allo soorten Imnl ÏU'ss ('erainiqu» en parhel vloeren in allo mogelijko kleuren en dessins verkrijg baar zijn uit de beste fabrieken van België en Fi iwkiijk, uiterst geschikt voor lier- ken, niukdin:i/.e», ^!»ï»£«'i». keu- keaiK, eivi. zoo ook uiurnicreu MeSiOorMteéüimnnld» beneden concur- reeiendo pry/.en. Monsters en Tcekeuingen op franc» aanvraag. li 18. Op verlangen worden «le vloeien ook door hem gelegd alsmede hot, plaatsen der schoorsteenmantels. E. Ol DENHOVEN Mr. Metselaar, Venray. in allo soorten. Te bekomen bij W. v. d. MUNCKHOF-S^SSEN,

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3