België Duitscliliind Frankrijk Oostenrijk xyföaerïaóici. Gemengde Berichten Onder de gedecoreerde religieuzen en pries- i ters, die zich bijzonder ondci scheidden dooi* moed en zelfopoffering bij do veischrikktdijke ontploffing te Antwerpen, bevindt zich ook een Nederlander., nl. de oerw. pater A. lloubeii, Jcsuïet. Ui) was een der eerste priostets op de .plaats der ramp tegenwoordig om, zooals het officieele stuk zegt, te midden Van het ge vaar .der ontploffende kardoezen de gewuuden bij te staan. I)e rechtbank te Neuf-Chatcau hoeft den •lieer Alfred Allard, wegens het d;>or mivuur- zictnigheid op de jacht vei oorzaken van don dood van den heer Borgman, veroordeeld tut 1U00 lis. boete en tol ©ene schadeloosstelling van 150,900 lis. aan de nagelaten betrek kingen. I)e jachtopziener Mounier, die te Brussel terecht heeft gestaan wegens den hekeudea mooid op de markiezin van Cliastelicr, die in haar kasteel werd doodgeschoten, is wegens guorek aan bewijs vingesproken, liet voor naamste bewijs, dal iogen Aiouiuer was inge bracht, was dat zijn geweer bij het kasteel werd gevonden. Zaterdag heelt de afgetreden rijkskanselier voorgoed hot tooiioel zijner langjarige werk zaamheid verlaten om <p z-iju landgoed een welveidiende rust te gaan smaken, 's Middags om vijl uur reed hij, 111 zijn kurassiersuniforiu gedost, in een Ojen rijiuiir van zijn paleis in de II HJieh'/istrassc, waar een onizaghjke me- nigie hot vertrek der prinselyko familie stond af ie wachten, naar het spoorwegstation, door zijn gemalin in een tweede rijtuig gevolgd. Door duizenden menseheu weid hij met storm achtige hoera's begroet, vat tot aan liet spoor wegstation voortduurde. De vensters aan de straten waren dicht bezet en onophoudelijk word met zakdoeken gewin lil. Hot rijtuig vail pi ins Bi-marck kon te mid deu der menigte slechts langzaam zijn weg ooi tzet ten. Op het perron stond een csuadrun gaide-kurassiöis lo voet mot de regimouls- muziek. Voorts waien alle ministers, liet heele corps diplomatique en wantdiglioidsbe- kleeders van het hof en den slaat daar aan wezig. Br was een ontzettende aandrang van hot publiek en bergen bloemruikers waren in de feestelijk versierde wachtzalen aange bracht. _i. v o*,"u11,l"<l -V telijkste'wijze afscheid en om tien minuten over balfzes vertrok do trein. Niet licht zal men den ouden lieer meer le Berlijn terugzien. Op den dag van zijn vertrek had hij afscheid genomen van al de prinsen van hut koninklijk huis en daags te voren ook nog een bezoek ge bracht aan zijn onfpjgeiel'ijken ouden meester, wijlen kei/er Wilhelm 1 in den keizerlijken grafkelder. Geheel onverwachts verscheen de grijze kanselier in het eenzame slotpark van Chai'lottenburg voor het stille mausoleum, waar het stoffelijk overschot van den ouden keizer rust. In zijn uiterlijk geleek hij daarbij volmaakt op de historische afbeeldingen, wel ke men uil den Fratisoh-Duiisclioü oorlogstijd van hem keilt.. Op zijn w itten wapenrok drueg hij als eenige decoratie liet zwarte ijzeren kruis, het hoogste eereleeken uil dien grootcu tijd. Met zijn zware ïuiierlaarzen aan, den blanken stalen helm op hot hoofd en de lange pallas op zijde, schreed hij met rinkelende sporen door liet schemerdonkerder vorstelijke doodenhalle. Alle dienaren terugwijzend, liet hij de deuren sluiten en bleef eenige muntten geheel alleen bij de tombe van dun edelen doodo. Slechts eenige voorbijgangers hoorden toevallig van deze laatste hulde van den ijzeren kanselier aan zijn dooden keizer. De Norddeutsche meldt »dat prins Bismarek naar aanleiding van zijn aftreden een zoo groot aantal bewijzen van belangstelling ondervon den heeft, dat bij deze, bij do vele boslonuuc- ringen, die thans zijn deel zijn, zonder bij stand van beambten niet alle afzonderlijk kan beantwoorden. Daarom verzoekt de prins al len, die hem eenig bewijs van belangstelling zonden, zijn langs dezen weg uitgesproken dank te willen aanvaarden." Naar de National Zciluny van gewaarborg de zijde verneemt, zou prins Bismarek voor den titel van hertog van Lauenburg hebben bedankt. De Post echter spreekt dit bericht tegen, notwolk trouwens vrij onwaarschijnlijk klinkt: liet is niet aan te nemen dat de grooto Bismarek zich aan zoo'n kleingeestigheid zou laten kennen. Ten einde het voornomen, van verschil lende zijden ter sprake gebracht, tot het op richten van een nationaal gedenkteekon te Berlijn voor Prins Bismarek, uit te voeren, is Maandag door eenige invloedrijke personen van verschillende politieke richting eene com missie gevormd, die den keizer zal verzooken, het bescheimheerschap te aanvaarden. Spoe dig zal eene oproeping geschieden'. - Een te Berlijn opgestegen ballon van de militaire luchtscliippers-nfdceling bleef Vrij dag namiddag nabij Sein imm (provincie Posen, aan de bormen langen. De drie pmoncn, die 1 in het sel unje van den hallen zalen, een ka pitein. een luileiiannl en een korporaal vielen «•li of ne belangt yue hong'e naar beneden. De luitenant kwam er heelhuids af, de kapitein biak beide bceuen, en de kor, oraal bleet op de plaats dood. liet Lculsehc TogeVlalt beweert, dat Bismarek deu heilogsiiiei nog niet beeft afge wezen, maar dal deze waardigheid zelfs ver leemt is mei nel recht van overgang op den eei sigeboreiie, al zoo op graaf 11c: buil Bis marck. Grootc vt orzorguii waren Zaterdag le Parijs getroifen vvegeus een door de slagersknechts voorgenomen manifestatie. Op verschillende punten der stad en vooral voor het raadhuis en hei p ileis Bourbon, was een sterke politie macht op de been. De prefect van politie had strenge order gegeven, om elke opeenhooping van menschen te keer te gaan. Daar d« sla- geisknechts wisten, dat de uitvoering van hun plan schipbreuk zou lijden, hadden zij besloten niet in massa ep te trokken. Ten half 'een ure vertrok eere deputatie uit hun midden, ten getale van twintig, van het Rond-point van la Yillette, naar hel raadhuis, op den voet gevolgd door eene afdeeling poli tiedienaren. Aan het hoofd der dc-putaiie be vond zich liet raadslid Paulard. Op weg naar naar het Raadhuis hadden zich af en toe sla gersknechts en ook nieuwsgierigen en lanter fanters' bij de deputatie willen aansjuilen, maar do politie liet dit niet toe. Bij hel Raad huis gekomen, w e-den er elf leden van de deputatie bij het bureau van den raad toege laten. Zij overhandigden een soort van mp- poit, w aarin do bezwaren tégen het vei bod van invoer van schapen uit Duitséhland en Oosténrijk-Hougarijc uiteengezet worden, mot verzoek aan liet bureau van den raad om te hunnen belmeve Ilisschenbeide te komen. De schapen, aldus wordt in liet rapport ge zegd, kunnen, als do rogeoring liet verbod niet wil opheffen., althans in geplomhoerde wagens te Parijs» worden aangevoerd. Het toezicht toch dat op het vee hij don aanvoer bestaat, biedt voldoende waarbui geil aan. De aanvoe ren van schapen, die de minister van land- beu w verklaard heeft, dat weldra uit Algerio tc geiuöel kunnen worden gezien, kunnen geen verbetering in den toestand brengen. Immers, bet vorige- jaar zijn uil die kolonie 185,OuO schapen aangebracht, maar daarbij werden er 28U.000 schapen, levend of geslacht, uit het buitenland te Parijs aangevoerd, 'i en twee ure verliet de deputatie, Paulard wo^' aan hóÜ hoofd ultl /;lC" nj'uVc-is Bourbon te begeven. Op den weg derwaarts wildon zich van tijd tot tijd weer anderen bij haar aansluiten, maar liet gelukte nu evenmin. De politie volgde de haar gegeveue bevelen stipt op. In een der zalen van het paleis Bom bon toegelaten, verzocht de de[ utatie de Pai'ijsehe afgevaardigden le spreken. Aan het verzoek werd voldaan. Dezelfde bezwaren werden ken baar gemaakt. De afgevaardigden (de Boulan- gistiselie vertegenwoordigers uit Parijs waren van liet onderhoud uitgesloten) hebben beloofd het rapport aan deu minister van landbouw te overhandigen en liet in zijn goedgunstige aan dacht aan te bevelen. Ten vier ure verlieten de slagersknechts het paleis Bourbon, en hiermede was deze zaak voor dien dag afgcloo'pen. De heer Jules Roche, minister van koop handel, heeft in don ministerraad, waarin over den toestand gehandeld is, verklaard dat de invoer van seliapenhuideii, sedert het verbod van invoei—vaii schapen, aanzienlijk te Parijs toegenomen is. Italië I)e Univers verneemt uit Rome dat de nieu we Duitseiie rijkskanselier Gaprivi aan den Duilscheu gezant bij het Vatikaan getelegra feerd hoeft dat hij de relation met het Valikaan nauwer wil aansluiten. Het. is zijn weusch d»t de regeering te Berlijn eu de Paus voor taan op vriendschappelijke!! voet ^staan. Hij voegde er bij dat keizer Wilhelm II zeer be- geerig is om zoo spoedig mogelijk do laatste sporen van den CUlturkampf te doen ver dwijnen. Gedurende liet 12jirig pausschap van Leo XIII zijn G5 kardinalen overleden. Het 11. College bestaat bijna geheel uit nieuwbe noemd© kardinalen. Er zijn nog slechts 10 prinsen dei Kerk, door Pius IX benoemd en een dezer, kardinaal Howard, is zwaar ziek; do meeste der 15 anderen zijn boven de S'J jaar. De jongste der kardinalen, door Pius IX benoemd, zijn 11. Km. Parocchi en Zigliara, die 57 jaar zijn; de oudste van het II. College is Z. Km. Mei tel, die den ouderdom vr; 81 jaren heeft bereikt en reeds 82 jaren het pur per draagt. Een jong priester, zeer geacht door de bevolking en sccictaris van den bisschop van Livorno is in de vorige week op een avond met dolken doorstoken op het oogenbük, dat hij het bisschoppelijk paleis bereikte. Het slachtoffer verkeert in een wnnhopigen toe stand. De Livornosche correspondent van de Tri- buna bekt nl, dat deze laffe en verfoeilijke aan slag enkel 18 Uilge.loljt door hei gew ijde karak ter van het slachtoffer, die zich anders m de algemeen© liefde mag verheugen. Het Oj/zwee- pen legen do geestelijken, dal in Italië onder de tegenwoordige negeerirg straffeloos mag geschieden, beginl vjuenieii te dragen. Er toepen geruchten dal de premier Gl ispi de kamers yvii ontbinden of de porte feuille van Builuiilandsehe Zaken nederleggen. Zijn positie is, nli Bismarek hom mei meer kan sieuiieii, uiterst veeg. Tut overmaat van ramp heubeu de burgemeester eu do wethou ders van Rome wegens velschil met de rogee- ring over de verhouding der rijks- en gemeou- te-tinanciëu, hun ontslag genomen. Voor liet gerecht tc Weenen is een zaak aanhangig die nog al opzien baart in do hoofd stad. Du beschuldigden zijn ridder v. Uny- inerle, een neef vaïi wijlen -Jen.minister van Buitenlaii'dsciiö Zaken en baron v. Aders. Norbert v. llaymerle# luitenant bij de in fanterie, was een huisvriend van kapitein 1'ruiiz Bude. llij wist dat zich in de lessenaar zijns vriends een obligatie van 2IU00 guldon bevond. Up zekeren keer, terwijl zijn vriend in een andere kamer geroepen wórd, maakte bij van de gelegenheid gebruik om de lessenaar met den sleutel, die i.i de nabijheid lag, te openen, llij ontvreemde de obligatie en ver pandde uie voor 500 gulden, die hij leende van een schoenmaker. Toen vei leden jaar Budo zich des zomeis met zijn gezin naar Gmimden begaf, had hij den diefstal nog tSfct ontdekt en gaf zelfs aan v. llaymerle den huissleutel, met het verzoek nu en dan de ramen eens open te zetten, de kaniers to luchten, en met de vr ijheid om ccn paar kamers te gebruiken, als hij na de z>- mer-nianoevi es le Weenen weer m garnizoen was. Er scheen in het onbewoonde huis niet veel te kapen te zijn; want het eenige wat de lid- der, daarbij door zijn vriend baion v. Aders geholpen, stal, waren zilveren lepels en vor ken, ter waarde van 121 gulden, die zij, met behulp van een valsohen sleutel, uit een dor kasten haalden. Aders verpandde die zilver- waren. De diefstallen werden eindelijk ontdekt en al spoedig de daders ook. v. Aders is als me deplichtige Lot 8 maand gevangenisstraf ver oordeeld, v. llaymerle kon aan de dagvaar ding niet voldoen, daar hij,-volgens genees kundig attest, zwaar ziek is. casssta;* VENKAV 5 April. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot burge meester van Arceii en Velden, D. J. Dorcux, secretaris dier gemeenten. De heer J. Reindors is benoemd tot postbode-velocipedist van Bergen naar Gennep Woensdag had ten Raad huize alhier door liet gerecht van Roermond, een stil verhoor plaats, in zake van de mishandeling, den 17 Febr. jl. op M. M. gepleegd. Rijkspostspaarbank. Aan hot postkantoor Venraai en de, daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gcJuremle do maand Febiuari ingelegd f 3148,84 terugbetaald - 1745,98 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer G57. Voor vijf leden van het hoofdbestuur der Maatschappij rau Landbouw moet den zesden Mei de verkiezingen plaats hebben des voor- middags van 10 tot 11 uren te Maastricht, Heerlen, Horst en Weert. In liet belang van den Limburgschen Land bouw, van den Veotoeit en veefokkerij mogen we uiet verzuimen er op te wijzen, dat 't van zeer veel belang is diotin het Hoofdbestuur te houden, die ijver en liefde voor hot belang van don Veestapel aan dea dag leggen en toonen door liet bevorderen <|ier belangen, bij keu ringen, veemarkten, tentoonstellingen als anderszins dat zij do véreerende taak, die hun opgedragen is, niet als wen, maar als eene taaki die alle inspanuin. en eerepost bcschou- oui daarover to oor- vordert. Aan de kiezers, doelen. De minister v >n cbrlog hoeft aan de: kolonel Peperkamp, c«> riundant van hot 2e reg. inf. te Maastricht, mlast geweest met het toezicht over de linie tot wering vuil den frau duleujen invoer van vee aan do Duitsciie gren zen, zijne tevredenheid le kennen gegeven over diens oordeellui'éhgo leiding. Tevens lieul'r- de minister zijne iigenomon.ieid betuigt met de houding en del dienstverrichting der daarbij aangewezen de en infanterie. Op de verleden stieren te Sevennm stuks. Afgekeuid 3. le prijs do wed. Disassen. 2e B. Geurts, leliouden kout ing van aren aangovoord 20 8e Landbouw-C sino. ilchemenUm cavalerie Slooi Horst. Meter ik Horst. Helden. Als een zeldzaamhjid rang men vermei den, dat eene geit bij delved. P. te Sevenum 5 welgeschapen lammeren heeft geworpen. Verplaatst do heer Brmnvers Verificateur van Yenlo naar üirecht. Yorplaatst mot ingang 1 April 1890 van Margraten ïmar Noorbeek do kommies 3e klasse J. Uouijer eu de kommiezen-le klasse II. dc Boei en li. Holt/appel. Eervol ontslagen met ingang 1 Mei 1890: dc hoofdkommiezeu 2e categorie F. L. Schuil te Posierholt (vroeger te Boxmeer), C. 11. Warnas te Graihem (vroeger te. Kocruioud en Well); dc koaimiczen le klasse 1). F. lliJder- hoft', J. A. Simmers on P. A. Biiijdeis ie Roermond; II. J. Verhagen te Weert en K. J. van der Biesen to Venioo en met ingang van 1 Juli 1890 de kommies le klasse ii. Li- losso te Weert (vroeger te Luilum.) Te\c;is is verplaatst van Zevenaar naar Veiilou dhue. P. L. H. R. Larose, die bevorderd is lot ad^pirant-verificateur. In de Gaulois lezen wij het iogend bericht, nopens deu beruclilén moordenaar By rand. Sedert eenige dagen zoude te Maastricht onder dc strengste geheimhouding een onder zoek zijn ingesteld, om de ware identiteit van een onbekende te erkennen, wiens lijk de vorige weck in de Maas is gevonden. De onbekende heeft zich gezelfmoord; in dc borst was een doodelijke wonde, toegebracht door een revolver die hij nog in dc hand ge klemd hield. Geen enkel papier, dat toeliet zijne identi teit te bevestigen, werd op hom gevonden. Wat echter de aandacht der politie trok, was eeno groote portefeuille van Russisch leer, w aarin eene groote hoeveelheid geknipte couranten artikelen, allen betrekking hebbend op do zaak Goufl'ó. Een zakdoek in de overjas gevonden, even als de hoed, droeg de initialen M. E. Wat de politie zoo geheimzinnig hunne onderzoekingen doet voortzetten, is, dat zij zich in tegenwoordigheid geioofi van het lijk van Miehciël Eyraud, den moordenaar van Goufte. De politie-inspecteurs Uoullmr en Soudais, die den moordenaar Kvi.md in Amerika vervolgd hebben, zijn Maandag te New-York voor Europ.i ingescheept. liet signalement van dezen onbekende komt juist overeen met dat van Michael Eyraud hij heeft een treilende gelijkenis mot het portret Van den moordenaar van Gouffé, dat in de geï.lustroerde tijdschriften verschenen is. Dinsdag stond voor de rechtbank te Roermond terecht de aldaar gedetineerde A. v. d. L., verdacht van kindermoord te Yenlo, Dooi' liet O. M. werd togen haar een gevan- .ir.onisstraf. van 2 jaren gccisehi; uitspraak Uit Montreux wordt het overlijden ge meld van den heer J. G. Perk van Li tb, con troleur der dir. belastingen en van het kada ster le Maastricht. De raadkamer der arr.-rechtbank te Maastricht heeft bevestigd de gevangenhou ding van 11. J. Claassens, wonende te Aken, verdacht van diefstal en poging tot moord, ge pleegd te llolzet Vaals. Voor eenigen tijd heeft de politie te Maastricht een Dool aangehouden, die in het- bezit van een ciborie gevonden werd, voort komende van den kerkdiefstal te E.ijsden (België). liet Belgisch gouvernement had zijne uille vering gevraagd en verkregen. De Rechtbank te Tongeren becffc den be schuldigde tot 2 jaren gevangenisstraf ver oordeeld. Te Vi. c huist weer een Zigeunor-bendo van 200 personen, die de Belgische politic ons op het dak wil zenden. Onze politie kent die grappen van vroeger en is op hare hoede. Woensdag trouwde een jeugdig paar der ben de, wat veel bekijks trok. Met uitzondering van de gemeenten Bergen, Arcen, Velden, Yenlo, Tegelen, Bel- feld, Beusel, Swalmcn, Maasniel, Melick, Herkenbosch en Vlodrop, is aan Nederland- sche en Pruisische grensbewoners weer ver gunning verleend, om hun rundvee ter be weiding, bemesting en beakkering van lan derijen enz. wederzijds over de grens en terug te brengen. De gemeenteraad van Nijmegen heeft in een adres aan de regeering wegruiming van den rijkstol op den grooten weg naar Mook verzocht. Te Lecwarden waren Vrijdag ruim tweehonderd kievitseieren aangebracht De gemiddelde prijs was 70 ets. per stuk. De Prov. vereeniging ter bevordering der paardenfokkerij in Groningen heeft van den minister van Oorlog ecu schrijven ont vangen, waarin Z. Exc. zich bereid verklaart gevolg te geven aan eventueel© aanvragen van belanghebbenden, om bij gelegenheid, waar zulks nut kan afwerpen als land bouwtentoonstellingen spannen van de be reden artellerie ter bezichtiging te doen stij len en doet opmerken, dat de remonte-com missie zeer zeker bereid zal bevonden worden de reden van afkeuring van een paard op verzoek van den belanghebbende mede te doelen. Te OöcIi is eene werkstaking uil gebro ken in de magarine fabriek van de hoeren Van den Bergh. Do reden hiervan moet waar schijnlijk gezocht worden in het geringe loon. In troepen, met een harmonica voorop, trek ken do werklieden nu door do gemeente, en trachten ook do mattenmakers in dc work- staking mee te sloepen. Omtrent de ongesteldheid van dp. Schacpman wordt gemeld, d.it zij van' lichten aard is on dooreen zeer gewone geneeskun dige behandeling en eenige dagen van rust geheel zal weggenomen worden. De minister van Binncnl. Zaken brengt ter kennis van bolaugli., dat eerlang gelegen heid zal gegeven worden tot het afleggen van het ve.eaitsomjkundig examen, ter verkrij ging van het diploma van veearts. Nadere bijzonder!», vermeld de Stct. In een buitengewoon politieblad be richt de commissaris van politie te Arliem, dat in den nacht van 50 op 27 Maart diefstal met braak is gepleegd in liet onbewoonde gemeubileerde huis van den heer Van der Veen aan den Jansbuitensingcl aldaar, ca dat, onder meer, verschillende doeken, lakens enz. ontvreemd zijn, waarmede do meubels waren gedekt en die in de bank van leening in beslag genomen zijn, waar zij waren be leend door een bij de politie bekende jongen, die zulks had gedaan ten verzoeke van een hem onbekenden man, aangeduid als volgt: leeftijd tusschen 30 en 35 jaar, middelmatig lang, zwart kneveltje niet punten, in het midden geknipt, bleek e kleur, gekleed met bruine demi saison, zwarte lap op een der schouders, geruit blauw boezeroen, donkere pet, van voren hoog, zooals veel door slagers wordt gedragen, witte lage nieuwe klompen. Opsporing en aanhouding van dien man wordt door den commissaiis van politie voornoemd verzocht. Uit Steenwijk wordt aan do N. R. Cl. gemeld Bij de uitvoering van de belangrijke grond werken alhier, worden dagelijks door de gravers voorwerpen gevonden, die van zeer oude dagteckening zijn, o, a. een 50 tal verschillende koperen en zilveren munten waaronder, voor zoover zij nog tc ontcijferen zijn, voorkomen stukken met de volgende inscripties; «Zeelandia, 1G84", «Gelria, 10..", - West-Frisia 1716" O very sel 1741", »Gron on Ommel 1771", «Stad Utrecht 1722'', enz. enz. Zeer trekt de aandacht een zilveren stuk, -«•ftarscTiiji.iijiv ucuc gcueiiKpenning, ter giooi- te van een rijksdaalder, waarop aan de eene zijde duidelijk zichtbaar is Jesus aan het kruis tusschen de beide zondaren, en aan cle keerzijde eon minder duidelijke afbeeding, waarop echter het woord •>Inri" zeer gcied, leesbaar is. Nog werd gevonden een dolk, lang onge-^ veer een' halve meter, wtvuwau hel hecht door de spade eenigzins is beschadigd. Do voorwerpen zijn voorloopig den op zichter van het werk in bewaring gegeven. Op de te Utrecht gehouden palmpaarden- markt waren 1351 paarden en veulens aange voerd. Do paarden werden verkocht van f 50, tot 1' 900; de veulens van f 100 tot f 270. De handel was levendig on or waren veel binnen- en buiteuiandsehe kooplieden. LIJST van brieven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de le helft der maand Mrt. 1890, en welke op schrifte- lijko aanvrage aan den Directeur van het Dostkantaor te Venray kunnen worden gere clameerd. Duitséhland van Meerlo J. Markers Gladbacli. Pruik en tulband. Een dagblad van Ceylon verhaalt 't volgende; De inlandsclie advocaat mr. Ramauathan verscheen onlangs, den tul band op het hoofd, voor het hof om to pleiten. De president maakte hem de opmerking, dat het eenige hoofddeksel, waarmede een pleitbe zorger in dc zaal verschijnen mocht, een pruik is. De advocaat weigerde zijn tulband af te zotten, en zoo werd de zitting verdaagd. In een daarop belegde conferentie van rech ters en advocaten werd dit zaakje besproken. Dc president van het hof deed ten slotto deze gewichtige concessie: dat mr. Rumanathau zijn tulband mocht ophouden, als hij zijn hoofd liet kaal scheren, dan zou de tulband worden beschouwd als een pruik 1 Mr. Ramanathan, ccn nog jong man, had aan die operatie geen trek en verscheen in een volgende rechtszitting zonder pruik, maar ook zonder tulband, Iemand zit 's avonds, na volbrachten ar beid bij de kachel. Zijn zoontje, dat hem 'n heele poos strak hoeft aangekeken, zegt eens klaps: Vader, u ziet er uit als een leeuw! De man, niet weinig gevleid, merkt echter op; Maar je hebt nog nooit bi leeuw gezien, kind! Wel ja, Maar waar danl Bij den hakker. Domme jongen, dat is geen leeuw j ijat is een ezel! Nou, dien meen ik,

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2