J. van STRATUM P. 1 ijen, M. Verliet, t LINDNER Co., BEHANGSELPAPIER nr ATTENTIE EERSTE H. COMMUIIE. P. J. SCHELLEN-V ERHEYEN, Goedkoopste en Voordeeligste Meststof. Thomas Phosphaatmeel. P. M. Sanders, In den nieuwen Winkel KOLONIALE WAIII. ts& HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. SPI1LIAA1TKI, Kerkboeken, Rozenkransen, Doppen en Prentjes. Magazijn van Bedveeren Universeel-zuiveringszout P. R. Luttors Zonen, Beste Hollandsche asch EERSTE H. COMMUNIE. Jcb. SCHAEFFERSj Venray* Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie fl. VEiZIJL, Amsterdam, Levert alle soorten Manufacturen, Costums op maat. Bestellingen worden dagelijks aangenomen, bij JaCQ- bus AARTS. Venray. JJ ONTVANGEN eene prachtige sorteering PIJ W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. Ivle eder-M aga zij n. Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch." VENRAAI Kleine Wittenburgerstraaat 2224, AMSTERDAM. VRIEND oerZIEKENI A. W. Bullricli's PAIN-EXPELLER f 0.50 Cement- en Gipsornement- FAGRIEK 35, UTRECHT 35. GIPSORNEMTEN VEMÏAAIGroolcslraal 69, Portland-Cement en Gips. 3De ÜVIuziekbocle Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Ontvangen eene uitgebreide keuze V. FONCK. Zijn van af heden te bekomen aan zeer voor- deelige prijzen alle soorten van Glas, Porcelein en aardewerk. h® Verkoop op drie maanden crediet. Alli ittztea SOEDEH en PITTEK voor Heeren en Kinderen. Al deze goederen icorden aun spotprijs ver kocht, en ci kontantnog 5 pet. korting. Hl AN Ij FACT U BI l£% Buxkings in allo soorten, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, K leerstoffen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cont per el. Bloemen, Vccren, Ruches en alle modc-Ai'iikelcn. Eigen fabrikaat platte Bedden, good reéren dicht 3,70 ets. Tyken, xuiver veéren dicht, 5,80 Wollen Peluwen met afgezette ruit 6,.50 - Linnen doek 7 kwart breed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, eclit in de wasch, 2 el breed 0,38 Wit en rood Chamois, 6/4 breed 0,30 O vertrek seis, rood en witte ruit 7/4 breed 0,30 Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 - Vaste doch lage prijzen uiterst goedkoop. voor 6 cent per pond. Rijst Inlandse!) spek 39 zuiver stof, rem. In alle soorten voorhanden aan uiteist lagr- prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en dan nog 5 pci. korting ^er gulden. HORST, tegenover de Markt. Onder Controle van het Rijksproefstation te Wapeningen is van af heden t.e bekomen aan zeer voordeelige prijs bij Gezaagd en on gezaagd Eikenhout en gezaagd "Wagenschot. Groote vooraad gezaagde Slavonische Eiken Rondklossen, die door glaude, blanke kwaliteit zeer zijn aan tc bevelen voor Kerkbanken, Meubelenjjen fijn Tim merwerk. ZEER BILLIJKE PRIJZEN. Eon goülustreord handboekje I met raadgevingen! ▼oor alle ziekten. I Richter's Boekhandel Rotterdam. TE BEKOMEN BIJ W. v. d. MUNCKHOF-SASSEN, AHKER- TSI f>n BLIJFT 3 het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK, AANGEZICHTSPIJNEN onz. FlcsBchen A 50 Cent, 75 Cent en ƒ1.35. Alleen echt mot Anker! 7. AD. RICHTER Cie. Rotterdam on Londen E.C. per drie uiauudcii. Tijdschrift voor fraaie Imiulwerken. Extra-Editie van do Bazar. De abonnees op de BAZAR, die deze exii'a-edtlie verlangen,ontvangen perkwur laai a fü.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithograpkie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abom.ëes op de BAZAR is dc prijs van het TIJ!)SCIIRik T VUUR FRAAIE IIAXD WERKEN fü.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar nummersf 1 0 - met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipto palro. - l.pO 6 - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van f 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. üitg. Den Haag.Gebr. DF^LINFANTE. VAN bock CniBtC- on ondckerksJraat enormjïï keuze voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak cn keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kater.' Specialiteit in Ccment-constructies. Alle mogelijke profilering in Cements teen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, g?*af'monumen- ten, montants en kronementeu voor kerk ramen, gootsteenon, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundigen decoratief gebied vooikomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiczend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wy er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting bekomen is. Geïlkatrserd Tijdsehrift yaar Xeenktm- steaaarg ea Vrisnden 4st Maiiek, Onder Redactie der voornaamste Neder- landsche Toonkunstenaars. Onmisbaar orgaan voor ieder Neder- landsch Musicus of liefhebber der Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muziek-bijvoegsels ten be drage van meer daa het dubbele van den Abonnementsprijs. Men abonneert zich voor Venray en Om streken bij den Boekhandelaar W. van den MUNCKHOF-SASSEN. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Hiermede bericht ik mijne geëerde begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken bevat tende de nieuwste dessins van ENGELSCI1E. FRANSCHE, DUITSCHE en INLANDSCIIE BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zyn. Door prachtige en uitge. breide keuze gepaard aan lage prijzen; zal stellig elk bij mij zijn gading vinden, goed gesorteerde voorraad van gewone papieren en ronden. Behangselpapier van af H cent s5e rol, randen van af fl 'S5 ccnl g>or meter. Verder verkrijgbaar aan de minste prijzen, grondpnpier, vochtweerend papier, behangsellinnen, behangselzink, enz., enz. Tevens mank ik opmerkzaam op mijne schoone sorteering onbreekbare Caoutelious Tafelkleeden, Kastranden, Kastzeil, eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedook, Tochtband, vloer zeil; wasdoek, tafolkleederenstof, alle schoonmaakartikelen, enz. Handel in alle soorten Verlwaren. Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, Borstel werk en alle voorkomende huishoudelijke artikelen. Kerkboeken, Surprises. Prentjes, Rozenkransen en Poppen van af de rijkste tot de minste soorten aan zeer vooideelige prijzen. va» mmm mam m Op alle Plaatsen waar zij nog niet verdocht wordt, worden op zeer voordeelige conditiën Winkeliers gevraagd. is geen melange van Gassen's Kunstkoffie, waartegen gewaarschuwd wordt. I>cva( geen Cichorei of dergelijke artikelen. is geen mengsel van cliverselie sur rogaten. kan «lus door een ieder omlcrzoelit worden. is aanbevelenswaardig, is geurig en zuiver van smaak. wordt gevraagd om hare deugdelijke kwa liteit. behoort in elk huisgezin thuis, is de volksdrank bij uitnemendheid.] moet ieder Winkelier in 't belang zijner Clientèle verkoopen. is uiterst goedkoop, 30 cent per bus (i/«) KG. wordt door meer dan 200-1 "winkeliers ver kocht. Inlichtingen bij de Agenten en DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de lever, maag, nieren en ingewanden Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zyn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk goslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A. HD IF s een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID ©n TIOESTa Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zy geen mededinger, en geneest bctooverend saaingetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van ls. li/zd.. 2s. 9d., 4s. Cd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoopers door de geheele wereld. in alle soorten in den bockhandel van W. v. d. MUNCKKÖF-Sasscn, Venray.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4