ATOM I J. Henen, M. Verriet, t. LINDNER Co., BEHANGSELPAPIER IE. Teeren, e UT ATTENTIEAE® EE1STE H. COMMUNIE. P. M. Sanders, In den nieuwen Winkel Kerkboeken, Rozenkransen, Doppen en Prentjes, Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordeeligste Meststof. Thomas Phosphaatmeel. U niverseel-zuiveringszout P, R. Lutters Zonen, Beste Hollandsche asch EERSTE H. COMMUNIE. Joh, SCHMFFIiSj Venray. Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie Amsterdamsche Koffie A, VERZIJL, Amsterdam, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Levert alle soorten Manufacturen, Costums op maat. bus AARTS. Venray. ONTVANGEN eene prachtige sorteerixg PIJ W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. Ivle e der- M aga zij n Eene ruime keuze van Gemaakte Kleederen Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch." VENRAAI Kleine Wittenburgerstraaat 2224, AMSTERDAM. VRIEND DER ZEKEN I A. W. Bull rich's PAIN-EXPELLER f 0.50 Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. enorme keuze GIPSÖRNEMTEN YEXRAAI, Gi'oolcslraal 69, Portland-Cement en Gips. De Muziekbocfe Geïllustreerd Tijdschrift ym? Tsaakua- sten.aars m Yrieadaa isr Muziek. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Ontvangen"eene uitgebreide keuze V. FONCK. van Zijn van af heden te bekomen aan zeer voor deelige prijzen alle soorten van Glas, Porcelain en aardewerk. lal a Bestellingen worden dagelijks aangenomen, bij JaCO- JJ Jl wwmI Verkoop op drie maanden crediet. Ails sscitea E0SD1S sa PETTEN" voor Hoeren en Kinderen. Al clese goederen worden aan spotprijs ver kocht, en a kontantnog 5 pet. horting. MIXlFACTtRE\ t Buxkings in alle soorten. Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, Kleerstoffen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per ol. Bloemen, Veeeen, lUiclies en alle modc-Ai'iikelen. Eigen fabrikaat platte Bedden, goed veèren dicht 3,70 ets. Tfjken, zuiver veéren dicht, 5,80 Wol'-en Peluwen met afgezette ruit G,50 Linnen doek 7 kwart broed 0,40 Gestreept Boezeroenen stof, echt in do wasch, 2 el breed 0,38 u AN'it en rood Chamois, eji breed 0,30 Ovcrtreksels, rood en witte ruit 7,4 breed 0,30 - Katoenen peluwen 2,50 Randrokken in alle kleuren 2,50 Vasté doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 6 cent per pond. Inlandseh spek 39 zuiver stofrem. In alle soorten voorhanden aan uiterst lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bij een an der en da.n nog 5 pci. korting Ajer gulden. IIORST, tegenover de Harkt. Ondor êontróle van het Rijksproefstation te Wagcningen is van af heden t,e bekomen ann zeer voordeelige prijs bij Gezaagd en ongezaagd Eikenhout on gezaagd "Wagenschot. Groote oora.nl gezaagde Slavonische Eiken Rondklossen. die door glande, blanke liu-iütoil /.eor zijn aan te bevolen voor Kerkbanken, Meubelen en fijn Tim merwerk. ZEER BILLIJKE PRIJZEN. Ecu geïllustreerd handboekje! - met raadgevingen! Blohter's BoekhandelJ 4oor: Rotterdam. TE BEKOMEN BIJ W. v. MUNCKHOF-SASSEN. ANKER- IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT, RUMATIEK. AANGEZICKTSPIJNEN enz. Flesschen a 60 Cent, 76 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en Londen E.C. W~ per drie iiiaandcii. rijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Edit jij; van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze exira-cüitie verlangen, omvangen per kwal' laai a ƒ0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 2° een patroon in chromulithographie voor gekleurde borduursels. Voor uiet-abom.êes op de BAZAB.\s de prijs van het TIJDSCHRIFT VOOR FRAAIE HAM) WERKEN f0.75 PER 3 MA AH DEN. Editiën van do Bazar 6 nummersf 1. - met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - 1.50 6 - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2 Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. VAN hoe Ei Giid- en ondekeirltstraat voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kater." Specialiteit in Cement-conslructics. Alle mogelijke profilering in Cementsteen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- ringen, consoles, vazen, insignes, cartouschen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-eonsoles en balustraden, gi-afmonumen- ten, montants en kronementen voor kerk ramen, gootsteenon, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundigen decoratief gebied voorkomt, wordt dooi' ons solied en netjes, des verkiezend naar te geven tcekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting bekomen is. Onder Redactie der voornaamste Neder- landsche Toonkunstenaars. Onmisbaar orgaan voor ieder Neder- landsch Musicus of liefhebber dei' Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muziek-bijvoegsels ten be drage van meer dau bet dubbele van den Abonnementsprijs. Men abonneert zich voor Venray en Om streken bij den Boekhandelaar: W. VAN DEN MUNCKHOF SASSEN. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. "Verders AGENT in natuurlijke mest. Hiermede bericht ik mijne geëerde begunstigers, dat mijne nieuwe modelboeken bevat tende de nieuwste dessins van ENGELSC1IE. FRANSCHE, DUITSCHE en INLANDSCHE BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN ter inzage gereed zijn. Door prachtige en uitge breide keuze gepaard aan lags prijzenzal stellig elk bij mij zijn gading vinden, goed gesorteerde voorraad van gewone papieren en ronden. Behangselpapier van af 8 cent tie rol, randen van af 12 rend pei' meter. 'Verder verkrijgbaar aan de minste prijzen, grondpapier, voelitweerend papier, behangsellinnen, behangselzink, enz., enz. Tevens maak ik opmerkzaam op mijne schoone sorteering onbreekbare Caoutclious Tafellcleeden, Kastranden, Kastzeil, eenvoudig met water en zeep schoon te maken Hospitaal of wiegedoek, Tochtband, vloer zeil; wasdoek, tafclklcederenstof, alle schoonmaakartikelen, enz. Handel in alle soorten Verfwaren, Vernissen, Oliën, Venster- en Spiegelglas, Borstel werk en alle voorkomende huishoudelijke artikelen. Kerkboeken, Surprises, Prentjes, Rozenkransen en Poppen van af de rijkste tot de minste soorten aan zeer voordeelige prijzen. mmsa mmm LI is geen melange van Gassen's Kunstkoffie, waartegen gewaarschuwd wordt. bevat geen Cichorei of dergelijke artikelen. is geen mengsel van diversehe sur rogaten. kan «lus door een ieder onderzocht worden. is aanbevelenswaardig, is geurig en zuiver van smaak. wordt gevraagd om hare deugdelijke kwa liteit. behoort in elk huisgezin thuis, is de volksdrank bij uitnemendheid. moet ieder Winkelier in 't belang zijner Clientèle verkoopen. is uiterst goedkoop, 30 cent per bus (i/-i) KG. wordt door meer dan 2064 winkeliers ver kocht. Op alle Plaatsen waar zij nog niet verdocht wordt, worden op zeer voordeelige conditiën Winkeliers gevraagd. Inlichtingen bij de Agenten en DE PILLEN zuiveren het Bloed on herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF s een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweron on Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KE ELPIJN, BRONCHITIS. VERKOUDHEID ©n HOEST* Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geen mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen S53 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoopers door de geheele wereld. in alle soorten in den boekhandel van W. v. d. MLWCKHOF-Sassen, Venray.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4