P. J. Scliellen-Verlieijen, M. Yerr Lamstraal, LINDNER €0, Dl HAAN'S BESCHUIT, cue ruims Keuze en lafe ami) ei. PBILKAABTIH. Men neme eene nroef. GOUDEN MEDAILLE zeer geurig en zuiver van smaak in blikken bussen ad f 0,25 fer U K. G., bus 3 ets. extra Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheten, Goedkoopste en VoordeeSigste Meststof. Thomas Phosphaatmeel. Wed. P. A. Boers, U niver seel-zuiveringszout f 0.50 P. R. Lutters Zonen, HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. Op nieuw ontvangen! VICTOR FÓNCK, Fabriek van Behangselpapier Charles CADET - Maastricht. ™'J.TnH°,r H H H PH w MACHINE OLIE w Eene ruime keuze van Gemaakte Kieederen Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch." VENRAAI Kleine Wittenburgerstraaat 2224, AMSTERDAM. Plavuizen, Steenkolen A. W. Pull rich's Marmeren Schoorsteenmantels Teekeningen L. Laudy, VENLO. Cement- en Gipsornement- FABRIEK 35, UTRECHT 35. GIPSORNEMTEN VENRAAI, Groolcslraat 69, Portland-Cement en Gips. De MTiziekbocle SiïUuitand Tijdschrift vssr Toaakim- stenssES en Vrienden der K-wiek. HOFSTRAAT, VENRAY. ri PAIN-EXPELLER T Verkrijgbaar bijG. Peters, hoek Zwahumakerstraat Jezuïelenstraat te Roei mond, d<oiwicn soliodc verkoopcis tegen ruim rabat worden gevraagd, en in een groot aantal plaatsen in Limburg en Noord-Brabant. Inlichtingen verkrijgbaar bij: A. VRRZIJL te Amsterdam. koffie lv 1 eeder- Ai aga zij 11 Alle BMiten KQSDEH es FSTTEH voor Haeren en Kinderen. Al deze goederen worden aan spotprijs ver kocht, en d /contant nog 5'pet. korting. MA\LFACHKE\i Buxkings in alle soorten, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, K leerstoffen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Bloemen, Veeren, Ruches «ji alle modc-Ariikiien. Eigen fabrikaat platte BedJen, goed voéren dicht 3,70 ets. Tijken, zuiver.veeren du lit, 5,ft) Wollen Peluwen met afgezette ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 - Gestreept Boezeroenen slof, echt in de wascli, 2 el breed Ü,3S Wit en rood Chamois, 6breed 0,30 Overtreksel®, rood en witte ruit 7/4 breed 0,30 Katoenen peluwen 2,"30 Randrokken in alle kleuren 2,50 - Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 0 cent per pond. Inlnndsch spek 39 zuiver stofrem. In alle soorten voorhanden aan uiteist lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan bj een an der en dan nog 5 pci. korting per gulden. IIORSTtegenóver de Markt. Onder Contrdle van het Rijksproefstation te Wageningen is van af heden te bekomen aan zeer vooc deeiige prij» bij Gezaagd en ongezaagd Eikenhout en gezaagd Wagenschot. Groote voora,-uitgezaagde Slavonische Eiken Rondklossen, die door gladde, blanke kwaliteit zeer zijn aan tc bevelen voor Kerkbanken, Meubelen en fijn Tim merwerk. ZEER BILLIJKE PRIJZEN. Station vciiray-Öostriiin zijn te bekomen beslc rootle en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste half zachte Lijnkoek en Lijn- ïueel aan concurreerende prijzen TE BEKOMEN BIJ W. V. D. MUNCKHOE-SASSEN. rm fpp; Ken geïllustreerd hnmlbaokjp gi met raadgcviiige Cfl Vü0r «llo ziekten, j Trat ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. gratis op franco aanvrage. lieSti'ooaid met Reims, April 1889. Keulen, Juni 1S89. Alleen verkrijgbaar te Venray bij «I. «5. II erSieiEgett. Grootestraat No\ 85. per drie maanden. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen,ontvangenpcrkwaï taal a f u.5u bij net eerste en vierde No. van de BAZAli eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste IIand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels Voor uioi-abom.oes op de BAZA~R.\s dc| prijs van het TIJDBCHRIh T VOORa FRAAIE HAM) WERKEN fO.lö PER J AI A A AD EX. Editiën van de Bazar /•L- - 1.501 - l.óü 6 nummers 6 6 6 met 0 gekl. pluten 3 geknipte patro. (3 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegenj verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse! men daarop duidelijk welke editie menj verlangt. Uitg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. VAN lioek GEI»!- en oudekerk^raat ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eischen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri kalen' Specialiteit in Cement-constructies. Alle mogelijke profilering in Ccmentsreen, als: afdekkingen voor gevels en topversie- l ingen, consoles, vazen, insignes, cartousehen, sluitstecnen, fries en p.ineelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, inontants en kronement.en voor kerk ramen, gootsteenon, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alles wat op bouwkundigen decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiozend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de 4 degelijk heid daat van gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij; er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting bekomen is. Onder Redactie der voornaamste Neder- landschè Toonkunstenaars. OiaiuisBmar orgaan voor ieder Nedcr- landscli Musicus of liefhebber der Muziek. Goedkoopste Tijdschrift. Men ontvangt gratis Muziek-bijvoegsels ten be drage van meer dan het dubbele van den Abonnementsprijs. Men abonneert zich voor Venray en Om- s/reken bij den Boekhandelaar: W. van den ML'NCKHOF-SASSEN die hunne boeken netjes, sterk en goedkoop willen ingebonden hebben bezorgen ze bij W. van den Mnnckhof-Sasseo. DB PILLEN zuiveren liet Bloed on horstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gozondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tf genezing van alle kwalen, oigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, HRONCUIT1S. VERKOUDHEID en OEST- for genezing van kliergezwellon en alle soorten van Huidziekten hee/t zij geen mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doo/.en van Is. li/td., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 25s. eo 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. „uk isounn sti.U" VRIJTHOF 12 en 13 I'itKFbrriile Keuze van BelianftNelpapierenvan af Huilenze* .iiHjkstc prijzen «o» «Ie Itijkalo Artikelen van de Voornaamste Huizen. behangselpapier PAPIEREN mot GOUD Specialiteit vr.n Fransche Behangselpapieren. Importatie ven üuitsche, Engelsche en Amerikean.che Behangselpapieren. r»T.ar.htif? Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décor», Prach sLambi,.s< Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. van af 8 rent de ro!. v«n af «O eont do rol. 2E rt LU h- n OU <et 1— CO M CC H u O H 3 <1 M A Koeliaar KAEP E TTEN" ▼au af de rolgende pidjztn: 5 el lang, 4 el breed f 8.7S. dl/* 3l 7.Ï5. 4 3 5.50. 3i> - - 2i/! 4.—. 3 - 21/2 - 3.50. BEDKLEEDJES van 75 cent, één Gulden enz., ens. in nlic soorten in den boekhandel van W. v. d. MUACKHOF-Sasscii, Venray. in prima kwaliteit uitmuntend geschikt ter smering van alle soort MachineriënRijtui genKarrenenz. Deze olie is vecB be ter en veel £oc«6Biooper dan Boom olie of andere smeerolie. Prijs per 1 liter 25 cents; bij party nog minder. bij V. FONCK. ANKER- 9 IS en BLIJFT het beste middel tegen: JICHT. RUMATIEK. AANGEZICHTSPIJNEN onz. Flesschen a 50 Cent.75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam en London E.C,

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4