Buitenland. Belgie Frankrijk JDuitscliland Engeland Spanje Amerika JNre(ji 'flanel. Gemengde Berichten Italië Oostenrijk irmk't voor liet ton uitvoer loggen on hurgelijkc moraal. Hij heeft bet proces Bou- vour do verzekering der naleving van de longer mecsk rii'k geleid, uit. do tcntoonsiel- i r.I ling een góed doel van hei succes weggedra- vast te stellen vonrsclmfuw 2e. Moeten er herhaalde Conferentiön gc-liouden worden van vertegenwoordi gers der betrokken Regeeringen, en elke taak moet dan aan die Conieren- tiëü gesteld worden j gen, on ongclioopt gelukkige vei kicziugen VOl \M)1 ven. Hot I l.id is van meöning oogei.'olik geschikt hoeft g« scheiden van een ministerie uitv; an k it verwachten. De Semaine médicale deelt de nadere bijzon- üei n«uen mede, betreliendo do sanitaire eon - tenue tusscnuu Duilschlaiid en België, inx ke do wederzydscne waarschuwing by hei neei- achen ran besmettelijke ziekten lil aaugien- zeude landsiieketi. Daarby is o. a. bepaald, dat de ziekten, waaromtrent aan de autoriteiten wederzijds WAarscuuwitig zal gegeven worden, zyn: Asi aiische ciiolera, typiius, febris lypoïdea, pok ken, roodvonk, besmettelijke aeeuiektc, ma zelen, dysenterie, besmettelijke giaiiuleuse oogziekte, kraamvrouwenkoorts, en in hel algemeen van alle epidcnuscu heej schondo be siueitciyke ziekten, zoo ook van bet voorko men van epizoóueu. Van al de genoemde ziekten behalve van cholera en pokken, waarvan hot eerste geval moet medegedeeld worden, bedoelt slechts mededeehng te geschieden als die ziekten epi demisch heeiscnen, Dysenteric w ot dl slecius dan vermeld, als do ziekte een kwaaduardi; karakter heelt. Zoowel 111 gevallen, waar de epidemie Op treedt in goincemou ver van de grenzen als daarby, moet de kennisgeving ommddelyk plaats hebben, rnits de besmette gemeente slechts in ©ene grensprovincie is gelegen. Do rechtbank van koophandel te Ant werpen hooft uitgeni..akt, dat de patrniienla bi ikant Coi vilain niet in s/aul is aan zijn geidelyke verplichtingen to voldoon. Er is nog een gruoie hoeveelheid patronen overgebleven, die onder de pumhoopen der verwoeste schil den zyn bedolven en deze zijn stilen aan den petroleumlmnduluar Rieth, wiens werkplaat seu, gelyk men zich herinnert, hij dw ramp vernield werden, als schadevergoeding toege wezen. Omstreeks 1000 mcnschen zijn mot hot ont graven daarvan bezig en ofschoon zij daarvoor 10 centimes per kilogram als loon krijgen, kunnen ze niet nah.te^-j,-tj en dan peijnn"» huis te. 1 sAia ?.'y if hiéVdoor verscheiden ongelukken, veroorzaakt. De po- ïtie heeft 1-1 patronendieven gevangen ge nomen. dat Constans het saciit om zich al te dal zijne spoedige 11 y wilde liever miemelijk zijn voor een volgend ministerie, dan ambigenooten te blijven dekken, die go- vucleude dat zij door hem gered zijn (bij de verkiezingen), hem daarvoor volstrekt geen dank weten. Ter beurze liep het gerucht dat er een weegevecht zal plaats hebben tusschcn den m. mstcr Tirard en den afgetreden minister Constans. - Een telegram uit Cotonon van 3 dezer meldt, dat de Fransche commandant Tirrillon Danomeysche troepen opnieuw ten noorden van Cutouon, heeft geslagen. 800 hunner zijn teiuggedreven met verlies van ltO douden en gewonden. De Franschen hadden een verlies van 3 gekwetsten. Zoo begint het ook aan de West-kust van Afrika te spoken. In hot armen-ziekenhuis te Parijs stierf dezer dagen een Pool, die voor geheel arm doorging. Na zijn dood bleek, dat hij een aan zienlijk vermógen naliet. Daarvan had hij f 500,000 bestemd voor ue oprichting van een Poolsche courant, welke levens in eenige an dere talen wordt geschreven; f 100,000 voor het slichten van een gedenkteoken ter erken ning van de weldaden, die Polen aan Frank rijk dankt en een groote som tot voortzetting van liet Poolsche woordenboek. Er zijn an dere legaten ten bedrage van f 170,000 en daarna schiet or nog een aardig sommetje over. uit- r hein Do regeering hoeft een nieuwe nederlaag geleden door de heikiezing van den bouiniigist Nnquet tot afgevaardigde van Parijs. De lieer Nnquet word, zooals bekend is, reeds in Octo ber gekozen, maar zyn verkiezing werd even als die van Laur, Rivist en zoovele andere boulangisten ongeldig verklaard. Reeds de vorige week werden laatstgenoemden bij eer ste stemming herkozen en thans heeft ook Na- quet bij do herstemming getriomfeerd. Hij kreeg 4-191 stemmen legen 3094 op zijn tegen stander, den heer Bourneville. Opmerking verdient dat dezo heer zich als oen heftig anti ciericaal opwierp, terwijl Naquet dc kerkver volging zoo scherp mogelijk veroordeelde. Het aiiti-clericalisnie heelt dus hij deze verkiezing een gevoelige nederlaag geleden. In den ministerraad heeft ecne woorden wisseling tusschen de ministers Tiïard en Con stans plaats gehad naar aanleiding van Tirard's voorstel tot benoeming van een eeist«n voor zitter van 't hof van casalie, welke betrekkin: is opengesteld door liet op pensioen stellen van Barbier, en Constans heeft loen onverwijld zijn ontslag genomen. Wat nu voorgevallen is, zegt Figaro, is de diuppel, die eindelijk het gl.is hoeft doen overloopen. Ook heette liet in de couloirs der Kamer, dat Constans besloten heeft af lo treden, om dat hij niet kon goedkeuren, dat Frankrijk deelneemt aan de conferentie te Berlijn. De opvolger van Constans is .-pocdig gevon den. Bourgeois, afgevaardigde vau liet arron dissement Cnalons-sur-Marne, heeft ue porte- lcuille van binnenlandsehe zaken aanvaard Hij was vroeger ondersecretaris van staat bij Jict departement van openbare werken, vervol gens prefect van politie en daarna in het Ka binet-Floquet onder-secretaris van staat voor binnenjandscho zaken. Hij is van de richtin uei- radicale partij en een voorstander der nf- j schaffiug van de hegrooti-ng van eeredienst. Figaro ziet in de aftreding van Constans den nabijzijnden dood van het ministerie-Ti- rard. Constans is misschien met bijzonder nruwgezet geweest omtrent de wettigheid der door hem gekozen middelen. Maar dat ligt nu eenmaal in de traditie der nieuwe staatslieden, die nooit bestuurd hebben naar de regelen der I)e uitslag der tot dusver bekende 120 her stemmingen is dat gekozen zijn 10 conserva tieven, 4 van du rijks-partij, 20 nationaal- liberalen, 13 centrum-partij, 43 Duitsch-viij- zimiigen, 14 socialisten, 3 wellen, 7 democra ten, 2 anti-semieten en 2 Polen. De Meiwet, die de Jesuieten verbande, is nog geen dooJe letter. Zaterdag, löFebiu- ari, weiden twee paters Jesuieten, die eeno missie zouden geven te Kosten, 111 de provin cie Posen, door iie gendarmes gearresteerd en over do grenzen geleid. Té Queeiistown is van Vancouver Eiland bericht ontvangen, dal aldaar zijn aangekomen drie Engelsehon, schipbreukelingen, van het onbewoonde eiland Ban Alessauuro, waar zij I .,-r W'iiV-1 L-t-.U-n, - gt\^ l Ameitkaansclie schip Wanderer. In October 1335 namen zij passage aan boord van het Japausche schip AJalsuo Marievan liadukatc naar Amonian. In de Straat van Essugarn werden zij door een orkaan beloopen en het vaartuig dreef 80 dagen huiten koers, totdat liet strandde op genoemd eiland. Vijf schepe lingen verdronken. De Btdgaarsehe rejzeeiing, zoo wordt uit Sofia aan de Pol. Currcsp gemeld, heeft (in een brief van S'anihulofl'aan den grootvizier) aan de Porie doen Yregen of niet de tijd geko men-is om Bulgarije te erkennen als gevestigd vorstendom, met de oimseiking dat Rusland en Turkije telkenmale Bulgarije erkennen, als Bulgaiijo de coupons, zyner schuldbrieven betaalt, doch lei stond ikjarna weder don toe stand te Sofia als voui loopig willen beschouwd hebben, tot wedeiom de tijd vail betalen is gekomen. De raadkamer van het hof van cassatie te Madrid heeft termen gevonden, om tegen graaf Benomar, beschuldigd van als gezant te Ber lijn hem toevertrouwde geheimen verklapt te hebben en voort to zijn gegaan mot li oefenen zijner functie, nadat de regeering aangeschreven had de" zaken van het gezant schap aan een ander over te dragen, de ver volging voort te zetten. De Standard meldt uit Lissabon dat do koningin van Maputa, bezuiden de Delagoa- baai, een buitengewone missie naar Lissabon zendt, die reeds onderweg is. Die koningin die over dertigduizend krijgers beschikt ducht, een inbezitneming van haar land door de Eu- gelschen, daarom roept zij een Portugeesch besciiermheersclu.p in. In de couloiis der Kamer van afgevaardig den te Washington ontmoetten elkaar de hee- ren Taulbee en KineaiJ. De eerste is gewezen algevaardigde van Kentucky; de andere coi- respondent der Louisville Times. Taulbee haatte den journalis^omdat deze steeds zijne dwaasheden en ergernissen in het licht had gesteld, sprak hem onbeleefd aan en trok hem bij dei: neus. Kinca'fïf haalde daarop zijn re volver uit en schoot zijn belecdiger door het hoofd. De gekwetste verkeert in hoogst zor- gelyk-en toestand. DoVmoordenaar is aange houden. De kroeg. Omtrent de ramp to Prescott verneemt men nader, dat de opzichter hij de waterwerken bij het doorbreken van den dam in allerijl een boodschapper zond naar liet dal om de bewoners te waarschuwen. De man legde echter aan" Ijy oen kroeg, en zoo ho rdikte liet bericht zijn deel niet. Nu zond de opzichter een tweede boodschapper, toch toen was het te laat. Juist toen hij liet lage land bereikte, werd hij dóór den yloed achterhaald en verdronk. VENk..„. ';o Maai Door de maréchaussees uit Maastricht werd Woensdag in de gevangenis te Roer mond overgebracht de 23 jarige P. J., agent der Maatschappij van onderlinge levensver zekering, gevestigd te Amsterdam, wonende te Helmond, verdacht van valschheid in ge schriften teiiebben gepleegd. Ilij werd op ver zoek der Ned.-regeering uit Belgie, wer- waarts hij do wijk had genomen, uitgeleverd. Gisteren heeft het gerechtshof te's Bosch ui'spraak gedaan in zake tegen L. B., 38 jaren, landbouwer, wonende te Meijel, appelant van een vonnis der recht bank te Roermond, hem schuldig verklaard aan hel door lichamelijk letsd voor een ander en vooroor- deeld tot 3 maanden gevangenisstraf, met vrij spraak van hetgeen hem meer is ten laste ge legd dan bewezen is verklaard, alsmede tot betaling eener schadevergoeding van f 149.88 aan de beleedigde partij. De influenza zal thans, op hare reis door dc wereld, weldra weder de streek hebben boreikt van waar zij ia uitgegaan, zijnde het noordelijke gedeelte van Siberië. Volgens do laatste berichten was zij namelijk uitgebroken te Badsü, aan de noordkust van Noorwegen, alwaar 40 personen or door waren aange tast, terwijl zij vandaar langs do Poolzee in oostelijke richting voortging. Een lieerboer in Gelderland vond op een morgen een zijner koeien dood in den stal. Daar het dier niet ziek was geweest, maar schuld veroorzaken van '/.waai ^00r eon toeval gestikt was, weid het naar den slager gebracht en aan den buik gehangen. Daar wachtte liet nog slechts op de keuiing van den veearts en het door de commiezen aan te brengen loodje aan zyn staart, om vor- kocht te worden. De commiezen, een paar slimme heertjes, kwamen, de koe werd voor f 40 aangegeven en dat was den heeren, zooals ze zeiden, vol maakt goed. 's Middags zouden zij tcrugkee- ren, om het goedkeuringsmerk aan te brongen. Dech daar kwamen zij 's middags aan, die slimraerts, met een grooten wagen en een koopman; het beest was te laag uangegeven naar hun zin, daarom hadden zo maar vast 't oces-verbaal, eon kwitantie en de noodigo duiten meegebracht, en de eigenaar had slecht* te teekenen, om zijn koe te zien wegvoeren. De eigenaar gaf toe, nam de 40 gulden ui ontvangst, maar gaf tegelijkertijd het bewijs over van den veearts, die het beest voor ge bruik ongeschikt verklaarde. Nu moesten de heeren commiezen de zoo urig verlangde, tamelijk goed betaalde koo in den grond stoppen en moesten den slager de huid afstaan, oin diens terrein daarvoor te mogeu gebruiken. Op den jaardag zijner kroning begaf Z. H. de Paus zicli om lO uur uit zijne vertrekken naar de Sala dei Paramenti, veigezeld van den geheelen hofstoet. In die zaal waren de kardinalen vergaderd. De Paus. zijn vol or naat hebbende aangetrokken, schreed in plech tiger optocht naar de Sala Ducale, waar hij plaats nam op de Sedia gestatoi ia. Hier wa ren behalve andere kathholieke vreemdelingen ook 7U Indi.men (Roodhuiden) tegenwoordig. De Paus zegende hen allen, en werd nu door de Sala Rcgia naar de Sixtijnsche kapel ge dragen. In alle zalen en vertrekken van liet Yalikaan \erdrong zien de menigte, die toe gang had kunnen verkrijgen. In dc Sixtijnsche kapel zette de Paus de driekroon op. Kuidi naai Melchers droeg de Hoogmis op. Voor zijn terugkeer naar het paleis deelde Loo XIII aon alle aanwezigen den pausolijken zegen mede. Op hot Si. Pietersplein werd de orde niet verstoord. Er had een talrijke politiemacht post gerat. De kaïdinalen en andere prelaten bij zich ontvangende en antwoordende op het adres dat tot hem gericht was, zeide Leo XIII dat. hij zijne gebeden zal omhoog zonden, opdat God aan de Kerk de vrijheid en onafhanke lijkheid geve. Hij voegde er bij, dat bij in zijne jongste encycliek de beginselen van liet familieleven en van het staatkundig Jeven heeft nedergelegd. Thans zal hij de sociale questie behandelen. Zij, die het ge/.ag hebben moeten die questie met alle krocht helpen op lossen vooral door middel van de school en de ditlkpers. Hij zal tot aan zijn dood hiertoe werkzaam zijn en zich door geen hinderpaal laten terughouden. Volgens de Standard heeft de gewezen kei- zei* ran Brazillië, Dom Pedro, van het Oosten rijkschc hof (ie uitnoodiging ontvangen, zich in het keizerlijk palcis te lletzendorf le vesti gon. Volgens andoren komt de gewezen keizer er echter slechts eenige weken van den zomer doorbrengen. Z. D. II. Mgr. Boerraans, Bisschop van Roermond, heeft benoemd tot pastoor ie Epen den weleerw. heer J. W. H. Zaunbrechers, thans rector te Weiten, (Heerlen) en tot rec tor ic Weiten, den wcleerw. heerP. M.J. Reinartz, tot dusverre kapelaan te Spekliol- zerheide. Maandag avond hielden de leden van het landbouw casino te Lottum hunne gewone vergadering, waarbij ook belangstellenden niet leden werden toegelalon. In deze vergadering heeft de heer Boel, pro vinciale districtsveearts te Venray, eene le- gehouden. Na eene zeer schoono inlei ding, nam ZEd. tot onderwerp: «verpleging van het rund in en na den draehttyd en het verwerpen der vrucht." In deze even belang rijke als boeiende rede, die ruim een uur duurde, werden den veehouders een aantal leerrijke wenken gegeven, zoodat dan ook het talrijk pu'dick noogst voldaan en met den wensoh. dat genoemde heer Beel meermalen als spreker in hun midden optreJe, huis waarts keerde. Ondanks do strenge vorst was de vee markt to Vcnlo jl. Maandag buitenverwach ting goed bezocht. Aangevoerd waren 117 p.iardcu en 1G3 stuks hoornvee. Uitgegeven waren 185 premienummers. De prenticn vie len ten deel aan Haenen, Venlo Vosl eek, Heidon; Haenen, Venlo; R. P. Stsogs, Tege- len; Van Rijn, Venli?; W. Gcurts, Bracht (Piuisseu); Hermans,- Y*-nlo: J. Hendriks, Swaltnen; M. Keizei', Grubbenvorst en Ebus Hazewind, Venlo. De vijftienjarige jongeling II. T., wo nende tc lïroeksiitai d, is door de Arrondisse- nients-Reclitbank van Maastricht tot 0 weken gevangenisstraf veroordeeld, wegens twee diefstallen, waarvan een met inbraak in de kerk aldaar. Er zijn geene verzachtende omstandigheden, wegens den leePijd, in aanmerking genomen, wijl iu de publieke zitting de aangeklaagde door zijn antwoorden bewezen had, met oor deel des onderscheids gehandeld te hebben. Voor bet kaptougereeht te Roermond zal op 19. dezer worden behandeld de zaak contra den Eerw. Overste dor paters Cnmi- lianen aldaar, betreffende den bouw eener muur om don tuin van liet klooster aan den kapellerweg, Dinsdag vond men den jager W. Van den Hoff, te BochoHz, dood in zijn kamer. Zijn hoofd was door een schot verbrijzeld. Den ZeerEerw. heer pastoor van Noor- beek is door een beroerte getroilen. Zijn toe stand is zorgwekkend. Bij den raad van Nijmegen zal een voor stel in behandeling komen, om het groote Rivierbadhuis met eene afdeeling voor beta- lenden uit te bereiden, waardoor men in staat gesteld zou worden, om het bestaande Bad huis met kleerkamers en de twee zwembassins geheel voor on vermogenden en liet garnizoen te bestemmen. De kosten daarvan zijn begroot op pl.-m. f 18.000, Zaterdagmorgen, bij bet aankomen van den sneltrein uil België om 8,27 te Roo/.en- daal, bevond zich m een coupé le klasse het lijk van den heer F. H. V., U -l. ambtenaar met verlof. Do zoon van den overledene met zijno echt- genoole waren hein tot Marseille tegemoet gereisd zij moesten echter tot iiun leedwezen in Antwerpen reeds constateoren, dat hun vader was overleden. Bij onderzoek is gebleken, dat de overledene lijdende was aan leverziekte. liet lijk is daarna gekist, in een afzonder lijke wagen, per trein naar Amsterdam ver voerd. Ken inwoner van Ooijen heeft onder Alphen aan de Maas een steenarend van li meter vlucht levend bemachtigd; liet dier maakte sin-is eenigen tijd onder duiven, kip pen enz. eene groote slachting. Door t.\vee commiezen, zoo meldt men uit Breda, is Dinsdag nabij het Duilenhuis een partij gesmokkeld zout in beslag genomen Dc smokkelaars werden door de ambtenaren herkend, zoodat zij hun straf niet zullen ont- loopfin. De minister van binnenlandsehe zaken brengt ter algcmeene kennis dat in de maand Mei of Juni e. k. gelegenheid zal worden ge geven tot het afleggen van de practische exa mens van apotheker. De heer Keuchenius. oud-minister, beeft de cundidatuur voor de Tweede Katner aan genomen in het kiesdistrict Goes. Tot directeur der gnstfabriek te Grav is benoemd de heer L. Bronkhorst, thans werkzaam aan do gasfabriek te Nijmegen. Alweer een nieuwe ziekto in zicht. Bou logne aan zee heeft het voorrecht, het eerst er door bezocht te zijn. Eiken dag werden meer dere personen er door aangetast; geheel gezonde lieden worden eensklaps door zichtsverblinding aangetast; zij vallen neer, men brengt lien in een naburig huis. en een kwatier later zijn ze weer geheel hersteld. Zooals men ziet is deze soort influenza of nonna meer onaangenaam dan gevaarlijk niemand maakt zij serieus ziek; men vraagt zich af, waaraan deze nieuwe epidemie is toe te schrijven, die door geen wetenschappelij ken naam nog gedoopt is. Te Veenendnal waren een paar kinderen tusschen schooltijd in het schoollokaal aan het spelen. Een vail lien had het ongeluk den ander met een gloeiende kaclielpook in liet oog te stooton. Het gevolg was dat de tienja rige knaap oumiddelijk naar Utrecht moest worden gebracht om door een oogheelkundige te worden behandeld. Een drietal moedige spuitgasten hebben Zondag avond bij e»n brand in de Wijnstraal te Rotterdam een kind gered. Daar het bovenhuis door de straatdeur niet bereiken was, moesten /.ij door de brandende kamer hunne weg nemen. Niet. alleen liet vuur maar ook de verstikkende rook maakte de zon tocht gevaarlijk. Moedig echtei drongen zij vooruit en begaven zich naar hoven, op handen en voeten kruipende over gangen en portalen, en zoekende naar deuran, die toe gang tot dc kamers gaven. Herhaaldelijk moesten zij terug, om lucht te scheppen. Zij hoorden een kind hoesten en kuchen en dit overtuigde hen dat zij niet nocdeloos hun le ven in gevaar hadden gebracht. Op dat hoes ten en kuchen afgaande, vonden zij in eene achterkamer het kind. De redding geschiedde geheel zonder hulp middelen, als rookhelmen enz. daar deze op dat oogenblik ontbraken. Jan!" zei dominó, »de drank is j.ou grootste vijand?» Ja, dominé?" zei Jan, -en daar er geschre- en slaat, dat men zijn vijanden moot liefneb- bcn, houd ik de borrels iu waarde". Er staat geschreven," zei dominé ernstig en niet minder gevat: «hebt uwe vijanden lief, maar nergens staat, dat j.e ze opslokken moet." Een haarkundige heeft een sludie ge maakt over de nationaliteit in den baardgroei en daartoe duizenden gebaarde koppen met elkaar vergeleken, l)e oude Fransche vorm van de imperial of Henri Quatre is thans iu -ankrijk als de ineest algemeens vorm vei la ten. D» meeste Franschen dragen nu den ge- heelen baard, maar -/.eer kort geknipt en dan. twee punten aan de kin. De Russen en de Duitscliers dragon volle bnaiden, gewoonLyi; met een. scheiding aan. de kin. De typische Araeriknansche sikbaard van. Uncle Ram is bij de Yankees tegenwoordig niet meer de nationale dracht. De meestem dragen nu uilsluitend een knevel en bet overi ge gezicht kaalgeschoren. Het Engelsche type is een kleine,, kort go- knipte knevel met vierkant geknipte punten.. In zuidelijk Europa, althans 111 Spanje en Italië b. v., ziet men,, hetzij volkomen baarde- looze gezichten of anders kleine knevels en, een sikje vlak onder de lip. In Nederland draagt men volle baardenv scliippershanrdentochtlatten,, valsclie baar den, knevels, geen baarden, enz, enz. Toen do Angelen en Saksers in Engeland kwamen, droegen zij, als nlle Gcrmaanschfr stammen, volle baarden; maar bij de invoe ring van het Christendom werd liet voor de geestelijken verplichting zich te scheren, even als toen reeds gebruik was bij do geestelijk heid in andere landen. De geschiedschrijvers noemen bet ten der meest tiranieke wetten van Willem den Veroveraar, die de Engel- schen verplichtte hunne baarden te verwijde ren. Men beweert zelfs, dat velen liet land verlieten, alleen omdat zij dit zoo onaange naam vonden, 't Was dan ook een inbreuk op alle persoonlijke vrijheid. In een parlements- zitting van 1447 werd John Talbot, toenmaals lord-luiieimnt van Ierland, officieel beslist, «dat elke Ier zijn bovenlip moest sclieeren op poene van beschouwd te zullen worden als een vijand van Ierland". Die wet werd eerst onder Karei I opgeheven, na 200 jaar te hebben be staan. In den nieuweren tijd zijn nog wel derge lijke bepalingen bekend, maar alleen voor liet leger. Men denke maar aan Frederik den Groote, Napoleon I, en zelfs in onze dagen aan Boulanger toen hy nog minister was. De keizer van China als politieagent Het schijnt dat de jonge keizer van China er van houdt, op liet voorbeeld van den be roemden kalief van Bagdad, Haroen-al-Ra- schiu, incognito door de straten van zyn hoofdstad te wandelen, wat gemakkelijk is in een stad van drie milioen inwoners, waar de photogrnpliie onbekend is. Men moet nl. weten, dat in China de dieven zoowel als dc bedelaars eene bijzondere, zeer goed georganiseerde klasse uitmaken, en dat het slachtoffer alleen liet recht heeft, zich tegen zijn aanvallers to verdedigen, en dat iedereen, die het te hulp komt of maar waar schuwt, aan de wraak der dieven is blootge steld.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2