Weekblad ea ^oviivui)A(jr 8 MAART ISÖÖ, ELFDE JARGANG. No. 10 Uitgever: W. VAN DEN Ml'NCKHOF-Sasscn. Doze Courant vers (Lijnt iedercn Zaterdag. De herstemmingen ELIGIUS DE ORGANIST. S<and «lor $9am>. V.M. 6° Donderdag. L.K. 14° Vrijdag. N.M. 20® Douderdag. E, K. 28® Vrijdag. Sland «lor Zon. 5, 10, 10, 22, 28 Jan. op 0.40; 0,30; G. 10; 2; 5.4S; v in.; onder 5.45, 5 53, 6. 3, 0.40; 0.24. nJa Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Adverlentièn: Tan 15 rojrela 30 c. elke regel meer g Ci groote letters en rignetten naar plaatsruimte. Adreiteutiéri, Smaal geplaatst, worden tlmaal berekend. dvertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag 'vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau «Peel en Maas" te Venray. voor den Duitschen Rijksdag zijn over het algemeen in denzelfden geest uitgevallen als do verkiezingen, dat wil zeggen, dat zij de nederlaag van het Carlell voltooien en daarentegen den voottgang van de sociaal-demo cratie bevestigen. Te Berlijn behaalden in al de vier kiesdistricten de Duitsch vrijzinnige candidaten de overwinning, evenwel niet door eigen kracht, maar rnet de meest verschillende hulp. In het eerste kiesdistrict, waar de dich ter Trager tegenover den conserva tieven advocaat Zeidler stond, hielpen de sociaal-democraten om aan eerst genoemde do meerderheid te verzeke ren. In de overige drio districten kregen de Duitsch-vrijzinnigen hulp van de nationaaUiberalen tegen de sociaal-democratische candidaten. Voor al in het tweede district van Berlijn, waar daags te voren nog zeer gevreesd werd, dat de sociaal-democratische boekbinder Janiszewki het winnen zou van prof. Virchow, was do strijd levendig. Daar stemden op het laatste oogenblik nog vele conservatieven voor don Duitsch-vrijzinnigen Virchow en redden daardoor zijn mandaat. In het algemeen kwamen er bij de herstemmingen vele verrassingen voor, ook in de provinciën. Zoo werd te Breslau de schijnbaar verzekerde ver kiezing van den conservatieven opper- president Sejdewitz overhoop gewor pen doordien de socialist Tutzauer zegevierde terwijl in het tweede dis trict van Breslau geheel onverwacht Feuilleton. De jichtige, aan de eene zijde gedragen door zijne kruk en aan de andere door den krachtigen arm van den kamerdienaar, strom pelde ook zoo spoedig als het hem mogelijk was, de kamer uit, luide zijne kwalen ver- wenschende, welke hem het gebruik van zijne ledenmaten benamen. Maar nog langzamer dan hij. ging een laatste lid van het muziek gezelschap naar benedenhet was de heer met het ziekelijke en vriendelijke gelaat en den gouden bril. Hij bleef op bijna iedere tre de van den trap staan en scheen op Eligius en Dasson te wachten, die, minder om van den heer des huizes afscheid te nemen, dan wel om de anderen, die zoo ontzettend veel haast schenen te hebben, eerst te laten altrek- ken, nog wat vertoefden. Ik wacht op u, jongmensch, sprak hij, Eligius bij de hand vattende, toen deze hem voorbij zou gaan. Er was hierboven te veel opschudding en te veel volk, dan dat ik u liet genoegen, hetwelk gij mij door uw overheer lijk spel verschaft hebt, naar behooren had kunnen betuigen. Woont gij in Parijs, ofzijt gij hier slechts voor eenigen tijd? Ik woon in Parijs, mijnheer. Sinds lang? Sedert ongeveer zes maanden. een Duitsche vrijzinnige, redacteur Vollraih, den socialist Kuehn sloeg. Stettin en Rostock kozen vrijzinnigen, Koningsbergen socialisten. Tot hiertoe wonnen de vrijzinnigen nog 16 a 18 plaatsen bij de herslemmingen. Met dien uitslag der herstemmin gen voor oogen vraagt men zich thans af wat Bismarck doen zal. Sedert lang was er sprake van on- eenigheid tusschen hem en den keizer over de stappen, door den laatste in zake de arbeidersquaestie gedaan, en het heette dat Bismarck slechts den uitslag der verkiezingen afwachtte om een beslissing te nemen. Het is echter slecht te gelooven dat hij den keizer thans alleen voor de moeilijk heid zal laten zitten, alleen omdat deze in het arbeidersvraagstuk een anderen weg heeft willen inslaan, dan de kanselier wenschelijk achtte. Üat het bij de verkiezingen voor de regeeringen zoo treurig is afgeloopen kan toch niet aan de politiek des keizers geweten worden; deze is nog van te jongen datum om zulke ver strekkende gevolgen te hebben. Eu veeleer is de uitslag het rechtstreek- Soho L'ftSllltïiat ,-oj, ,lp .U,.-' jaren door Bismarck gevolgd en waar mee de keizer thans sedert kort ge broken heelt. Hoe het daarmee zij, hij zet zijn zijn pogingen tot oplossing ran het arbeidersvraagstuk met ijver voort en woont onvermoeid do zittingen van den staatsraad bij. In de zittingen der afdeelingen heeft hij tot dusver al de werkzaamheden als voorzitter waargenomen, maar ten slotte toch gezegd, dat hij volstrekt niet beweer de bot geneesmiddel te zullen vinden voor allo maatschappelijke kwalen. Bestrijdt gij, mijne hoeren dus moet hij ongeveer bij de sluiting dei- zitting van li. Vrijdag gezegd hebben Er ligt in uw talent iets zoo waars, zoo diep gevoelds en tevens zoo ongemeens Gij zijt uit het Zuiden van Frankrijk, niet waar? Ja, mijnheer. Uw tongval verraadt zulks. Hoor eens! het zou mij veel genoegen doen, u weder te zien, wat met u te praten en vooral u nog eens te hooren. Gij boezemt mij eene bijzon dere belangstelling in. Die beschroomdheid, die zal ik het zeggen? die kinderlijke eenvou digheid! staat u bij uitmuntendheid goed! Komaan! ik wacht u aanstaanden Zondag raiddag ten eten. Och 1 mijnheer, dat is volstrek onmoge lijk, zeide Eligius tot achter de oorea rood wordende. Onmogelijk!.... Hebt gij soms aan ie mand verplichting of.... O neen, mijuheer, maar Welnu? dun blijft het zoo afgesproken: uw vriend is hieronder ook begrepen, ver staat gij? Brunei, Tavanueslraat, No. 53, ten zes ure. Toegestemd, niet waar Ach! mijnheer, ik bid u... Geouc uitvluchten die neem ik nimmer van mijne vrienden aan en beschouw u beiden als zoodanig. Tot wederziens, heeren En zonder hun den tijd te laten, nog eeni- ge verontschuldigingen bij te brengen, wipte de heer Brunei luchtig de trappen af, de beide vrienden in de grootste verbazing over zijne uitnoodiging achterlatende. Dasson kon niet genoegen zijne vriendelijkheid en zijne voor name manieren prijzen en Eligius zelf kon zich in weerwil van den tegenzin, welken de we reld, hare gezelschappen, haie partijen en ha- de onder het publiek verspreide mecning, als w. ion wij hier bijeen gekomen om zoo iets van een geheim tot genezing van alle sociale nooden en gebreken te ontdekken. Wij heb ben ons op rtjpelijke wijze moeite gegeven om middelen te vinden ten einde menige zaak te verbeteren en de grenzen der mogelijkheid te be palen, tot welke de maatregelen ter bescherming var/-"de arbeiders kun nen en mogen gaan. Ik hoop, dat er uit uwe beraad dagingen iets goeds zal te voorschijn Komen. Verder verzocht, de keizer de leden van den staatsraad dien avond bij zich op een souper. Maar wat nog meer de aandacht trok was, dat hij tegen Zaterdag l>Windthorst bij zich ten eten noodigde. De leider van het Centrum is te i gevolge der jong ste verkiezingen v.i van de talrijke adressen van geluh vensching, die hij uit Rijnland ontving, een politiek per soon van bijzonde' gewicht gewor den. En de uitmx Jiging des keizers die in de diploma'eke kringen druk besproken werd fi^oet dan ook al gemeen de me ;F veld winnen /lot <i/-» -7. i^katnonono uctl trum wil maken tot de spil, waarop de nieuwe regeeringsmeerderheid draai en moet. Hierbij verdient nog in het oog gehouden te worden, dat in den staatsraad, met welke de keizer de arbeiders-quaestio bespreekt, twee katholieke bisschoppen zitting hebben benevens den eerw. heer Lintz, voor zitter der katholieke vereeniging »Ar- beiterwohl." Ook vinden de jongste maatregelen des keizers juist bij de katholieke arbeiders de warmste in stemming. Door een werklieden verga dering te Breslau werd dezer dagen het volgende telegram aan den keizer gezonden «De werklieden ten getale van vier re muziek hem inboezemden, niet onthouden te erkennon, dat de heer Brunei zich zeer voorkomend en beminnelijk ten zynen opzich te gedragen had. VS. Eligius had zich weder mot lust en ijver op zijne studiën toegelegd. Zoo bracht hij de week door. terwijl alleen bij het herdenken aan den jongst verloopen Maandag eene don kere wolk zyn gelaat overtoog en hij oen poos met studereon moest uitscheiden. Eeno onge steldheid van zijn oom had hem van het we- ke'ijksche middagmaal verschoond en toen hij des Zondags morgens ontwaakte, dacht hij er met eene ware hartsklemming aan, dat do dag reeds daar was. waarop hij hij den heer Brunei die hem bijna niet meor dart als een denkbeeldig wezen vo >r den geest stond, moest gaan eten. Ten vijf ure kwam Dasson b:j hem. Of schoon de jonge dooier niet, minder dan een pronker was. had hij zich evenwel voorgen >- mon, om zijn vriend in het kleeden behulp zaam te zijn en zooveel mogelijk partij te trek ken van Eligius overigens tamelijk slecht voorziene garde robe. Er waren daarenboven niet vele schikkingen te maken. Eligius was nog in den rouw over zijn vmler; do goede Dasson stelde zich dus te vreden om, voor kapper spelende, Eligius haren zoo not moge lijk to kappen; hij trok en schikte zoo lang aan zijn halsboordje en zijn das, tot bet einde lijk naar zijn zin zat en hem nu met een zeker welgevallen van hot hoofd tot de voeten be schouwende, om te zien of er niets meer aan duizend vereenigd en deel uitmakende van de katholieke, evangelische cn andere vercciiigingcn, die trouw zijn aan de monarchie, verzoeken Uwe Majesteit de uitdrukking hunner diepe cn eerbiedige erkentelijkheid te aan vaarden voor het edel besluit, dat zij ten aanhooren der wereld in hare tweo voortreffelijke rescripten heeft kenbaar gemaakt; namelijk ijverig te werken aan de ontwikkeling van do welvaart der werklieden. Zij smeoken God dat Hij Uwe Majesteit en het keizerlijk Huis zegene. Zij beloven in het tegenwoordige en de toekomst trouw te blijven aan huu koning en keizer en aan het rijk." Voor dc arbeiders-conferentie die den 15en Maart te Berlijn zal bijoen- komen, is het volgende programma opgemaakt. A. Regeling van den arbeid in mijn onderneming le Moet het werken onder den grond verboden worden a. voor kinderen bo neden een 'bepaalden leeftijd; b. voor vrouwelijke personen? 2e Moet voor mijnen, waar dc arbeid f,.r K'y «$-'!'»* re'.'.{i i'O.r \i -J...-'- heid gepaard gaat, beperking van uón duur van den arbeid in de gangen wor den ingevoerd 3e Is hot in het algemeen belang mo gelijk, om de regelmatigheid der voort brenging van steenkolen te verzekeren, den arbeid in steenkolenmijnen te onder werpen aan een internationale regeling? B. Regeling van den Zondag sa) beid. le. Moet arbeid op Zondagen als re gel, en met uitzondering van gevallen van nood, verboden worden? 2e. Welke uitzonderingen moeten, in het geval van het uitvaardigen van zoo danig verbod, toegelaten worden? 3e. Moeten deze uitzonderingen bij internationale overeenkomst, bij de wet liem ontbrak, sprak bij hem mood in on maan de hom aan de schroomvalligheid weerstand te bieden, welke hem in dat beslissende oogenblik meer dan o«»it overmeesterde, en na lang talmen, schikken en plooien togen zij ten laatste op weg naar het huis van den gastheer. Uitmuntendzeer goed riep de heer Brunei uit, toen de kamerdienaar de hoeren Dasson en Castelnau aandiende dat zijn nog menschoii van hun woord, dat doel m:j p'ci- zier! Komt binnen, heeren, komt binnen In den tusschontijd, dat men opdischt, zullen wij, als gij het goed vindt, in bot vertrek mijner ochtgenoote gaan, otn u aan haar voor te stellen. Het zal ons zeer veel eer zijn! ant woordde Dasson. Eligius had ook den mond geopend maar hij sloot dien weder, niet good wetende, wat hij zou zeggen. Er was in de vertrekken, welke zij doorgingen, zulk eene verfijning van pracht on weelde, met goeden smaak voreenigd zichtbaar, dat do jongelie den er verbaasd over waren. Ofschoon het een gure dag was, onderhielden onzichtbare ver warmingstoestellen in al de kamers eeno aan gename en zachte warmfco. Overal lagen don zige, kostbare tapijten, welke het geluid hun ner schreden geheel verdoofden en eindelijk, traden zij een allorliofst klein vertrekje bin nen. dat men onverschillig met den naam van studeervertrek, kleerkaraer of oranjerie had kunnen bestempelen. Een rijk ingelogde kap tafel, waarvan de spiegel ra eene kunstig go- beeldhouwde lijst gevat was, stond naast een schilderezelop een cuineesch verlakt tafel- i tje lagen boeken en dagbladen; in eeno;» hoek i of bij do administratieve!! maatregel worden vastgesteld C. Regeling van den kinderarbeid. Ie. Moeten de kindoren tót aan ecu bepaalden leeftijd worden uitgesloten van ind'istrieolen arbeid 2e. Ho i inoct dc leeftijd, tot aan wol ken dio uitsluiting zal plaats bobben, vastgesteld wonion? Voor allo nijver- heidsstreken gelijk, of verschillend? 3e. Welke beperkingen van den ar beidstijd en van do soort van artei' moeten worden ingevoerd voor de kir. deren, die tot indu stricelon arbeid too gelaten worden? I). Regeling van den arbeid van jongt personen. le. Moet do industrieele arbeid van jonge personen, die den kinderleeftijd te boven zijn (12 jaren), aan beperkingen worden onderworpen? 2e. Tot aan wolken luefiijd moeten er beperkingen gesteld worden? 3e. Welko beperkingen moeien voor geschreven worden. 4e. Moeten voor de afzonderlijke tak ken van nijverheid afwijkingen an de algemeens voorschriften toegelaten wor den? !v-r'-' fjup.A'flriSf wclijke personen lo. Moeide arbeid van gehuwde vrou wen, overdag of s nachts, beperkt wor den? 2e. Moeten voor dien arbeid in do industrie voor allo vrouwelijke personen (vrouwen en meisje) zekere beperkin gen worden gesteld? 3e. Welke beperkingen verdienen in dat geval aanbeveling? 4e. Moeten voor enkele takken van nijverheid afwijkingen*van dealgemecuu voorschriften worden toegelaten, en voor welke? F. Uitvoering der overgekomen voor schriften. ie. Moetoner bepalingen worden ge- stond eeno guitaro tegen een borduun-aain aan, en boven de divan, waarop mevrouw Brunei naast bare moeder zat. spreidden zeldzame, uilhoemschc, hoog opgeschoten planton h.iru met bloemen beladen takken uit, terwijl op langs do wande met smaak nangobrachto consoles heerlijke razen prijk ten, waarin insgelijks prachtige bloemen groeiden, zoo dat het geheel eeno onnavolg baar scliildorathtige mengeling van klcuten opleverde, waarop het oog aangenaam ver poosde. De dames stonden half op, toen de heer Brunei haar zijno gasten voorstelde. Men wisselde eenigo plichtplegingen; m dien tus schen lijd kwamen er drio nieuwe gaston. Nu zijn wij vopaljig. sprak Brunei. Ik zou gaarno si on, dit gij u bij mij volkomen te huis gevoehlot, mijnheer Castelnau, daarom ontvang ik n /.onder complimenten. Faulin, ging hij voort, zich tot een der nieuw nnnge- kom men wendende, het is voornamelijk aan tt, dat ik dit jongmensch wilde doen hooren; o! ik bon nieuwsgierig naar den indruk, welke zijn spel op u zil maken. Is mjjnheer pianist vroeg Paulin. Noen, mijnheer, antwoorde Dosson, hy is organist; on zijn spel ia zoo gevoelvol en wegslepend. «Int hot alle ware kunstliefheb bers verrukt! Hij ziet er niet onaardig uit! fluisterde een der gisten z:jn buurman in hot oor. O ja! maat' hij schijnt niet op zyn mak te zijn; hij bloost ten minste, zoodra m: hom slechts aan/.iet. Wmr /on Brunei die. schooljongen opgorischt hebben? Wordt vervolg i

Peel en Maas | 1890 | | pagina 1