f. J. M. Verriet, Go* DE HAAN'S BESCHUIT, in far 1 Tafellamp. Men aeiae ©ene proef in blikken bussen ad f 0,2-5 per h K.G., bos 3 ets. extra Magazijn van Bedveeren P. J. Schellen-Verheyen, Goedkoopste en Voordesligsie Meststof. Thomas Phosphaatmeel. Wed. P. A. Boers, U niverseel- zuiveringszout "ffiiïöïËKsïi GOUDEN MEDAILLE P. R. Lutters k Zonen, Vlsitckaartjesj HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Op nieuw ontvangen] VICTOR FONCK, Fabriek van Behangselpapier Charles GID IT Maastricht. z - g L> SPSELKAABT zeer geurig en zuiver van smaak. Idee der- Magvizijn. Eene ruims keuze van Gemaakte Kieederen Handel in koloniale Waren Merk „Hoesch." VENRAAI Kleine Wittenbuvgerstraaat 22—24, AMSTERDAM. Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN W. Bnllrich's Marmeren Schoorsteenmantels f 0.50 Cement- en Gipsornement- FABRiEK 35, UTRECHT 35. Portland-Cement en Gips. Zakstempels, Datumstempels en verstelbare Stempels. HOFSTRAAT, VENRAY. fc i Venray. C. T. M. JANSEN, PAIN-EXPELLER Verkrijgbaar bij: G. Peters, hoek Zicalmmaherstraat Jcziüctcnstraat tc Roermonddoorwien solicde verkoopcrs tegen ruim rabat wordyn gevraagd, en in een groot aantal plaatsen in Limburg en Noord-Brabant. Inlichtingen verkrijgbaar bij: A. VERZIJL te Amsterdam. koffie Alle BMttsa HQ SPEK ea PETÏSK voor Heeren on Kinderen. A l deze goederen worden aan spotprijs ver kocht, en d kontant nog 5 pel. korting. WA\IFACT181K\: Buxkings in allo soorten, Baai, Bevertin, Manchester, Pilow, KleerstoJTen, Mutsen Kanten, Linten van af 20 cent per el. Bloemen, Yeeren, Kuches wi alle moilc-Ai'ii kelen. Eigen fabrikaat, platte Bedden, goed voeren dicht 3,70 ets. Tijken, zuiver veèren dicht, 5, Wollen Peluwen met nfgozetto ruit 0,50 Linnen doek 7 kwart breed 0,40 - Gestreept Boezeroenen stof, echt in de wascli, 2 el breed 0,38 Wit en rood Chamois, e/-i breed 0,30 Ovei'treksels, rood en witte ruit 7/4 breed 0,'ï0 Katoenen peluwen 2,50 - Rand rok ken in alle kleuren 2,50 Vaste doch lage prijzen. uiterst goedkoop. Rijst voor 6 cent per pond. Inlnndsch spek 39 zuiver stofrem. In alle soorten voorhanden aan uiterst lage prijzen. Alle soorten, minder in prijs dan hij een an der en dan nog 5 pci. korting xJer gulden. HORSTtegenover de M(trl;t. Onder Controle van het Rijksproefstation te Wageniugen is van af heden t.e bekomen aan zeer voordee!ig;e hij Gezaagd en ongezaagd Eikenhout en gezaagd Wagenschot. Groote voora.nl gezaagde Slavonische Eiken Rondklossen, die door gladde, blanke kwaliteit zeer zijn aan te bevolen voor Kerkbanken, hleuhelen en fijn Tim- me r werk. ZEER BILLIJKE PRIJZEN. StatiSoBi venray—©esfruui zijn te bekomen bcslc i'oodc cu blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en Beste halfzachte LijHkeeii en Lijn- inoel aan concurreerende prijzen TE BEKOMEN LïTJ W\ V. D. MIJNCKIIOF-SASSEN. ALLE SOORTEN aan zeer voordeclige prijzen. Teekeningen gratis op franco aanvrage. L. Lnuclv, VENLO. Een geïllustreerd handboekje met r a a d g e vingen p| iM'lil'OOKll HllOt Reims, April 1889. Keulen, Juni 1889. Al/een verkrijgbaar te Venray hij .1. .5. II. ci'liciigcn, Groote straal No. 85 per •iSa-ae nuar.sïcLki. rijdschi'ilT v ooi' fi'itiiic iiandwcrkcu. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangenperkwui taal a /'0.5U hij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste lland- icerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromulilhographie voor gekleurde borduursels Voor met-ahorn.ées op do BAZA Ris de prijs van het TUDSCHRIT T VOOR FRAAIE HA.XI) WERKEN fü.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers 0 met G gekl. platen 6 3 geknipte patro. G G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TIEN kan men togen verhooging van f 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. f F- - 1.50 - 1.50 Uitg. Den HaagGebr. DELINFANTE. VAN hoek GiSd- en oudeïierlisfoat ENOIDIE KEUZE G1PSORNEMTEN voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en eisehen des tijds, uiterst strak en keurig. Concurrentie ver beneden alle andere fabri katen* Specialiteit in Cement constructies. Alle mogelijke profilering in Ccmentsteen, als: atdukkingen voor gevels en topversic- ringen, consoles, vazen, insignes, cartousehen, sluitsteenen, fries en paneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronemonteu voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden en vazen, en alios wat op bouwkundigen decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied en netjes, desverkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daarvan gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt to VEMIAAI, Gi'oolcsli'aal 09, alwaar verdere inlichting bekomen is. I11 den Boekhandel van W. v. i>. Munck- hof-SaSsen te Venray ligt ter inzage J>7,j}i;-s-E'tfultde Fabriekvan v HJETiERODE-Bloem^rachtAMSIlROAM. Dezelve bevat eene ruime keuze van model- en voor Handelspapier, Etiquctten, Winkel zaken, Linnenmcrkon en van Initialen en Monogrammen. Voorts worden geleverd sÉeiiipeltSoozen en ItiisseBss. vetvrije in Kt in vcrseliiilende kleuren. in alle soorten te verkrijgen bij W. v. d. MUNCKHOF-SASSEN. EB PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwel ende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS. VER KOUDHEID en OEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten beeft zy geen0 mededinger, en geneest betoo verend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Tlioraas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen SS3 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Potten on Doozen van Is. 1 t/sd2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medieijncn-verkoopers door de geheele wereld. „8>S2 ROOÜE STER" VRIJTHOF IS en 13 Buitengewoon Uitgebreide Reuze van i?elin:isMel|>apierenvan af de bïllijkste prijzen tot de Ri.ji.Mle Artikelen van de Voornaamste lEuizen, BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent do ro!. PAPIEREN met GOUDvan af ÜO «ent de rol. Specialiteit van Fransehe Behangselpapieren. Importatie van Puitsche, EngeLchc en Amerikaailsche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. - a uj r h I- H LU ft - K Q- r <t P3 3 <1 Koehaar KARPB T TEN van af de volgende prijzen 5 el lang, 4 el breed f 8.75. 4i/-2 - 3i;2 - - 7.25. 4 3i/Ï 3 3 2j/2 2l 2 5.50. 4.—. 3.50. BEDKLEEDJES van 75 cent, één Gulden in alle soorten in den bocKhandel van W. v. (I. MUKCKIIOF-Sassen, Sfcij deze heb ik de eer mijne geachte begunstigers, mijne uitgebreide en prachtige keuze van ZEER ACCURAAT GAANDE Uurwerken, vooral mijne iiiclicl-cylBiidcr-u'ck" kers a f5, aantebevelen. horlogemaker, Venray. ANKER- IS en BLIJFT het beste middel tegen. JICHT, RUIWATIEK. AANGEZICHTSPIJNEN enz. Flesschen a 60 Cent,75 Cent en ƒ1.25. Alleen echt met Anker! F. AD. RICHTER Cie. Rotterdam cn Londen E.C.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 4